Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 92, 1335

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 07.12.2009 nr 114

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 8 lõike 3, § 17 lõike 9, § 27 lõike 7, § 28 lõigete 6 ja 7 ning § 29 lõike 4 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 7. veebruari 2006. a määrust nr 17 «Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord» (RTL 2006, 18, 319) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 8 lõike 3 ja § 28 lõike 7 alusel.»;

2) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Isik, kes soovib sorti registreerida või kes taotleb sordi kaitse alla, sordilehte või põllukultuuride soovitatud sordilehte võtmist, esitab lisas 1 kehtestatud vormi kohase taotluse Põllumajandusametile (edaspidi registripidaja).

(2) Isik, kes soovib põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi sordilehte võtmist, esitab lisas 2 kehtestatud vormi kohase taotluse registripidajale.»;

3) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8) geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi puhul sordikirjeldus ja kasvatamise kogemuse ülevaade.»;

4) lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

5) määrust täiendatakse lisaga 2 (lisatud).

§ 2. Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määrust nr 38 «Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi tunnuste miinimumnõuded ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded1» (RTL 2006, 30, 529; 2008, 84, 1167) muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded»;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 17 lõike 9, § 27 lõike 7, § 28 lõigete 6 ja 7 ning § 29 lõike 4 alusel.»;

3) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

«Määrusega kehtestatakse sordi sordilehte võtmise, registreerimiskatsete ning riiklike majanduskatsete (edaspidi majanduskatsed) tegemise kord, sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded.»;

4) paragrahvi 2 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Sordilehte võetakse lisas 1 nimetatud taimeliigi geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sort.»;

5) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sort on ühtlik, kui ühtlikkust hinnatakse mittesordiehtsate taimede põhjal, kohaldades 90% usutavuse läve juures populatsioonistandardit 10%.»;

6) paragrahvis 5 asendatakse läbivalt sõnad «tunnuste miinimumnõuded» sõnadega «kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused»;

7) määruse normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa «komisjoni direktiiv 2003/90/EÜ, millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivi 2002/53/EÜ artikli 7 kohaldamiseks teatavate põllumajandustaimesortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimuste osas (ELT L 254, 8.10.2003, lk 7–10), muudetud direktiividega 2005/91/EÜ (ELT L 331, 17.12.2005, lk 24–27) ja 2007/48/EÜ (ELT L 195, 27.07.2007, lk 29–32); komisjoni direktiiv 2003/91/EÜ, millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ artikli 7 kohaldamiseks teatavate köögiviljasortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimuste osas (ELT L 254, 8.10.2003, lk 11–13), muudetud direktiividega 2006/127/EÜ (ELT L 343, 08.12.2006, lk 82–84), 2007/49/EÜ (ELT L 195, 27.07.2007, lk 33–35) ja 2008/83/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 55–57)» tekstiosaga «komisjoni direktiiv 2003/90/EÜ, millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivi 2002/53/EÜ artikli 7 kohaldamiseks teatavate põllumajandustaimesortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimuste osas (ELT L 254, 8.10.2003, lk 7–10), muudetud direktiividega 2005/91/EÜ (ELT L 331, 17.12.2005, lk 24–27), 2007/48/EÜ (ELT L 195, 27.07.2007, lk 29–32) ja 2009/97/EÜ (ELT L 202, 4.08.2009, lk 29–34); komisjoni direktiiv 2003/91/EÜ, millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ artikli 7 kohaldamiseks teatavate köögiviljasortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimuste osas (ELT L 254, 8.10.2003, lk 11–13), muudetud direktiividega 2006/127/EÜ (ELT L 343, 08.12.2006, lk 82–84), 2007/49/EÜ (ELT L 195, 27.07.2007, lk 33–35), 2008/83/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 55–57) ja 2009/97/EÜ (ELT L 202, 4.08.2009, lk 29–34); komisjoni direktiiv 2008/62/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks (ELT L 162, 21.6.2008, lk 13–19)».

§ 3. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 9.12.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-06082.

Lisa 1

Lisa 2

/otsingu_soovitused.json