Teksti suurus:

Kohtutäiturimäärustik

Justiitsminister
määrus

lisa 13255604

Lisad

 

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 1

Andmed füüsiliste isikute kohta

Täitemenetlusega seotud füüsiliste isikute kohta kantakse täitemenetlusregistrisse järgmised andmed:
1) eesnimi;
2) perekonnanimi;
3) vajadusel isanimi;
4) isikukood või sünniaeg;
5) telefon;
6) e-posti aadress;
7) faks;
8) märge isiku surma kohta;
9) aadressid (tänav, haldusüksus, sihtnumber, riik, kehtivuse algus, kehtivuse lõpp);
10) pangakontod (konto number, panga nimetus, pangakood, kehtivuse lõpp);
11) varad (vara olek, vara liik, vara nimetus, keelumärke olemasolu, arestimishind, müügihind);
12) vara asukohad (tänav, haldusüksus, sihtnumber, riik, kehtivuse algus, kehtivuse lõpp);
13) võlgniku vanne.

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 2

Andmed juriidiliste isikute kohta

Täitemenetlusega seotud juriidiliste isikute kohta kantakse täitemenetlusregistrisse järgmised andmed:
1. ärinimi;
2. registrikood;
3. staatus;
4. telefon;
5. faks;
6. e-posti aadress;
7. aadressid (tänav, haldusüksus, sihtnumber, riik, kehtivuse algus, kehtivuse lõpp);
8. pangakontod (konto number, panga nimetus, pangakood, kehtivuse lõpp);
9. varad (vara olek, vara liik, vara nimetus, keelumärke olemasolu, arestimishind, müügihind);
10. vara asukohad (tänav, haldusüksus, sihtnumber, aadress, riik, kehtivuse algus, kehtivuse lõpp);
11. võlgniku vanne.

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 3

Andmed dokumentide kohta

1. Täitemenetlusega seotud loodava dokumendi kohta kantakse täitemenetlusregistrisse järgmised andmed:
1.1. dokumendi tüüp;
1.2. dokumendi liik;
1.3. dokumendi staatus;
1.4. dokumendi olek;
1.5. dokumendi viit;
1.6. dokumendi seosviit;
1.7. dokumendi registreerija;
1.8. menetlust läbiviiva kohtutäituri nimi;
1.9. dokumendi autor;
1.10. dokumendi eest vastutaja;
1.11. dokumendi loomise kuupäev;
1.12. dokumendile reageerimise kuupäev;
1.13. märkus;
1.14. viide dokumendi asukohale.

2. Täitemenetlusega seotud dokumendi aluseks oleva täitedokumendi kohta kantakse täitemenetlusregistrisse järgmised andmed:
2.1. täitedokumendi liik;
2.2. täitedokumendi number;
2.3. täitedokumendi koostamise kuupäev;
2.4. täitedokumendi koostaja;
2.5. täitedokumendi õiguslik alus;
2.6. täitedokumendi saabumise kuupäev;
2.7. täitedokumendi saatja nimi;
2.8. täitedokumendi edasisaatmise kuupäev.

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 4

Andmed täitetoimikus

1. Täitetoimikute kohta kantakse täitemenetlusregistrisse järgmised andmed:
1.1. täitetoimiku number;
1.2. täitetoimiku seisund;
1.3. täitetoimiku avamise aluseks oleva lahendi liik;
1.4. täitetoimiku avamise kuupäev;
1.5. võlgniku ees- ja perekonnanimi;
1.6. võlgniku aadress;
1.7. kohtutäituri ees- ja perekonnanimi;
1.8. kohtutäituri asendaja ees- ja perekonnanimi;
1.9. täitemenetluse läbiviimise piirkond;
1.10. võlgniku esindaja ees- ja perekonnanimi;
1.11. täitetoimiku ühendamise kuupäev;
1.12. täitetoimiku solidaarseks muutmise kuupäev;
1.13. märge kohtutäituri vahetumise kohta;
1.14. märge viimase sissenõude pööramise kohta.

2. Täitetoimikus sisalduvate nõuete kohta kantakse täitemenetlusregistrisse järgmised andmed:
2.1. märge/märked nõude/nõuete olemuse kohta (nt perioodiline, rahaline, kohustav);
2.2. nõude olek;
2.3. nõude täitmise tähtaeg;
2.4. nõude suurus;
2.5. rahuldamata nõude suurus;
2.6. sissenõudja.

3. Täitetoimikus sisalduvate toimingute kohta kantakse täitemenetlusregistrisse järgmised andmed:
3.1. toimingu sooritamise kuupäev;
3.2. toimingu registreerimise kuupäev;
3.3. toimingu olek;
3.4. toimingu liik;
3.5. toimingu sooritaja ees- ja perekonnanimi;
3.6. toimingu sisu;
3.7. märkus toimingu tegemise kohta.

4. Täitetoimikus sisalduvate saajate kohta kantakse täitemenetlusregistrisse järgmised andmed:
4.1. märge saaja kehtivuse kohta;
4.2. saaja nimi või nimetus;
4.3. saaja esindaja;
4.4. saaja kehtivuse lõpp.

