Teksti suurus:

Kaitsepolitseiameti põhimäärus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.04.2011
Avaldamismärge:RTL 2009, 95, 1390

Kaitsepolitseiameti põhimäärus

Vastu võetud 10.12.2009 nr 55

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel

§ 1.  Üldsätted

  (1) Kaitsepolitseiamet (edaspidi amet) on Siseministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis täidab seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid, teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel, ulatuses ja korras.

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

  (3) Amet on riigieelarvest finantseeritav asutus, millel on oma eelarve ja arvelduskontod Riigikassa kontsernikonto koosseisus.

  (4) Ameti kõrgemalseisvaks valitsusasutuseks on Siseministeerium. Amet on aruandekohustuslik Siseministeeriumi ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

  (5) Amet asub Tallinnas. Ameti postiaadress on Toompuiestee 3, 10142 Tallinn.

§ 2.  Ameti ingliskeelne nimetus

  Ameti ingliskeelne nimetus on EstonianSecurity Police Board.

§ 3.  Ameti sümboolika

  (1) Amet kasutab Kaitsepolitseiameti lippu, mille kirjelduse kinnitab siseminister käskkirjaga, ning riigilippu õigusaktidega ettenähtud korras.

  (2) Ametil on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõna «KAITSEPOLITSEIAMET».

  (3) Amet kasutab Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras registreeritud kaitsepolitsei embleemi.

  (4) Ameti kirjaplangil ja üldplangil kasutatakse kaitsepolitsei embleemi, mille all on sõna «KAITSEPOLITSEIAMET». Ameti kirjaplangi ja üldplangi keskosas on kaitsepolitsei embleemil greifi kujutis.

  (5) Amet võib kasutada kaitsepolitsei embleemi või lühendit «KAPO» ameti muudel trükistel ja esemetel.

§ 4.  Ameti tegevusvaldkond

  Ameti tegevusvaldkond on riigi põhiseadusliku korra ja territoriaalse terviklikkuse vägivaldsele muutmisele suunatud tegevust puudutava teabe kogumine ja töötlemine, riigi vastu suunatud luuretegevuse ennetamine ja tõkestamine, sealhulgas riigisaladuse kaitse «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses» ettenähtud juhtudel ja korras, nende kuritegude tõkestamine, mille kohtueelne uurimine on Kaitsepolitseiameti pädevuses, ning seaduses ettenähtud juhtudel kuritegude kohtueelne uurimine.

§ 5.  Ameti ülesanded

  Amet:
  1) kogub ja töötleb teavet riigi põhiseadusliku korra ja territoriaalse terviklikkuse vägivaldsele muutmisele suunatud tegevusest seaduses ettenähtud juhtudel ja korras;
  2) rakendab meetmeid riigi põhiseadusliku korra ja territoriaalse terviklikkuse vägivaldsele muutmisele suunatud kuritegude ennetamiseks, tõkestamiseks, avastamiseks ning neid toimepannud isikute väljaselgitamiseks ja vastutusele võtmiseks seaduses ettenähtud juhtudel ja korras;
  3) korraldab riigisaladuse kaitset, rakendab meetmeid riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ja selle alusel antud õigusaktide sätteid eiranud isikute väljaselgitamiseks ja vastutusele võtmiseks seaduses ettenähtud juhtudel ja korras;
  4) vaatab läbi riigisaladusele juurdepääsu loa taotlemiseks esitatud avaldusi, teostab julgeolekukontrolli, otsustab riigisaladusele juurdepääsu loa andmise või andmisest keeldumise ning tühistab riigisaladusele juurdepääsu lubasid;
  5) rakendab meetmeid Eesti Vabariigi vastu suunatud luure- ja õõnestustegevuse ennetamiseks, tõkestamiseks ja avastamiseks ning sellega seotud isikute väljaselgitamiseks ja vastutusele võtmiseks seaduses ettenähtud juhtudel ja korras;
  6) rakendab meetmeid terrorismi ja selle rahastamise ning toetamise ärahoidmiseks ja tõkestamiseks ning kogub ja töötleb selleks vajalikku teavet;
  7) teavitab Politsei- ja Piirivalveametit viimase kaitse all olevate isikute ja objektide suhtes plaanitsetavatest terroriaktidest;
  8) kogub ja töötleb teavet julgeolekuasutuste seaduses ettenähtud juhtudel ja korras;
  9) rakendab meetmeid ametialaste kuritegude ja korruptsiooni ennetamiseks, tõkestamiseks ja avastamiseks ning sellega seotud isikute väljaselgitamiseks ja vastutusele võtmiseks seaduses ettenähtud juhtudel ja korras;
  10) teostab kuritegude kohtueelset uurimist ja väärtegude menetlemist seaduses ettenähtud juhtudel ja korras;
  11) teostab kriminalistikauuringuid ja annab sellealaseid konsultatsioone ning vastutab kriminalistika andmekogude ja kollektsioonide pidamise eest;
  12) viib läbi jälitustoiminguid seaduses ettenähtud juhtudel ja korras;
  13) koostab ameti eelarve projekti ja eelmise aasta eelarve täitmise aruande;
  14) töötab välja ameti tegevusvaldkonda reguleerivate seaduste, Vabariigi Valitsuse ja siseministri määruste ning muude õigusaktide eelnõud;
  15) teeb oma pädevuse piires koostööd teiste riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse organite ja asutustega ning füüsiliste ja juriidiliste isikutega, samuti teiste riikide politsei- ja julgeolekuasutuste ning rahvusvaheliste politseiorganisatsioonidega;
  16) täidab muid talle seadusega, Riigikogu otsusega, Vabariigi Presidendi seadlusega, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega ning siseministri määruse ja käskkirjaga pandud ülesandeid.

