Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2005. a määruse nr 69 „Kaitstava loodusobjekti või muu linnu- ja imetajaliigi isendi hävitamise või kahjustamisega tekitatud keskkonnakahju hüvitamise kord ja hüvitise määrad“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.12.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 63, 410

Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2005. a määruse nr 69 „Kaitstava loodusobjekti või muu linnu- ja imetajaliigi isendi hävitamise või kahjustamisega tekitatud keskkonnakahju hüvitamise kord ja hüvitise määrad“ muutmine

Vastu võetud 10.12.2009 nr 184

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 77 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2005. a määruses nr 69 «Kaitstava loodusobjekti või muu linnu- ja imetajaliigi isendi hävitamise või kahjustamisega tekitatud keskkonnakahju hüvitamise kord ja hüvitise määrad» (RT I 2005, 21, 134) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Kaitstava loodusobjekti või kaitsmata loomaliigi isendi hävitamise või kahjustamisega ning võõrliigi isendi loodusesse laskmisega tekitatud keskkonnakahju hüvitamise kord ja hüvitise määrad»;

2) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Keskkonnakahju tekitamine käesoleva määruse tähenduses on kaitstava loodusobjekti või kaitsmata loomaliigi, välja arvatud jahiuluki, isendi hävitamine või kahjustamine ning looduslikku tasakaalu ohustava võõrliigi isendi keskkonda laskmine.»;

3) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Keskkonnakahju tekitamiseks käesoleva määruse tähenduses ei loeta riigikaitselise väljaõppe käigus mittetahtliku kahju tekitamist, kui riigikaitselise väljaõppe korraldajal on «Metsaseaduse» § 36 lõikes 2 sätestatud Vabariigi Valitsuse luba või § 36 lõike 1 punktis 4 sätestatud erametsaomaniku luba metsa kasutamiseks riigikaitseliseks väljaõppeks, millega võivad kaasneda metsakahjustused.»;

4) paragrahvi 7 lõikeid 1, 2 ja 3 täiendatakse pärast sõna «vigastamine» sulgudes sõnadega «(sealhulgas reostusest tulenev)»;

5) paragrahvi 23 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaitseala piires arvestatakse puittaimestiku raie või raadamise käigus keskkonnale tekitatud kahju «Metsaseaduse» § 67 alusel.»;

6) paragrahvi 24 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Hoiuala piires arvestatakse puittaimestiku raie või raadamise käigus keskkonnale tekitatud kahju «Metsaseaduse» § 67 alusel.»;

7) paragrahvi 25 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) punktis 1 nimetamata kaitse all mitteoleva linnuliigi isendi korral on 100 krooni isendi kohta.»;

8) määrust täiendatakse §-ga 261 järgmises sõnastuses:

« § 261. Hüvitise määr looduslikku tasakaalu ohustava võõrliigi isendi loodusesse laskmise, istutamise ja külvamise eest

(1) Looduslikku tasakaalu ohustava taimeliigi isendi loodusesse istutamise või külvamise eest on hüvitise määr 200 krooni isendi kohta.

(2) Looduslikku tasakaalu ohustava loomaliigi isendi loodusesse laskmise eest on hüvitise määr 5000 krooni isendi kohta.»;

9) paragrahvi 27 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Hüvitise määr lõigetes 2–11 nimetamata imetajate klassi liikide isenditega tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
1) elusa isendi korral 3000 krooni isendi kohta;
2) lisas A nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 10 000 krooni isendi kohta;
3) teistes lisades nimetatud liikide loodusest pärit elusa isendi korral 5000 krooni isendi kohta;
4) isendist valmistatud toote korral 3000 krooni toote kohta.

(2) Hüvitise määr esikloomaliste ehk primaatide seltsi liikide isenditega tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
1) elusa isendi korral 5000 krooni isendi kohta;
2) lisas A nimetatud loodusest pärit elusa isendi korral 300 000 krooni isendi kohta;
3) teistes lisades nimetatud liikide loodusest pärit elusa isendi korral 50 000 krooni isendi kohta;
4) lisas A nimetatud liigi isendist valmistatud toote korral 10 000 krooni toote kohta;
5) teistes lisades nimetatud liigi isendist valmistatud toote korral 5000 krooni toote kohta;
6) liha või toiduks mõeldud toote korral 3000 krooni iga kilogrammi kohta.

(3) Hüvitise määr inimahvlaste ülemsugukonna liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
1) elusa isendi korral 10 000 krooni isendi kohta;
2) loodusest pärit elusa isendi korral 1 000 000 krooni isendi kohta;
3) isendist valmistatud toote korral 100 000 krooni toote kohta;
4) liha või toiduks mõeldud toote korral 10 000 krooni iga kilogrammi kohta.

(4) Hüvitise määr vaalaliste seltsi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
1) toote korral 500 krooni toote kohta;
2) liha ja rasva korral 1000 krooni iga kilogrammi kohta.

