Teksti suurus:

Tervisekaitsenõuded apteekidele ja nende struktuuriüksustele

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.03.2017
Avaldamismärge:

Tervisekaitsenõuded apteekidele ja nende struktuuriüksustele

Vastu võetud 17.02.2005 nr 21
RTL 2005, 22, 302
jõustumine 01.03.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.10.2005RTL 2005, 105, 160421.10.2005
08.12.2009RTL 2009, 93, 135101.01.2010

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 31 lõike 6 punkti 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse tervisekaitsenõuded üld-, veterinaar- ja haiglaapteegile ja nende haruapteekidele.

§ 2.  Tervisekaitsenõuded ruumidele

  (1) [Kehtetu – RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Müügisaali, valmistamis- ja laoruumide seinad, laed, põrandad ning sisustuse pinnad peavad olema siledad, vett mitteimavast materjalist, kergesti puhastatavad, aukude ja pragudeta ning taluma vajalikus ulatuses desinfitseerimist.
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Juhtmed, torustik jms peavad olema paigaldatud nii, et võimalikult vähendada väljaulatuvaid osi ja raskesti puhastatavaid kohti. Kanalisatsioonitorud ei tohi müügisaalis, valmistamis- ja laoruumides paikneda lae all.

  (4) Seinte ja põrandate vaheline üleminek peab olema sujuv ja pragudeta. Kui kasutatakse katte- ja ühendusliiste, peavad need olema paigaldatud vahedeta.
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

  (5) Valmistamisruumides ja laoruumis ei tohi olla tekstiilist aknakatteid, tööks mittevajalikke esemeid, lilli jms.

§ 3.  Ruumide valgustus

  (1) Kunstlik valgustus peab tagama kõikides ruumides piisava ühtlase ja hajutatud valguse.

  (2) [Kehtetu – RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Valmistamisruumide üldvalgustid peavad asetsema lae sees või vastu lage.

§ 4.  Küte ja veevärk

  (1) Apteegis peab olema veevarustus, soe vesi vähemalt valmistamisruumides ja kanalisatsioon.
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Küttesüsteem peab tagama ruumide ühtlase temperatuuri. Ahiküte on lubatud apteekides, mis ei asu linnas. Küttekolde suu ei tohi asuda valmistamisruumis.
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Assisteerimisruumis, steriiliploki lüüsis ja tualettruumis peab olema kätepesuvalamu.

  (4) Kui tualettruum ei asu apteegi ruumidega ühtses tervikus, peab apteegis olema lisavalamu väljaspool valmistamisruumi.
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

  (5) Pesuruumis ja ühendatud jaendamis- ja pesuruumis peab apteeginõude pesemiseks olema vähemalt kaheosaline valamu. Kui apteek valmistab steriilseid ravimeid, peab valamu olema kolmeosaline või tuleb paigaldada lisavalamu.
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

  (6) Kui valmistamisruumides toimub vee destilleerimine, peab jahutusvee äravooluks olema lisavalamu või tuleb jahutusvesi juhtida otse kanalisatsiooni.

  (7) Kui ravimite valmistamiskohustuseta apteegis on jaendus- ja pesuruum ühendatud ning selles on juba kaheosaline valamu, ei pea olema eraldi kätepesuvalamut.

§ 5.  Ventilatsioon

  (1) Apteegiruumid peavad olema ventileeritavad. Assisteerimisruumis ja pesuruumis peab olema filtritega varustatud sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon. Pesuruumis võib mehaanilist sissepuhet asendada siirdeõhk, kui ümbritsevates ruumides on mehaaniline sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon. Ventilatsioonisüsteemi mõõdistus- ja hooldusdokumendid peavad olema apteegis kättesaadavad. Jaendamisruumis ja ravimite valmistamiskohustuseta apteegi pesuruumis peab olema vähemalt mehaaniline väljatõmbeventilatsioon.
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Assisteerimisruumis peab õhuvahetuse kordsus olema vähemalt viis korda tunnis. Steriiliploki assisteerimisruumis peab olema ülerõhk kõrvalasuvate ruumide suhtes (ülerõhu ligikaudne suurus 10 Pa).

  (3) Steriiliploki lüüsi ja assisteerimisruumi sisestatav õhk peab olema filtreeritud läbi sobiva efektiivsusega filtrite. Õhuvahetuse kordsus peab olema ligikaudu 15 korda tunnis.

§ 6.  Hügieeni- ja heakorranõuded

  (1) Apteegiruumid peavad olema puhtad ning vastama määruse lisas esitatud mikrobioloogilise puhtuse nõuetele.
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Valmistamisruumide aknaid ja uksi tuleb hoida alati suletult.

  (3) Apteegiruumides on lubatud ainult niiske koristus, tualettruumis ning vajadusel ka mujal kasutatakse desinfitseerivaid aineid.
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

  (4) [Kehtetu – RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

  (5) [Kehtetu – RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

  (6) Koristusvahendeid peab hoidma kuivatusvõimalusega või ventileeritavas eraldi ruumis või avadega kapis. Tualettruumi koristusvahendeid hoitakse muudest koristusvahenditest eraldi või tualettruumis. Tualettruumis ei ole lubatud hoida teiste ruumide koristusvahendeid.

  (7) Koristusvahendeid ei ole lubatud hoida valmistamisruumides.

  (8) Käsi ja toidunõusid ei või pesta samas valamus, kus pestakse apteeginõusid, välja arvatud § 4 lõikes 7 nimetatud juhul.

§ 7.  [Kehtetu – RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

§ 8.  Apteegipersonali meditsiiniline kontroll ja isiklik hügieen

  (1) [Kehtetu – RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Apteegitöötajad peavad kandma tööriietust ja -jalatseid. Tööriietus peab olema puhas.
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

  (3) [Kehtetu – RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Tööriietust ja -jalatseid ei või kanda väljaspool apteeki.

  (5) Välisriietes ei või viibida valmistamis- ja laoruumides. Kui kauba vastuvõtt toimub laoruumis, võib kauba tooja siseneda laoruumi kauba üleandmiseks.
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

  (6) Tööriietust peab hoidma eraldi kapis või vaheseinaga eraldatud kapiosas.
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

  (7) [Kehtetu – RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

  (8) Iga kätepesuvalamu juures peavad olema käte pesemiseks ja desinfitseerimiseks vajalikud vahendid. Käte kuivatamiseks peab kasutama ühekordseid rätikuid või elektrilist kätekuivatit.

  (9) Elektrilist kätekuivatit ei tohi paigaldada valmistamisruumidesse.

  (10) Tualettruumi uks ei tohi avaneda valmistamis- ega laoruumidesse. Apteegis asuvat tualettruumi võivad kasutada ainult apteegi töötajad. Kui tualettruum ei asu apteegiga ühtses tervikus, võivad sama tualettruumi kasutada ainult apteegi töötajad ja tervishoiuteenuse osutajad, veterinaarapteegis ka samas hoones asuva veterinaarkliiniku töötajad.

§ 9.  Rakendussätted

  (1) Enne 1. jaanuari 2004. a maal ja alla 3000 elanikuga linnas tegutsenud apteegi suhtes rakendatakse §-s 5 ning § 7 lõikes 1 sätestatud nõudeid assisteerimisruumi õhu puhtuse osas alates 2007. a 1. veebruarist.

  (2) Määrus jõustub 2005. a 1. märtsil.

Lisa Mikrobioloogilise puhtuse nõuded

/otsingu_soovitused.json