§ 6.  Ameti juhtimine

  (1) Ametit juhib Kaitsepolitseiameti peadirektor.

  (2) Peadirektor:
  1) juhib ameti tööd;
  2) vastutab ameti tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru siseministrile;
  3) esitab kaks korda aastas siseministrile ameti ülesannete täitmise aruande ning informeerib vajadusel siseministrit riigi julgeoleku küsimustest;
  4) esitab siseministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;
  5) juhib vahetult peadirektori asetäitjate ja nende kaudu ameti struktuuriüksuste tööd;
  6) sõlmib lepinguid, esindab ametit ja annab volitusi lepingute sõlmimiseks ning ameti esindamiseks;
  7) kinnitab ameti struktuuriüksuste põhimäärused;
  8) teeb siseministrile ettepanekuid koosseisude kohta;
  9) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvad ametnikud, välja arvatud peadirektori asetäitjad;
  10) esitab siseministrile ettepanekuid teenistusastmete andmiseks ja annab teenistusastmeid;
  11) kohaldab nimetatavatele teenistujatele ergutusi ja distsiplinaarkaristusi seadusega ettenähtud alustel, nimetab Aasta kaitsepolitseiniku ning annab Aasta kaitsepolitseiniku märke, teenistusstaaži märke, kaitsepolitsei teeneteplaate, kaitsepolitsei meenemedaleid, kaitsepolitsei aukirju ja Kaitsepolitseiameti tänukirju;
  12) esitab siseministrile ettepanekuid ameti eelarve kohta ning teostab järelevalvet eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle;
  13) otsustab ameti valduses oleva riigivaraga seotud küsimusi riigivaraseaduses ja selle alusel kehtestatud korras;
  14) korraldab ameti sisekontrolli süsteemi rakendamist ja siseauditialast tööd;
  15) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Riigikogu otsuse, Vabariigi Presidendi seadluse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse ning siseministri määruse või käskkirjaga.

  (3) Peadirektoril on õigus anda seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korralduse ning siseministri määruse ja käskkirja alusel käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

  (4) Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja menetluse alal, tema puudumisel peadirektori poolt määratud isik.

  (5) Peadirektori asendamine vormistatakse siseministri käskkirjaga. Peadirektori lühiajalisel, mitte üle kahe nädala kestval äraolekul vormistatakse peadirektori asendamine peadirektori käskkirjaga, mis tehakse viivitamatult teatavaks Siseministeeriumile.

§ 7.  Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja

  (1) Ameti koosseisusus on kolm peadirektori asetäitjat.

  (2) Peadirektori asetäitja ülesanded määratakse peadirektori käskkirjaga kinnitatud ametijuhendiga.

§ 8.  Ameti struktuur

  (1) Ameti struktuuri kuuluvad Ida osakond, Lõuna osakond, Lääne osakond ja Põhja osakond. Ameti muu struktuuri kehtestab siseminister määrusega .

  (2) Ameti struktuuriüksuse ülesanded määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimäärusega.

  (3) Ameti struktuuri võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksusi asuvate ametnike ametikohad.

  (4) Väljaspool struktuuriüksusi asuvate ametnike tööülesanded, alluvus, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendiga.

  (5) Ameti struktuuriüksusel võib olla lihtpitsat, mille kirjeldus määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimäärusega.

§ 9.  Ameti tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine

  Amet korraldatakse ümber või tema tegevus lõpetatakse seaduse alusel.

§ 10.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 21. märtsi 2001. a määrus nr 62 «Kaitsepolitseiameti põhimäärus» (RTL 2001, 39, 546; 2009, 74, 1087) tunnistatakse kehtetuks.

§ 11.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Minister Marko POMERANTS


Kantsler Märt KRAFT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json