Teksti suurus:

Maaparandussüsteemi kasutuselevõtu akti sisu- ja vorminõuded

Maaparandussüsteemi kasutuselevõtu akti sisu- ja vorminõuded - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2011
Avaldamismärge:

Maaparandussüsteemi kasutuselevõtu akti sisu- ja vorminõuded

Vastu võetud 02.12.2005 nr 113
RTL 2005, 117, 1850
jõustumine 16.12.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.2010RTL 2009, 93, 134801.01.2010

Määrus kehtestatakse «Maaparandusseaduse» § 22 lõike 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega kehtestatakse maaparandussüsteemi koosseisu kuuluva hoone ja rajatise (edaspidi maaparandusehitis) kasutuselevõtu akti sisu- ja vorminõuded.

 (2) Maaparandussüsteemi omanik korraldab lisas toodud vormi kohase maaparandusehitise kasutuselevõtu akti (edaspidi kasutuselevõtu akt) koostamise.

§ 2.  Kasutuselevõtu akti sisu- ja vorminõuded

 (1) Kasutuselevõtu aktis kajastatakse andmed maaparandusehitise omaniku, kinnisasja omaniku, kinnisasja katastritunnuse, maaparandusehitise asukoha, maaparandusehitise maa-ala sihtotstarbe, kuivendus- või niisutusviisi, maakasutuse viisi, maaparandusehitise ja teenindava tee üld- ja tehniliste näitajate, projekteerija, ehitaja ja omanikujärelevalve tegija ning projekteerija ja ehitaja antud garantiitähtaja kohta. Kasutuselevõtu akt peab sisaldama ka ehitamise tehniliste dokumentide nõuetele vastavuse hinnangut ning maaparandusehitise omaniku ettepanekut maaparandussüsteemi kasutuselevõtu kohta.

 (2) Kasutuselevõtu aktile lisatakse järgmised ehitamise tehnilised dokumendid:
 1) ehitusööde päevik;
 2) kaetud tööde akt;
 3) ehitusprojekti või maaparandussüsteemi ekspertiisiakt selle olemasolu korral;
 4) ehitusmaterjalide ja -toodete nõuetekohasust tõendavad dokumendid;
 5) teostusjoonis ja maaparandussüsteemi märkimisandmed;
 6) muud ehitamist iseloomustavad dokumendid.

§ 3.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa

/otsingu_soovitused.json