Teksti suurus:

Piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise taotlemise nõuded, taotluse esitamise ja menetlemise kord, kahjustajavaba piirkonna nõuded ning piirkonna kahjustajavabana säilitamise kord ja nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise taotlemise nõuded, taotluse esitamise ja menetlemise kord, kahjustajavaba piirkonna nõuded ning piirkonna kahjustajavabana säilitamise kord ja nõuded

Vastu võetud 12.08.2005 nr 87
RTL 2005, 91, 1372
jõustumine 26.08.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.2009RTL 2009, 93, 134801.01.2010

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 11 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise taotlemise nõuded, taotluse esitamise ja menetlemise kord, kahjustajavaba piirkonna nõuded ning piirkonna kahjustajavabana säilitamise kord ja nõuded.

§ 2.  Kahjustajavaba piirkonna ja piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise taotlemise nõuded

  (1) Põllumajandusamet tunnistab piirkonna kahjustajavabaks isiku taotluse alusel.

  (2) Kahjustajavabaks piirkonnaks võib olla terve riik või osa riigist.

  (3) Taotleda võib piirkonna tunnistamist kahjustajavabaks taimekahjustajast, mis on nimetatud «Taimekaitseseaduse» § 4 lõike 3 alusel kehtestatud ohtlike taimekahjustajate nimekirjas või mida sihtriigi nõuete kohaselt ei tohi esineda taimedel, taimsetel saadustel ja muudel objektidel nende ühendusevälisesse riiki toimetamise korral.

  (4) Piirkonnas, mille kahjustajavabaks tunnistamist taotletakse, ei esine lõikes 3 nimetatud taimekahjustajat seni teadaolevatel andmetel või on seal taimekahjustaja avastamise korral rakendatud tõrjeabinõusid, mille järel on piirkond tunnistatud taimekahjustajast vabaks.

§ 3.  Taotluse esitamine

  (1) Piirkonna kahjustajavabaks tunnistamiseks esitatakse Põllumajandusametile kirjalik taotlus, milles märgitakse:
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]
  1) taotluse esitaja nimi, elu- või asukoha aadress, äriregistri- või isikukood;
  2) selle taimekahjustaja nimetus, millest kahjustajavabaks piirkonna tunnistamist taotletakse;
  3) teave selle kohta, kas taotletakse terve riigi või selle osa kahjustajavabaks tunnistamist. Kui piirkonnaks, mille kahjustajavabaks tunnistamist taotletakse, on osa riigist, märgitakse taotluses piirkonna pindala (km2), selle maakonna nimi või nende maakondade nimed, kus piirkond asub, ja piirkonna piiride kirjeldus;
  4) piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise vajaduse põhjendus;
  5) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri.

  (2) Kui piirkonnaks, mille kahjustajavabaks tunnistamist taotletakse, on osa riigist, lisatakse taotlusele kaart, millel on märgitud piirkond, mille kahjustajavabaks tunnistamist taotletakse.

§ 4.  Taotluse menetlemine

  (1) Põllumajandusamet registreerib taotluse ning kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja piirkonna, mille kahjustajavabaks tunnistamist taotletakse, vastavust kehtestatud nõuetele.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise taotluse menetlemise tähtaeg on kaks aastat alates taotluse registreerimise päevast.

  (3) Taotluse menetlemise käigus kogub Põllumajandusamet erialakirjandusest, teadus- ja arendusasutustelt ning järelevalve tulemuste põhjal andmeid kahjustaja bioloogia ning Eestis ja teistes riikides kahjustaja esinemise ja leviku kohta.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Põllumajandusamet teeb otsuse taotluses nimetatud piirkonnas taimekahjustaja mitteesinemise tuvastamiseks seireprogrammi läbiviimiseks, kui teadaolevatel andmetel taimekahjustaja Eestis esineb või on esinenud või kui on olemas oht, et taimekahjustaja Eestis levib ja kohastub.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

  (5) Põllumajandusamet võib taotluses esitatud kahjustajavaba piirkonna suurust ja piire muuta, kui on olemas oht, et taimekahjustaja levib taotluses esitatud piirkonda.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

  (6) Põllumajandusamet võib taotluse menetlemise tähtaega pikendada aasta võrra, kui seire tulemused on puudulikud või vastuolulised. Taotluse menetlemise tähtaja pikendamise korral teeb Põllumajandusamet taotlejale viivitamata kirjalikult posti teel teatavaks uue tähtaja ning näitab ära taotluse menetlemise tähtaja pikendamise põhjuse.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

§ 5.  Piirkonna kahjustajavabaks tunnistamine

  (1) Põllumajandusamet teeb kogutud andmete analüüsi või seire tulemuste alusel piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse kahe aasta jooksul arvates taotluse registreerimisest.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Juhul kui kahjustajavabaks piirkonnaks tunnistatakse osa riigist, märgitakse lõikes 1 nimetatud otsuses ka kahjustajavaba piirkonna piiride kirjeldus ning otsusele lisatakse kaart, millele on märgitud kahjustajavaba piirkond.

  (3) Piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise otsus koos kaardiga avalikustatakse Põllumajandusameti veebilehel.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

§ 6.  Piirkonna kahjustajavabana säilitamise kord ja nõuded

  (1) Kahjustajavabas piirkonnas ei tohi esineda taimekahjustajat, millest piirkond on kahjustajavabaks tunnistatud.

  (2) Põllumajandusamet korraldab kahjustajavabas piirkonnas igal aastal seiret. Põllumajandusamet säilitab seire käigus kogutud andmeid paberkandjal 10 aasta ning elektrooniliselt vähemalt 20 aasta jooksul.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Kahjustajavabasse piirkonda võib toimetada ja turustada taimi, taimseid saadusi ja muid objekte, mis pärinevad teisest kahjustajavabast piirkonnast või teise liikmesriigi kaitstavast piirkonnast või mis vastavad «Taimekaitseseaduse» § 6 lõike 4 alusel kehtestatud taimetervisenõuetele.

  (4) Taimed, taimsed saadused ja muud objektid, mida toimetatakse ühest piirkonnast teise läbi kahjustajavaba piirkonna, ei pea vastama lõikes 3 kehtestatud nõuetele, kui kaubasaadetis läbib kahjustajavaba piirkonna suletult ja muutumatul kujul.

§ 7.  Piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise otsuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Põllumajandusamet tunnistab piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise otsuse kehtetuks, kui seire ja järelevalve tulemused kinnitavad taimekahjustaja esinemist piirkonnas.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Lõikes 1 nimetatud otsuse ärakiri või väljavõte otsusest saadetakse isikule, kelle taotluse alusel piirkond kahjustajavabaks tunnistati, otsuse tegemisest arvates 10 tööpäeva jooksul posti teel.

  (3) Lõikes 1 nimetatud otsus avalikustatakse ka Põllumajandusameti veebilehel.
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

§ 8.  Kahjustajavabast piirkonnast teavitamine

  Põllumajandusamet teavitab piirkonna kahjustajavabaks tunnistamisest või piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise otsuse kehtetuks tunnistamisest ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO).
[RTL 2009, 93, 1348 - jõust. 01.01.2010]

/otsingu_soovitused.json