Teksti suurus:

Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2020, 76

Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 20.02.2009 nr 26
RTL 2009, 20, 254
jõustumine 01.03.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.2009RTL 2009, 93, 134801.01.2010
10.03.2010RTL 2010, 12, 22122.03.2010, osaliselt 1.07.2010
21.06.2013RT I, 28.06.2013, 201.07.2013
26.04.2016RT I, 29.04.2016, 102.05.2016
22.12.2017RT I, 29.12.2017, 1701.01.2018
08.10.2018RT I, 12.10.2018, 301.01.2020
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse «Mahepõllumajanduse seaduse» § 7 lõike 6 alusel.

§ 1.   Tunnustamise taotlemine

  (1) Isik esitab ettevõtte tunnustamise taotluse (edaspidi taotlus) Põllumajandus- jka Toiduametile ja tasub riigilõivu, kui ta soovib tegeleda mahepõllumajandusliku:
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) taimekasvatusega, sealhulgas mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamisega;
  2) loomakasvatusega;
  3) mesindusega;
  4) sööda esmatootmisega ja üksnes oma ettevõtte tarbeks sööda segamisega, kasutamata lisandeid või nende eelsegusid, välja arvatud silokonservante;
[RT I, 28.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]
  5) oma ettevõttes toodetud töötlemata põllumajandustoote pakendamise ja turuleviimisega;
  6) seemne ja paljundusmaterjali tootmise, ettevalmistamise ja turuleviimisega;
  7) merevetikate tootmisega;
[RTL 2010, 12, 221 - jõust. 01.07.2010]
  8) vesiviljelusloomade tootmisega.
[RTL 2010, 12, 221 - jõust. 01.07.2010]

  (2) Isik esitab taotluse Põllumajandus- ja Toiduametile ning tasub riigilõivu, kui ta soovib tegeleda mahepõllumajandusliku:
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) toote ettevalmistamisega;
[RT I, 28.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]
  2) sööda tootmise ja turuleviimisega;
[RT I, 28.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]
  3) toote turuleviimisega;
  4) toote importimisega;
  5) pakendamata toote turustamisega lõpptarbijale.

§ 2.   Taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse või mesindusega tegeleda sooviv isik esitab taotluse ja sellele lisatavad dokumendid ajavahemikul 10. märtsist 10. aprillini.
[RT I, 12.10.2018, 3 - jõust. 01.01.2020]

  (2) Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse valdkonnas üksnes seenekasvatusega, taimekasvatusega katmikalal või mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamisega tegeleda sooviv isik ning muu lõikes 1 nimetamata isik võib esitada taotluse aasta ringi.
[RT I, 12.10.2018, 3 - jõust. 01.01.2020]

§ 3.   Nõuded taotluse kohta

  Isik esitab taotlusel komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga (ELT L 250, 18.09.2008, lk 1–84), artikli 63 lõikes 3 loetletud andmed.

§ 4.   Taimekasvatuse korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

  (1) Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
  1) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa kohta, mida isikul on õigus kasutada, põllumassiivi tunnus ja põllu number ning pindala 0,01 hektari täpsusega, andmed kasvatatava põllumajanduskultuuri, kesa tüübi, põllu mahepõllumajandusele ülemineku aasta või põllu mittemahepõllumajanduslikku kasutusse jäämise kohta;
  2) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa ja muu maa kohta, mida isikul on õigus kasutada, katastritunnus maakatastris ja põllu number ning pindala 0,01 hektari täpsusega, andmed kasvatatava põllumajanduskultuuri, kesa tüübi, põllu mahepõllumajandusele ülemineku aasta või põllu mittemahepõllumajanduslikku kasutusse jäämise kohta;
  3) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa kohta, mida isikul on õigus kasutada, põllumassiivi kaart, millele on märgitud kasvatatava põllumajanduskultuuri, püsirohumaa ning kesas hoitava põllu number ja põllu piirid;
  4) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa ja muu maa kohta, mida isikul on õigus kasutada, katastriüksuse plaani koopia või muu kaardimaterjal, millele on märgitud kasvatatava põllumajanduskultuuri, püsirohumaa ning kesas hoitava põllu number ja põllu piirid.
[RT I, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]

  (2) Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegeleda sooviv isik ei pea Põllumajandus- ja Toiduametile esitama lõike 1 punktides 1–4 nimetatud andmeid ja dokumente, kui ta esitab samal aastal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” § 22 lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed mahepõllumajandusele ülemineku või mahepõllumajandusega jätkamise toetuse saamiseks.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 5.   Taimede või seente korjamise korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

  Mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
  1) maakasutuse kaart, milleks loetakse põllumassiivi kaart, ortofoto väljatrükk või muu kaardimaterjal vähemalt 1 : 10 000 mõõtkavas, millele on kantud selle ala pindala ja piirid, millel kavatsetakse alustada taimede või seente korjamist;
  2) nende liikide loetelu, millesse kuuluvaid taimi või seeni kavatsetakse korjata, ja korjamise ligikaudne ajavahemik.
[RT I, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]

