Teksti suurus:

Rahvatervise seaduse alusel kehtestatud sotsiaalministri määruste muutmine seoses Terviseameti moodustamisega

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 96, 1437

Rahvatervise seaduse alusel kehtestatud sotsiaalministri määruste muutmine seoses Terviseameti moodustamisega

Vastu võetud 11.12.2009 nr 94

Määrus kehtestatakse «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 1 punkti 12, § 8 lõike 2 punktide 3–6, 8, 82, 9 ,12, 14, 16 ja 21–24, § 8 lõike 3 punkti 1, § 12 lõike 3 ja § 21 lõike 5 ja «Noorsootöö seaduse» § 10 lõike 4, «Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse» § 121 lõike 4 ning «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 17 lõike 7 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 30. märtsi 2001. a määruse nr 38 «Tuberkuloosiandmekogu asutamine ja pidamise kord» (RTL 2001, 46, 654; 2009, 8, 97) § 13 lõikes 3 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioonile» sõnaga «Terviseametile».

§ 2. Sotsiaalministri 27. märtsi 2001. a määruse nr 36 «Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele» (RTL 2001, 43, 602; 2007, 8, 132) § 9 lõikes 6 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsiooni» sõnaga «Terviseameti».

§ 3. Sotsiaalministri 15. jaanuari 2008. a määruses nr 8 «Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis» (RTL 2008, 7, 81) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 10 asendatakse sõnad «kutseharidusseaduse § 321» sõnadega ««Kutseõppeasutuse seaduse» §-s 311»;

2) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsiooni» sõnaga «Terviseameti».

§ 4. Sotsiaalministri 14. novembri 2002. a määruses nr 131 «Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses» (RTL 2002, 131, 1918) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Toitlustamist korraldatakse tervisekaitse-, toiduohutuse- ja hügieeninõuete kohaselt, järgides käesolevas määruses, «Rahvatervise seaduses», «Toiduseaduses» ja muudes asjakohastes toidualastes õigusaktides sätestatud nõudeid.

(3) Vanemate kui 1-aastaste laste toitlustamisel järgitakse «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 4 alusel koolieelses lasteasutuses ja koolis toitlustamisele kehtestatud tervisekaitsenõudeid ning imikute toitlustamisel käesoleva määruse nõudeid.»;
26.10.2023  16:20
Veaparandus: Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „käesoleva” Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

2) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Hooldekodus viibiva imiku toiduks esimese kuue kuu jooksul on rinnapiim või rinnapiima puudumise või vähesuse korral imiku piimasegu ning üle kuue kuu vanuse imiku jätkupiimasegu ja lisatoiduks teraviljatoidud ning imiku ja väikelapsetoidud, mis peavad vastama «Toiduseaduse» § 14 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega eritoidule kehtestatud koostis- ja kvaliteedinõuetele ning eritoitude valmistamiseks kasutatavate ainete ja eritoidu käitlemise suhtes esitatavatele nõuetele ning märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuetele ning korrale ning samuti muudes toidualastes asjakohastes õigusaktides sätestatud nõuetele.»;

3) paragrahvi 8 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Toidu säilitamisel tuleb järgida «Toiduseaduse» ja selle § 22 lõike 2 alusel kehtestatud nõudeid.»;

4) paragrahvi 8 lõiked 2–4 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Hooldekodu ja haigla klientide toidu ülejääkide eemaldamine, kogumine, säilitamine, hävitamine ja vedamine peab olema ohutu.»;

6) paragrahvid 11 ja 12 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Sotsiaalministri 1. märtsi 2000. a määruses nr 14 «Tervisekaitsenõuded lasteluttidele» (RTL 2000, 33, 460; 2002, 96, 1493) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikest 1 jäetakse välja sõna «lutipudelite»;

2) paragrahvi 2 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Lasteluti plastosade valmistamiseks võib kasutada monomeere, lähteaineid ja lisaaineid, mida on lubatud kasutada «Toiduseaduses» ja selle § 31 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete kohta ning muude asjakohaste õigusaktidega kehtestatud nõuete, korra ja loetelu kohaselt, kui käesolevas määruses ei sätestata teisiti.»;

3) paragrahvi 2 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Turule võib lasta üksnes käesolevas määruses sätestatud terviseohutusnõuetele vastavaid lastelutte, mille nõuetele vastavuse tõendamiseks on läbi viidud vastavusdeklaratsiooni väljaandja poolne lasteluti vastavushindamine. Nõuetele vastavuse tõendamisel järgitakse «Toote ja teenuse ohutuse seaduses» sätestatud vastavuse tõendamise korda.»;

4) määruse 5. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«MÄÄRUSE RAKENDAMINE»;

5) paragrahvi 4 punkt 6 ja § 161 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Sotsiaalministri 29. augusti 2003. a määruse nr 109 «Tervisekaitsenõuded koolidele» (RTL 2003, 99, 1491; 2007, 8, 132) § 1 lõikes 3 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsiooni» sõnaga «Terviseameti».

