Teksti suurus:

Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.02.2012
Avaldamismärge:

Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded1

Vastu võetud 18.04.2006 nr 47
RTL 2006, 35, 617
jõustumine 01.05.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.08.2006RTL 2006, 63, 114218.08.2006
08.12.2009RTL 2009, 93, 134801.01.2010

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 4 lõike 3, § 34 lõike 3, § 64 lõike 5, § 65 lõigete 4 ja 7, § 76 lõike 4, § 101 lõike 4 ning § 104 lõike 4 alusel.
[RTL 2006, 63, 1142 - jõust. 18.08.2006]

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse dekoratiivkultuuride sortide nimekirja koostamise nõuded, dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise, sealhulgas tarnija enesekontrollisüsteemi nõuded ja paljundusmaterjali kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate loetelu ning dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali kvaliteedi ja turustamise nõuded.

  (2) Määruse nõudeid ei kohaldata katsetes, teadustöös, sordiaretuses või geneetiliste ressursside säilitamiseks kasutatava dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise suhtes.

§ 2.  Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjal

  (1) Määruse nõudeid kohaldatakse järgmiste dekoratiivkultuuride perekondade ja liikide suhtes:
  1) aednelk (Dianthus caryophyllus L.) ja selle hübriidid;
  2) jõulutäht (Euphorbia pulcherrima Wild. ex Kletsch);
  3) krüsanteem (Dendranthema x grandiflorum (Ramat) Kitam.);
  4) must mänd (Pinus nigra);
  5) perekond datlipalm (Phoenix);
  6) perekond gerbera (Gerbera L.);
  7) perekond gladiool (Gladiolus L.);
  8) perekond kibuvits (Rosa);
  9) perekond liilia (Lilium L.);
  10) perekond nartsiss (Narcissus L.);
  11) perekond pelargoon (Pelargonium L.);
  12) perekond pirnipuu (Pyrus L.);
  13) perekond ploomipuu (Prunus L.);
  14) perekond tsitrus (Citrus L.);
  15) perekond õunapuu (Malus Mill.);
  16) roosbegoonia (Begonia x hiemalis Fotsch);
  17) muud puittaimede ning ühe-, kahe- ja mitmeaastaste rohttaimede liigid.

  (2) Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjal (edaspidi paljundusmaterjal) on nõukogu direktiivi 98/56/EÜ dekoratiivkultuuride turustamise kohta (ELT L 226, 13.08.1998, lk 16–23) artikli 2 lõike 1 tähenduses lõikes 1 nimetatud dekoratiivkultuuride perekondade ja liikide ning nende hübriidide paljundamiseks või istutusmaterjali tootmiseks kasutatav seeme, taimeosa ja muu taimne materjal, kaasa arvatud vegetatiiv- ja seemikalus, ning istutusmaterjal, milleks on istutatud, istutamiseks või ümberistutamiseks ettenähtud taim või taimeosa.

§ 3.  Dekoratiivkultuuride sortide nimekiri

  (1) Tarnija koostab enda toodetavate, töödeldavate või turustatavate § 2 lõikes 1 loetletud dekoratiivkultuuride sortide nimekirja (edaspidi sortide nimekiri).

  (2) Sortide nimekirja ei pea koostama «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 34 lõikes 2 sätestatud juhtudel.

  (3) Sortide nimekirja kantakse:
  1) sordinimi koos selle üldtuntud sünonüümidega;
  2) teave selle kohta, kuidas säilitatakse sordi sordiehtsus ja -puhtus ning millist meetodit kasutatakse sordi paljundamiseks;
  3) sordikirjeldus, mis sisaldab vähemalt nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 ühenduse sordikaitse kohta (ELT L 227, 1.09.1994, lk 1–30) alusel ühenduse sordikaitse taotlemisel nõutavaid tunnuseid ja tunnuste väljendumist;
  4) olulisemad tunnused, mille poolest sort on eristatav teistest sarnastest sortidest.

  (4) Tarnija, kes tegeleb üksnes paljundusmaterjali turustamisega, ei pea sortide nimekirja kandma lõike 3 punktides 2 ja 4 nimetatud andmeid.

§ 4.  Paljundusmaterjali tarnija enesekontrollisüsteem

  (1) Paljundusmaterjali tootmise nõuetekohasuse ja turustatava nõuetekohase paljundusmaterjali tagamiseks määrab tarnija tulenevalt tootmismeetodist kindlaks tootmise olulised kriitilised punktid ja nendes rakendatavad meetmed, dokumenteerib need ja tagab nende meetmete rakendamise (edaspidi enesekontrollisüsteem).

