Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Taimetoodangu Inspektsiooni, piirkondlike maaparandusbüroode ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo Põllumajandusametiks ümberkorraldamisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 63, 414

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Taimetoodangu Inspektsiooni, piirkondlike maaparandusbüroode ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo Põllumajandusametiks ümberkorraldamisega

Vastu võetud 10.12.2009 nr 188

Määrus kehtestatakse «Euroopa Ühenduste Komisjoni, kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi mitmeaastase rahastuslepingu ratifitseerimise seaduse» § 2 lõike 1, «Maaparandusseaduse» § 35 lõike 1 ja § 40 lõike 1, «Mahepõllumajanduse seaduse» § 11 lõike 1, «Riigipiiri seaduse» § 14 lõike 2 punkti 1, «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 57 lõike 1, «Taimekaitseseaduse» § 12 lõike 2, § 30 lõike 1, § 37 lõike 5, § 443 lõike 6, § 444 lõike 5, § 79 lõike 3 ja § 80 lõike 2 ning «Väetiseseaduse» § 19 lõike 1 alusel.

1. peatükk
«EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJONI, KES ESINDAB EUROOPA ÜHENDUST, JA EESTI VABARIIGI VAHEL SÕLMITUD EESTI VABARIIGIS PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENDAMISE LIITUMISEELSE PROGRAMMI MITMEAASTASE RAHASTUSLEPINGU RATIFITSEERIMISE SEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSE MUUTMINE

§ 1. Vabariigi Valitsuse 28. juuni 2001. a määruse nr 216 «Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi raames antava investeeringutoetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise kord» (RT I 2001, 60, 363; 2009, 7, 47) § 16 lõike 2 punktis 8 asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsiooni» sõnaga «Põllumajandusameti» ning lisa 1 normitehnilises märkuses 9 asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioonile» sõnaga «Põllumajandusametile».

2. peatükk
«MAAPARANDUSSEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 2. Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2003. a määrust nr 178 «Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2003, 47, 335; 2008, 26, 171) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo» tekstiosaga «Põllumajandusamet (edaspidi PMA)»;

2) paragrahvi 12 lõikes 6 asendatakse sõnad «maaparandussüsteemi kasutusotstarbe lõppemisest» sõnadega «registreeringu kustutamisest»;

3) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) registri volitatud töötleja pädev ametiisik;»;

4) paragrahvi 14 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) PMA ettekirjutus;»;

5) paragrahvi 15 punktis 7 asendatakse sõnad «maaparanduse järelevalveasutuse» lühendiga «PMA».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 18. juuni 2004. a määrust nr 222 «Maaparandussüsteemide registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2004, 51, 357; 2008, 26, 172) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Registri volitatud töötleja on Põllumajandusamet (edaspidi PMA).»;

2) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Registrit peetakse ühetasandilise andmekoguna digitaalselt.»;

3) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Register koosneb digitaalsest andmebaasist ja arhiveeritud registriandmetest.

(2) Digitaalne andmebaas sisaldab alusdokumentide alusel registrisse kantud aktuaalseid andmeid ja maaparandusehitiste asukoha kaarte ning andmete registrisse kandmise aega.»;

4) määrust täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses:

« § 111. Registrile andmete esitaja

(1) Registrile andmete esitaja on:
1) kinnisasja omanik, kes kavandab ehitada uue maaparandussüsteemi või rekonstrueerida olemasolevat;
2) ühistu, kelle liikmed on kinnisasja omanikud ja kelle liikme kinnisasjal kavandatakse ehitada uus maaparandussüsteem või rekonstrueerida olemasolevat;
3) ehitusloa andja ehitusprojekti koostamise, eesvoolu reguleerimise või eesvoolu kaitselõigu veetaseme reguleerimise kavatsuse korral, kui kinnisasjale, millel paikneb maaparandussüsteem, kavandatakse ehitada «Maaparandusseaduse» § 3 lõikes 1 nimetamata hoone või rajatis;
4) kinnisasja omanik «Maaparandusseaduse» § 48 lõikes 1 nimetatud maakasutuse muudatuse ning maakorraldustoimingu tegemise kavatsuse korral;
5) kohaliku omavalitsuse üksus enne üld- ja detailplaneeringu vastuvõtmist, kui planeeritaval alal asub maaparandussüsteem.

