Teksti suurus:

Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006” meetme 3.2 “Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus” tingimused

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006” meetme 3.2 “Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus” tingimused

Vastu võetud 16.04.2004 nr 39
RTL 2004, 45, 779
jõustumine 30.04.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.06.2004RTL 2004, 82, 1310jõust. 21.06.2004
08.12.2009RTL 2009, 93, 134801.01.2010

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 16 lõike 1 alusel.


[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava (edaspidi arengukava) kolmanda prioriteedi meetme 3.2 «Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetus» raames ettevõtjale põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise parandamise investeeringutoetuse (edaspidi toetus) andmise eesmärgid, toetatavad tegevused, nõuded taotlejale ja taotlusele, taotluse esitamise tähtaja ja asutuse, kellele taotlus esitatakse, taotluse läbivaatamise tähtaja, taotleja ja taotluse vastavaks tunnistamise alused ja korra, taotluse hindamiskriteeriumid ja hindamise korra ning toetuse väljamaksete teostamise tingimused ja korra.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Määruses sätestatud haldusmenetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seaduse» sätteid, arvestades «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seadusest» (edaspidi seadus) tulenevaid erisusi.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

§ 2.  Meetme eesmärk

  (1) Meetme üldeesmärk on suurendada põllumajandustoodete konkurentsivõimet nii sise- kui välisturgudel.

  (2) Meetme spetsiifilised eesmärgid on järgmised:
  1) põllumajandussaaduste töötlemise vastavusse viimine turu uuenevate nõudmistega, uute turgude leidmine põllumajandustoodetele ning turustuskanalite parandamine;
  2) töötlemistingimuste parandamine ning töötlemise efektiivsuse suurendamine;
  3) põllumajandustootjatele kasu tagamine;
  4) põllumajandustoodete kvaliteedi parandamine, tekkivate kõrvalsaaduste täielikum ärakasutamine;
  5) keskkonnanõuetele vastavuse ja energiasäästlikkuse tagamine;
  6) innovaatiliste investeeringute soodustamine.

2. peatükk TAOTLEJALE JA TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED NING TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 3.  Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda äriühing, kelle ettevõte on tunnustatud «Toiduseaduse» alusel või tunnustatud või registreeritud «Söödaseaduse» alusel (edaspidi taotleja):
  1) kes töötleb Euroopa Ühenduste asutamislepingu lisas 1 (edaspidi asutamislepingu lisa 1) nimetatud piima, liha, teravilja, puu- ja köögivilja või marju või neist valmistatud piima-, liha-, teravilja-, puu- ja köögivilja- või marjatooteid ja turustabneist valmistatud asutamislepingu lisas 1 toodud tooteid;
  2) kelle toetuse taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta realiseerimise netokäibest moodustas põllumajandussaaduste ja -toodete töötlemisest saadud müügitulu üle 50%;
  3) kelle majanduslikku jätkusuutlikkust võib eeldada vähemalt viie investeeringujärgse aasta osas;
  4) kellel ei ole riiklikke, ka mitte ajatatud maksuvõlgnevusi;
  5) kelle kasutatav põhitooraine pärineb Euroopa Liidu liikmesriigist või Euroopa Liidu kandidaatriigist;
  6) kes, juhul, kui tema valmistoodanguks on lisaks punktis 1 nimetatud toodetele ka asutamislepingu lisas 1 nimetamata tooteid, kasutab põhitoorainena piima, liha, teravilja, puu- ja köögivilja või marju.

  (2) Kui toetust taotletakse pakendamisele ja ladustamisele, siis peavad need tegevused olema taotleja tootmisprotsessi lahutamatuks osaks ning tootmisprotsess peab hõlmama piima, liha, teravilja, puu- ja köögivilja või marjade töötlemist.
[RTL 2004, 82, 1310 - jõust. 21.06.2004]

§ 4.  Toetatavad tegevused ja investeeringuobjektid
[RTL 2004, 82, 1310 - jõust. 21.06.2004]

  (1) Taotleja võib taotleda toetust arengukava punktis 3.3.3 nimetatud tegevuste raames määruse § 2 lõikes 2 loetletud eesmärkide saavutamiseks lisas 1 nimetatud investeeringuobjekti (edaspidi investeeringuobjekt ) kohta. Kavandatav investeeringuobjekt peab asuma Eestis.