§ 7. Sotsiaalministri 23. novembri 1999. a määruses nr 70 «Noortelaagri tervisekaitse- ja noore terviseseisundi nõuete ning arstitõendi vormi kinnitamine» (RTL 1999, 161, 2309; 2002, 55, 807) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Noortelaagri tervisekaitse ja noore terviseseisundi nõuded ning arstitõendi vorm»;

2) määruse preambul ja sissejuhatav lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

««Noorsootöö seaduse» § 10 lõike 4 ja «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 8 alusel määran:

Kehtestada «Noortelaagri tervisekaitse ja noore terviseseisundi nõuded ning arstitõendi vorm» (lisatud).»;

3) määrusega kinnitatud dokumendi pealkirjas ja selle lisa päises asendatakse sõna «tervisekaitse-» sõnaga «tervisekaitse»

4) määruse punktid 3, 5.2, 5.6–5.10, 6.4, 6.5, 7.10, 8.9–8.11, 9.2–9.4, 9.6, 9.7 ja 16, IV. peatükk, tabelid 4 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

5) määruse punktist 19 jäetakse välja teine lause.

§ 8. Sotsiaalministri 30. juuni 2009. a määruse nr 58 «Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile» (RTL 2009, 53, 781) § 7 lõikes 3 jäetakse välja lõik «, laud koos istekohaga».

§ 9. Sotsiaalministri 9. jaanuari 2001. a määruses nr 4 «Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded» (RTL 2001, 8, 119; 2009, 48, 695) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 15 lõikes 13 asendatakse sõnad «kohaliku tervisekaitsetalituse» sõnaga «Terviseameti».

§ 10. Sotsiaalministri 3. aprilli 2002. a määruses nr 58 «Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded» (RTL 2002, 49, 692; 2009, 53, 781) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad «Tervisekaitseinspektsiooni kohalik asutus» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 5 lõikes 4 asendatakse sõnad «kohaliku tervisekaitsetalitusega» sõnaga «Terviseametiga».

§ 11. Sotsiaalministri 20. detsembri 2000. a määruses nr 86 «Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele» (RTL 2000, 136, 2161; 2002, 69, 1086) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad «asukohajärgne tervisekaitsetalitus» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes;

2) määruses asendatakse läbivalt sõna «tervisekaitsetalitus» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes;

3) paragrahvi 2 lõiked 1, 2 ja 5, § 3 lõige 2, § 5 lõige 2, § 8 lõiked 3 ja 4, § 13 lõige 8 ning § 21 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 13 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Vannide sisepind peab olema ohutu.»;

5) paragrahvi 14 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Saunas asuv ujula peab vastama «Rahvatervise seaduse» § 7 lõike 2 punkti 10 alusel ujulatele, basseinidele ja veekeskustele, nende ruumidele ohutusele, basseiniveele ning teenuse osutamisele kehtestatud nõuetele.»;

6) paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Saunaruumide siseõhu temperatuur peab vastama vajadustele, arvestades «Toote ja teenuse ohutuse seaduse» nõudeid.»;

7) paragrahvi 16 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Ihu ja jalgade pesemiseks tuleb kasutada eraldi pesukausse. Pesukausid peavad olema desinfitseerimisele vastupidavast materjalist.»

§ 12. Sotsiaalministri 22. juuni 2004. a määruses nr 83 «Tervisekaitsenõuded mineraalveele» (RTL 2004, 90, 1412) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõigetes 1, 5 ja 7 asendatakse läbivalt sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punktides 2 ja 3, lõike 2 punktis 4 ning lõike 3 sissejuhatavas lauses ja punktis 2 asendatakse sõnad «tervisekaitse riiklik järelevalveasutus» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 13. Sotsiaalministri 2. mai 2002. a määruses nr 70 «Tervisekaitsenõuded reisirongidele ja reisiteenuste osutamisele» (RTL 2002, 56, 836) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiked 2–4, § 5 lõige 2 ning §-d 9, 10 ja 12 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Reisirongis on suitsetamine lubatud üksnes suitsetamisruumis või suitsetamisalal «Tubakaseaduses» kehtestatud nõuete kohaselt.»;

3) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Vagunis joogiks ja muudeks olmevajadusteks kasutatav vesi peab vastama «Veeseaduse» alusel kehtestatud nõuetele.»;

4) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Vagunisaatja annab magamisvaguni igale reisijale voodivarustuse, voodipesukomplekti ja käterätiku.»;

5) paragrahvi 8 lõikest 2 jäetakse välja teine lause;

6) paragrahvi 8 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Vagunisaatjal peavad olema meditsiinilise esmaabi osutamise vahendid.»;

7) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Mootorrongi vagunitele kehtivad käesoleva määruse § 4 lõiked 1, 3, 4 ja 5, § 5 lõiked 3, 4 ja 8, § 6, § 7 lõiked 1 ja 2, § 8 lõiked 5, 6, 7 ja 8 ning §-d 11 ja 13.»;

8) neljanda peatüki pealkirjast jäetakse välja sõnad «JÄRELEVALVE JA».

§ 14. Sotsiaalministri 28. detsembri 2001. a määruses nr 156 «Tervisekaitsenõuded surnu hoidmisele, vedamisele, matmisele ja ümbermatmisele» (RTL 2002, 9, 87; 2007, 32, 563) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse:

« (1) Uute matmispaikade rajamisel ja kasutuses olevate matmispaikade laiendamisel tuleb sanitaarkaitseala moodustamisel arvesse võtta «Veeseaduse» ja selle § 28 lõike 6 alusel kehtestatud määruse nõudeid.»;

2) paragrahvi 5 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 6 lõikes 3 ja § 7 punktis 6 asendatakse sõnad «asukohajärgse tervisekaitsetalituse» sõnadega «Terviseameti piirkondliku talituse»;

4) paragrahvis 8 asendatakse sõnad «kohaliku tervisekaitsetalituse» sõnadega «Terviseameti piirkondliku talituse».

§ 15. Sotsiaalministri 31. detsembri 2002. a määruses nr 150 «Toidunormid kinnipidamisasutustes» (RTL 2003, 8, 89) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Toiduenergiavajaduse järgi jaotatakse kinnipeetavad 4 rühma:
R 1 – 7,1–8,4 MJ (ehk 1700–2000 kcal),
R 2 – 8,4–9,6 MJ (ehk 2000–2300 kcal),
R 3 – 9,6–11,3 MJ (ehk 2300–2700 kcal),
R 4 – 11,3–13,0 MJ (ehk 2700–3100 kcal).»;

3) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kahe nädala toidu keskmine valgukogus peab vastama «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 4 alusel sotsiaalministri määrusega toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses kehtestatud tervisekaitsenõuetele või ületama kehtestatud norme, kuid mitte rohkem kui 1,5 korda.»;

4) paragrahvi 4 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Alla 15-aastase kinnipeetava toidunorm arvutatakse «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 4 alusel koolieelses lasteasutuses ja koolis toitlustamisele kehtestatud nõuetest lähtudes.»;

6) paragrahvi 7 lõiked 3–5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Naiskinnipeetaval, kellega koos viibib kinnipidamisasutuses kuni kolmeaastane laps (kaasa arvatud), võimaldatakse valmistada lapsele eakohast ja tervishoiutöötaja poolt soovitatud toitu või osta imiku piimasegu, jätkupiimasegu, imiku- ja väikelapsetoite, mis vastavad «Toiduseaduse» § 14 lõike 5 alusel ja muudes toidualastes asjakohastes õigusaktides sätestatud nõuetele.

(4) Emale antakse väikelapsele toidu valmistamiseks ja imikule eakohase lisatoidu (tõhustustoidu) valmistamiseks sobivaid toiduaineid tervishoiutöötaja poolt ettenähtud koguses. Ema haiguse korral ja lapse tervislikust seisundist olenevalt võib toiduained anda imiku ja väikelapse toitlustamise eest vastutavale töötajale.

(5) Imiku ja väikelapse toidunorm määratakse «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 4 alusel toitlustamisele kehtestatud tervisekaitsenõuete kohaselt. Imikute toitlustamisel võetakse aluseks tervishoiu- ja hoolekandeasutuses toitlustamisele kehtestatud tervisekaitsenõuded ja väikelapse (vanema kui 1-aastase lapse) toitlustamisel koolieelses lasteasutuses ja koolis toitlustamisele kehtestatud tervisekaitsenõuded.»;

7) lisa 1 tabeli allosast jäetakse välja märkus «R 5 – 13,0–14,7 MJ (3100–3500 kcal) – kuni 65-a väga rasket tööd tegevad mehed (PAL 2,0–2,2), tuberkuloosihaiged».