(5) Hüvitise määr koerlaste sugukonna liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
1) elusa isendi korral 3000 krooni isendi kohta;
2) loodusest pärit elusa isendi korral 5000 krooni isendi kohta;
3) naha korral 3000 krooni naha kohta;
4) kolju korral 500 krooni kolju kohta;
5) ühest tervest või mitmest loomast valmistatud toote korral 3000 krooni toote kohta;
6) vähem kui ühest loomast valmistatud toote korral 1000 krooni toote kohta.

(6) Hüvitise määr karulaste sugukonna liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
1) elusa isendi korral 15 000 krooni isendi kohta;
2) loodusest pärit elusa isendi korral 25 000 krooni isendi kohta;
3) karusapi korral 1000 krooni iga grammi kohta;
4) karu organismi koostisosa sisaldusega medikamendi korral 10 krooni toote iga grammi kohta;
5) kolju korral 1000 krooni kolju kohta;
6) naha korral 10 000 krooni naha kohta;
7) liha korral 750 krooni iga kilogrammi kohta;
8) ühest tervest või mitmest loomast valmistatud toote korral 15 000 krooni toote kohta;
9) vähem kui ühest loomast valmistatud toote korral 3000 krooni toote kohta.

(7) Hüvitise määr kärplaste, mangustlaste või kärpkaslaste sugukonna liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
1) elusa isendi korral 1000 krooni isendi kohta;
2) lisas A nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 5000 krooni isendi kohta;
3) lisas A nimetatud liigi isendi naha korral 3000 krooni naha kohta;
4) lisas A nimetatud liigi isendi kolju korral 500 krooni kolju kohta;
5) teistes lisades nimetatud liigi isendi naha korral 1000 krooni naha kohta.

(8) Hüvitise määr kaslaste sugukonna liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
1) lisas A nimetatud liigi (välja arvatud ilvese) elusa isendi korral 300 000 krooni isendi kohta;
2) lisas A nimetatud liigi (välja arvatud ilvese) loodusest pärit elusa isendi korral 1 000 000 krooni isendi kohta;
3) lisas A nimetatud liigi loomast (välja arvatud ilvesest) valmistatud jahitrofee korral 300 000 krooni jahitrofee kohta;
4) lisas A nimetatud liigi isendist valmistatud derivaadi ja traditsioonilise medikamendi korral 10 krooni toote iga grammi kohta;
5) lisas A nimetatud liigi (välja arvatud ilvese) ühest tervest või mitmest loomast valmistatud toote korral on 300 000 krooni toote kohta;
6) lisas A nimetatud liigi (välja arvatud ilvese) kuni ühest isendist valmistatud toote korral 10 000 krooni toote kohta;
7) lisas B nimetatud liigi elusa isendi korral 50 000 krooni isendi kohta;
8) lisas B nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 100 000 krooni isendi kohta;
9) lisas B nimetatud liigi loomast valmistatud jahitrofee korral 20 000 krooni jahitrofee kohta;
10) lisas B nimetatud liigi isendist valmistatud derivaadi ja traditsioonilise medikamendi korral 500 krooni toote iga kilogrammi kohta;
11) lisas B nimetatud liigi ühest tervest või mitmest isendist valmistatud toote korral 50 000 krooni toote kohta;
12) lisas B nimetatud liigi kuni ühest isendist valmistatud toote korral 3000 krooni toote kohta;
13) ilvese elusa isendi korral 10 000 krooni isendi kohta;
14) ilvese naha korral 7000 krooni naha kohta;
15) ilvese kolju korral 500 krooni kolju kohta;
16) ühest või mitmest ilvesest valmistatud toote korral 10 000 krooni toote kohta;
17) kuni ühest ilvese isendist valmistatud toote korral 2000 krooni toote kohta.

(9) Hüvitise määr elevantlaste sugukonna liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
1) elusa isendi korral 50 000 krooni isendi kohta;
2) loodusest pärit elusa isendi korral 1 000 000 krooni isendi kohta;
3) jahitrofee (näiteks naha, kolju) korral 300 000 krooni jahitrofee kohta;
4) derivaadi ja traditsioonilise medikamendi korral 20 krooni toote iga grammi kohta;
5) elevandi töötlemata võha korral 5000 krooni ühe kilogrammi kohta;
6) toote korral 5000 krooni toote kohta.

(10) Hüvitise määr kabjaliste seltsi liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
1) elusa isendi korral 5000 krooni isendi kohta
2) isendist valmistatud jahitrofee korral 10 000 krooni jahitrofee kohta;
3) kabjaliste seltsi lisas A nimetatud liikide loodusest pärit elusa isendi korral 10 000 krooni isendi kohta;
4) ninasarviklaste sugukonda kuuluva liigi loodusest pärit elusa isendi korral 1 000 000 krooni isendi kohta;
5) ninasarviklaste sugukonda kuuluva liigi isendist valmistatud jahitrofee korral 300 000 krooni jahitrofee kohta;
6) ninasarviklaste sugukonda kuuluva liigi isendi korral 50 000 krooni sarve ühe kilogrammi kohta;
7) ninasarviklaste sugukonda kuuluva liigi isendist valmistatud derivaadi ja traditsioonilise medikamendi korral 20 krooni toote iga grammi kohta.