  (2) Kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema investeeringuobjekti kohta väljastanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. aastal vähemalt kolm vormikohast ja identset pakkumiskutset (lisa 4) koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga (edaspidi investeeringuobjekti pakkumiskutse) ja olema saanud vähemalt kolm hinnapakkumist koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga (edaspidi investeeringuobjekti hinnapakkumine), mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile. Taotleja ja hinnapakkuja ei tohi omada üksteise äriühingus osalust.

  (3) Kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 156 466 krooni, peab taotleja olema väljastanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. aastal vähemalt ühe investeeringuobjekti pakkumiskutse ja saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumise. Taotleja ja hinnapakkuja ei tohi omada üksteise äriühingus osalust.

  (4) Toetatava tegevuse osaks võib olla ka kavandatud investeeringuobjektiga kaasnev tellitud projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline uurimistöö ning toetuse avalduse ja äriprojekti ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus (edaspidi ettevalmistav töö), mille kohta on isik, kellelt taotleja tellis tööd või teenust, väljastanud arve või arve-saatelehe mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. aastal ning mille eest on tasutud enne taotluse esitamist.

  (5) Kui ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema ettevalmistava töö kohta väljastanud vähemalt kolm vabas vormis koostatud pakkumiskutset ja olema saanud vähemalt kolm hinnapakkumist. Taotleja ja hinnapakkuja ei tohi omada üksteise äriühingus osalust.

  (6) Toetatava tegevuse osaks ei või olla:
  1) maa ja olemasolevate ehitiste ostmine, rentimine või liisimine;
  2) tolli-, sisseveo-, käibe- ja muud maksud, mida hüvitatakse, kompenseeritakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti üldisest maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suured kulutused projekti mis tahes osale;
  3) tasu taotleja enda või tema töötajate poolt tehtud tööde eest;
  4) tegevuskulud, kaasa arvatud remondi- ja rendikulud, kütuse-, palga-, koolitus-, side- ja transpordikulud;
  5) liising, kui omandiõigus ei lähe üle taotlejale;
  6) teenustasu pangatoimingute eest, tagatismaksed ja muud sarnased maksed;
  7) transpordivahendite ostmine, välja arvatud transpordivahendile paigaldatavad seadmed, mille eripära tuleneb taotleja poolt töödeldavatest toodetest;
  8) juriidilisteks konsultatsioonideks, raamatupidamisteenuse eest tasumiseks, patentide ja litsentside ostmiseks ning teostatavusuuringuteks, välja arvatud ehitise projekteerimiseks vajalike ehitusgeoloogilisteks ja -geodeetilisteks uurimistöödeks tehtud kulutused;
  9) tasu projekti teostajatele või selles osalejatele enne projekti lõpuleviimist rahalisi laekumisi võimaldavate tööde, teenuste ja kaupade eest;
  10) kulutused reklaamile;
  11) kasutatud seadmete ostmine;
  12) selliste seadmete ja tehnoloogiliste liinide ostmine, mida kasutatakse asutamislepingu lisas 1 nimetamata toodete töötlemiseks ja turustamiseks;
  13) investeeringud selliste toodete töötlemisvõimsuse suurendamisse sektori tasandil, millele rakenduvad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika turukorraldusabinõud, ning muude selliste toodete töötlemisvõimsuse suurendamisse sektori tasandil, mille normaalse turuväljundi olemasolu ei ole võimalik tõendada.

  (7) [Kehtetu - RTL 2004, 82, 1310 - jõust. 21.06.2004]

§ 5.  Projekti maksumus

  (1) Paragrahvis 4 nimetatud toetatavate tegevuste (edaspidi projekt ) maksumuse moodustavad:
  1) investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ja
  2) ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus, mis võib olla kuni 12 protsenti punktis 1 nimetatud maksumusest.