§ 6.   Loomakasvatuse korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

  Mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele andmed ettevõttes peetavate loomade arvu kohta liikide ja vanusegruppide kaupa, näidates ära, milliste liikidega alustatakse mahepõllumajandusele üleminekut.
[RT I, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]

§ 7.   Mesinduse korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

  Mahepõllumajandusliku mesindusega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
  1) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa kohta, mida isikul on õigus kasutada, mesilagrupi asukohta ja korjeala iseloomustav põllumassiivi kaart;
  2) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa ja muu maa kohta, mida isikul on õigus kasutada, mesilagrupi asukohta ja korjeala iseloomustav katastriüksuse plaani koopia või muu kaardimaterjal mõõtkavas vähemalt 1 : 10 000;
  3) andmed mesilasperede arvu kohta.
[RT I, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]

§ 8.   Mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamise korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

  Mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
  1) toote ja tootegrupi nimetus ning andmed toote koostisosade, nende päritolu ja tootes kasutatava koguse kohta;
  2) tootmisprotsessi tehnoloogiline skeem ja andmed kasutatavate tehnoloogiliste võtete kohta;
  3) andmed tegeliku tootmisvõimsuse ning ette valmistada kavatsetavate toodete ja eeldatava toodangumahu kohta;
  4) nende meetmete kirjeldus, millega tagatakse mahepõllumajandusliku toote nõuetekohane ettevalmistamine;
  5) [kehtetu – RTL 2010, 12, 221 - jõust. 22.03.2010]
  6) märgistuse näidis.

§ 9.   Mahepõllumajandusliku seemne ja paljundusmaterjali ettevalmistamise ning turuleviimise korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid
[Kehtetu - RT I, 29.04.2016, 1 - jõust. 02.05.2016]

§ 91.   Merevetikate tootmise korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

  Mahepõllumajandusliku merevetikate tootmisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
  1) merevetikate kasvatamise ja kogumise ning kogumisjärgse tegevuse asukohta iseloomustav kaart mõõtkavas vähemalt 1:10 000, millele on kantud ala, millel kavatsetakse merevetikate kasvatamist, kogumist ja kogumisjärgset tegevust alustada, pindala ja piirid;
  2) nende liikide loetelu, millesse kuuluvaid merevetikaid kavatsetakse kasvatada või koguda, ning andmed kavandatava koguse ja kogumise aja kohta.
[RTL 2010, 12, 221 - jõust. 01.07.2010]

§ 92.   Vesiviljelusloomade tootmise korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

  Mahepõllumajandusliku vesiviljelusloomade tootmisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
  1) vesiviljelusloomade tootmise asukohta iseloomustav kaart mõõtkavas vähemalt 1:10 000, millele on kantud ala, millel kavatsetakse vesiviljelusloomade tootmist alustada, pindala ja piirid;
  2) nende liikide loetelu, millesse kuuluvaid vesiviljelusloomi kavatsetakse kasvatada, ning andmed kavandatava tootmismahu kohta.
[RTL 2010, 12, 221 - jõust. 01.07.2010]

§ 10.   Mahepõllumajandusliku sööda tootmise korral taotlusele lisatavad andmed
[RT I, 28.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]

  Mahepõllumajandusliku sööda tootmisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
[RT I, 28.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]
  1) toote ja tootegrupi nimetus ning andmed toote koostisosade, nende päritolu ja tootes kasutatava koguse kohta;
  2) tootmisprotsessi tehnoloogiline skeem ja andmed kasutatavate tehnoloogiliste võtete kohta;
  3) andmed tegeliku tootmisvõimsuse ja eeldatava toodangumahu kohta;
  4) nende meetmete kirjeldus, millega tagatakse mahepõllumajandusliku sööda nõuetekohane tootmine;
[RT I, 28.06.2013, 2 - jõust. 01.07.2013]
  5) [kehtetu – RTL 2010, 12, 221 - jõust. 22.03.2010]
  6) märgistuse näidis.

§ 11.   Mahepõllumajandusliku toote turuleviimise, sealhulgas importimise ja pakendamata toote lõpptarbijale turustamise korral taotlusele lisatavad andmed ja dokumendid

  Mahepõllumajandusliku toote turuleviimise, sealhulgas importimisega ja pakendamata toote lõpptarbijale turustamisega tegeleda sooviv isik lisab taotlusele järgmised andmed ja dokumendid:
  1) turuleviidavate toodete loetelu ning märgistuse näidis;
  2) nende meetmete kirjeldus, millega tagatakse mahepõllumajandusliku toote nõuetekohane turuleviimine, sealhulgas importimine ja pakendamata toote turustamine lõpptarbijale.

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 13.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. märtsil 2009. aastal.
[RTL 2010, 12, 221 - jõust. 22.03.2010]

  (2) Määruse § 1 lõike 1 punktid 7 ja 8 ning § 91 ja § 92 jõustuvad 1. juulil 2010. aastal.
[RTL 2010, 12, 221 - jõust. 22.03.2010]

/otsingu_soovitused.json