Teksti suurus:

Rahandusministri 28. veebruari 2007. a määruse nr 14 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmise aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 95, 1389

Rahandusministri 28. veebruari 2007. a määruse nr 14 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmise aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid” muutmine

Vastu võetud 15.12.2009 nr 59

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõike 7 alusel.

§ 1. Rahandusministri 28. veebruari 2007. a määruses nr 14 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kasutamise ja väljamaksmise aruannete esitamise tähtajad ja kord ning aruannete vormid» (RTL 2007, 22, 379; 2009, 34, 441) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 21, 22 ja 23 järgmises sõnastuses:

« (21) Projektiauditi läbiviija Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 125 «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse ja omafinantseeringu auditi tegemise ning struktuuritoetuse kasutamise lõpetamise ja osalise lõpetamise deklaratsiooni esitamise kord» § 5 mõistes ja rakendusüksus, kui projektiauditi järeltoimingute teostaja, sisestavad «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 4 alusel loodud struktuuritoetuse registrisse (edaspidi register) projektiauditiga seotud andmed. Andmed sisestatakse registrisse vastavalt Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 126 «Struktuuritoetuse riikliku registri pidamise põhimäärus» § 8 lõikes 2 sätestatud tähtajale.

(22) Rakendusüksus sisestab registrisse paikvaatlusega seotud andmed. Andmed sisestatakse registrisse vastavalt Vabariigi Valitsuse 8. mai 2007. a määruse nr 126 «Struktuuritoetuse riikliku registri pidamise põhimäärus» § 8 lõikes 2 sätestatud tähtajale.

(23) Rakendusüksus ja rakendusasutus esitavad korraldusasutusele ülevaate juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditi tulemusena tehtud tähelepanekutes toodud soovituste rakendamisest koos tõendusmaterjaliga. Ülevaade esitatakse korraldusasutuse esitatud vormil e-posti teel tähtaegadega 20. jaanuar, 20. aprill, 20. juuli ja 10. oktoober.»;

2) paragrahvi 2 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Riigikantselei ja ministeeriumid, kelle eelarvesse on planeeritud struktuuritoetusena välja makstavad summad, esitavad Rahandusministeeriumile prognoosi kuluaruannetes kajastatavate kulude kohta iga aasta 1. märtsiks.»;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Rakendusüksus esitab makseasutusele kvartaalse tagasimaksete aruande e-posti teel neli korda aastas tähtaegadega 15. jaanuar, 15. aprill, 15. juuli ja 5. oktoober. Aruanne esitatakse 31. detsembri, 31. märtsi, 30. juuni ja 30. septembri seisuga. Makseasutusel on õigus nõuda aruande sagedasemat esitamist, teavitades rakendusüksust uuest tagasimaksete aruande esitamise tähtajast vähemalt kaks nädalat ette. Teates märgitakse, mis kuupäeva seisuga ja mis tähtajaks aruanne esitatakse. Rakendusüksus esitab koopia aruandest rakendusasutusele»;

5) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Väljamakse teostamiseks vajalikud andmed sisestatakse registrisse kooskõlas «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 23 lõike 4 alusel kehtestatud väljamaksmise tingimuste ja korraga. Kui registri töös esineb tehnilisi häireid, sisestab rakendusüksus väljamakse teostamiseks vajalikud andmed kooskõlas «Riigieelarve seaduse» § 32 lõike 1 alusel kehtestatud riigieelarve kassalise teenindamise eeskirjaga e-riigikassasse ja esitab makseasutusele taotluse maksekorralduse aktsepteerimiseks (lisa 5, vorm SV 10).»;

6) määruse lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

7) määruse lisad 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) määruse lisa 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Minister Jürgen LIGI

Kantsler Tea VARRAK

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 17.12.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-06224.

Lisa 1

Lisa 4

/otsingu_soovitused.json