(2) Registrile esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmeid esitanud isik.»;

5) paragrahv 12 sõnastatakse järgmiselt:

« § 12. Alusdokumendid

Andmete registrisse kandmise alusdokumendid on maaparandusehitise:
1) projekteerimistingimuste taotlus;
2) projekteerimistingimuste andmise otsus;
3) projekteerimistingimuste andmisest keeldumise otsus;
4) ehitusloa taotlus;
5) ehitusprojekt;
6) maaparanduse uurimistöö tulemused;
7) ehitusprojekti ekspertiisiakt;
8) ehitusloa andmise otsus;
9) ehitusloa andmisest keeldumise otsus;
10) ehitamise alustamise teade;
11) ehitusloa kehtivuse peatamise otsus;
12) ehitusloa kehtivuse taastamise otsus;
13) ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotlus;
14) ehitusloa kehtetuks tunnistamise otsus;
15) ehitamise ja hoiuga seotud õigusrikkumise kohta tehtud riikliku järelevalveametniku ettekirjutus;
16) kasutuselevõtu akt ja selle kinnitamise otsus;
17) kasutuselevõtu akti kinnitamisest keeldumise otsus;
18) ekspertiisiakt;
19) maa-alale kavandatava muu ehitise ehitusprojekti või eesvoolu või selle kaitselõigu veetaseme reguleerimise kavatsuse kooskõlastamise taotlus;
20) maa-alale kavandatava muu ehitise ehitusprojekti või eesvoolu või selle kaitselõigu veetaseme reguleerimise kavatsuse kooskõlastamise otsus;
21) maa-alale kavandatava muu ehitise ehitusprojekti või eesvoolu või selle kaitselõigu veetaseme reguleerimise kavatsuse kooskõlastamisest keeldumise otsus;
22) maa-ala siht- või kasutusotstarbe muutmise kooskõlastamise taotlus;
23) maa-ala siht- või kasutusotstarbe muutmise kooskõlastamise otsus;
24) maa-ala siht- või kasutusotstarbe muutmise kooskõlastamisest keeldumise otsus;
25) maa-alal maakorraldustoimingu kooskõlastamise taotlus;
26) maa-alal maakorraldustoimingu kooskõlastamise otsus;
27) maa-alal maakorraldustoimingu kooskõlastamisest keeldumise otsus;
28) kasutusotstarbe lõppenuks lugemise taotlus;
29) kasutusotstarbe lõppenuks lugemise otsus;
30) kasutusotstarbe lõppenuks lugemisest keeldumise otsus;
31) kinnitatud mõõdistamisjoonis «Maaparandusseaduse» § 77 lõike 2 mõistes;
32) kande tegemise aluseks olev muu dokument.»;

6) paragrahvi 13 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kaart koostatakse maaparandusehitise kinnitatud kasutuselevõtu akti andmete alusel ja kantakse registrisse koos kasutuselevõtu akti kinnitamise otsusega.»;

7) paragrahv 14 sõnastatakse järgmiselt:

« § 14. Registri andmete säilitamine ja arhiveerimine

(1) Digitaalsesse andmebaasi kantud andmed maaparandusehitise kohta arhiveeritakse registris digitaalselt viie tööpäeva jooksul maaparandusehitise kasutusotstarbe lõppemise päevast arvates.

