Teksti suurus:

Proviisori või farmatseudina registreerimise ja Eestis proviisori kutsekvalifikatsiooni omandanud isiku kutsekvalifikatsiooni tunnustamise aluseks olevate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Proviisori või farmatseudina registreerimise ja Eestis proviisori kutsekvalifikatsiooni omandanud isiku kutsekvalifikatsiooni tunnustamise aluseks olevate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu

Vastu võetud 15.06.2005 nr 80
RTL 2005, 69, 970
jõustumine 01.07.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.2009RTL 2009, 93, 135101.01.2010

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 57 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu proviisorina või farmatseudina registreerimiseks ja Eestis proviisori kvalifikatsiooni omandanud isiku tunnustamiseks Terviseameti poolt.
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Määrust kohaldatakse juhul, kui:
  1) proviisori või farmatseudi kvalifikatsiooniga isik soovib osutada apteegiteenust Eesti Vabariigis;
  2) Eestis proviisori kvalifikatsiooni omandanud isik soovib töötada farmaatsia valdkonnas väljaspool Eesti Vabariiki.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) proviisori kvalifikatsioon – dokumentaalselt tõendatud farmaatsia-alane kõrgharidus ning käesolevas määruses sätestatud juhtudel töökogemus, mida nõutakse proviisorina töötamiseks;
27.04.2015 14:41
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „käesolevas" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel
  2) farmaatsia valdkond – ravimite ja nende koostisainete uurimine, valmistamine, tootmine, kvaliteedi kontroll, apteegiteenuse osutamine nii elanikele kui tervishoiuteenuse osutajatele, ravimialase informatsiooni jagamine ja nõustamine, sealhulgas töötamine pädeva isikuna «Ravimiseaduses» sätestatud tingimustel;
  3) proviisori kvalifikatsiooni tunnustamine – proviisori kvalifikatsiooni tõendamine Terviseameti poolt, mis võimaldab Eestis proviisori kvalifikatsiooni omandanud isikutel taotleda proviisorina tunnustamist väljaspool Eesti Vabariiki;
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]
  4) internatuur – enne 1997/1998. õppeaastat proviisoriõppesse immatrikuleeritud isikutele ette nähtud kutseõpe proviisori kutse omandamiseks.

2. peatükk PROVIISORI VÕI FARMATSEUDINA REGISTREERIMISE ALUSEKS OLEVAD KVALIFIKATSIOONI TÕENDAVAD DOKUMENDID 

§ 3.  Proviisorina registreerimise aluseks olevad kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid

  (1) Isik, kes on proviisori kvalifikatsiooni omandanud Eestis Vabariigis, registreeritakse proviisorina järgmiste dokumentide koopiate alusel:
  1) Tartu Ülikooli diplom proviisoriõppe läbimise kohta ja akadeemiline õiend;
  2) tööraamat, tööleping või töötamist tõendav muu dokument, mis kinnitab, et isik on taotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud apteegis proviisorina.

  (2) Isik, kes on proviisori kvalifikatsiooni omandanud väljaspool Eesti Vabariiki, registreeritakse proviisorina järgmiste dokumentide alusel:
  1) diplom proviisoriõppe läbimise kohta ja akadeemiline õiend;
  2) Terviseameti poolt väljastatud tõend proviisorina tunnustamise kohta, välja arvatud isikud, kes on Eesti Vabariigis töötanud enne 1. maid 2004;
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]
  3) tööraamat, tööleping või töötamist tõendav muu dokument, mis tõendab, et isik on taotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud apteegis proviisorina.

  (3) Lõike 1 punktis 2 ja lõike 2 punktis 3 nimetatud apteegis töötamist tõendavat dokumenti ei pea esitama proviisorina registreerimist taotlev isik, kes on kutse omandanud vähem kui kolm aastat enne registreerimise taotluse esitamist.

  (4) Kvalifikatsiooni tõendavatele dokumentidele lisatakse isiku samasuse tõendamiseks järgmiste dokumentide koopiad:
  1) isikut tõendav dokument;
  2) nimemuutust tõendavad dokumendid.

§ 4.  Farmatseudina registreerimise aluseks olevad kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid

  (1) Isik, kes on farmatseudi kvalifikatsiooni omandanud Eestis Vabariigis, registreeritakse farmatseudina järgmiste dokumentide alusel:
  1) Tallinna Meditsiinikooli (diplom farmatseudiõppe läbimise kohta ja akadeemiline õiend;
  2) tööraamat, tööleping või töötamist tõendav muu dokument, mis kinnitab, et isik on taotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud apteegis farmatseudina.

  (2) Isik, kes on farmatseudi kvalifikatsiooni omandanud väljaspool Eesti Vabariiki, registreeritakse farmatseudina järgmiste dokumentide alusel:
  1) diplom farmatseudiõppe läbimise kohta;
  2) tõend farmatseudina tunnustamise kohta, välja arvatud isikutel, kes on Eesti Vabariigis töötanud enne 1. maid 2004;
  3) tööraamat, tööleping või töötamist tõendav muu dokument, mis kinnitab, et isik on taotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud apteegis farmatseudina.

  (3) Lõike 1 punktis 2 ja lõike 2 punktis 3 nimetatud apteegis töötamist tõendavat dokumenti ei pea esitama farmatseudina registreerimist taotlev isik, kes on kutse omandanud vähem kui kolm aastat enne registreerimise taotluse esitamist.

  (4) Kvalifikatsiooni tõendavatele dokumentidele lisatakse isiku samasuse tõendamiseks järgmiste dokumentide koopiad:
  1) isikut tõendav dokument;
  2) nimemuutust tõendavad dokumendid.

3. peatükk PROVIISORI KUTSEKVALIFIKATSIOONI TUNNUSTAMISE ALUSEKS OLEVAD KVALIFIKATSIOONI TÕENDAVAD DOKUMENDID 

§ 5.  Proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise aluseks olevad kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid

  (1) Eesti Vabariigis proviisori kvalifikatsiooni omandanud isikule, kes on immatrikuleeritud Tartu Ülikooli pärast 1997/1998. õppeaastat, väljastatakse tunnustamistõend Tartu Ülikooli diplomi alusel.

  (2) Eesti Vabariigis proviisori kvalifikatsiooni omandanud isikule, kes on immatrikuleeritud Tartu Ülikooli enne 1997/1998. õppeaastat, väljastatakse tunnustamistõend järgmiste dokumentide alusel:
  1) Tartu Ülikooli diplom;
  2) internatuuri lõputunnistus;
  3) tööraamat, tööleping või töötamist tõendav muu dokument, mis kinnitab, et isik on taotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud farmaatsia valdkonnas.

  (3) Kvalifikatsiooni tõendavatele dokumentidele lisatakse isiku samasuse tõendamiseks järgmiste dokumentide koopiad:
  1) isikut tõendav dokument;
  2) nimemuutust tõendavad dokumendid.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2005. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json