§ 16. Sotsiaalministri 4. veebruari 2002. a määruse nr 28 «Tervisekaitsenõuded ravimuda turustamisele, säilitamisele ja kasutamisele» (RTL 2002, 28, 393) § 1 lõiked 3 ja 4 ning § 5 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 17. Sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määruses nr 21 «Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele» (RTL 2007, 20, 341; 2009, 86, 1252) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 4 asendatakse läbivalt sõnad «Kemikaalide Teabekeskus» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 8 lõigetes 2–4 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioonile» sõnaga «Terviseametile».

§ 18. Sotsiaalministri 6. märtsi 2001. a määruses nr 31 «Maavalitsuse terviseedenduse spetsialistide tegevuse korraldamine» (RTL 2001, 38, 527; 2002, 54, 792) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 punktis 9 asendatakse sõna «Sotsiaalministeeriumile» sõnadega «Tervise Arengu Instituudile»;

2) paragrahvis 5 asendatakse sõnad «Eesti Tervisekasvatuse Keskus» sõnadega «Tervise Arengu Instituut».

§ 19. Sotsiaalministri 25. oktoobri 1999. a määruses nr 64 «Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuete kinnitamine» (RTL 1999, 152, 2149; 2002, 84, 1298) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava koostamise nõuded»;

2) määruse preambul ja sellele järgnev punkt 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 6 ja «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 ja § 23 lõike 1 punktide 1–3 alusel ning kooskõlas «Erakooliseaduse» § 5 lõike 5 punktiga 7 määran:

1. Kehtestada «Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava koostamise nõuded» (lisatud).»;

3) määrusega kinnitatud dokumendi pealkiri ja lisa päis sõnastatakse järgmiselt:

«Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava koostamise nõuded»;

4) määruse punktis 1 asendatakse sõnad «, päevakava koostamisele ja toitlustamisele» sõnadega «ja päevakava koostamisele»;

5) määruse punktid 3, 5.2, 5.10, 6.4, 6.12, 7.3, 10.5, 10.6, 10.11, 10.13, 10.15–10.20, 11.10, 12.1, 12.2, 12.5, 13.2, 14.4 ja 14.6–14.10, tabeli 1 punkt 3 ja alapunktid 3.1–3.5, tabel 5 ning V. ja VI. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

6) määruse punkt 6.5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6.5. Ruumide planeerimisel nähakse ette omaette ruumid igale rühmale (edaspidi rühmaruumid), muusikasaal ja võimlemissaal ning teiste ruumide koosseis vastavalt vajadusele.»;

7) määruse punktist 6.7 jäetakse välja sõnad «Kolme- kuni kuuerühmaliste»;

8) tabeli 1 punkt 4 «Pesuköögiruumid» muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Pesuköögiruumid vajaduse korral»;

9) tabeli 1 punkti 7 «Majandus ja personaliruumid» teise veergu lisatakse sõnad «Pindala vastavalt vajadusele» ja punktides 7.1–7.4 asendatakse arvulised väärtused sõnadega «vastavalt vajadusele»;

10) tabeli 1 all olev sõna «Märkus.» asendatakse sõnadega «1. märkus.» ja tabeli alla lisatakse kaks märkust järgmises sõnastuses:

«2. märkus. Pindala arvestuse aluseks on rühma registreeritud laste arv.

3. märkus. Kui magamisruumi kasutatakse mängimiseks, võib magamis- ja mänguruumi pindala olla väiksem, kuid iga lapse kohta peab olema vähemalt 4 m2.»;

11) määruse punkt 10.12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 10.12. Igal lapsel peab olema kasvule vastav tool ja laud.»;

12) määruse punktist 15.5 jäetakse välja sõnad «– väljavõte tervisekaardist (RTL 1998, 58/59, 262);».

§ 20. Sotsiaalministri 2. aprilli 2009. a määruses nr 28 «Tasuliste tervisekaitseteenuste osutamise kord ja hinnakiri» (RTL 2009, 34, 443) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Terviseamet osutab käesoleva hinnakirja kohaselt tasulisi tervisekaitseteenuseid juriidilise või füüsilise isiku, riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse (edaspidi tellija) taotluse alusel keemiliste, bioloogiliste ja füüsikaliste ohutegurite määramiseks ning riskihindamiseks.»;

2) paragrahvi 2 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna «tervisekaitseasutus» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 21. Sotsiaalministri 28. detsembri 1995. a määrus nr 66 «Tervisekaitsenormide ja -eeskirjade TKNE-5/1995 + kinnitamine» (RTL 1996, 13, 98) tunnistatakse kehtetuks.

§ 22. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Minister Hanno PEVKUR

Kantsler Marelle ERLENHEIM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json