Teksti suurus:

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel kehtestatud sotsiaalministri määruste muutmine seoses Terviseameti moodustamisega

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 96, 1438

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel kehtestatud sotsiaalministri määruste muutmine seoses Terviseameti moodustamisega

Vastu võetud 11.12.2009 nr 95

Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 42 lõike 2, § 10, § 17 lõike 3 punktide 3 ja 4, § 19 lõike 2, § 21 lõike 2, § 22 lõike 4, § 28 lõike 3, § 29 lõike 4, § 30 lõigete 2 ja 3, § 31 lõike 3, § 502 lõigete 6 ja 7, § 56 lõike 1 punktide 4, 6 ja 7 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 «Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord» (RTL 2008, 80, 1115; 2009, 29, 383) § 103 punktis 1 ja § 106 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna «Tervishoiuameti» sõnaga «Terviseameti».

§ 2. Sotsiaalministri 29. novembri 2001. a määruse nr 116 «Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile» (RTL 2001, 130, 1886) § 2 lõikes 8 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet».

§ 3. Sotsiaalministri 19. detsembri 2001. a määruse nr 131 «Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend» (RTL 2001, 139, 2061; 2005, 123, 1960) § 3 lõikes 6 asendatakse sõna «Tervishoiuameti» sõnaga «Terviseameti».

§ 4. Sotsiaalministri 26. veebruari 2007. a määruse nr 25 «Kiirabi rahastamise kord» (RTL 2007, 20, 345) §-s 2 asendatakse sõna «Tervishoiuamet» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 5. Sotsiaalministri 25. jaanuari 2002. a määruse nr 25 «Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile» (RTL 2002, 25, 353; 2004, 17, 273) § 1 lõikes 2 asendatakse sõna «Tervishoiuametil» sõnaga «Terviseametil».

§ 6. Sotsiaalministri 19. augusti 2004. a määruse nr 103 «Haigla liikide nõuded» (RTL 2004, 116, 1816; 2008, 29, 432) § 85 lõikes 1 asendatakse sõna «Tervishoiuamet» sõnaga «Terviseamet».

§ 7. Sotsiaalministri 4. aprilli 2007. a määruse nr 42 «Tervishoiutöötajate registreerimise aluseks olevate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu» (RTL 2007, 31, 560) § 1 lõikes 2 asendatakse sõna «Tervishoiuametis» sõnaga «Terviseametis».

§ 8. Sotsiaalministri 30. aprilli 2004. a määruse nr 42 «Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis omandatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu ja kvalifikatsiooni vastavuse hindamise kord» (RTL 2004, 61, 1029; 2008, 88, 1246) § 1 lõigetes 2 ja 4 ning § 11 lõikes 1 asendatakse sõna «Tervishoiuamet» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 9. Sotsiaalministri 24. novembri 2008. a määruses nr 71 «Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise kord» (RTL 2008, 96, 1332) asendatakse läbivalt sõna «Tervishoiuamet» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 10. Sotsiaalministri 4. jaanuari 2002. a määruses nr 6 «Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud isiku sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise kord» (RTL 2002, 10, 101; 2008, 88, 1246) asendatakse läbivalt sõna «Tervishoiuamet» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 11. Sotsiaalministri 21. detsembri 2001. a määruses nr 145 «Tervishoiutöötaja registreerimistõendi vorm» (RTL 2002, 2, 22) ja selle lisas asendatakse läbivalt sõna «Tervishoiuamet» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 12. Sotsiaalministri 16. mai 2008. a määruse nr 27 «Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni töökord, tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu andmise kord ja komisjoni moodustamine» (RTL 2008, 41, 575) § 4 lõike 1 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 14) Terviseameti esindaja.»

§ 13. Sotsiaalministri 21. augusti 2008. a määruses nr 46 «Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded» (RTL 2008, 73, 1019) asendatakse läbivalt sõna «Tervishoiuamet» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 14. Sotsiaalministri 21. juuni 2002. a määruse nr 84 «Tervishoiutöötajate kvalifikatsiooni omandamisele eelneva ja järgneva koolituse õppebaasiks olevate haiglate, üldarstiabi ja eriarstiabi osutavate ettevõtjate loetelu ja õppebaasina tegutsemise kord» (RTL 2002, 79, 1221) §-s 3 asendatakse sõna «Tervishoiuameti» sõnaga «Terviseameti».

§ 15. Sotsiaalministri 15. detsembri 2004. a määruse nr 128 «Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded» (RTL 2004, 158, 2376) § 4 lõikes 3 ja § 6 lõikes 4 asendatakse sõna «Tervishoiuamet» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 16. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Minister Hanno PEVKUR

Kantsler Marelle ERLENHEIM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json