  (2) Kui ettevalmistava töö maksumus ületab 12 protsenti lõike 1 punktis 1 nimetatud maksumusest, arvestatakse ettevalmistava töö maksumuseks 12 protsenti.

§ 6.  Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetust antakse kuni 40 protsenti projekti maksumusest.

  (2) Taotlejale antakse toetust kavandatava projekti maksumuse ja oma- ja laenuvahendite vahe suuruses. Oma- ja laenuvahendite vahe suurust arvestatakse eraldi iga kavandatava majandusaasta kohta, juhul kui projekti teostamine on kavandatud mitmele majandusaastale.

  (3) Maksimaalne taotletav toetuse summa ühe taotleja kohta võib olla taotleja neljakordne taotluse esitamisele eelneva aasta bilansimaht aastas, kuid mitte rohkem kui:
  1) 7 823 300 krooni aastas;
  2) 23 469 900 krooni kolmel kalendriaastal kokku.

  (4) Paragrahvi 4 lõikes 4 nimetatud toetuse avalduse ja äriprojekti ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenuse eest makstav toetus ei tohi ületada 15 000 krooni projekti kohta.

§ 7.  Taotluse esitamine ja tähtaeg

  (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse selleks ettenähtud tähtajal meetme rakendusüksusele, kelleks on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA), avaldus, äriprojekt ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus) ja avaldus seaduse § 9 lõikes 1 nimetatud struktuuritoetuse registrisse kandmiseks.

  (2) Lõikes 1 nimetatud dokumendid esitatakse originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi koopia esitamist. Taotlemisel lisatakse ka koopiad kõikidest esitatavatest originaaldokumentidest ja dokumentide koopiatest.

  (3) Toetuse esmakordsel taotlemisel esitab taotleja koos lõikes 1 nimetatud dokumentidega avalduse taotleja andmete põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmiseks, kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuse ja põllumassiivide registrisse.

  (4) PRIA teatab toetuse taotluse esitamise tähtaja väljaandes Ametlikud Teadaanded.

§ 8.  Toetuse taotlusele esitatavad nõuded

  Toetuse taotlemiseks esitatakse PRIA-le taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametniku kaudu:
  1) vormikohane avaldus (lisa 2);
  2) vormikohane äriprojekt (lisa 3);
  3) taotleja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia ja seadusjärgset esindusõigust mitteomava isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;
  4) taotluse esitamisele vahetult eelnenud kolme majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruannete koopiad;
  5) taotleja esitatud majandusaasta bilansile vastav pikaajaliste kohustuste loetelu taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta viimase päeva seisuga. Loetelus näidatakse ära kreeditori nimi ja kohustuse suurus ning kreeditori kinnitus loetelus märgitud pikaajalise kohustuse täitmise ja maksetähtaja kohta kinnituse väljaandmise kuupäeva seisuga. Kreeditoride kinnitus ei ole vajalik «Põllumajandusreformi seadusest» tulenevate ühistatud vara ja tööosakute kompenseerimise kohustuste kohta;
  6) loetelu põhitooraine tarnijatega seotud lepingutest taotluse esitamisele eelneva kuu esimese päeva seisuga, kus on välja toodud põhitoorainega varustaja nimi, tarnitava põhitooraine kogus, päritolumaa ning lepingu kehtimise aeg, juhul kui tooraine hankimine toimub lepingute alusel. Põllumajandussaaduste töötlemisega tegelevatel tulundusühistutel ei ole põhitooraine tarnijatega seotud lepingute nimekiri nõutav;
  7) mitte varasema kui taotluse esitamisele eelnenud kuu esimese päeva seisuga väljastatud Maksu- ja Tolliameti tõend selle kohta, et taotleja on täitnud tõendi väljastamise päeva seisuga maksuseadustes sätestatud kohustused ja et tal ei ole riikliku maksu maksuvõlga, sh ajatatud maksuvõlga;
  8) ehitusloa või kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku koopia, kui see on nõutav «Ehitusseaduses»;
  9) koopia väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumisele vastavast investeeringuobjekti pakkumiskutsest koos tehnilise spetsifikatsiooniga;
  10) koopia vähemalt ühest investeeringuobjekti hinnapakkumisest koos tehnilise spetsifikatsiooniga, kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus on alla 156 466 krooni, või vähemalt kolmest investeeringuobjekti hinnapakkumisest, kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus on üle 156 466 krooni;
  11) vormikohane hinnavõrdlustabel (lisa 5), kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni;
  12) Veterinaar- ja Toiduameti hinnang kavandatava investeeringuobjekti investeeringujärgse nõuetele vastavuse kohta, kui taotleja on toidukäitleja «Toiduseaduse» mõistes;
  13) kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgse keskkonnateenistuse kinnitatud keskkonnamemorandum või selle koopia, kui see on nõutav «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise seaduse» tähenduses;
  14) mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga taotleja senise tegevuskohajärgse valla- või linnavalitsuse õiend selle kohta, et taotlejale ei ole tehtud ettekirjutust keskkonnakaitsenõuete rikkumise eest või et ettekirjutuses märgitud puudus on kõrvaldatud;
  15) Veterinaar- ja Toiduameti tunnustamise otsuse koopia, Põllumajandusameti tunnustamis- või registreerimisotsuse koopia;
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]
  16) isiku, kellelt taotleja tellis ettevalmistavat tööd, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
  17) punktis 16 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia.

