Teksti suurus:

Proviisori ja farmatseudi kvalifikatsioonieksami korraldamise tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Proviisori ja farmatseudi kvalifikatsioonieksami korraldamise tingimused ja kord

Vastu võetud 16.06.2005 nr 82
RTL 2005, 69, 972
jõustumine 01.07.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.2009RTL 2009, 93, 135101.01.2010

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 56 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus kehtestab proviisori või farmatseudina registreerimisel «Ravimiseaduse» § 57 lõikes 2 ettenähtud juhul nõutava kvalifikatsioonieksami korraldamise tingimused ja korra.

2. peatükk KVALIFIKATSIOONIEKSAMI KORRALDAMINE 

§ 2.  Üldsätted

  (1) Kvalifikatsioonieksami korraldajateks on:
  1) proviisoritel Tartu Ülikooli arstiteaduskond;
  2) farmatseutidel Tallinna Meditsiinikool (edaspidi meditsiinikool).

  (2) Kvalifikatsioonieksam peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) proviisori kvalifikatsioonieksam peab vastama farmaatsiaõppe viieaastase põhiõppe lõpueksamile Tartu Ülikoolis;
  2) farmatseudi kvalifikatsioonieksami sisu peab kajastama farmatseudi kutsestandardis kehtestatud kutseoskusnõudeid.

§ 3.  Kvalifikatsioonieksami komisjon ja kvalifikatsioonieksami programm

  (1) Eksami läbiviimiseks moodustab vastavalt Tartu Ülikooli arstiteaduskonna dekaan (edaspidi dekaan) või meditsiinikooli direktor õigusaktidega sätestatud korras eksamikomisjoni.

  (2) Eksamikomisjon koostab kvalifikatsioonieksami programmid.

  (3) Kvalifikatsioonieksami programm peab kirjeldama eksami vormi (suuline või kirjalik) ja toimumise korda ning teoreetiliste ja praktiliste oskuste hindamise viisi.

§ 4.  Kvalifikatsioonieksamile registreerumine

  (1) Isik (edaspidi taotleja), kellel on registreerimiseks nõutav kvalifikatsioonieksami sooritamine, esitab vastavalt dekaanile või meditsiinikooli direktorile Terviseameti sellekohase ettekirjutuse ja avalduse, milles on märgitud:
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) taotleja kutse;
  3) taotleja aadress;
  4) avalduse esitamise kuupäev.

  (2) Avaldusele lisatakse järgmiste dokumentide koopiad:
  1) proviisoritel kvalifikatsiooni tõendav dokument, farmatseutidel meditsiinikooli diplom või tunnistus või mõni muu kutset tõendav dokument;
  2) töötamist tõendav dokument;
  3) isikut tõendav dokument.

  (3) Taotleja avalduse alusel vormistab avalduse saaja korralduse, milles kajastub taotleja eksamile registreerimine ja eksami toimumise aeg. Korralduse koopia ja eksamiprogramm edastatakse taotlejale posti teel.

  (4) Taotleja kinnitab eksamil osalemist registreerumisega vähemalt kaks nädalat enne eksami toimumist kvalifikatsioonieksami korraldaja juures.

§ 5.  Kvalifikatsioonieksam

  (1) Registreerunud taotleja lubatakse eksamile isikut tõendava dokumendi esitamisel.

  (2) Eksami tulemusi hindab eksamikomisjon haridusministri 11. veebruari 1999. a määrusega nr 10 «Kõrgharidust andvate õppeasutuste ühtse hindamissüsteemi kehtestamine» kehtestatud korras.

  (3) Eksamikomisjon teeb otsuse eksami tulemuse kohta ja väljastab taotlejale vastavalt Tartu Ülikooli või meditsiinikooli kehtestatud vormi ja sisuga eksami sooritamist tõendava dokumendi hiljemalt kaks nädalat pärast eksami toimumist. Eksami mittesooritanule antakse otsusest ärakiri või koopia.

  (4) Korduseksamit saab sooritada kuus kuud pärast esimest eksamit.

  (5) Korduseksami teistkordsel mittesooritamisel on taotlejal õigus esitada uus avaldus eksami sooritamiseks ühe aasta pärast.

§ 6.  Kvalifikatsioonieksami vaide lahendamine

  Taotlejal on õigus esitada vaie oma eksami tulemuse vaidlustamiseks Terviseametile «Haldusmenetluse seadusega» kehtestatud tingimustel ja korras.
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2005. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json