Teksti suurus:

Rahandusministri 30. aprilli 2007. a määruse nr 30 «Perioodi 2007–2013 tehnilise abi meetmete ja horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord» muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 96, 1432

Rahandusministri 30. aprilli 2007. a määruse nr 30 «Perioodi 2007–2013 tehnilise abi meetmete ja horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord» muutmine

Vastu võetud 16.12.2009 nr 64

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 12 lõike 4 ja § 13 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 30. aprilli 2007. a määrust nr 30 «Perioodi 2007–2013 tehnilise abi meetmete ja horisontaalse tehnilise abi meetme toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord» (RTL 2007, 40, 688; 2009, 37, 497) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

« (11) Kui tegevus on seotud rakenduskava ühe või enama meetme, prioriteetse suuna või kahe või enama rakenduskavaga, rahastatakse tegevust horisontaalse tehnilise abi meetmest. Kui tegevus on rakenduskava ülene, rahastatakse tegevust vastava rakenduskava tehnilise abi meetmest.»;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punktid 4 kuni 10 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) toetuste andmise ja kasutamise hindamine;
5) toetuste andmise ja kasutamise seire;
6) toetuse andmise ja kasutamise üle järelevalve, auditi ja kontrolli teostamine;
7) komisjonide ja töörühmade koosolekute korraldamine;
8) toetuse andmist ja kasutamist käsitlevate seminaride, koolituste ja muude toetuse andmist ning kasutamist tutvustavate ürituste korraldamine toetuse andmist korraldavate asutuste teenistujatele ja töötajatele, toetuse taotlejatele ning toetuse saajatele ning sellesisulistel üritustel osalemine;
9) toetuse andmise ja kasutamise uuringud;
10) toetuse andmise ja kasutamisega seotud teavitamistegevused, sealhulgas veebilehtede loomine, toimetamine ja hooldus, teavitamine trükimeedias ning tele- ja raadiokanalites, info- ja reklaammaterjalide väljaandmine ning teabepäevade korraldamine;»;

3) paragrahvi 3 lõike 3 punktid 1 kuni 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) rakenduskava elluviimise hindamine;
2) rakenduskava seirekomisjoni koosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine;
3) rakenduskava elluviimist toetava uuringu teostamine;
4) rakenduskava tegevustest teavitamine, sealhulgas toetuse andmist ja kasutamist tutvustava veebilehe loomine, toimetamine ja hooldamine, teavitamine trükimeedias, tele- ja raadiokanalites, info- ja reklaammaterjalide väljaandmine ning teabepäeva korraldamine.»;

4) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Projekti abikõlblikkuse periood algab riigi jooksvale eelarveaastale eelneva aasta 1. novembril, kuid mitte varem kui 2007. aasta 1. jaanuaril ning lõpeb hiljemalt 2015. aasta 31. detsembril.»;

5) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 3 asendatakse arv «90» arvuga «45»;

7) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) täistööajaga töötavate toetuse andmise ja kasutamisega seotud teenistujate ja töötajate töökohtade sisustusele tehtavad laua, tooli, lambi, kappide, riiulite ning laua- ja mobiiltelefoni soetamise kulud;»;

8) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) toetuse andmisega seotud teenistujate ja töötajate teenistuslähetuste ja töölähetuste päevaraha, majutus- ja transpordikulu õigusaktides kehtestatud maksustamisele mittekuuluva piirmäära ulatuses ning välislähetuse reisikindlustuskulu;»;

9) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

« 8) osalejate toitlustamiskulu ning esineja, välja arvatud toetuse andmisega seotud teenistuja ja töötaja, majutus- ja transpordikulu muus õigusaktis kehtestatud maksustamisele mittekuuluva piirmäära ulatuses ning reisikindlustuskulu toetuse andmise ja kasutamisega seotud koosolekutel, seminaridel ja muude toetuse andmist ning kasutamist tutvustavatel üritustel osalemisel;»;

10) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

« 10) toetuse andmise ja kasutamisega seotud hindamise kulu;»;

11) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

« 12) toetuse andmise ja kasutamisega seotud uuringu kulu;»;

12) paragrahvi 5 lõike 3 punktid 1 kuni 9 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) rakenduskava hindamise kulu;
2) rakenduskava seirekomisjoni koosoleku ning rakenduskava teavitamistegevuse läbiviimiseks renditud ruumi ja presentatsioonitehnika rendikulu;
3) rakenduskava seirekomisjoni koosolekul ja teavitamisüritusel osaleja toitlustamiskulu;
4) rakenduskava teavitamisega ja seirekomisjoniga seotud tõlkekulu;
5) majutus- ja transpordikulu rakenduskava seirekomisjoni koosolekul osalemiseks ning rakenduskava teavitamistegevuse läbiviimiseks;
6) rakenduskavaga seotud uuringu kulu;
7) teabematerjalide soetamise, paljundamise, toimetamise, kujundamise, trükkimise ja avaldamise kulud rakenduskava seirekomisjoni koosolekute või rakenduskava teavitamistegevuste läbiviimiseks;
8) rakenduskava tutvustava tele- ja raadiosaate produtseerimise kulu;
9) rakenduskava tutvustava veebilehe loomise, toimetamise ja hoolduse kulu;»;

13) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Toetuse saaja kooskõlastab uuringu ja hindamisega seotud lähteülesande korraldusasutusega e-posti teel. Uuringu või hindamise võib läbi viia enne korraldusasutuse kooskõlastust.»;

14) paragrahv 14 loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Rakendusasutus esitab tema valitsemisalas olevate toetuse saajate eelarved ja nende muudatused toetuse ja omafinantseeringu suuruse kohta meetmete lõikes kümne tööpäeva jooksul pärast iga-aastase riigieelarve jõustumist kirjalikult korraldusasutusele lisas 8 kehtestud vormil.»;

15) paragrahvi 16 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Toetuse summat võib suurendada iga-aastases riigieelarve seaduses sätestatud tingimustel.»;

16) paragrahvi 18 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Abikõlblike kulude tõendamisel loetakse ettemaksed ärakasutatuks väljamaksmise järjekorras.»;

17) määruse lisa 3 tunnistatakse kehtetuks;

18) määrust täiendatakse lisaga 8 (lisatud).

§ 2. Määruse jõustumine

(1) Käesolev määrus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva määruse § 1 punktid 1–3 ja 10–12 jõustuvad 2011. aasta 1. jaanuaril.

Minister Jürgen LIGI

Kantsler Tea VARRAK

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 17.12.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-06224.

Lisa 8

/otsingu_soovitused.json