3. peatükk TAOTLEJA JA TAOTLUSE VASTAVAKS TUNNISTAMISE NING TAOTLUSE HINDAMISE KORD 

§ 9.  Taotluse vastuvõtmine

  (1) PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

  (2) PRIA teeb väljatrüki taotleja äriregistri kaardist, mille taotleja allkirjastab.

  (3) Taotluse esitamisel tehtud kontrolli tulemused kantakse kontroll-lehele, kuhu märgitakse esitatud ja esitamata dokumendid.

  (4) Kui taotlus koos kõikide nõutavate dokumentidega on esitatud tähtaegselt, registreerib PRIA taotluse infosüsteemis ning teeb väljatrüki seaduse § 9 lõikes 1 nimetatud struktuuritoetuse registrisse kandmise avaldusest kahes eksemplaris, mille taotleja ja vastuvõtmiseks volitatud ametnik allkirjastavad. Volitatud ametnik avab taotlustoimiku, millele lisatakse nimetatud avalduse väljatrükk, taotleja äriregistri kaart ja kontroll-leht. Teine eksemplar avalduse väljatrükist väljastatakse taotlejale.

  (5) Kui taotleja ei esitanud toetuse taotlemiseks kõiki nõutavaid dokumente või ei esitanud taotlust tähtaegselt, taotlust vastu ei võeta ja taotlustoimikut ei avata. Kui taotluse vastuvõtmisel ei saa üheselt tõlgendada nõutava dokumendi vajadust ja sisulist täpsust, siis võtab PRIA taotluse vastu ja volitatud ametnik avab taotlustoimiku.

§ 10.  Taotleja ja taotluse vastavaks tunnistamine

  (1) PRIA kontrollib vastavalt seaduse §-dele 18 ning 19 taotluses esitatud andmete alusel taotleja, tema eelnenud majandustegevuse, kavandatava projekti ja sellele järgneva majandustegevuse vastavust seaduse § 18 lõikes 1 ja käesolevas määruses ettenähtud nõuetele.

  (2) Nõuetele vastavaks tunnistamiseks võrdleb PRIA avalduses ja äriprojektis märgitud andmeid omavahel ning neid andmeid tõendavates dokumentides esitatud andmetega ning analüüsib taotleja eelnenud majandustegevust ja kavandatavale projektile järgnevat majandustegevust kajastavaid finantsmajanduslikke andmeid ja nende omavahelisi seoseid.

