Teksti suurus:

Terviseameti moodustamisega seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 63, 415

Terviseameti moodustamisega seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 10.12.2009 nr 189

Määrus kehtestatakse «Euroopa Ühenduste Komisjoni, kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi mitmeaastase rahastuslepingu ratifitseerimise seaduse» § 2 lõike 1, «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 126 lõigete 6 ja 7 ning § 4211 lõike 3, «Väärteomenetluse seadustiku» § 206 lõike 3, «Riigivaraseaduse» § 24 lõike 2, «Meditsiiniseadme seaduse» § 23 lõike 2, «Meresõiduohutuse seaduse» § 26 lõike 7, «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» § 18 lõike 3, § 20 lõike 2, § 21 lõigete 61 ja 7, § 25 lõike 2 ja § 41 lõike 3, «Rahvatervise seaduse» § 7 lõike 2 punktide 8 ja 10, «Rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse» § 20 lõike 2 ja § 211 lõike 1, «Ravimiseaduse» § 62 lõike 1 ja § 81 lõike 2, «Riigipiiri seaduse» § 14 lõike 2 punkti 1 ja § 141 lõike 2, «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 271 lõike 1, § 501 lõike 1, § 59 lõike 1 ja § 591 lõike 3 ning «Toiduseaduse» § 14 lõike 5 ja § 38 lõike 5 alusel.

1. peatükk
«EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJONI, KES ESINDAB EUROOPA ÜHENDUST, JA EESTI VABARIIGI VAHEL SÕLMITUD EESTI VABARIIGIS PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENDAMISE LIITUMISEELSE PROGRAMMI MITMEAASTASE RAHASTUSLEPINGU RATIFITSEERIMISE SEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSE MUUTMINE

§ 1. Vabariigi Valitsuse 28. juuni 2001. a määruse nr 216 «Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi raames antava investeeringutoetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise kord» (RT I 2001, 60, 363; 2009, 7, 47) § 16 lõike 2 punktist 6 jäetakse välja sõnad «või Tervisekaitseinspektsiooni».

2. peatükk
«KRIMINAALMENETLUSE SEADUSTIKU», «VÄÄRTEOMENETLUSE SEADUSTIKU» JA «RIIGIVARASEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSE MUUTMINE

§ 2. Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 263 «Konfiskeeritud vara võõrandamise, üleandmise ja hävitamise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise, arestitud vara hoidmise, hindamise ja võõrandamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord» (RT I 2004, 61, 432; 2007, 54, 363) § 17 lõikes 2 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsiooni» sõnaga «Terviseameti».

3. peatükk
«MEDITSIINISEADME SEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSE MUUTMINE

§ 3. Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2004. a määruse nr 354 «Meditsiiniseadme vastavushindamise kord1» (RT I 2004, 85, 581) § 25 lõikes 6 asendatakse sõna «Ravimiamet» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

4. peatükk
«MERESÕIDUOHUTUSE SEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSE MUUTMINE

§ 4. Vabariigi Valitsuse 16. märtsi 2005. a määruse nr 51 «Meretöölepingu sõlmimist taotleva isiku, laevapere liikme, mereõppeasutuses õppija ja mereõppeasutusse õppima asuja tervisenõuded, tervisekontrolli kord ning tervisetõendite vormid» (RT I 2005, 17, 102) §-s 6 asendatakse sõna «Tervishoiuameti» sõnaga «Terviseameti».

5. peatükk
«NAKKUSHAIGUSTE ENNETAMISE JA TÕRJE SEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 5. Vabariigi Valitsuse 13. novembri 2003. a määruse nr 281 «Nakkushaiguste tõrjeks tehtava rahvusvahelise koostöö ja teavitamise nõuded ning kord» (RT I 2003, 72, 483) § 3 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 6. Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2009. a määruses nr 133 «Nakkushaiguste registri põhimäärus» (RT I 2009, 41, 278) asendatakse läbivalt sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 7. Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2009. a määruses nr 134 «Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega» (RT I 2009, 41, 279) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes, kui käesolevas paragrahvis ei sätestata teisiti;

2) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse sõnad «Tervisekaitseinspektsiooni kohalikku asutust» sõnaga «Terviseametit».

§ 8. Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2003. a määruses nr 298 «Eesti riigipiiril eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamise kord ja tingimused» (RT I 2003, 76, 513) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis ning lisades 1 ja 4 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes, kui käesolevas paragrahvis ei sätestata teisiti;

2) määruse tekstis asendatakse sõnad «Tervisekaitseinspektsiooni kohalik asutus» sõnadega «Terviseameti piirkondlik talitus» vastavas käändes;

3) lisas 1 asendatakse sõnad «THE HEALTH PROTECTION INSPECTORATE OF THE REPUBLIC OF ESTONIA» sõnadega «HEALTH BOARD».

§ 9. Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2002. a määruses nr 274 «Referentlabori volituse taotlemise ja labori pädevuse määramise kord, volitamiskriteeriumid ning välisriigi sellekohaste õigustega labori referentlaborina volitamise ja järelevalve kord» (RT I 2003, 69, 469) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 4 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) laboril peab olema Terviseametilt saadud kehtiv nakkusohtliku materjali käitlemise tegevusluba või eriarstiabi osutamise tegevusluba koos nakkusohtliku materjali käitlemise õigusega;»;

2) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) Terviseameti väljaantud tegevusloa koopia;»;

3) paragrahvi 6 lõigetes 2 ja 4 ning § 7 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

6. peatükk
«RAHVATERVISE SEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 10. Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a määruses nr 74 «Nõuded suplusveele ja supelrannale1» (RT I 2008, 16, 117) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis ja lisas 3 asendatakse läbivalt sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Veekogul või selle osal, mille äärde kavandatakse asutada supluskoht, peab olema lisa 1 punkti 6 veerus D nimetatud kvaliteediklass «piisav kvaliteet».»

