Teksti suurus:

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel kehtestatud sotsiaalministri määruste muutmine seoses Terviseameti moodustamisega

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 96, 1439

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel kehtestatud sotsiaalministri määruste muutmine seoses Terviseameti moodustamisega

Vastu võetud 14.12.2009 nr 96

Määrus kehtestatakse «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» § 8 lõigete 3 ja 5, § 22 lõike 3, § 23 lõigete 2 ja 3, § 27 lõike 4 ning § 30 lõike 3 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 7. oktoobri 2003. a määruses nr 113 «Vaktsiinide ja immuunglobuliinide soetamise, jaotamise, säilitamise ja veo ning külmahela toimimise kord» (RTL 2003, 108, 1705) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes, kui käesolevas paragrahvis ei sätestata teisiti;

2) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Immuniseerimist teostavad tervishoiuteenuse osutajad on kohustatud esitama andmed möödunud aasta immuunpreparaatide mitmedoosiliste viaalide kasutamisest tulenenud kaonäitajate kohta jooksva aasta 5. jaanuariks Terviseameti piirkondlikule talitusele.»;

3) paragrahvi 2 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruses nr 116 «Immuniseerimise korraldamise nõuded» (RTL 2003, 115, 1829; 2008, 39, 559) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 7 asendatakse sõnad «kohalikku tervisekaitsetalitust» sõnaga «Terviseametit»;

2) paragrahvi 3 lõigetes 7–9 asendatakse sõnad «Tervisekaitseinspektsiooni regionaalsele talitusele» sõnadega «Terviseameti piirkondlikule talitusele»;

3) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«* «Nakkushaiguste immunoprofülaktika» ja «Laste, õpilaste ja noorukite hõlmatus immuniseerimisega» aruande vormid ja täitmise juhendid on kättesaadavad Terviseameti veebilehel www.terviseamet.ee».

§ 3. Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 123 «Nakkushaiguste tõrje nõuded» (RTL 2003, 116, 1853) lisas tehakse järgmised muudatused:

1) punktides 2.2 ja 52.2 asendatakse sõnad «Tervisekaitseinspektsiooni kohalikku asutust» sõnadega «Terviseameti piirkondlikku talitust»;

2) punkti 8 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«8. EHHINOKOKOOS»;

3) punkti 19 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«19. KRÜPTOSPORIDIOOS».

§ 4. Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruses nr 117 «Haiglanakkuste seire, ennetamise ja tõrje abinõude ning sellekohase teabe edastamise kord ning mikrobioloogia- ja viroloogialaborist haiglanakkuse laboratoorse seire ning mikroobide ravimresistentsuse uurimise tulemuste Tervisekaitseinspektsioonile edastamise kord» (RTL 2003, 117, 1875) tehakse järgmised muudatused:

1) pealkirjas, tekstis ja lisa päises asendatakse läbivalt sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes;

2) lisas asendatakse sõna «Tervisekaitsetalitusse» sõnaga «Terviseametisse».

§ 5. Sotsiaalministri 10. novembri 2003. a määruses nr 126 «Karantiininõuded ja nende täitmise järelevalve kord» (RTL 2003, 117, 1876) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes;

2) määruses asendatakse läbivalt sõnad «Tervisekaitseinspektsiooni kohalik asutus» sõnadega «Terviseameti piirkondlik talitus» vastavas käändes;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) perearst või muu tervishoiuteenuse osutaja teavitab kohe eriti ohtliku nakkushaiguse kahtlusest või diagnoosimisest Päästeameti häirekeskust haige hospitaliseerimisvajadusest ning Terviseametit;»;

4) paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 119 «Nakkusohtliku materjali käitlemise kord» (RTL 2003, 115, 1831) normitehnilises märkuses asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsiooni» sõnaga «Terviseameti».

§ 7. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Minister Hanno PEVKUR

Kantsler Marelle ERLENHEIM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json