  (3) Toetuse taotleja, tema eelnenud majandustegevus, kavandatav projekt ja sellele järgnev majandustegevus on toetuse saamiseks esitatud nõuetele vastav, kui:
  1) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased;
  2) kõik võrreldavad andmed, sh analüüsitavad finantsmajanduslikud andmed ja nende omavahelised seosed seda samasust kinnitavad.

  (4) PRIA selleks volitatud ametnik koostab võrdluse tulemuste kohta kontroll-lehe. Kui toetuse taotleja, tema eelnenud majandustegevus, kavandatav investeering või sellele järgnev majandustegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, tuleb kontroll-lehel märkida, millised nõuded ei ole täidetud ja milliste andmete põhjal mittevastavus kindlaks tehti.

  (5) PRIA määrab vastavalt seaduse § 19 lõikele 3 taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, kui esitatud taotluses või muudes käesoleva määruse alusel esitatud dokumentides on ebatäpsusi.

  (6) Taotleja poolt esitatud andmete kontrollimiseks ja võrdlemiseks on PRIA-l õigus kasutada teiste riiklike registrite andmeid.

  (7) Taotleja või taotluse mittevastavaks tunnistamise korral tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus vastavalt §-le 14.

§ 11.  Eelnenud ja järgneva majandustegevuse analüüsimine

  (1) Taotleja taotluse esitamisele eelnenud majandustegevuse analüüsimiseks arvutatakse äriprojektis märgitud andmete alusel taotluse esitamisele eelnenud kolme majandusaasta kohta eraldi ning kolme majandusaasta aritmeetilise keskmisena järgmised finantsmajanduslikud näitajad:
  1) maksevõime näitaja lühiajaliste kohustuste osas, mille arvutamiseks jagatakse käibevara summa vastava majandusaasta lühiajaliste kohustuste summaga;
  2) likviidsuskordaja, mille arvutamiseks jagatakse käibevara summa, millest on maha arvatud varude summa, vastava majandusaasta lühiajaliste kohustuste summaga;
  3) realiseerimise netokäive töötaja kohta, mille arvutamiseks jagatakse realiseerimise netokäibe summa vastava majandusaasta keskmise töötajate arvuga;
  4) puhaskasum realiseerimise netokäibe kohta, mille arvutamiseks jagatakse puhaskasumi summa vastava majandusaasta netokäibe summaga, mis protsentuaalse suuruse saamiseks korrutatakse arvuga sada;
  5) varade rentaabluse määr, mille arvutamiseks jagatakse puhaskasumi summa vastava majandusaasta varade summaga, mis protsentuaalse suuruse saamiseks korrutatakse arvuga sada;
  6) võlakordaja, mille arvutamiseks jagatakse pikaajaliste ja lühiajaliste kohustuste summa vastava majandusaasta omakapitali summaga.

  (2) Kavandatavale investeeringule järgneva majandustegevuse analüüsimiseks arvutatakse kavandatud kauba, toorme, materjali ja teenuste maksumus realiseerimise netokäibe kohta ja tehakse kindlaks, et kirjeldatud suhtarv iga järgneva majandusaasta kohta väheneb. Selleks jagatakse põllumajandustoodete tootmiseks kavandatava kauba, toorme, materjali ja teenuste maksumus, sealhulgas enda toodetud piima ja liha, teravilja ning puu- ja köögivilja ja marjade maksumus nende realiseerimise netokäibe summaga. Seejärel võrreldakse esimest investeeringujärgset majandusaastat kolme investeeringueelse majandusaasta keskmisega ja iga järgnevat majandusaastat võrreldakse eelneva majandusaastaga.