  (2) Paljundusmaterjali tootmisega tegelev tarnija koostab enesekontrolliplaani, kus kirjeldab enesekontrolli tagamiseks tulenevalt tootmismeetodist järgmisi tootmise olulisi kriitilisi punkte ja nendes rakendatavaid meetmeid:
  1) tootmise alustamiseks kasutatava paljundusmaterjali kvaliteedi kindlakstegemine;
  2) paljundusmaterjali külvamine, pikeerimine ja istutamine;
  3) paljundusmaterjali kontrollimine taimekahjustaja esinemise avastamiseks ja kohaste tõrjeabinõude rakendamine, sealhulgas vajaduse korral kahjustatud paljundusmaterjali hävitamine;
  4) paljundusmaterjali tootmiseks kasutatava maatüki kohta põlluraamatu või maakasutuskava ja paljundusmaterjali tootmiseks kasutatava hoone või rajatise kohta kasutuskava pidamine;
  5) üldine tootmismetoodika ja agrotehnika;
  6) taimekahjustajate levitamise ärahoidmiseks ettevaatusabinõude järgimine;
  7) paljundamise tehnoloogia;
  8) paljundusmaterjali koristamine;
  9) paljundusmaterjali partiide eristatavuse ja erinevate partiide kindlakstegemise tagamine paljundusmaterjali tootmise, koristamise, töötlemise, pakendamise, ladustamise ja veo ajal;
  10) paljundusmaterjali töötlemine;
  11) paljundusmaterjali pakendamine;
  12) paljundusmaterjali ladustamine;
  13) paljundusmaterjali vedu;
  14) ettevõtte tegevuse korraldamine;
  15) kriitiliste punktide jälgimine ja kontrollimine.

  (3) Tarnija, kes tegeleb üksnes paljundusmaterjali turustamisega, koostab enesekontrolliplaani, kus kirjeldab lõike 2 punktides 10–15 toodud kriitilisi punkte ja nendes rakendatavaid meetmeid.

  (4) Ettevõttes määratakse enesekontrollisüsteemi rakendamise ja täitmise eest vastutav töötaja.

  (5) Tarnija säilitab andmeid oluliste kriitiliste punktide kontrolli tulemuste kohta paberkandjal või digitaalselt ning andmeid ja dokumente ostetud, toodetud ja turustatud paljundusmaterjali kohta vähemalt kolm aastat.

§ 5.  Paljundusmaterjali kvaliteeti vähendavad taimekahjustajad

  (1) Paljundusmaterjali tootmisega tegelev tarnija kontrollib taimekahjustaja esinemise avastamiseks paljundusmaterjali selle kasvamise ajal visuaalselt.

  (2) Sibulate, mugulate ja risoomidega paljundatava taimeliigi puhul kontrollib paljundusmaterjali tootmisega tegelev tarnija taimekahjustaja esinemise avastamiseks paljundusmaterjali kasvamise ajal taimikut visuaalselt.

  (3) Kui tarnija avastab tootmise kohas paljundusmaterjali või taimiku kasvuaegse visuaalse kontrolli käigus lisas nimetatud dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali kvaliteeti vähendava taimekahjustaja (edaspidi taimekahjustaja), rakendab ta taimekahjustaja hävitamiseks viivitamata kohaseid tõrjeabinõusid, sealhulgas vajaduse korral hävitab kahjustatud paljundusmaterjali.

§ 6.  Nõuetekohane paljundusmaterjal

  (1) Nõuetekohane on paljundusmaterjal:
  1) mis on ühe partii piires ühtlase kvaliteediga, liigiehtne ja -puhas ning sorti kuuluva dekoratiivkultuuri puhul sordiehtne ja -puhas;
  2) mille visuaalsel kontrollimisel ei esine lisas nimetatud taimekahjustajaid esinemise piirmäärast rohkem;
  3) mis on sõltuvalt liigile ja sordile omastest tunnustest normaalselt arenenud, kahjustusteta ja närtsimise tunnusteta;
  4) mis potitaimena turustamise korral on hästi juurdunud ja terve juurestikuga ning paljasjuursena turustamise korral on puhkeseisundis;
  5) mille idanevus seemne puhul on piisav.

  (2) Perekonda tsitrus kuuluva liigi paljundusmaterjal peab lisaks lõikes 1 sätestatud nõuetele vastama järgmistele nõuetele:
  1) pärinema paljundusmaterjalist, mille visuaalse kontrollimise tulemusena ei avastatud lisa punktis 2 nimetatud viiruse, viirusesarnase organismi või seene põhjustatud haigustunnuseid ning mida on asjakohaseid meetodeid kasutades laboratoorselt analüüsitud ja mis on tunnistatud neist taimekahjustajatest vabaks;
  2) olema viimase kasvuperioodi jooksul kontrollitud ja kontrollimise tulemusena ei avastatud lisa punktis 2 nimetatud viiruse, viirusesarnase organismi või seene põhjustatud haigustunnuseid taimekahjustaja esinemise piirmäärast rohkem;
  3) pookimise korral olema poogitud pookealusele, mis ei ole viroididele vastuvõtlik.

