Teksti suurus:

Välisriigis omandatud proviisori kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise kord

Välisriigis omandatud proviisori kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise kord - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Välisriigis omandatud proviisori kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise kord

Vastu võetud 15.06.2005 nr 78
RTL 2005, 69, 968
jõustumine 01.07.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.10.2008RTL 2008, 86, 120026.10.2008
08.12.2009RTL 2009, 93, 135101.01.2010

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 59 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab välisriigis proviisori kvalifikatsiooni omandanud isiku kvalifikatsiooni võrdlemise korra Eestis nõutava kvalifikatsiooniga.

  (2) Määrust kohaldatakse välisriigis proviisori kvalifikatsiooni omandatud isiku tunnustamistaotluse menetlemisel Terviseametis juhul, kui:
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]
  1) isik soovib töötada farmaatsia valdkonnas Eesti Vabariigis;
  2) [Kehtetu – RTL 2008, 86, 1200 - jõust. 26.10.2008]
  3) isik on enne 1. maid 2004. a töötanud Eesti Vabariigis ja soovib töötada farmaatsia valdkonnas väljaspool Eesti Vabariiki.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) farmaatsia valdkond – ravimite ja nende koostisainete uurimine, valmistamine, tootmine, kvaliteedi kontroll, apteegiteenuse osutamine nii elanikele kui tervishoiuteenuse osutajatele, ravimialase informatsiooni jagamine ja nõustamine, sealhulgas töötamine pädeva isikuna «Ravimiseaduses» sätestatud tingimustel;
  2) välisriik – riik väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriiki või Šveitsi;
  3) proviisori kvalifikatsioon – dokumentaalselt tõendatud farmaatsia-alane kõrgharidus ning käesolevas määruses sätestatud juhtudel töökogemus, mida nõutakse proviisorina töötamiseks.

§ 3.  Proviisori kvalifikatsiooni võrdlemiseks esitatavad dokumendid

  (1) Proviisorina tunnustamist taotlev isik (edaspidi taotleja) esitab Terviseametile tunnustamistaotluse ja järgmised kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid:
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]
  1) kutset tõendava dokumendi (dokumentide) koopiad;
  2) akadeemilise õiendi koopia;
  3) õppekava ja selle eesti-, vene- või ingliskeelne tõlge;
  4) määruses sätestatud juhtudel tööraamat, tööleping või töötamist tõendav muu dokument, mis kinnitab, et taotleja on tunnustamistaotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud farmaatsia valdkonnas;
  5) [Kehtetu – RTL 2008, 86, 1200 - jõust. 26.10.2008]
  6) .
[Kehtetu – RTL 2008, 86, 1200 - jõust. 26.10.2008]

  (2) Kvalifikatsiooni tõendavatele dokumentidele lisatakse järgmiste dokumentide koopiad:
  1) isikut tõendav dokument;
  2) nimemuutust tõendavad dokumendid.

  (3) Terviseametil on õigus taotlejalt nõuda, et käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nõutud dokument esitatakse hiljemalt kolm kuud pärast selle väljaandmist.
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Põhjendatud kahtluse korral võib Terviseamet nõuda, et taotleja esitaks välisriigi pädeva asutuse poolt välja antud tõendi käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide autentsuse kohta.
[RTL 2009, 93, 1351 - jõust. 01.01.2010]

§ 4.    Proviisori kvalifikatsiooni vastavuse Eestis nõutavaga võrdlemine taotlejal, kellel puudub töökogemus farmaatsia valdkonnas Eesti Vabariigis enne 1. maid 2004. a

  Käesoleva määruse § 1 lõike 2 punktis 1 nimetatud taotleja proviisori kvalifikatsioon loetakse vastavaks Eestis omandatud kvalifikatsioonile ja isik võib Eesti Vabariigis töötada farmaatsia valdkonnas, välja arvatud osutada apteegiteenust, kui ta:
  1) on läbinud proviisoriõppe riiklikult tunnustatud kõrgkoolis, mille õpe on kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 2004. a määruse nr 312 «Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded» §-des 14–16 ja lisas 3 olevate proviisoriõppele esitatavate nõuetega;
  2) on tunnustamistaotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat töötanud farmaatsia valdkonnas.

§ 5.  [Kehtetu – RTL 2008, 86, 1200 - jõust. 26.10.2008]

§ 6.    Proviisori kvalifikatsiooni vastavuse Eestis nõutavaga võrdlemine taotlejal, kes on farmaatsia valdkonnas töötanud Eesti Vabariigis enne 1. maid 2004. a

  Käesoleva määruse § 1 lõikes 2 punktis 3 nimetatud taotleja proviisori kvalifikatsioon loetakse vastavaks Eestis omandatud kvalifikatsioonile ja isikule väljastatakse proviisori tunnustamistõend, kui ta:
  1) on läbinud proviisoriõppe riiklikult tunnustatud kõrgkoolis, mille õpe on kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 2004. a määruse nr 312 «Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded» §-des 14–16 ja lisas 3 olevate proviisoriõppele esitatavate nõuetega;
  2) on tunnustamistaotluse esitamisele eelnenud viie aasta jooksul töötanud Eesti Vabariigis farmaatsia valdkonnas vähemalt kolm järjestikust aastat.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2005. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json