5. Ühendatud nõuete kohta kantakse täitemenetlusregistrisse järgmised andmed:
5.1. ühendatud nõuete kogumi number;
5.2. selgitus nõuete ühinemise kohta;
5.3. ühendatud nõuet sisaldava toimiku number;
5.4. ühendatud nõuet sisaldava toimiku seisund;
5.5. ühendatud nõuet sisaldava toimiku aluseks oleva lahendi liik;
5.6. ühendatud nõuet sisaldava toimiku avamise kuupäev;
5.7. ühendatud nõuet sisaldava toimiku võlgnik;
5.8. ühendatud nõuet sisaldava toimiku kohtutäitur.

6. Solidaarsete nõuete kohta kantakse täitemenetlusregistrisse järgmised andmed:
6.1. solidaarsete nõuete kogumi number;
6.2. selgitus nõuete solidaarsuse kohta;
6.3. solidaarset nõuet sisaldava toimiku number;
6.4. solidaarset nõuet sisaldava toimiku seisund;
6.5. solidaarset nõuet sisaldava toimiku aluseks oleva lahendi liik;
6.6. solidaarset nõuet sisaldava toimiku avamise kuupäev;
6.7. solidaarset nõuet sisaldava toimiku võlgnik;
6.8. solidaarset nõuet sisaldava toimiku kohtutäitur.

7. Täitetoimikus sisalduvate dokumentide kohta kantakse täitemenetlusregistrisse järgmised andmed:
7.1. dokumendi viit;
7.2. dokumendi seosviit;
7.3. dokumendi olek;
7.4. dokumendi staatus;
7.5. dokumendi liik;
7.6. dokumendi loomise kuupäev;
7.7. dokumendi registreerimise kuupäev;
7.8. dokumendi saabumise kuupäev;
7.9. dokumendi saatmise kuupäev;
7.10. dokumendile reageerimise kuupäev;
7.11. dokumendi aluseks oleva lahendi number;
7.12. dokumendi aluseks oleva lahendi tegemise kuupäev.

8. Täitetoimikus sisalduvate andmete ajaloo kohta kantakse täitemenetlusregistrisse järgmised andmed:
8.1. toimiku seisundi muutmise kuupäev;
8.2. toimiku number;
8.3. toimiku uus ja vana seisund;
8.4. võlgniku ees- ja perekonnanimi;
8.5. sissenõudja ees- ja perekonnanimi;
8.6. kohtutäituri ees- ja perekonnanimi;
8.7. kohtutäituri asendaja ees- ja perekonnanimi.

9. Täitemenetluse käigus laekunud ja ülekantud raha kohta kantakse täitemenetlusregistrisse järgmised andmed:
9.1. raha laekumise kuupäev;
9.2. rahasumma suurus;
9.3. raha maksja nimi või nimetus;
9.4. ülekande kuupäev;
9.5. sissenõudjale ülekantava summa suurus;
9.6. laekumisest eraldatud täitekulude, sealhulgas kohtutäituri tasu suurus;
9.7. raha saaja nimi või nimetus.

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 5

TÄITMISAVALDUS

TÄITEMENETLUSE LÄBIVIIJA

Kohtutäitur ___________________________________________________________

SISSENÕUDJA

___________________________________________________________________________

Nimi

Isikukood (selle puudumisel sünniaeg) või registrikood

___________________________________________________________________________

Elu- või asukoht

___________________________________________________________________________

Sidevahendid (telefon, faks, e-post)

___________________________________________________________________________

Panga rekvisiidid

___________________________________________________________________________

Muud andmed

SISSENÕUDJA ESINDAJA

___________________________________________________________________________

Nimi

Isikukood (selle puudumisel sünniaeg) või registrikood

___________________________________________________________________________

Elu- või asukoht

___________________________________________________________________________

Sidevahendid (telefon, faks, e-post)

___________________________________________________________________________

Panga rekvisiidid

___________________________________________________________________________

Muud andmed

VÕLGNIK

___________________________________________________________________________

Nimi

Isikukood (selle puudumisel sünniaeg) või registrikood

___________________________________________________________________________

Elu- või asukoht

___________________________________________________________________________

Sidevahendid (telefon, faks, e-post)

___________________________________________________________________________

Panga rekvisiidid

___________________________________________________________________________

Muud andmed

VÕLGNIKU ESINDAJA

___________________________________________________________________________

Nimi

Isikukood (selle puudumisel sünniaeg) või registrikood

___________________________________________________________________________

Elu- või asukoht

___________________________________________________________________________

Sidevahendid (telefon, faks, e-post)

___________________________________________________________________________

Panga rekvisiidid

___________________________________________________________________________

Muud andmed

Palun pöörata täitmisele "Täitemenetluse seadustiku" § 2 lõike 1 punkti _______ alusel ________________

___________________________________________________________________________

Nõude sisu:

Nõude suurus:

VÕLGNIKU KINNISVARA

Kinnisvara liik

Aadress

......

