Teksti suurus:

Õhusõiduki hooldusorganisatsiooni sertifikaadi väljaandmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2009, 95, 1386

Õhusõiduki hooldusorganisatsiooni sertifikaadi väljaandmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord

Vastu võetud 11.12.2009 nr 122

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse õhusõiduki hooldusorganisatsiooni sertifikaadi (edaspidi sertifikaat) taotlemise, väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord.

§ 2.  Sertifikaadi taotlemine

  Peamise tegevuskohaga Eestis asuva õhusõiduki hooldusorganisatsiooni sertifikaadi väljaandmise taotlemisel esitatakse Lennuametile:
  1) kirjalik taotlus Lennuameti blanketil või lennuohutuse järelevalve infosüsteemi kaudu;
  2) Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta (ELT L 315, 28.11.2003, lk 1–165) II lisa (145. osa) jaotise 145.A.70 nõuetele vastav hooldusorganisatsiooni käsiraamat, kui isik taotleb määruse (EÜ) nr 2042/2003 II lisa (145. osa) kohast sertifikaati;
  3) Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 I lisa (M osa) F alajao nõuetele vastav hooldusorganisatsiooni käsiraamat, kui isik taotleb määruse (EÜ) nr 2042/2003 I lisa (M osa) F alajao kohast sertifikaati;
  4) taotlus Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 I lisa jaotises M.A.606 või II lisa 145. osa jaotises 145.A.30 nimetatud juhtivtöötajate heakskiidu saamiseks Lennuameti blanketil;
  5) taotleja lepingud alltöövõtjatega;
  6) tõend riigilõivu tasumise kohta.

§ 3.  Sertifikaadi väljaandmine

  (1) Lennuamet kontrollib taotlust ja sellega koos esitatud andmeid ja dokumente ning teavitab taotlejat 30 päeva jooksul täiendavate andmete või dokumentide esitamise vajadusest.

  (2) Täiendavad andmed või dokumendid kohustub taotleja Lennuametile esitama kolme kuu jooksul täiendavate dokumentide või andmete esitamise vajadusest teatamisest arvates. Kui andmeid või dokumente ei esitata, lõpetatakse taotluse läbivaatamise menetlus sertifikaadi väljaandmisest keeldumise otsusega.

  (3) Enne sertifikaadi väljaandmise kohta otsuse tegemist kontrollib Lennuamet 60 päeva jooksul taotluse või käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentide või andmete esitamisest hooldusorganisatsiooni vastavust Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 I lisa (M osa) F alajao nõuetele või II lisa 145. osa nõuetele. Kontrolli käigus avastatud puudused peab taotleja kõrvaldama üheksa kuu jooksul. Kui puudusi ei kõrvaldata nimetatud tähtaja jooksul, lõpetatakse taotluse läbivaatamise menetlus sertifikaadi väljaandmisest keeldumise otsusega.

  (4) Puuduse kõrvaldamise ajast ja viisist teavitab taotleja Lennuametit kirjalikult. Vajadusel võib Lennuamet 30 päeva jooksul pärast puuduste kõrvaldamist läbi viia täiendava kontrolli.

  (5) Otsus sertifikaadi väljaandmise kohta tehakse 30 päeva jooksul pärast lõikes 3 nimetatud kontrolli, selle käigus avastatud puuduste kõrvaldamist või lõike 4 kohast täiendavat kontrolli.

  (6) Sertifikaat vormistatakse Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 I lisa V liite või II lisa III liite nõuete kohaselt.

§ 4.  Sertifikaadi muutmine

  (1) Sertifikaadile kantud andmeid võib muuta sertifikaadi omaja taotluse alusel või Lennuameti algatusel.

  (2) Sertifikaadi muutmise taotlemisel esitatakse Lennuametile:
  1) kirjalik taotlus Lennuameti blanketil või lennuohutuse järelevalve infosüsteemi kaudu;
  2) olenevalt muudatuse iseloomust § 2 punktides 2–5 nimetatud dokumentide täiendused või muudatused;
  3) tõend riigilõivu tasumise kohta.

  (3) Lennuamet kontrollib taotlust ja sellega koos esitatud andmeid ja dokumente ning teavitab taotlejat 30 päeva jooksul arvates taotluse registreerimisest Lennuametis täiendavate andmete või dokumentide esitamise vajadusest.

  (4) Lõikes 3 nimetatud täiendavad andmed või dokumendid kohustub taotleja Lennuametile esitama kahe kuu jooksul taotluse esitamisest arvates. Kui andmeid või dokumente ei esitata, lõpetatakse taotluse läbivaatamise menetlus sertifikaadi muutmisest keeldumise otsusega.

  (5) Enne sertifikaadi muutmise kohta otsuse tegemisest võib Lennuamet 60 päeva jooksul pärast taotluse või lõikes 3 osutatud täiendavate andmete või dokumentide esitamist viia läbi kontrolli hinnangu andmiseks, kas taotleja vastab Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 I lisa (M osa) F alajao või II lisa 145. osa nõuetele. Kontrolli käigus avastatud puudused peab taotleja kõrvaldama kolme kuu jooksul. Kui puudusi ei kõrvaldata nimetatud tähtaja jooksul, lõpetatakse taotluse läbivaatamise menetlus sertifikaadi muutmisest keeldumise otsusega.

  (6) Puuduste kõrvaldamise ajast ja viisist teavitab taotleja Lennuametit kirjalikult. Vajadusel võib Lennuamet 30 päeva jooksul läbi viia täiendava kontrolli.

  (7) Otsus sertifikaadi muutmise kohta tehakse 30 päeva jooksul pärast lõikes 5 nimetatud kontrolli, selle käigus avastatud puuduste kõrvaldamist või lõike 6 kohast täiendavat kontrolli.

§ 5.  Sertifikaadi kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Sertifikaat tunnistatakse kehtetuks või peatatakse, kui hooldusorganisatsioon ei vasta Euroopa Ühenduste Komisjoni määruse (EÜ) nr 2042/2003 jaotise M.A.618 punkti a alapunktide 1–3 või II lisa 145. osa jaotise 145.A.90 punkti a alapunktide 1–3 tingimustele.

  (2) Lõikes 1 nimetatud tingimustele mittevastavuse korral teeb Lennuamet sertifikaadi omanikule ettekirjutuse ning peatab sertifikaadi kehtivuse ettekirjutuse täitmise ajaks.

  (3) Kui sertifikaadi omanik ei täida ettekirjutust määratud tähtaja jooksul, tunnistatakse peatatud sertifikaat kehtetuks.

  (4) Kehtetuks tunnistatud sertifikaat tagastatakse Lennuametile kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse teatavaks tegemist.

§ 6.  Andmete säilitamine

  Sertifikaadi koopia, samuti asjakohased andmed ja dokumendid sertifikaadi ja selle juurde kuuluva sertifitseerimisgraafiku muutmise, sertifikaadi kehtivuse pikendamise, kehtivuse peatamise, kehtivuse taastamise ning kehtetuks tunnistamise kohta säilitatakse Lennuametis.

Minister Juhan PARTS


Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json