Teksti suurus:

Väljasõidukohustuse sundtäitmise korraldamine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 93, 1350

Väljasõidukohustuse sundtäitmise korraldamine

Vastu võetud 09.12.2009 nr 54

Määrus kehtestatakse «Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse» § 11 lõike 8, § 15 lõike 5 ja § 19 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Väljasaatmise täideviimise korraldamine

  (1) Väljasaadetava piiripunkti toimetamise ja väljasaatmise täideviimise korraldavad Politsei- ja Piirivalveamet, prefektuur ja Kaitsepolitseiamet.

  (2) «Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse» § 24 lõikes 1 sätestatud juhul korraldab väljasaatmise täideviimist Politsei- ja Piirivalveamet või prefektuur.

  (3) Väljasaadetava piiriületuse ja suunamise vastuvõtvasse riiki või üleandmise vastuvõtva riigi selleks pädevatele esindajatele korraldavad Politsei- ja Piirivalveamet ja prefektuur.

  (4) Väljasaadetava halduskorras kinnipidamisel ning vajadusel aresti paigutamisel, konvoeerimisel kohtusse, väljasaatmiskeskusesse ja piiripunkti on Politsei- ja Piirivalveamet ja prefektuur kohustatud osutama vajadusel vastastikku abi.

§ 2.  Väljasaatmistoimingu vormistamine

  (1) Väljasaatmist korraldav haldusorgan vormistab Eestist lahkumise kohustuse sundtäitmise kohta väljasõidukohustuse sundtäitmise protokolli.

  (2) Väljasõidukohustuse sundtäitmise protokolli kantakse järgmised andmed:
  1) protokolli koostanud haldusorgani nimetus;
  2) protokolli koostanud ametniku eesnimi ja perekonnanimi, ametinimetus;
  3) väljasaadetava ees- ja perekonnanimi;
  4) väljasaadetava sünniaeg või isikukood;
  5) väljasaadetava sünnikoht;
  6) väljasaadetava kodakondsus;
  7) väljasaadetava reisidokumendi nimetus, number, väljaandmise aeg ja koht, väljaandja nimetus;
  8) väljasaadetava elukoht välisriigis;
  9) väljasaadetava viibimiskoht Eestis;
  10) väljasaatmise õiguslik alus ja põhjendus;
  11) protokolli koostamise aeg ja koht;
  12) protokolli koostanud ametniku allkiri.

  (3) Väljasaadetava kirjalikul nõudmisel antakse talle protokolli ärakiri.

§ 3.  Märke tegemine reisidokumenti

  (1) Välismaalasele Eestist lahkumise ettekirjutuse tegemisel teeb migratsioonijärelevalveametnik võimalusel välismaalase reisidokumenti või muusse väljasaatmist võimaldavasse dokumenti (edaspidi reisidokument) lisa 1 kohase märke ettekirjutuse tegemise kohta. Märke puudumine reisidokumendis ei ole takistuseks ettekirjutuse täitmisele ega väljasaatmise täideviimisele.

  (2) Väljasaadetava reisidokumenti teeb politseiametnik või migratsioonijärelevalveametnik lisa 2 kohase märke väljasaatmise kohta.

  (3) Juhul kui piirile toimetatud väljasaadetava reisidokumendis puudub lisa 2 kohane märge, teeb nimetatud märke politseiametnik.

§ 4.  Väljasaatmistoimingud piiripunktis

  (1) Väljasaadetava üleandmise kooskõlastab vastuvõtva riigi selleks pädeva esindajaga vastavalt Politsei- ja Piirivalveamet või prefektuur.

  (2) Väljasaadetav toimetatakse piiripunkti määratud tähtajaks ja antakse üle politseiametnikule.

  (3) Kui väljasaatmist ei ole võimalik kohe lõpule viia, peetakse väljasaadetav halduskorras kinni kuni väljasaatmise lõpuleviimiseni.

  (4) Kui väljasaatmist ei ole võimalik 48 tunni jooksul lõpule viia, taotleb väljasaatmist korraldav haldusorgan halduskohtult väljasaadetava halduskorras kinnipidamise tähtaja pikendamist või luba väljasaadetava väljasaatmiskeskusesse paigutamiseks.

  (5) Politsei- ja Piirivalveamet ja prefektuur on kohustatud pidama arvestust väljasaadetavate, ettekirjutuse alusel Eestist lahkunud ja Eestis viisaga või viisavabalt lubatud viibimisaega ületanud välismaalaste piiriületuste üle Eestist lahkumisel.

§ 5.  Väljasõidukohustuse täitmisest teavitamine

  (1) Väljasaatmist korraldav haldusorgan edastab viivituseta Politsei- ja Piirivalveametile väljasõidukohustuse sundtäitmise protokolli andmed.

  (2) Väljasaadetava, ettekirjutuse alusel Eestist lahkunud ja Eestis viisaga või viisavabalt lubatud viibimisaega ületanud välismaalase piiriületusest Eestist lahkumisel teavitab politseiametnik viivituseta Politsei- ja Piirivalveametit.

  (3) Kui väljasaatmist korraldaval haldusorganil on väljasaadetava kohta «Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse» § 15 lõike 4 punktides 2–5 nimetatud andmeid, edastab haldusorgan need koos väljasõidukohustuse sundtäitmise protokolli andmetega Politsei- ja Piirivalveametile.

  (4) Väljasaatmist korraldav haldusorgan teavitab viivituseta Politsei- ja Piirivalveametit väljasaatmise peatamisest ja seda tinginud asjaoludest.

  (5) Teavitamiskohustus täidetakse elektroonilisel teel või muul sobival viisil.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 13. veebruari 2003. a määrus nr 30 «Väljasõidukohustuse sundtäitmise korraldamine» (RTL 2003, 26, 388; 49, 731) tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Minister Marko POMERANTS


Kantsler Märt KRAFT


Siseministri 9. detsembri 2009. a määruse nr 54 «Väljasõidukohustuse sundtäitmise korraldamine»
lisa 1


MÄRGE ETTEKIRJUTUSE TEGEMISEL

   
EESTI ESTONIA
LAHKUMISETTEKIRJUTUS nr .............................................................
PRESCEPT TO LEAVE  
LAHKUMISEKS HILJEMALT ..................................................................
FOR EXIT NO LATER THAN  
Kuupäev ..................................................................
Date  
Allkiri, pitser ..................................................................
Signature, stamp  


Siseministri 9. detsembri 2009. a määruse nr 54 «Väljasõidukohustuse sundtäitmise korraldamine»
lisa 2


MÄRGE VÄLJASAATMISEL

   
EESTI ESTONIA

VÄLJASAADETAV – PERSON TO BE EXPELLED

Kuupäev  
Date  
Allkiri, pitser ..................................................................
Signature, stamp  

/otsingu_soovitused.json