Soovin pöörata sissenõuet võlgniku kinnisasjale (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 23 lõige 3):

                      jah            ei

Soovin pöörata sissenõuet võlgniku vallasvarale:

                      jah            ei

Soovin pöörata sissenõuet võlgniku nõudeõigustele:

                      jah            ei

Avaldusele lisatud dokumendid:

Kuupäev __________________

Avaldaja allkiri _______________________________

Avaldaja andmete muutumisest palun kohe teavitada kohtutäiturit. Mitteteatamise tagajärjel tekkinud arusaamatuste eest kohtutäitur ei vastuta.

Märkused (täidab büroo töötaja):

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 6

TÄITMISTEADE VÕLGNIKULE

Sissenõudja                     nimi                     (isikukood/registrikood) on esitanud    kuupäev    kohtutäiturile täitmisavalduse ja täitedokumendi täitemenetluse läbiviimiseks.

Täitedokumendiks on _______________________________

Võlgnik on                     nimi                     (isikukood/registrikood)

Nõude sisu on _____________________________________

Nõude summale lisandub täitemenetluse alustamise tasu ja kohtutäituri tasu vastavalt täitmisteatele lisatud kohtutäituri tasu väljamõistmise otsusele.

Kohtutäitur teeb Teile ettepaneku täita täitedokument vabatahtlikult. Vabatahtliku täitmise tähtaeg on _____ päeva täitmisteate kättetoimetamise päevast arvates.

Kui täitedokumenti ei ole vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul täidetud, kohustub kohtutäitur tarvitusele võtma kõik "Täitemenetluse seadustikus" lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks (eelkõige sissenõude pööramine võlgniku varale) ning nõuab kohtutäituri tasu "Kohtutäituri seaduses" sätestatud täies määras. Täitemenetluse käigus võivad nõudele lisanduda täiendavad täitekulud, sealhulgas kohtutäituri lisatasu täitetoimingute läbiviimise eest. Täitekulud kannab võlgnik.

Kõik sissenõutavad summad (sealhulgas täitekulud) tasub võlgnik kohtutäituri ametialasele arvelduskontole ____________ pangas nr _____________________________. Maksekorraldusse märkida selgitus _______________________________.

Täitedokumendi täitmisel vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul tasub võlgnik koos täitekuludega _________ krooni. Vabatahtliku täitmise tähtaja möödumisel on võlgnetava summa suurus koos täitekuludega _______________ krooni.

Kui võlgnik tasub täitedokumendist tuleneva nõude enne täitmisteate kättetoimetamist otse sissenõudjale, siis tuleb kohtutäiturile esitada tasumist tõendav dokument. Täitedokumendi täitmine otse sissenõudjale ei vabasta võlgnikku täitekulude tasumise kohustusest, kui tasumine toimus pärast sissenõudja avalduse esitamist kohtutäiturile täitemenetluse läbiviimiseks.

Seoses täitedokumendiga on võlgnikul õigus taotleda kohtutäituri vastuvõtule saamist, selleks tuleb võlgnikul ühendust võtta kohtutäituri bürooga.

Võlgnikul on kohustus esimesel võimalusel teavitada kohtutäiturit tema ülalpidamisel olevatest isikutest või muudest olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada täitemenetluse läbiviimist, eelkõige info mittearestitava sissetuleku kohta. Mittearestitavate sissetulekute loetelu on «Täitemenetluse seadustiku» §-s 131.

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel või kohtutäituri tasu ebaõige määramise kohta võib esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, kui menetlusosaline sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kohtutäiturile võib esitada taotluse kaebuse esitamise tähtaja ennistamiseks "Tsiviilkohtumenetluse seadustikus" sätestatud korras. Kui menetlusosaline ei esita tähtaja jooksul kaebust, kaotab ta õiguse hiljem tugineda asjaoludele, mida ta oleks võinud esitada kaebuses. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul selle saamisest ja teeb läbivaatamisest arvates kümne päeva jooksul otsuse. Kohtutäituri otsuse peale võib kümne päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates esitada kaebuse maakohtule.

Võlgnikul on õigus esitada sissenõudja vastu hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks, eelkõige põhjusel, et nõue on rahuldatud, ajatatud või tasaarvestatud. Hagi võib esitada täitemenetluse lõpuni, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast täitmisteate kättetoimetamist. Hagi rahuldamise korral jäävad täitekulud sissenõudja kanda.

Täitmisteade toimetatakse kätte "Tsiviilkohtumenetluse seadustikus" sätestatud korras. Kättetoimetamine on dokumendi üleandmine selliselt, et saajal on võimalik dokumendiga õigeaegselt tutvuda oma õiguste teostamiseks ja kaitsemiseks. Täitmisteate võib kätte toimetada igal ajal igas kohas, kus isik viibib. Täitmisteate võib kätte toimetada ka esindajale, kes on võlgnikku esindanud eelnenud kohtumenetluses. Täitmisteate võib kätte toimetada ka võlgniku eluruumis elavale või perekonda teenivale vähemalt 14-aastasele isikule. "Tsiviilkohtumenetluse seadustikus" sätestatud juhtudel võib lugeda dokumendi kätteantuks ka muul viisil kui vahetu üleandmisega saajale. Alus: «Täitemenetluse seadustiku» §-d 10 ja 24 ning «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» 33. peatükk.