§ 11. Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2007. a määruse nr 80 «Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele» (RT I 2007, 26, 149) § 6 lõikes 11 ja § 9 lõikes 5 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsiooni» sõnaga «Terviseametit».

7. peatükk
«RAHVUSVAHELISE SÕJALISE KOOSTÖÖ SEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 12. Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määruse nr 345 «Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi riiklikule õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord» (RT I 2004, 3, 10; 2008, 57, 317) § 5 lõikes 3 ja § 10 lõikes 3 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioonile» sõnaga «Terviseametile».

§ 13. Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2005. a määruse nr 251 «Eesti kui vastuvõtva riigi toetuse riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2005, 52, 418; 2008, 57, 317) § 9 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

« 10) Terviseamet;».

8. peatükk
«RAVIMISEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 14. Vabariigi Valitsuse 8. aprilli 2005. a määruses nr 68 «Proviisorite ja farmatseutide riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus1» (RT I 2005, 20, 129) asendatakse läbivalt sõna «Tervishoiuamet» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 15. Vabariigi Valitsuse 14. augusti 2008. a määruse nr 130 «Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus» (RT I 2008, 39, 229) tekstis ja lisas asendatakse läbivalt sõna «Tervishoiuamet» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

9. peatükk
«RIIGIPIIRI SEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 16. Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruses nr 194 «Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord1» (RT I 2004, 44, 312; 2009, 25, 156) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõnad «Tallinnas Eesti Sanitaarkarantiinitalitust (teistes sadamates kohalikku tervisekaitsetalitust)» sõnadega «Terviseameti piirkondlikku talitust»;

2) paragrahvi 1 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «Tallinnas Eesti Sanitaarkarantiinitalitusele ja teistes sadamates kohalikule tervisekaitsetalitusele» sõnadega «Terviseameti piirkondlikule talitusele»;

3) paragrahvi 4 lõike 1 punktides 2 ja 3 asendatakse sõnad «Tallinnas Eesti Sanitaarkarantiinitalitusele, teistes sadamates kohalikule tervisekaitsetalitusele» sõnadega «Terviseameti piirkondlikule talitusele».

§ 17. Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2001. a määruse nr 237 «Välisriigi laevale laevaloa taotlemise ja andmise kord» (RT I 2001, 66, 390; 2005, 59, 468) § 2 lõikes 3 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioonile» sõnaga «Terviseametile».

10. peatükk
«TERVISHOIUTEENUSTE KORRALDAMISE SEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 18. Vabariigi Valitsuse 9. oktoobri 2008. a määruses nr 148 «Tervishoiutöötajate riikliku registri põhimäärus» (RT I 2008, 44, 249) asendatakse läbivalt sõna «Tervishoiuamet» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 19. Vabariigi Valitsuse 9. oktoobri 2008. a määruses nr 149 «Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri põhimäärus» (RT I 2008, 44, 250) asendatakse läbivalt sõna «Tervishoiuamet» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 20. Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2002. a määruses nr 222 «Tervishoiukorraldus hädaolukorras» (RT I 2002, 62, 380) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikest 1 jäetakse välja sõna «Tervisekaitseinspektsiooni»;

2) peatükkides 1–3 asendatakse läbivalt sõna «Tervishoiuamet» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes;

3) paragrahvi 11 lõikes 2 asendatakse sõna «Tervishoiuameti» sõnaga «Terviseameti».

§ 21. Vabariigi Valitsuse 14. augusti 2008. a määruse nr 131 «Tervise infosüsteemi põhimäärus» (RT I 2008, 38, 226) §-s 19 asendatakse sõna «Tervishoiuamet» sõnaga «Terviseamet».

11. peatükk
«TOIDUSEADUSE» ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSE MUUTMINE

§ 22. Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1999. a määrusega nr 436 «Eritoitude koostis- ja kvaliteedinõuete ning eritoitude valmistamiseks kasutatavate ainete ja eritoidu käitlemise suhtes esitatavate nõuete ning eritoitude märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuete ja korra kinnitamine1» (RT I 2000, 2, 6; 2008, 11, 74) kinnitatud «Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu koostis- ja kvaliteedinõuete ning nende valmistamiseks kasutatavate ainete ja käitlemise suhtes esitatavate nõuete ning märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuete ja korra» punkt 671 sõnastatakse järgmiselt:

« 671. Teabematerjale, sealhulgas õppematerjale ning nendega seotud esemeid, võib imiku piimasegu valmistaja või turustaja tasuta levitada tervishoiuasutuse kaudu vastava taotluse ja Terviseameti asjakohase kirjaliku nõusoleku alusel või järgides Terviseameti juhendeid. Sellistel materjalidel ja esemetel võib olla valmistaja või turustaja nimi või logo, kuid ei tohi olla viidet kindlale piimasegule.»

12. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 23. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Sotsiaalminister Hanno PEVKUR

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json