Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine seoses Terviseameti moodustamisega

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 99, 1482

Sotsiaalministri määruste muutmine seoses Terviseameti moodustamisega

Vastu võetud 14.12.2009 nr 97

Määrus kehtestatakse «Alaealise mõjutusvahendite seaduse» § 62 lõike 5, «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 51 lõike 5, «Kaubandustegevuse seaduse» § 6 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 99 «Volituste andmine «Kaubandustegevuse seadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» § 2, «Kemikaaliseaduse» § 41 lõike 4, «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 170 lõike 4 ja «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 422 lõike 2, «Loomatauditõrje seaduse» § 421 lõike 2, «Meditsiiniseadme seaduse» § 26 lõike 5 ja § 27 lõike 8, «Mereteenistuse seaduse» § 26 lõike 1 ja § 27 lõike 1, «Psühhiaatrilise abi seaduse» § 17, «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 32 lõike 2, «Rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seaduse» § 413 lõike 2, «Ravikindlustuse seaduse» § 32, § 48 lõike 4 ja § 481 lõike 5, «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 212 lõike 3, «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 16 lõike 1 ja § 17 lõike 2, «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 191 lõike 8, «Veeseaduse» § 13 lõike 2, § 13 lõike 4 ja § 131 lõike 7, «Vereseaduse» § 7 lõike 5 ning «Välisõhu kaitse seaduse» § 133 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 8. veebruari 2002. a määruses nr 33 «Eraldusruumi ja selle sisustuse tervisekaitse- ning ohutusnõuded» (RTL 2002, 29, 414) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrusega kehtestatakse tervisekaitse- ja ohutusnõuded kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli (edaspidi kool) eraldusruumile, samuti õpilase esmaseid olmevajadusi rahuldavale eraldusruumi sisustusele.»;

2) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Eraldusruumi viimistlus, ventilatsioon, sisekliima ja valgustus peab vastama «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 121 lõike 4 ja «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 6 alusel koolidele kehtestatud nõuetele.»

§ 2. Sotsiaalministri 4. detsembri 2008. a määruses nr 74 «Tervisekaitseinspektsiooni laborites ja tervisekaitsetalitustes kasutatava aktsiisivaba piirituse kulunormid» (RTL 2008, 97, 1350) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Terviseameti laborites kasutatava aktsiisivaba piirituse kulunormid»;

2) määruse sissejuhatav lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Terviseameti laborites kasutatava aktsiisivaba piirituse kulunormid kehtestatakse sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 «Terviseameti põhimäärus» § 9 punktides 13 ja 17 nimetatud ülesannete täitmiseks järgmiselt:».

§ 3. Sotsiaalministri 20. aprilli 2004. a määruses nr 32 «Kosmeetikatoodete märgistamise nõuded» (RTL 2004, 54, 920; 2007, 26, 461) asendatakse läbivalt sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 4. Sotsiaalministri 3. detsembri 2004. a määruse nr 122 «Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord» (RTL 2004, 154, 2326; 2009, 45, 625) § 4 lõikes 3 asendatakse sõnad «Kemikaalide Teabekeskusele» sõnaga «Terviseametile».

§ 5. Sotsiaalministri 22. juuni 2004. a määruses nr 85 «Menetlustoimingule väljakutsutud isiku enda haigestumise või lähedase isiku ootamatu raske haiguse kohta vormistatava tõendi vorm ja väljaandmise kord» (RTL 2004, 90, 1414) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 170 lõike 4 ja «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 422 lõike 2 alusel.»;

2) paragrahvis 5 asendatakse sõna «Tervishoiuametile» sõnaga «Terviseametile».

§ 6. Sotsiaalministri 15. juuli 2003. a määruses nr 99 «Teatamiskohustuslike zoonooside loetelu, teatise vorminõuded ning esitamise kord» (RTL 2003, 88, 1300) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvides 1 ja 3 asendatakse sõnad «Tervisekaitseinspektsiooni kohalik asutus» sõnadega «Terviseameti piirkondlik talitus»;

2) määruse lisas asendatakse sõnad «TKI kohaliku asutuse» sõnadega «Terviseameti piirkondliku talituse».

§ 7. Sotsiaalministri 25. novembri 2004. a määruses nr 118 «Meditsiiniseadme turule laskmisest ja meditsiiniseadmel tehtud olulistest muudatustest teavitamise tingimused ja kord» (RTL 2004, 149, 2270) asendatakse läbivalt sõna «Ravimiamet» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 8. Sotsiaalministri 25. novembri 2004. a määruses nr 119 «Ohujuhtumist teavitamise kord ja teavitamisvormid» (RTL 2004, 149, 2271) ning määruse lisades 1 ja 2 asendatakse läbivalt sõna «Ravimiamet» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes.

