Teksti suurus:

Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 64, 421

Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.12.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 15. detsembri 2009. a otsusega nr 580

§ 1. Eesti Teaduste Akadeemia seaduses (RT I 1997, 35, 539; 2007, 22, 111) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Akadeemia koosseis

(1) Akadeemia liikmeskonna moodustavad akadeemikud ja välisliikmed. Kuuluvus Akadeemia liikmeskonda on eluaegne.

(2) Akadeemikute piirarv on 60, kusjuures piirarvu sisse ei arvata üle seitsmekümne viie aasta vanuseid akadeemikuid. Akadeemia välisliikmete arvu määrab üldkogu.»;

2) paragrahvi 5 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Akadeemia ja oma ülesannete täitmisega seotud kulude katteks saavad akadeemikud Akadeemia rahalistest vahenditest makstavat eluaegset akadeemikutasu üldkogu kehtestatud alustel ja korras. Akadeemikutasu maksmist toetatakse riigieelarves sihtotstarbeliselt eraldatud vahenditest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu.»;

3) paragrahvile 5 lisatakse lõige 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Akadeemikutasude maksmiseks riigieelarvest eraldatava toetuse piirmäära kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.»;

4) paragrahvi 8 lõikele 2 lisatakse punkt 21 järgmises sõnastuses:

« 21) otsustab Akadeemia asutuse loomise;»;

5) paragrahvi 8 lõikele 2 lisatakse punkt 91 järgmises sõnastuses:

« 91) kehtestab akadeemikutasu maksmise alused ja korra;»;

6) paragrahvi 17 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Akadeemia võib üldkogu otsusel moodustada asutusi, millel on oma eelarve ja pangaarve ning mille funktsioonid ja tegutsemise alused kehtestatakse asutuse põhimääruses.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json