Teksti suurus:

Taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2020, 106

Taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli kord

Vastu võetud 29.04.2005 nr 51
RTL 2005, 49, 688
jõustumine 13.05.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.2009RTL 2009, 93, 134801.01.2010
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 87 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli kord.

§ 2.  Üldnõuded

  (1) Korralisele ja korduvale tehnilisele kontrollile esitatud taimekaitseseade peab olema puhastatud.

  (2) Korralisele ja korduvale tehnilisele kontrollile esitatud taimekaitseseadme paak peab 50% ulatuses olema täidetud puhta veega.

  (3) Taimekaitseseadme omanik või valdaja peab viibima korralise tehnilise kontrolli läbiviimise juures.

  (4) Taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli läbiviija kohalesõidu, korralise tehnilise kontrolli ja korduva tehnilise kontrolliga seotud kulud tasub taimekaitseseadme omanik või valdaja.

  (5) Nende isikute loetelu, kellel on õigus taimekaitseseadme korralist tehnilist kontrolli läbi viia, avaldatakse Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehel.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 3.  Taimekaitseseadme korraline tehniline kontroll

  (1) Korraline tehniline kontroll viiakse läbi taimekaitseseadme omaniku või valdaja ja korralise tehnilise kontrolli läbiviija kokku lepitud ajal selle määruse nõuetele vastavas kohas.

  (2) Korralise tehnilise kontrolli käigus hinnatakse taimekaitseseadme nõuetekohasust lisa 1 alusel.

  (3) Taimekaitseseadme korraline tehniline kontroll viiakse läbi tingimustes, kus tuul, sademed ja õhutemperatuur ei mõjuta selle tulemust.

  (4) Andmed taimekaitseseadme kohta ja korralise tehnilise kontrolli tulemused kantakse lisas 2 toodud protokolli. Protokoll täidetakse kahes eksemplaris, millest üks antakse taimekaitseseadme omanikule või valdajale ning üks jääb korralise tehnilise kontrolli läbiviijale. Protokollile lisatakse kõigi tehtud mõõtmiste tulemused.

  (5) Taimekaitseseade loetakse korralise tehnilise kontrolli läbinuks, kui tal esinevad ebaolulised puudused, mis ei mõjuta töö ohutust ja kvaliteeti. Puudused märgitakse protokolli ning taimekaitseseadme omanik või valdaja on kohustatud puudused 15 päeva jooksul kõrvaldama.

  (6) Korralise tehnilise kontrolli läbiviija kinnitab korralise tehnilise kontrolli läbinud taimekaitseseadme paagi vasakule küljele nähtavale kohale lisas 3 toodud näidise kohase kleebise. Kleebisel komposteeritakse järgmise korralise tehnilise kontrolli läbiviimise aasta.

§ 4.  Korduv tehniline kontroll

  (1) Taimekaitseseadme mittenõuetekohaseks tunnistamise korral võib selle pärast puuduste kõrvaldamist esitada korduvale tehnilisele kontrollile mittenõuetekohaseks tunnistamisest arvates 30 päeva jooksul. Kui seda 30 päeva jooksul ei tehta, tuleb taimekaitseseade esitada uuele korralisele tehnilisele kontrollile.

  (2) Korduval tehnilisel kontrollil kontrollitakse taimekaitseseadme neid osi, mille tõttu see osutus korralisel tehnilisel kontrollil mittenõuetekohaseks.

  (3) Korduva tehnilise kontrolli protokoll lisatakse korralise tehnilise kontrolli protokollile.

§ 5.  Korralise tehnilise kontrolli andmete säilitamine ja selle kohta arvestuse pidamine

  (1) Korralise tehnilise kontrolli läbiviija säilitab korralise tehnilise kontrolli protokolli viis aastat. Taimekaitseseadme omanik või valdaja säilitab protokolli kuni taimekaitseseadme järgmise korralise tehnilise kontrolli läbimiseni. Taimekaitseseadme omaniku vahetamise korral antakse korralise tehnilise kontrolli protokoll taimekaitseseadmega kaasa.

  (2) Korralise tehnilise kontrolli läbiviija peab kontrollitud taimekaitseseadmete kohta arvestust lisa 4 kohaselt.

§ 6.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Taimekaitseseadme nõuetekohasuse hindamise tabel

Lisa 2 Taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli protokoll

Lisa 3 Kleebise näidis

Lisa 4 Taimekaitseseadmete korralise tehnilise kontrolli arvestus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json