Teksti suurus:

Tõendusliku alkomeetri ja indikaatorvahendi kasutamise ning nende kasutamise dokumenteerimise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RTL 2009, 95, 1405

Tõendusliku alkomeetri ja indikaatorvahendi kasutamise ning nende kasutamise dokumenteerimise kord

Vastu võetud 15.12.2009 nr 70

Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 724 lõike 7 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Indikaatorvahendit ja tõenduslikku alkomeetrit kasutatakse alkoholijoobe kontrollimiseks ja tuvastamiseks.

  (2) Alkoholijoobe kontrollimiseks ja tuvastamiseks kasutatav indikaatorvahend peab olema regulaarselt kontrollitud ja tõenduslikul alkomeetril peab olema täidetud «Mõõteseaduses» sätestatud taatluskohustus.

  (3) Enne alkoholijoobe kontrollimist ja tuvastamist selgitatakse kontrollile allutatud isikule «Politsei ja piirivalve seaduse» § 724 lõigetes 2 ja 3 sätestatud õigusi.

  (4) Indikaatorvahendisse ja tõenduslikku alkomeetrisse puhumisel kasutatakse ühekordseid individuaalpakendis huulikuid.

§ 2.  Indikaatorvahendi kasutamine

  (1) Indikaatorvahendiga kontrollitakse alkoholi sisaldumist kontrollile allutatud isiku väljahingatavas õhus.

  (2) Indikaatorvahendiga teostatakse üks puhumine. Vajadusel teostatakse uus puhumine.

  (3) Kontrollile allutatud isiku nõudmisel esitatakse talle indikaatorvahendi tulemus.

§ 3.  Indikaatorvahendi kasutamise dokumenteerimine

  (1) Indikaatorvahendi kasutamine ja näit protokollitakse:
  1) «Haldusmenetluse seaduse» § 18 lõikes 1 nimetatud alustel;
  2) indikaatorvahendi näidu kasutamiseks tõendina.

  (2) Indikaatorvahendi kasutamine protokollitakse käesoleva määruse lisas esitatud vormi kohaselt. Protokolli koopia väljastatakse kontrollile allutatud isikule tema nõudmisel.

  (3) Indikaatorvahendi kasutamise protokoll lisatakse süüteomenetluse materjalidele või säilitatakse politseiasutuses vastavalt asjaajamiskorrale.

§ 4.  Tõendusliku alkomeetri kasutamine

  (1) Tõendusliku alkomeetriga mõõdetakse etanooli massikontsentratsiooni kontrollile allutatud isiku väljahingatavas õhus.

  (2) Tõendusliku alkomeetriga mõõtmist teostab üksnes pädev mõõtja mõõtmetoodikat järgides.

  (3) Tõendusliku alkomeetri mõõtetsükkel koosneb kahest puhumisest.

  (4) Mõõtmiste lõplik lugem on näidikule kuvatav kahe puhumise vähim tulemus.

  (5) Kui mõõtetsükkel ei anna näitu või tõenduslik alkomeeter annab veateate, korratakse mõõtetsüklit.

§ 5.  Tõendusliku alkomeetri kasutamise dokumenteerimine

  (1) Tõendusliku alkomeetri kasutamine dokumenteeritakse väljatrükina või protokollina.

  (2) Väljatrükk või protokoll peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) mõõtmise teostamise kuupäev ja kellaaeg;
  2) kontrollile allutatud isiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood;
  3) mõõtmiseks kasutatava tõendusliku alkomeetri nimetus;
  4) kahe mõõtmise lugem ning lõplik lugem;
  5) mõõtmist teostanud ametniku ees- ja perekonnanimi.

  (3) Väljatrüki või protokolli allkirjastab mõõtmist teostanud ametnik.

  (4) Mõõtmisele allutatud isiku nõudmisel väljastatakse talle koopia väljatrükist või protokollist.

  (5) Väljatrükk või protokoll lisatakse süüteomaterjalidele ning säilitatakse vastavalt süüteomenetluse nõuetele.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 22. juuni 2009. a määrus nr 20 «Indikaatorvahendi ja tõendusliku alkomeetri kasutamise ning nende kasutamise dokumenteerimise kord» (RTL 2009, 50, 746) tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Minister Marko POMERANTS


Kantsler Märt KRAFT


Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 17.12.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-06222.

Lisa 

/otsingu_soovitused.json