Täiendavad märkused:

Lisad:

Kohtutäitur

 

MAKSEKORRALDUS

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 7

TÄITMISTEATE KÄTTETOIMETAMISE AKT

_____________________ (isikukood/registrikood) suhtes on sissenõudja ______________________ avalduse ja __________________________________________ alusel algatatud täitemenetlus.

Täitmisteade ja täitedokumendi ärakiri toimetati võlgnikule kätte _____________________________.

Täitmisteate kättetoimetamisega loetakse täitemenetlus alanuks.

Võlgnik või võlgniku esindaja kinnitab oma allkirjaga, et on täitmisteate ja täitedokumendi ärakirja kätte saanud ning on teadlik algatatud täitemenetlusest ning õigustest ja kohustustest seoses täitemenetlusega.

_______________________

          /nimi ja allkiri/

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Märkused:

Kohtutäitur:

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 8

KORDUSTEADE

Esmane täitmisteade edastatud: ______________________

_____________________ (isikukood/registrikood) suhtes on sissenõudja ______________________ avalduse ja __________________________________________ alusel algatatud täitemenetlus.

Nõude sisu:

Nõude suurus:

Nõude summale lisandub täitemenetluse alustamise tasu ___________ krooni (sh käibemaks 20%: ______ krooni) ja kohtutäituri tasu ____________ krooni (sh käibemaks 20%: _______ krooni) ning täitekulud __________ krooni (sh käibemaks 20%: _______).

Võlgnetava summa suurus kokku:

Täitmisteates märgitud nõude vabatahtliku täitmise tähtaeg oli _______________________ (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 25 lõige 1).

Selgitused:

Täitemenetluse jooksul võib tekkida täiendavaid täitekulusid. Täitekulud kannab võlgnik (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 38 lõige 1). Kõik sissenõutavad summad võib tasuda ühe ülekandega.

Kui olete nõude eelnevalt täitnud, esitage palun kohtutäiturile tasumist tõendav dokument.

Seoses täitedokumendiga võib võlgnik taotleda kohtutäituri vastuvõtule saamist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 24 lõike 3 punkt 5).

Märkused:

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Lisad:

Kohtutäitur:

MAKSEKORRALDUS

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 9

KOHTUTÄITURI TASU VÄLJAMÕISTMISE OTSUS

Võlgniku _____________________________ (isikukood/registrikood) suhtes on algatatud täitemenetlus. Täitemenetluse algatamise aluseks on _______________________ ja sissenõudja ______________________ avaldus.

"Kohtutäituri seaduse" (edaspidi KTS) § 21 lõike 1 kohaselt on kohtutäituri ametitoiming tasuline. KTS § 221 lõike 1 kohaselt on kohustatud kohtutäituri tasu maksma isik, kelle vastu on täitmiseks esitatud nõue (täitedokument). Seaduses sätestatud juhul on kohustatud isikuks sissenõudja või muu isik. Kohtutäituri tasu sissenõudmise aluseks on kohtutäituri tasu otsus.

KTS § 22 kohaselt koosneb kohtutäituri tasu täitemenetluse alustamise tasust ja põhitasust. Seaduses sätestatud juhtudel on kohtutäituril õigus saada täitetoimingute tegemise eest lisatasu. KTS § 2511 lõike 1 kohaselt sõltub täitemenetluse alustamise tasu täitmisteate kättetoimetamise viisist. Kohtutäituri põhitasu määr on kehtestatud rahalise nõude suurusest või täitetoimingu sisust lähtudes või mõlemast lähtudes kindla summana. KTS § 242 kohaselt lisandub kohtutäituri tasule käibemaks.

KTS § 23 kohaselt muutub täitemenetluse alustamise tasu ja põhitasu sissenõutavaks täitmisteate kättetoimetamisega võlgnikule. Mitterahaliste nõuete täitmisel muutuvad nimetatud tasud sissenõutavaks täitetoimingute lõpetamisel. Lisatasud muutuvad sissenõutavaks pärast täitetoimingu tegemist.

Kui täitedokument täidetakse enne vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja möödumist, võib võlgnikult nõuda täitemenetluse alustamise tasu ja põhitasu üksnes pooles ulatuses seaduses ettenähtust.

Arvestades eeltoodut ning vastavalt "Kohtutäituri seaduse" §-le 21, _________________ otsustas kohtutäitur nõuda võlgnikult/sissenõudjalt ___________________________:

1) täitemenetluse alustamise tasu __________________ krooni, millele lisandub
    käibemaks ________ krooni, kokku __________________ krooni;

2) kohtutäituri põhitasu __________________ krooni, millele lisandub
    käibemaks ________ krooni, kokku __________________ krooni;

3) kohtutäituri lisatasu __________________ krooni, millele lisandub
    käibemaks ________ krooni, kokku __________________ krooni.

