Teksti suurus:

Lennundusseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 64, 420

Lennundusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.12.2009

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 15. detsembri 2009. a otsusega nr 579

Lennundusseaduses (RT I 1999, 26, 376; 2009, 57, 381) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõiget 1 ja § 221 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «kaitseväe» sõnadega «ja Kaitseliidu»;

2) paragrahvi 40 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1008/2008 (ELT L 293, 31.10.2008, lk 3–20) ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta nimetatud lennuettevõtja lennutegevusloa annab välja majandus- ja kommunikatsiooniminister.»;

3) paragrahvi 4610 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tuntud saatja tunnustamise ja esindaja teenuseid kasutava kaubasaatja staatuse määramise korra ning tuntud saatja ja esindaja teenuseid kasutava kaubasaatja deklaratsiooni vormi kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.»;

4) seadust täiendatakse §-ga 586 järgmises sõnastuses:

« § 586. Hinnakujunduse läbipaistvus

Tarbijakaitseamet tagab tarbijakaitseseaduses sätestatud alustel ja korras Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta IV peatükis kehtestatud hinnakujunduse läbipaistvuse nõuete täitmise.»;

5) paragrahv 6038 tunnistatakse kehtetuks;

6) seadust täiendatakse §-dega 6039–6043 järgmises sõnastuses:

« § 6039. Läbipääsuloa mittenõuetekohane kandmine

Lennuvälja või kopteriväljaku julgestuspiirangualal läbipääsuloa nähtaval kohal mittekandmise eest läbipääsuluba omava isiku poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.

§ 6040. Volituseta julgestuspiirangualale sisenemine

(1) Lennuvälja või kopteriväljaku julgestuspiirangualale või lennujaama kinnise ala muudele osadele selleks volitusi omamata sisenemise või selle võimaldamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 150 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui see pannakse toime ettenähtud läbipääsu läbimata, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

§ 6041. Lennuameti poolt läbivaatuse teostajana tunnustamata isiku julgestusalast läbivaatust teostama lubamine

Lennuameti poolt läbivaatuse teostajana tunnustamata isiku julgestusalast läbivaatust teostama lubamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

§ 6042. Keelatud eseme või aine julgestuspiirangualale viimine

Tsiviilkäibes keelatud relva, külmrelva, gaasirelva, tulirelva, tulirelva olulise osa või mulaaži, laskemoona või lõhkeseadeldise, lõhkeseadeldise olulise osa või mulaaži lennuvälja või kopteriväljaku julgestuspiirangualale viimise või viimise katse eest selleks volitusi omamata –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

§ 6043. Menetlus

Käesoleva seaduse §-des 604–6042 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json