(2) Arhiveeritud registri andmeid säilitatakse 10 aastat maaparandusehitise kasutusotstarbe lõppemise päevast arvates.»;

8) paragrahvi 15 lõike 1 punktid 38, 81, 116 ja 117 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) kinnisasja omaniku nimi ja kinnisasja katastritunnus»;

10) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

« 12) projekteerimistingimuste taotluse lisade loetelu;»;

11) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 19 sõnastatakse järgmiselt:

« 19) nende asutuste ja isikute loetelu, kellega ehitusprojekt kooskõlastatakse;»;

12) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 21 sõnastatakse järgmiselt:

« 21) projekteerimistingimuste andmise otsuse number ja kuupäev;»;

13) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 24 sõnastatakse järgmiselt:

« 24) projekteerimistingimuste andmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;»;

14) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 41 sõnastatakse järgmiselt:

« 41) ehitusloa andmise otsuse number ja kuupäev;»;

15) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 45 sõnastatakse järgmiselt:

« 45) ehitusloa andmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;»;

16) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 52 sõnastatakse järgmiselt:

« 52) ehitusloa kehtivuse peatamise otsuse number ja kuupäev;»;

17) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 54 sõnastatakse järgmiselt:

« 54) ehitusloa kehtivuse taastamise otsuse number ja kuupäev;»;

18) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 61 sõnastatakse järgmiselt:

« 61) ehitusloa kehtetuks tunnistamise otsuse number ja kuupäev;»;

19) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 64 sõnastatakse järgmiselt:

« 64) ettekirjutuse teinud järelevalveametniku nimi;»;

20) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 71 sõnastatakse järgmiselt:

« 71) kasutuselevõtu akti kinnitamise otsuse number ja kuupäev;»;

21) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 78 sõnastatakse järgmiselt:

« 78) kasutuselevõtu akti kinnitamisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;»;

22) paragrahvi 15 lõike 1 punktides 83–85 asendatakse sõna «ühiseesvoolu» sõnaga «eesvoolu»;

23) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 90 sõnastatakse järgmiselt:

« 90) maa-alale kavandatava muu ehitise ehitusprojekti või veetaseme reguleerimise kavatsuse kooskõlastamise otsuse number ja kuupäev;»;

24) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 93 sõnastatakse järgmiselt:

« 93) maa-alale kavandatava muu ehitise ehitusprojekti või veetaseme reguleerimise kavatsuse kooskõlastamisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;»;

25) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 100 sõnastatakse järgmiselt:

« 100) maa-ala siht- või kasutusotstarbe muutmise kooskõlastamise otsuse number ja kuupäev;»;

26) paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse punktidega 1001–1003 järgmises sõnastuses:

« 1001) maa-ala siht- või kasutusotstarbe muutmise kooskõlastamisest keeldumise otsuse saaja nimi, registri- või isikukood ning aadress ja sideandmed;
1002) maa-ala siht- või kasutusotstarbe muutmise kooskõlastamisest keeldumise otsuse põhjendus ja kokkuvõte;
1003) maa-ala siht- või kasutusotstarbe muutmise kooskõlastamisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;»;

27) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 106 sõnastatakse järgmiselt:

« 106) maa-alal maakorraldustoimingu kooskõlastamise otsuse number ja kuupäev;»;

28) paragrahvi 15 lõiget 1 täiendatakse punktidega 1061–1063 järgmises sõnastuses:

« 1061) maa-alal maakorraldustoimingu kooskõlastamisest keeldumise otsuse saaja nimi, registri- või isikukood ning aadress ja sideandmed;
1062) maa-alal maakorraldustoimingu kooskõlastamisest keeldumise otsuse põhjendus ja kokkuvõte;
1063) maa-alal maakorraldustoimingu kooskõlastamisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;»;

29) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 112 sõnastatakse järgmiselt:

« 112) kasutusotstarbe lõppenuks lugemise otsuse number ja kuupäev;»;

30) paragrahvi 15 lõike 1 punkt 115 sõnastatakse järgmiselt:

« 115) kasutusotstarbe lõppenuks lugemisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;»;

31) paragrahvi 22 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Volitatud töötleja kannab andmed registrisse viie tööpäeva jooksul andmete saamisest, otsuse tegemisest või ettekirjutuse jõustumisest arvates.»;

32) paragrahvi 22 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

33) paragrahv 23 tunnistatakse kehtetuks;

34) paragrahv 24 sõnastatakse järgmiselt:

« § 24. Ebaõigete andmete parandamine

(1) Kui registri volitatud töötleja avastab registris ebaõiged andmed või kui andmete esitaja teavitab teda registris olevatest ebaõigetest andmetest, parandab registri volitatud töötleja nimetatud andmed registris viie tööpäeva jooksul nendest teadasaamise päevast arvates.