Märkused:

Kohtutäituri tasu väljamõistmise otsuse peale võib esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, kui menetlusosaline sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kohtutäiturile võib esitada taotluse kaebuse esitamise tähtaja ennistamiseks "Tsiviilkohtumenetluse seadustikus" sätestatud korras. Kui menetlusosaline ei esita tähtaja jooksul kaebust, kaotab ta õiguse hiljem tugineda asjaoludele, mida ta oleks võinud esitada kaebuses. Kaebuse kohtutäituri tasu otsuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul selle saamisest ja teeb läbivaatamisest arvates kümne päeva jooksul otsuse. Kohtutäituri otsuse peale võib kümne päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates esitada kaebuse maakohtule.

Akti (otsuse) vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Kohtutäitur

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 10

TÄITEKULU VÄLJAMÕISTMISE OTSUS

_____________________ (isikukood/registrikood) suhtes on sissenõudja ______________________ avalduse ja __________________________________________ alusel algatatud täitemenetlus.

Kohtutäitur ja/või sissenõudja _______________________ on täitemenetluse läbiviimiseks teinud järgmised vajalikud kulutused:

......

Täitekulude väljamõistmise aluseks on "Täitemenetluse seadustiku" §-d 37 ja 38. Võlgniku või sissenõudja nõudel peab kohtutäitur esitama täitekulude kohta dokumentaalseid tõendeid (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 39).

Kohtutäitur ________________, koostanud täitekulu arvestuse, otsustas võlgnikult _______________ välja mõista täitekulu summas ____________ krooni (sh käibemaks 20%: _____ krooni).

Selgitus:

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 217).

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, mille tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 218).

Akti (otsuse) vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42  "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Otsuse on koostanud kohtutäitur:

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 11

TÄITETOIMINGUST TEATAMINE

_____________________ (isikukood/registrikood) suhtes on sissenõudja ______________________ avalduse ja __________________________________________ alusel algatatud täitemenetlus.

Nõude sisu:

Nõude suurus:

Nõude summale lisandub täitemenetluse alustamise tasu ___________ krooni (sh käibemaks 20%: ______ krooni) ja kohtutäituri tasu ____________ krooni (sh käibemaks 20%: _______ krooni) ning täitekulud ___________ krooni (sh käibemaks 20%: _______).

Käesolevaga teavitab kohtutäitur võlgnikku järgmisest täitetoimingust: __________________ (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § __________).

Märkused:

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 217).

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 218).

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Kohtutäitur:

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 12

JÄRELEPÄRIMINE KREDIIDIASUTUSELE

Palun avaldada pangasaladusena käsitatavaid andmeid täitemenetluses võlgniku konto(de) olemasolu kohta. Kohtutäitur võib krediidiasutuselt nõuda andmeid võlgniku kontode kohta (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 26 lõige 3). Andmete nõudmise eesmärgiks on võlgniku konto arestimine (alus: krediidiasutuste seaduse § 88 lõike 5 punkt 3).

Täitemenetluse algatamise aluseks on _______________________________________________ ja sissenõudja _______________________________________________ avaldus.

Võlgniku nimi:

Võlgniku isikukood/registrikood:

Selgitused:

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Kohtutäitur:

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 13

VARA KONTOL ARESTIMISE AKT

Võlgniku _________________ ( isikukood/registrikood) suhtes on algatatud täitemenetlus. Täitemenetluse algatamise aluseks on _____________ ja sissenõudja _____________ avaldus.

Nõude sisu:

Nõude suurus: __________ krooni, milles sisalduvad täitekulud, mis koosnevad:

1) kohtutäituri tasust __________ krooni (alus: "Kohtutäituri seaduse" § 21 ja ______);

2) täitemenetluse läbiviimise kuludest _____ krooni (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 37).

Krediidiasutuse poolt kuulub arestimisele:

Arestimisele ei kuulu igakuiselt ______ palga alammäära.

"Täitemenetluse seadustiku" §-st 131 tulenevalt ei kuulu täiendavalt arestimisele igakuiselt ____ krooni.

Märkused:

Täitetoimingu läbiviimise aluseks on "Täitemenetluse seadustiku" § 115 ja "Krediidiasutuste seaduse" § 88 lõike 5 punkt 3 ja § 89 lõige 8.

Konto arestitakse arestimisakti alusel selles märgitud ulatuses. Kontol olev raha kantakse vastavalt arestimisaktile arestitud ulatuses üle kohtutäituri ametialasele arvelduskontole, välja arvatud juhul, kui täitedokumendiks on hagi tagamise määrus. Kui arestimise hetkel ei ole võlgniku kontol arestimisaktis märgitud ulatuses raha, loetakse puudujäävas osas arestituks ka pärast arestimist kontole laekuvad summad. Pärast arestimist kontole laekuvad summad kantakse üle kohtutäituri ametialasele arvelduskontole kuni arestimisakti täitmiseni. Konto on arestitud, kui krediidiasutus on arestimisakti kätte saanud. Krediidiasutus ei või avada kontot võlgnikule, kelle konto arestimise kohta on samas krediidiasutuses täitmisel kohtutäiturilt saadud arestimisakt.