§ 9. Sotsiaalministri 20. juuni 2003. a määruse nr 92 «Laevapere liikme toidunormid ja toitlustamise kord» (RTL 2003, 79, 1163) § 10 lõikes 1 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsiooni» sõnaga «Terviseametit».

§ 10. Sotsiaalministri 21. jaanuari 2004. a määruses nr 4 «Nõuded laevapere liikme laeval majutamise tingimustele» (RTL 2004, 13, 184; 2005, 10, 89) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 3 ja § 15 lõikes 3 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes;

2) paragrahvis 10 asendatakse sõnad «Vabariigi Valitsuse 11. juuli 1996. a määruse nr 185 «Ujula tervisekaitsenormid ja -eeskirjad TKNE 7/1996» (RT I 1996, 51, 971; 1997, 61, 1029) nõuetele,» sõnadega «Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2007. a määruse nr 80 «Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele» nõuetele,».

§ 11. Sotsiaalministri 26. augusti 2002. a määruse nr 105 «Psühhiaatrilise ravi nõuded ja psühhiaatriahaigla töökorraldus kohtu poolt määratud psühhiaatrilise sundravi kohaldamisel» (RTL 2002, 96, 1494) § 1 lõikes 4 asendatakse sõna «Tervishoiuamet» sõnaga «Terviseamet».

§ 12. Sotsiaalministri 24. augusti 1995. a määruses nr 51 «Koolitervishoiu korraldamine» (RTL 1995, 60, 0; 2003, 34, 519) tehakse järgmised muudatused:

1) «Koolitervishoiu korraldamise juhendi» punkt 3.4 tunnistatakse kehtetuks;

2) juhendi lisa 1 punktis 2.6 asendatakse sõnad «kohalikku tervisekaitsetalitust» sõnadega «Terviseameti piirkondlikku talitust»;

3) juhendi lisa 1 punktis 2.8 asendatakse sõnad «tervisekaitse talitust» sõnadega «Terviseameti piirkondlikku talitust»;

4) juhendi lisa 1 punkt 7.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7.3. Immuniseerimise aruandlus toimub sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määruse nr 116 «Immuniseerimise korraldamise nõuded» nõuete kohaselt.»;

5) juhendi lisa 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kooliõpilaste profülaktiliste läbivaatuste eesmärgiks on tervisehäirete varane avastamine, krooniliste haiguste dünaamika jälgimine ning tervisekasvatus. Profülaktiline läbivaatus toimub arsti, meditsiiniõe, lastevanemate ja koolipersonali koostöös.

Arstliku profülaktilise läbivaatuse järgselt antakse hinnang lapse tervisele ning tervisehäirete või krooniliste haiguste korral määratakse kas eriarsti konsultatsioon, uuringud või tervistavad üritused koolis, kodus või raviasutuses.

Arstliku profülaktilise läbivaatuse sisu

Õe ülesanded:
1) füüsilise arengu hindamine – kaal, pikkus. Soovitav on välja arvestada Kettle’i indeks:

I = 

kaal2
–––––––––
kasv m

Indeksi väärtused:
füüsilise arengu taset võib hinnata ka tabelite alusel (vanus, sugu – kasv, kasv – kaal; vt Abitabelid pediaatritele. – TRÜ, 1989);
2) nägemisteravuse hindamine;
3) arteriaalse vererõhu määramine – mõõdetakse istuvas asendis puhkuse järgselt mõlemal käel. Tehakse 2 mõõtmist ja fikseeritakse viimase mõõtmise tulemused;
4) kuulmisteravuse hindamine – sosinkõne abil;
5) uriinis suhkru, valgu määramine – juhul, kui on võimalik muretseda koolile uriinisuhkru ja valgu määramise testrid.

Arsti ülesanded

Tutvub õe uuringute tulemustega, vestleb klassijuhatajaga, seejärel:
1) selgitab anamneesi, sealhulgas riskifaktorid – toitumise iseärasused, tegelemine kehakultuuriga, suitsetamine jne;
2) hindab tugi-liikumisaparaadi seisundit:
rüht – eest- ja tagantvaates, küljelt, sammudes;
skolioos – kere painutused ette eest- ja tagantvaates;
3) hindab puberteedi astet vastavalt rahvusvaheliselt väljatöötatud süsteemile ja annab puberteediastme hinde pallides;
4) vaatab läbi teised organsüsteemid.»