(11) Hüvitise määr sõraliste seltsi liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
1) elusa isendi korral 5000 krooni isendi kohta;
2) lisas A nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 10 000 krooni isendi kohta;
3) lisas A nimetatud liigi isendi villast valmistatud toote korral 4000 krooni toote kohta;
4) teistes lisades nimetatud liikide isendi villast valmistatud toote korral 2000 krooni toote kohta;
5) lisas A nimetatud liigi isendi villa korral 1000 krooni villa ühe kilogrammi kohta;
6) teistes lisades nimetatud liikide isendi villa korral 500 krooni villa ühe kilogrammi kohta;
7) kolju korral 1000 krooni kolju kohta;
8) naha korral 3000 krooni naha kohta;
9) muskushirve muskust sisaldava toote korral 50 krooni toote iga grammi kohta.

(12) Hüvitise määr lõigetes 13 ja 14 nimetamata lindude klassi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
1) elusa isendi korral 5000 krooni isendi kohta;
2) lisas A nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 50 000 krooni isendi kohta;
3) lisas B nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 15 000 krooni isendi kohta;
4) surnud isendi ja isendist valmistatud toote korral 3000 krooni toote kohta;
5) kuni ühest nahast valmistatud toote korral 200 krooni toote kohta.

(13) Hüvitise määr kulliliste ja kakuliste seltsi liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
1) elusa isendi korral 100 000 krooni isendi kohta;
2) lisas A nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 500 000 krooni isendi kohta;
3) lisas B nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 300 000 krooni isendi kohta;
4) naha ja ühest või mitmest nahast valmistatud toote korral 50 000 krooni naha või toote kohta;
5) vähem kui ühest nahast valmistatud toote korral 1000 krooni toote kohta.

(14) Hüvitise määr papagoiliste seltsi liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
1) lisas A nimetatud liigi elusa isendi korral 50 000 ja loodusest pärit elusa isendi korral 150 000 krooni isendi kohta;
2) lisas A nimetatud liigi surnud isendi korral 50 000 krooni isendi kohta;
3) lisas B nimetatud liigi elusa isendi korral 7000 ja loodusest pärit elusa isendi korral 20 000 krooni isendi kohta;
4) lisas B nimetatud liigi surnud isendi korral 5000 krooni isendi kohta;
5) vähem kui ühest nahast valmistatud toote korral 200 krooni toote kohta.

(15) Hüvitise määr roomajate ja kahepaiksete klassi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
1) elusa isendi korral 1000 krooni isendi kohta;
2) lisas A nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 50 000 krooni isendi kohta;
3) lisas B nimetatud liigi loodusest pärit elusa isendi korral 7000 krooni isendi kohta;
4) rohkem kui nelja surnud isendi ja isendist valmistatud toote korral 3000 krooni isendi või toote kohta;
5) rohkem kui nelja ühest või mitmest isendist valmistatud toote korral 3000 krooni toote kohta;
6) rohkem kui nelja vähem kui ühest isendist valmistatud toote korral 1000 krooni toote kohta.

(16) Hüvitise määr kõhrkalade ja luukalade klassi liigi isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
1) elusa ja surnud isendi korral 200 krooni iga kilogrammi kohta, kuid mitte vähem kui 100 krooni isendi või 500 krooni loodusest pärit isendi kohta;
2) kaaviari korral 20 000 krooni iga kilogrammi kohta.

(17) Hüvitise määr selgrootu looma isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest on:
1) isendi, tema osa ja sellest valmistatud toote ja derivaadi korral 250 krooni isendi, isendi osa, toote või derivaadi kohta;
2) korallide korral 500 krooni kilogrammi kohta;
3) limuste hõimkonda kuuluva liigi isendi korral 300 krooni iga kilogrammi kohta, kuid mitte vähem kui 100 krooni isendi kohta.»;

10) paragrahvi 28 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Hüvitise määr koerakooluliste (Apocynaceae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) elustaimede korral on 1000 krooni isendi kohta;
2) koerakooluliste sugukonna isendit sisaldava toote korral on 10 krooni toote iga grammi kohta.»;

11) paragrahvi 28 lõiget 8 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) kaktuseliste sugukonna isendit sisaldava toote korral on 10 krooni toote iga grammi kohta.»;

12) paragrahvi 28 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Hüvitise määr korvõieliste (Compositae) sugukonna isendiga tehtavate tehingute ja toimingute reeglite rikkumise eest:
1) elustaimede korral on 200 krooni isendi kohta;
2) korvõieliste sugukonna isendit sisaldava toote korral on 10 krooni toote iga grammi kohta.»;

13) paragrahvi 28 lõiget 25 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) liilialiste sugukonna isendit sisaldava toote korral on 10 krooni toote iga grammi kohta.»;

14) paragrahvi 28 lõiget 29 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) käpaliste sugukonna isendit sisaldava toote korral on 10 krooni toote iga grammi kohta.»

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json