Arestimisele ei kuulu igakuiselt summa, mis vastab ühe kuupalga alammäärale (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 133 lõige 1). Mittearestitav summa suureneb iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus. Võlgnik on kohustatud teavitama kohtutäiturit ülalpidamisel olevatest isikutest ja muudest olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada täitemenetluse läbiviimist, eelkõige info mittearestitava sissetuleku kohta. Mittearestitavate sissetulekute loetelu on «Täitemenetluse seadustiku» §-s 131.

Arestimisakti täitmise järel vabastatakse isiku konto aresti alt.

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates kümne päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 217).

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 218).

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Kohtutäitur

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 14

KONTO ARESTIMISE AKT HAGI TAGAMISE MÄÄRUSE ALUSEL

Võlgniku __________________ (isikukood/registrikood) suhtes on algatatud täitemenetlus. Täitemenetluse algatamise aluseks on ___________________ ja sissenõudja ____________________ avaldus.

Hagi tagamise abinõuna palun võlgniku konto(d) arestida summas _____________ krooni.

Täitetoimingu läbiviimise aluseks on "Täitemenetluse seadustiku" § 115 ja "Krediidiasutuste seaduse" § 88 lõike 5 punkt 3 ja § 89 lõige 8.

Märkused:

Konto arestitakse arestimisakti alusel selles märgitud ulatuses. Juhul kui isiku kontol puuduvad kohtumääruse täitmiseks vajalikud rahalised vahendid, siis palun sellest viivitamata teavitada kohtutäiturit.

Aresti seadmisel palun teatada võlgniku arvelduskonto kontojääk.

Kui täitedokumendiga nähakse hagi tagamiseks ette võlgniku konto arestimine, arestib krediidiasutus kohtutäituri poolt edastatud arestimisakti alusel vajaliku summa võlgniku kontol, kuid ei kanna raha kohtutäituri ametialasele arvelduskontole (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 115 lõige 5).

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 217).

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 218).

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Kohtutäitur:

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 15

RAHALISE NÕUDE ARESTIMISE AKT

Võlgniku __________________ (isikukood/registrikood) suhtes on algatatud täitemenetlus. Täitemenetluse algatamise aluseks on ___________________ ja sissenõudja ___________________ avaldus.

Nõude sisu:

Nõude suurus: _________ krooni, millele lisanduvad täitekulud, mis koosnevad: kohtutäituri tasust summas _________ krooni (sh käibemaks 20%: _____ krooni) (alus: "Kohtutäituri seaduse" § 21 ja ______) ja täitemenetluse läbiviimise kuludest summas _________ krooni (sh käibemaks 20%: _____ krooni) (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 37).

Võlgnetava summa suurus kokku:

Selgitus:

Käesoleva nõude rahuldamiseni olete kohustatud mitte maksma eespool nimetatud isikule summat, mille olete temale võlgu. See summa palun kanda kohtutäituri ametialasele arvelduskontole. Samuti olete kohustatud mitte maksma ka võlgu olevat summat, mis muutub sissenõutavaks tulevikus.

Nõue on arestitud, kui arestimisakt on võlgniku suhtes kohustatud kolmandale isikule kätte toimetatud (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 114 lõige 4). Ebaõige arestimisakt kehtib võlgniku suhtes kohustatud kolmanda isiku ja võlgniku vahelises suhtes seni, kuni see tühistatakse ja kuni võlgniku suhtes kohustatud kolmas isik saab tühistamisest teada (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 114 lõige 5).

Ilmnenud takistavatest asjaoludest palun kohe teatada.

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 217).

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 218).

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Kohtutäitur:

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 16

SISSETULEKU (TÖÖTASU) ARESTIMISE AKT

Võlgniku _________________ (isikukood) suhtes on algatatud täitemenetlus. Täitemenetluse algatamise aluseks on _________________ ja sissenõudja ________________ avaldus.

Nõude sisu:

Nõude suurus: __________ krooni, milles sisalduvad täitekulud, mis koosnevad:

1) kohtutäituri tasust summas__________ krooni (alus: "Kohtutäituri seaduse" § 21 ja ______);

2) täitemenetluse läbiviimise kuludest summas _____ krooni (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 37).

Sissetulekust kuulub kinnipidamisele:

Selgitus:

Olete kohustatud kinni pidama summasid Teie poolt eespool nimetatud isikule võlgu olevast töötasust või sellesarnasest sissetulekusummast käesoleva nõude rahuldamiseni. Kinnipeetav summa palun kanda kohtutäituri ametialasele arvelduskontole. Samuti olete kohustatud mitte maksma ka võlgu olevat summat, mis muutub sissenõutavaks tulevikus.

Nõue on arestitud, kui arestimisakt on võlgniku suhtes kolmandale isikule kätte toimetatud (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 114 lõige 4).

Sissetuleku arestimisel ei loeta sissetuleku hulka makse ega kohustusliku kogumispensioni, ravikindlustuse ning töötuskindlustuse makseid (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 130 lõige 4).