  (3) Kavandatavale investeeringule järgneva majandustegevuse hindamiseks võrreldakse taotluses ja äriprojektis märgitud kolme taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta ja kavandatavate investeeringujärgsete majandusaastate planeeritud andmeid ning võrdluse alusel hinnatakse, kas:
  1) kavandatava investeeringu järgselt jätkab taotleja majandustegevust alal, mille parandamiseks ta toetust taotleb, vähemalt viie aasta jooksul toetuse viimase osa saamisest;
  2) kavandatava investeeringu järgselt suureneb planeeritav piima, liha, teravilja ning puu- ja köögivilja ning marjade töötlemise netokäive tegevuse osas, mille parandamiseks toetust taotletakse;
  3) investeeringujärgselt kasutatav põhitooraine pärineb Euroopa Liidust või Euroopa Liidu kandidaatriikidest ning kuulub asutamislepingu lisas 1 nimetatud saaduste ja toodete hulka vähemalt viiel investeeringujärgsel aastal.

§ 12.  Andmete õigsuse kontroll kohapeal

  (1) PRIA järelevalveametnikul on taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks ametitõendi esitamisel õigus viibida taotleja nõusolekul või selle isiku nõusolekul, kellelt taotleja investeeringu tegemiseks tellib teenust või tööd või ostab kaupa, tema ettevõttes, sealhulgas hoonetes ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente kohapeal.

  (2) Järelevalveametnik koostab kontrolli tulemuste kohta kontrollakti, mille allkirjastavad järelevalveametnik ning taotleja või isik, kellelt taotleja investeeringu tegemiseks tellib teenust või tööd või ostab kaupa.

§ 13.  Taotluse hindamise kord ja paremusjärjestuse määramine

  (1) Vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse. Määruse § 11 analüüsi tulemusi, investeeringu sisu, eesmärki ning taotleja õiguslikku vormi arvestades määratakse paremusjärjestus eraldi taotlejate osas, kes taotlesid toetust piimasaaduste töötlemise ja turustamise parandamiseks, liha töötlemise ja turustamise parandamiseks, teravilja töötlemise ja turustamise parandamiseks ning puu- ja köögivilja ning marjade töötlemise ja turustamise parandamiseks.

  (2) Paremusjärjestuse määramiseks antakse taotlejatele hindepunkte vastavalt lisale 7.

§ 14.  Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA peadirektor teeb hindamistulemusi arvestades taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse, milles määrab paremusjärjestused eraldi taotlejate osas, kes taotlesid toetust piima töötlemise ja turustamise parandamiseks, liha töötlemise ja turustamise parandamiseks, teravilja töötlemise ja turustamise parandamiseks ning puu- ja köögivilja ning marjade töötlemise ja turustamise parandamiseks. Taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsus vormistatakse PRIA peadirektori käskkirjaga.

  (2) Lõikes 1 nimetatud otsuse teeb PRIA peadirektor 90 tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtaja lõppemisest arvates. Otsuse tegemisel arvestatakse paremusjärjestust ja taotluste rahastamise eelarvet.

  (3) Toetus jäetakse rahuldamata seaduse § 19 lõike 5 ja § 20 lõigete 3 ja 4 alusel.

  (4) Kui ettevalmistavad tööd ei vasta § 4 lõigetes 4 ja 5 toodud nõuetele või kui esinevad seaduse § 19 lõikes 5 toodud alused, siis jäetakse toetuse taotlus rahuldamata ettevalmistavate tööde osas.

  (5) Kui lõikes 1 nimetatud korras määratud paremusjärjestuses eespool olevatele taotlejatele toetuse andmise järel puuduvad rahalised vahendid, jäetakse taotlus rahuldamata, kuigi taotleja vastab kõigile toetuse saamiseks esitatud nõuetele.

  (6) PRIA saadab taotlejale taotluse rahuldamata jätmise otsuse koopia otsuse tegemisest arvates viie tööpäeva jooksul posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

§ 15.  Toetuse vastuvõtmise kinnitamine

  (1) PRIA saadab pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist toetuse saajale PRIA peadirektori allakirjutatud kinnituskirja kahes eksemplaris ja kulude deklareerimiseks lisas 6 toodud väljamakse taotluse vormi (edaspidi kuludeklaratsioon) posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

  (2) Toetuse vastuvõtmise ja sihipärase kasutamise kinnitamiseks kirjutab toetuse saaja kinnituskirjale alla, märgib allakirjutamise kuupäeva ja tagastab kinnituskirja ühe eksemplari PRIAle 15 kalendripäeva jooksul arvates kinnituskirja saamisest.

