Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmise määrus

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 99, 1483

Sotsiaalministri määruste muutmise määrus

Vastu võetud 16.12.2009 nr 98

Määrus kehtestatakse «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 16 lõike 91 ja «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» § 21 lõike 1 ja § 22 lõike 1 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 23. septembri 2008. a määruse nr 57 «Püsiva töövõimetuse, selle tekkimise aja, põhjuse ja kestuse tuvastamise tingimused ja kord ning töövõimetuse põhjuste loetelu» muutmine

Sotsiaalministri 23. septembri 2008. a määruses nr 57 «Püsiva töövõimetuse, selle tekkimise aja, põhjuse ja kestuse tuvastamise tingimused ja kord ning töövõimetuse põhjuste loetelu» (RTL 2008, 81, 1122; 2009, 51, 752) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 7 asendatakse läbivalt sõnad «kümme päeva» sõnadega «15 päeva»;

2) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

« 31) kolm aastat;».

§ 2. Sotsiaalministri 23. septembri 2008. a määruse nr 61 «Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise tingimused, kord ja tähtajad, hüvitatavate lisakulude arvutamise tingimused ja kord ning nõuded rehabilitatsiooniplaani vormi täitmisele» muutmine

Sotsiaalministri 23. septembri 2008. a määruses nr 61 «Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise tingimused, kord ja tähtajad, hüvitatavate lisakulude arvutamise tingimused ja kord ning nõuded rehabilitatsiooniplaani vormi täitmisele» (RTL 2008, 81, 1126; 2009, 51, 752) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 7 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) suurenenud enesehooldus- ja majapidamiskulutused;»;

2) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõnad «kümme päeva» sõnadega «15 päeva»;

3) paragrahvi 8 lõike 9 punktis 5 asendatakse läbivalt sõna «majapidamiskulutuste» sõnadega «enesehooldus- ja majapidamiskulutuste»;

4) paragrahvi 8 lõikes 18 asendatakse sõna «majapidamiskulutusi» sõnadega «enesehooldus- ja majapidamiskulutusi»;

5) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) viis aastat.»;

6) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Lapsel tuvastatakse puude raskusaste tähtajaga:
1) kuus kuud;
2) üks aasta;
3) kaks aastat;
4) kolm aastat.»;

7) paragrahvi 10 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «, kuid mitte kauemaks kui kolmeks aastaks.»

§ 3. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

(2) Määruse § 1 punkt 1 ja § 2 punkt 2 jõustuvad üldises korras.

Minister Hanno PEVKUR

Kantsler Marelle ERLENHEIM

/otsingu_soovitused.json