Sissetulekut ei arestita, kui see on väiksem kui kuupalga alammäär või vastav osa nädala või päeva sissetulekust. Kui võlgnik peab ülal teist isikut või maksab talle elatist, suureneb mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra kuupalga alammäärast. Sissetuleku osast, mis ületab mittearestitavat summat, võib kuni viie palga alammäära suurusele summale vastavast osast arestida kaks kolmandikku, seda ületavast sissetulekust kogu sissetuleku, tingimusel et arestitav summa ei ületa kahte kolmandikku kogu sissetulekust (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 132).

Kui võlgnikul on ülalpeetavaid, siis peab sellest informeerima kohtutäiturit. Arestimisaktis märgib kohtutäitur talle teadaolevate andmete põhjal võlgniku ülalpeetavate kohta arestimisele mittekuuluva summa.

Märkused:

Töötasust kinnipidaja ei või iseseisvalt muuta kinnipeetava summa suurust. Kui muutuvad tingimused, millest lähtudes on arvestatud sissetuleku osa, millele ei saa sissenõuet pöörata, muudab kohtutäitur arestimisakti võlgniku või sissenõudja avalduse alusel. Võlgniku suhtes kohustatud kolmas isik võib kuni muudetud akti kättetoimetamiseni täita kohustuse varasema akti järgi (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 134).

Kui sissetulek kantakse võlgniku pangakontole, tühistab kohtutäitur võlgniku avalduse alusel kolme tööpäeva jooksul konto arestimise ulatuses, mis tagab võlgnikule arestimisele mittekuuluva sissetuleku (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 133 lõige 1).

Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii sissenõudja nõude täielikule rahuldamisele ning kui arestimine on nõude liiki ja sissetuleku suurust arvestades õiglane, võib sissenõudja avalduse alusel pöörata sissenõuet "Täitemenetluse seadustiku" §-s 131 sätestatud sissetulekutele.

Ilmnenud takistavatest asjaoludest palun kohe teatada.

Võlgniku töölt lahkumise või nõude rahuldamise korral teavitage sellest kohtutäiturit ning edastage informatsioon kinnipeetud summade kohta. Ühtlasi palun teatada võlgniku uus töökoht, kui see on Teile teada. Kui võlgnik asub töö- või teenistussuhte lõppemisest arvates kuue kuu jooksul uuesti tööle sama tööandja juures, loetakse varasem arestimisakt tööandja suhtes jõus olevaks.

Kohtutäiturile ebaõigete andmete esitamise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni kaheaastase vangistusega. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahalise karistusega (alus: "Karistusseadustiku" § 281).

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 217).

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 218).

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Kohtutäitur

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 17

RIIKLIKUST PENSIONIST KINNIPIDAMISE AKT

Võlgniku ____________________ (isikukood) suhtes on algatatud täitemenetlus. Täitemenetluse algatamise aluseks on ___________________________ ja sissenõudja ___________________________ avaldus.

Nõude sisu:

Nõude suurus: _________ krooni, millele lisanduvad täitekulud, mis koosnevad: kohtutäituri tasust summas _________ krooni (sh käibemaks 20%: _____ krooni) (alus: "Kohtutäituri seaduse" § 21 ja ______) ja täitemenetluse läbiviimise kuludest summas _________ krooni (sh käibemaks 20%: _____ krooni) (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 37).

Võlgnetava summa suurus kokku:

Selgitus:

Olete kohustatud kinni pidama summasid võlgniku pensionist kuni nõude rahuldamiseni.

Kinnipeetud summad palun kanda kohtutäituri ametialasele arvelduskontole (alus: "Riikliku pensionikindlustuse seaduse" § 47 lõige 6).

Riiklikust pensionist kinnipeetav osa arvutatakse pensionärile väljamaksmiseks ettenähtud pensionist, lähtudes riikliku pensioni üldsummast ja arvestades "Riikliku pensionikindlustuse seaduse" § 47 lõikes 3 märgitud piiranguid.

Ilmnenud takistavatest asjaoludest palun kohe teatada.

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 217).

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 218).

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Kohtutäitur:

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 18

KEELUMÄRKE SEADMISE AVALDUS

Võlgniku _________________ (isikukood/registrikood) suhtes on algatatud täitemenetlus. Täitemenetluse algatamise aluseks on _______________ ja sissenõudja _______________ avaldus.

Nõude sisu:

Nõude suurus:

Palun kanda käsutamise keelumärge võlgniku nimele registrisse kantud varale, milleks on _________________.

Võlgniku valduses olevate vallasasjade arestimiseks kirjutab kohtutäitur asjad üles ja keelab nende käsutamise (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 64 lõige 1).

Kinnisasja arestimiseks keelab kohtutäitur vara käsutamise ja laseb kinnistusraamatusse kanda kinnistu käsutamise keelumärke viivitamata pärast kinnisasja arestimise akti koostamist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 142 lõige 1 ja § 145 lõige 1).

Kui täitmisteate kättetoimetamisest tulenev viivitus võib oluliselt ohustada sundtäitmise eesmärgi saavutamist, võib kohtutäitur lasta keelumärke registrisse kanda ka enne täitmisteate saatmist.

Keelumärke seadmist takistavatest asjaoludest palume viivitamata teatada kohtutäiturile.

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 217).

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 218).