§ 7.  Paljundusmaterjali turustamine

  (1) Turustatav paljundusmaterjal peab vastama §-s 6 sätestatud kvaliteedinõuetele.

  (2) Turustatavat paljundusmaterjali hoitakse partiina. Erinevaid partiisid peab olema võimalik eristada ja kindlaks teha. Erineva päritoluga paljundusmaterjali partiide ühendamise korral säilitab tarnija andmed partii koostise ja partii erinevate osade päritolu kohta.

  (3) Tarnija väljastab tarnija dokumendi paljundusmaterjali partii kohta, mis turustatakse «Taimekaitseseaduse» alusel taimetervise registrisse kantud isikule, kes tegeleb dekoratiivkultuuride tootmisega, ja tarnijale, kes tegeleb paljundusmaterjali turustamisega.

  (4) Tarnija väljastab lõpptarbijale turustatava paljundusmaterjali partii või üksikistiku kohta tootekirjelduse.

  (5) Tarnija dokument on ühekordselt kasutatav ja see täidetakse eesti keeles ja vajaduse korral muus Euroopa Liidu ametlikus keeles. Tarnija dokumendile märgitakse:
  1) sõnad «EL kvaliteet»;
  2) riigi tähis «EE»;
  3) järelevalveasutuse nimi «Põllumajandusamet» või selle lühend «PMA»;
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]
  4) tarnija registrikande number taimetervise registris;
  5) tarnija nimi;
  6) partii number või muu partiid identifitseeriv tunnus;
  7) tarnija dokumendi väljastamise kuupäev;
  8) paljundusmaterjali taimeliigi botaaniline nimi ladina keeles;
  9) sordinimi või taimerühma nimi;
  10) pookealuse kasutamise korral pookealuse sordinimi, märgistus või pookealuse taimeliigi nimi eesti keeles, kui pookealus on teisest taimeliigist;
  11) paljundusmaterjali kogus;
  12) ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatud paljundusmaterjali puhul tootjariigi nimi.

  (6) Tootekirjeldusele märgitakse:
  1) paljundusmaterjali taimeliigi nimi eesti ja ladina keeles;
  2) sordinimi või taimerühma nimi;
  3) pookealuse kasutamise korral pookealuse sordinimi, märgistus või pookealuse taimeliigi nimi eesti keeles, kui pookealus on teisest taimeliigist;
  4) tarnija nimi;
  5) tootjariigi nimi.

  (7) Tarnija dokumendile ja tootekirjeldusele märgitakse sordinimi üksnes siis, kui paljundusmaterjali sort on tuntud, kaitse alla võetud, kantud riiklikku sordiregistrisse või «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 34 lõikes 1 nimetatud sortide nimekirja. Tarnija dokumendile taimerühma nime märkimise korral märgitakse see viisil, mis hoiab ära taimerühma nime segiajamise sordinimega.

  (8) Mikropaljundatud paljundusmaterjali puhul märgitakse tarnija dokumendile või tootekirjeldusele sõna «mikropaljundatud».
[RTL 2006, 63, 1142 - jõust. 18.08.2006]

§ 8.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 9.  Määruse rakendamine

  Paljundusmaterjali võib seni kehtinud nõuete kohaselt märgistada ja sellist paljundusmaterjali võib turustada kuni tootja dokumentide, tootekirjelduste või paljundusmaterjali lõppemiseni, kuid mitte kauem kui 31. detsembrini 2006. a.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2006. a.

  1 nõukogu direktiiv 98/56/EÜ dekoratiivkultuuride turustamise kohta (ELT L 226, 13.08.1998, lk 16–23), muudetud nõukogu määrusega 806/2003/EÜ (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ja nõukogu direktiiviga 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28); Euroopa Komisjoni direktiiv 93/49/EMÜ, milles sätestatakse nende tingimuste loetelu, millele peavad nõukogu direktiivi 91/682/EMÜ kohaselt vastama dekoratiivtaimede paljundusmaterjal ja dekoratiivtaimed (EÜT L 250, 7.10.1993, lk 9–18), muudetud Euroopa Komisjoni direktiiviga 1999/67/EÜ (EÜT L 164, 30.06.1999, lk 78–78); Euroopa Komisjoni direktiiv 1999/66/EÜ, millega kehtestatakse tarnija poolt nõukogu direktiivi 98/56/EÜ kohaselt koostatud märgistusele või muudele dokumentidele esitatavad nõuded (EÜT L 164, 30.06.1999, lk 76–77); Euroopa Komisjoni direktiiv 1999/68/EÜ, milles nähakse ette lisasätted tarnijate poolt nõukogu direktiivi 98/56/EÜ alusel peetavate dekoratiivtaimesortide loetelude kohta (EÜT L 172, 08.07.1999, lk 42–43)

  Märkus. Lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 20.04.2006. a resolutsioon nr 17-1/0602784.

  Õiend

  Lisa tehniliselt korrastatud 5.02.2010

Lisa 

/otsingu_soovitused.json