  (3) Kinnituskirja tagastamisega kinnitab toetuse saaja, et on nõus:
  1) toetust vastu võtma;
  2) jätkama tegevust tegevusalal, millele ta toetust taotles, vähemalt viie aasta jooksul alates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  3) säilitama ja kasutama investeeringuobjekti sihipäraselt vähemalt viie aasta jooksul alates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  4) kasutama toetust sihipäraselt;
  5) maksma saadud raha toetuse mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi;
  6) täitma muid toetuse saamiseks esitatud nõudeid.

  (4) Samuti lubab toetuse saaja kinnituskirja tagastamisega PRIA-l teostada järelevalvet investeeringu tegemise ning toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle ning lubab PRIA määratud tähtajal esitada PRIA-le kirjalikud andmed toetuse mõju hindamiseks selle saamisele järgneva viie aasta jooksul seaduse § 10 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud toetuse seire ja hindamise üldise korra ja § 13 lõike 5 punkti 2 alusel kehtestatud toetuse seire läbiviimise eeskirja kohaselt.

  (5) Taotleja ning toetuse saaja teavitab PRIA-t kirjalikult:
  1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
  2) ettevõtja ümberkujundamisest, ühendamisest ja jagamisest ning samuti ettevõtte või selle osa üleminekust;
  3) investeeringuobjektiga seotud muutustest;
  4) muudest toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud asjaoludest, mille tõttu toetuse taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

4. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSETE TEOSTAMISE TINGIMUSED 

§ 16.  Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse saaja teeb vastavalt projektile investeeringu ja esitab investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta. PRIA teatab investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamise tähtaja väljaandes Ametlikud Teadaanded samaaegselt toetuse taotluste esitamise tähtajaga.

  (2) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja seaduse § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud korra kohaselt pärast projekti täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osadena tasumist, kuid mitte varem kui pärast kinnituskirja allkirjastamist PRIA-le kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia;
  3) osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia juhul, kui investeeringuobjektiks on ehitamine või rekonstrueerimine.

  (3) Kapitalirendi (liising) puhul esitab toetuse saaja PRIA-le pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest tasumist liisinglepingus ettenähtud korras, kuid mitte varem kui pärast kinnituskirja allkirjastamist toetuse väljamaksmiseks kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) isiku, kellelt liisinguandja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
  2) liisinguandjale esitatud punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia;
  3) liisinguandja ja toetuse saaja vahel sõlmitud liisingulepingu ja maksegraafiku koopia.

  (4) Lõike 2 punktis 1 ja lõike 3 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele.

  (5) Investeeringu teostamisega ei tohi alustada ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem, kui toetuse taotluse esitamise kuupäevale järgneval kuupäeval.
[RTL 2004, 82, 1310 - jõust. 21.06.2004]

§ 17.  Riiklik järelevalve

  (1) PRIA kontrollib enne toetuse väljamaksmist toetuse saaja esitatud investeeringu eest täielikku või osadena tasumist tõendava kuludeklaratsiooni ja sellele lisatud dokumentide nõuetekohasust ja nendes esitatud andmete õigsust ning vastavust ettenähtud nõuetele seaduse § 25 alusel.

  (2) PRIA järelevalveametnikul on ametitõendi esitamisel õigus viibida toetuse saaja nõusolekul tema ettevõttes, sealhulgas hoonetes ja kinnisasjal, nõuda investeeringuobjekti ja muude toetuse saamiseks esitatud nõuete täitmise vastavust ettenähtud nõuetele ja taotlusele ning nõuda investeeringuobjekti lõikes 1 nimetatud asjaolude kontrollimiseks dokumentide esitamist, sealhulgas:
  1) osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendav dokument, kui investeeringuobjektiks on ehitis;
  2) investeeringuobjekti omandiõigust tõendav dokument;
  3) liisingu puhul kasutusõigust kinnitav dokument;
  4) ehitise korral kasutusluba;
  5) paragrahvi 8 punktis 13 nimetatud keskkonnamemorandumis märgitud kaevandamisluba, vee erikasutusluba, välisõhu saasteluba, jäätmeluba, geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise luba või muu kavandatavaks tegevuseks vajalik luba;
  6) Veterinaar- ja Toiduameti poolt väljastatud «Toiduseaduse» § 10 lõikes 1 nimetatud tunnustamise otsus või Põllumajandusameti poolt väljastatud «Söödaseaduse» §-s 23 nimetatud tunnustamis- või registreerimisotsus;
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]
  7) raamatupidamisdokumendid.