(2) Volitatud töötlejal on õigus muuta maaparandusehitise tehnilisi andmeid ja kaardiandmeid seoses maaregistris registreeritud katastriüksuse sihtotstarbe muutumisega.»;

35) paragrahvi 26 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registriandmete kinnitatud väljavõtte väljastab registri volitatud töötleja pädev ametiisik.»;

36) paragrahvi 26 lõike 4 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Volitatud töötleja dokumendiregistris registreeritakse andmete registrist väljastamisel järgmised andmed:».

3. peatükk
«MAHEPÕLLUMAJANDUSE SEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSE MUUTMINE

§ 4. Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 2006. a määruse nr 250 «Mahepõllumajanduse registri pidamise põhimäärus» (RT I 2006, 56, 424; 2008, 26, 173) kogu tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes.

4. peatükk
«RIIGIPIIRI SEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSE MUUTMINE

§ 5. Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 «Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord» (RT I 2004, 44, 312; 2009, 25, 156) kogu tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes.

5. peatükk
«TAIMEDE PALJUNDAMISE JA SORDIKAITSE SEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSE MUUTMINE

§ 6. Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 52 «Sordiregistri pidamise põhimäärus» (RT I 2006, 11, 77; 2008, 26, 173) kogu tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes.

6. peatükk
«TAIMEKAITSESEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 7. Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2004. a määruse nr 326 «Taimetervise registri pidamise põhimäärus» (RT I 2004, 79, 534; 2008, 26, 173) kogu tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes.

§ 8. Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2004. a määruse nr 327 «Taimekaitsevahendite registri pidamise põhimäärus» (RT I 2004, 79, 535; 2008, 26, 173) §-s 2 ja § 9 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet».

§ 9. Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2005. a määrust nr 20 «Taimekaitsekoolituse programm ning taimekaitsetunnistuse saamiseks esitatavad nõuded ja tunnistuse andmise kord» (RT I 2005, 7, 28) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse tekstiosa «Taimetoodangu Inspektsioonile (edaspidi inspektsioon)» tekstiosaga «Põllumajandusametile (edaspidi PMA)»;

2) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõna «inspektsiooni» ja §-s 6 asendatakse sõna «inspektsioon» lühendiga «PMA»;

3) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lõikes 1 nimetatud isikule väljastab taimekaitsetunnistuse PMA.»

§ 10. Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2006. a määruse nr 3 «Ühendusevälisest riigist Eestisse taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamiseks ettenähtud piiripunktide loetelu ning piiril asuvate piiripunktide ja tunnustatud sihtkohtade kohta esitatavad nõuded ning nende tunnustamise kord» (RT I 2006, 3, 10; 2008, 26, 170) kogu tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes.

§ 11. Vabariigi Valitsuse 30. märtsi 2007. a määruse nr 86 «Ohtlike taimekahjustajate ja nende peremeestaimede Eestisse toimetamise ja riigisiseselt edasitoimetamise ning sordiaretuses, katsetes ja muus teadustöös kasutamise nõuded ja eriloa väljastamise kord» (RT I 2007, 28, 157; 2009, 7, 47) § 1 lõikes 3 asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsiooni» sõnaga «Põllumajandusameti».

§ 12. Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 176 «Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord» (RT I 2008, 57, 320) kogu tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes.

7. peatükk
«VÄETISESEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSE MUUTMINE

§ 13. Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2003. a määruse nr 221 «Riikliku väetiseregistri pidamise põhimäärus» (RT I 2003, 59, 395; 2008, 26, 173) kogu tekstis asendatakse sõnad «Taimetoodangu Inspektsioon» sõnaga «Põllumajandusamet» asjakohases käändes.

8. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 14. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Põllumajandusminister Helir-Valdor SEEDER

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json