§ 13. Sotsiaalministri 19. detsembri 2008. a määruse nr 83 «Rakkude, kudede ja elundite käitlemise eeskiri» (RTL 2008, 102, 1461) § 20 lõikes 1 asendatakse sõna «Tervishoiuameti» sõnaga «Terviseameti».

§ 14. Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 «Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika» (RTL 2007, 8, 135; 2009, 84, 1234) § 24 lõikes 4 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioonile» sõnaga «Terviseametile».

§ 15. Sotsiaalministri 9. jaanuari 2009. a määruse nr 5 «Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord» (RTL 2009, 4, 56; 68, 1011) § 1 lõikes 2 asendatakse sõna «Tervishoiuametis» sõnaga «Terviseametis».

§ 16. Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 55 «Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise kord» (RTL 2008, 78, 1100) § 9 lõigetes 1 ja 4 asendatakse sõna «Ravimiamet» sõnaga «Terviseamet».

§ 17. Sotsiaalministri 15. jaanuari 2009. a määruse nr 8 «Lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse ning erihoolekandeteenuste tegevusloa vormi ja taotlemisel nõutavate dokumentide loetelu kehtestamine» (RTL 2009, 8, 98) § 2 lõike 1 punktis 1 ning määruse lisades 1 ja 2 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsiooni» sõnaga «Terviseameti».

§ 18. Sotsiaalministri 22. juuni 2004. a määruse nr 87 ««Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi aastateks 2004–2006» meetme 4.4 «Haiglavõrgu reorganiseerimine» toetuse kasutamise kava koostamise kord, toetuse andmise tingimused ja toetuse seire läbiviimise eeskiri» (RTL 2004, 91, 1426; 2008, 83, 1135) § 9 lõikes 2 asendatakse sõna «Tervishoiuameti» sõnaga «Terviseameti».

§ 19. Sotsiaalministri 20. juuni 2003. a määruse nr 90 «Töötervishoiuteenuse osutaja registreerimistaotluses ja registreerimistõendis esitatavad andmed ning registreerimistaotlusele lisatavad dokumendid» (RTL 2003, 79, 1161; 2004, 134, 2083) §-des 1 ja 2 asendatakse sõna «Tervishoiuametile» sõnaga «Terviseametile».

§ 20. Sotsiaalministri 29. aprilli 2005. a määruse nr 65 «Isiku doonoriks sobivuse kriteeriumid, hindamise tingimused ja kord ning vere loovutamist välistavate või piiravate haiguste ja muude tegurite loetelu» (RTL 2005, 50, 707) § 8 lõikes 8 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsiooni» sõnaga «Terviseameti».

§ 21. Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruses nr 82 «Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid» (RTL 2001, 100, 1369; 2009, 48, 697) tehakse järgmised muudatused:

1) asendatakse läbivalt sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes;

2) asendatakse läbivalt sõnad «asukohajärgne terviskaitsetalitus» sõnaga «Terviseameti piirkondlik talitus» vastavas käändes;

3) asendatakse läbivalt sõna «tervisekaitsetalitus» sõnaga «Terviseameti piirkondlik talitus» vastavas käändes.

§ 22. Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määruses nr 1 «Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded» (RTL 2003, 9, 100) asendatakse läbivalt sõnad «tervisekaitsetalitus või tema kohalik osakond» sõnadega «Terviseamet või tema piirkondlik talitus» vastavas käändes.

§ 23. Sotsiaalministri 21. detsembri 2001. a määruses nr 152 «Kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord» (RTL 2002, 4, 44; 2009, 10, 124) tehakse järgmised muudatused:

1) asendatakse läbivalt sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet» vastavas käändes, kui käesolevas paragrahvis ei sätestata teisiti;

2) asendatakse läbivalt sõna «tervisekaitsetalitus» sõnadega «Terviseameti piirkondlik talitus» vastavas käändes, kui käesolevas paragrahvis ei sätestata teisiti;

3) paragrahvi 1 lõikes 4 asendatakse sõnad «asukohajärgsel tervisekaitsetalitusel (edaspidi tervisekaitsetalitus)» sõnadega «Terviseameti piirkondlikul talitusel»;

4) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Järelevalvet käesoleva määruse nõuetest kinnipidamise üle teostab Terviseamet piirkondliku talituse kaudu.»

§ 24. Sotsiaalministri 29. juuni 2005. a määruses nr 87 «Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded» (RTL 2005, 78, 1092) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 4 ja § 12 lõikes 3 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet»;

2) paragrahvi 14 lõikes 2 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioonile» sõnaga «Terviseametile».

§ 25. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Minister Hanno PEVKUR

Kantsler Marelle ERLENHEIM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json