  (3) PRIA järelevalveametnikul on ametitõendi esitamisel õigus viibida lõikes 1 nimetatud asjaolude kontrollimiseks selle isiku nõusolekul, kellelt toetuse saaja investeeringu tegemiseks tellis teenust või tööd või ostis kaupa, tema ettevõttes, sealhulgas hoonetes ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente kohapeal.

  (4) Järelevalveametnik koostab järelevalvetoimingu tulemuste kohta kontrollakti, mille allkirjastavad järelevalveametnik ning toetuse saaja või isik, kellelt toetuse saaja investeeringu tegemiseks tellis teenust või tööd või ostis kaupa.

§ 18.  PRIA ettekirjutus

  Seaduse § 25 lõike 1 punkti 5 alusel ja korras on PRIA peadirektoril õigus järelevalve käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks teha toetuse saajale ettekirjutusi.

§ 19.  Toetuse maksmine ja maksmisest keeldumine

  (1) Toetust makstakse välja seaduse § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud korra kohaselt.

  (2) PRIA peadirektor teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse. Maksmisest keeldumist tuleb otsuses põhjendada. Toetuse maksmisest keeldumise otsus tuleb teha 25 tööpäeva jooksul toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest arvates. Toetuse maksmise otsus tehakse sellise aja jooksul, et oleks võimalik toetusraha toetuse saaja arveldusarvele või liisingu korral toetuse saaja poolt nimetatud liisinguandja arveldusarvele kanda kolme kuu jooksul § 16 lõikes 2 või 3 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates.

  (3) Toetust ei maksta, kui tehakse kindlaks § 14 lõikes 3 toodud taotluse rahuldamata jätmise tingimused või kui:
  1) toetuse saaja ei ole investeeringuobjekti või selle osa eest tasunud või ei ole esitanud nõuetekohaseid investeeringut tõendavaid dokumente § 16 lõikes 1 ettenähtud tähtajaks;
  2) taotleja või toetuse saaja tegevus ei vasta §-des 3 ja 4 ettenähtud nõuetele;
  3) investeeringuobjekti kasutamine ei vasta arengukavas toetuse saamiseks ettenähtud nõuetele;
  4) taotleja on jätnud kinnituskirja § 15 lõikes 2 ettenähtud tähtpäevaks tagastamata;
  5) toetuse saaja, kellele järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks on tehtud ettekirjutus, on jätnud ettekirjutuse tähtpäevaks täitmata.

  (4) Toetust ei maksta ettevalmistava töö osas, kui ilmnevad § 14 lõikes 4 toodud asjaolud või kui toetuse saaja ei ole ettevalmistava töö kohta esitanud nõuetekohaseid investeeringut tõendavaid dokumente toetuse taotluse esitamise tähtajaks.

  (5) Kui toetust ei maksta lõikes 3 toodud asjaolude ilmnemisel, siis ei hüvitata taotlejale ka tehtud kulutusi ettevalmistava töö osas.

  (6) PRIA saadab toetuse saajale toetuse maksmisest keeldumise otsuse koopia selle tegemisest arvates kolme tööpäeva jooksul posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

§ 20.  Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse PRIAs kuni 2015. a 31. detsembrini ning vastavalt «Arhiiviseadusele».

  Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2; riigisekretäri 21. aprilli 2004. a resolutsioon nr nr 17-1/0403607.)

Lisad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json