Lisad:

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Kohtutäitur

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 19

VALLASVARA ARESTIMISE AKT

Võlgniku _________________ (isikukood/registrikood) suhtes on algatatud täitemenetlus. Täitemenetluse algatamise aluseks on _______________ ja sissenõudja _______________ avaldus.

Nõude sisu:

Nõude suurus: __________ krooni, milles sisalduvad täitekulud, mis koosnevad:

1) kohtutäituri tasust summas__________ krooni (alus: "Kohtutäituri seaduse" § 21 ja ______);

2) täitemenetluse läbiviimise kuludest summas _____ krooni (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 37).

Täitetoimingu läbiviimise aluseks on "Täitemenetluse seadustiku" §-d 52, 64 ja 74.

Isik

Kohalviibimine

Võlgnik

 jah            ei

Aadress

 

Sissenõudja

 jah            ei

Aadress

 

Manukad, politseiametnikud ja kolmandad isikud:

Informatsioon võlgniku suhtes esitatud teiste nõuete kohta:

Asi on eelnevalt arestitud:

 jah            ei

Sissenõudja, kelle kasuks eelnev arestimine toimus:

 

Arestitud vara

Jrk nr

Arestitud vara nimetus, lühikirjeldus ja asukoht

Ühikute arv

Ühiku hind

Summa

 

.........

 

 

 

Arestitud vara väärtus kokku:

 

Arestitud vallasvara hindamine ja hinna vaidlustamise kord

Arestitud asjad hinnatakse võlgniku ja sissenõudja kokkuleppel. Kui võlgnik ja sissenõudja ei saavuta asjade hindamises kokkulepet, samuti kui vähemalt üks nendest ei ole arestimise juures, hindab vara kohtutäitur. Kohtutäitur lähtub asja hindamisel selle harilikust väärtusest, arvestades muu hulgas asja koormavaid kolmandate isikute õigusi ja nende võimalikku lõppemist. Kui asja hindamine osutub raskeks, laseb kohtutäitur vara väärtuse hinnata eksperdil (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 74).

Võlgnik ja sissenõudja võivad kohtutäituri määratud hinna kohtutäiturile esitatava kaebusega vaidlustada "Täitemenetluse seadustiku" §-s 217 sätestatud korras. Hinna vaidlustamise korral taotleb kohtutäitur uue hindamise korraldamiseks eksperdi määramist kohtult. Kohtu määratud eksperdi hindamiskulud kannab isik, kes hindamise on vaidlustanud. Hindamise vaidlustanud isik tasub hindamiskulud ette. Kui ta ei tasu kulusid kohtu määratud ajaks, loetakse, et ta ei ole hindamist vaidlustanud.

Käsutuskeeld

Käesoleva aktiga keelab kohtutäitur vara käsutamise ning registreerimisele kuuluva asja korral esitab registripidajale avalduse registrisse asja käsutamise keelumärke tegemiseks (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 64 lõige 1).

Arestitud vallasvara hoidmine

Kohtutäitur võib jätta arestitud asja võlgniku valdusse, kui see ei ohusta sissenõudja nõude rahuldamist. Võlgniku valdusse ei jäeta sularaha, väärisesemeid ega dokumendi kujul olevaid väärtpabereid. Kui asi jäetakse võlgniku valdusse, tuleb see arestimise nähtavuse tagamiseks pitseerida või muul viisil märgistada (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 71).

Kui kohtutäitur ei võta arestitud asja enda valdusse ega jäta seda võlgniku valdusse, võib ta asja anda hoiule kolmandale isikule. Vara hoidja määratakse võlgniku ja sissenõudja kokkuleppel. Kui võlgnik ja sissenõudja vara hoidja suhtes kokkuleppele ei jõua, määrab vara hoidja kohtutäitur. Kohtutäitur ei või vara hoidjaks määrata sissenõudjat või temaga samaväärse majandusliku huviga isikut ega ka kohtutäituri või sissenõudja sugulast või hõimlast (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 72).

Asi antakse hoiule arestimisakti alusel. Hoiuleandmisel selgitab kohtutäitur hoidjale tema kohustusi ning kohustuste rikkumise tagajärgi. Kui hoidja õigustamatult ei tagasta hoitavat asja kohtutäituri nõudel, võib sissenõudja taotleda selle äravõtmist hoidjalt. Kui äravõtmiseks on vaja siseneda hoidja kasutuses olevatesse ruumidesse või maatükile, võib seda teha kohtumääruse alusel. Kohtumäärus tehakse kohtutäituri avalduse alusel (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 72).

Hoidja tasu ja asja hoidmiseks tehtud kulutused arvatakse täitekulude hulka. Hoidja vastutusele asja säilimise ja tagastamise eest kohaldatakse "Võlaõigusseaduses" hoidja vastutuse kohta sätestatut. Vara hoiuleandjaks loetakse sissenõudja (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 72).

Võtsin vastutavale hoiule arestimisaktis märgitud vara, sealhulgas dokumendid. Kinnitan oma allkirjaga, et minule on selgitatud minu õigusi ja kohustusi vara hoidmisel ning olen teadlik hoiulevõetud vara võõrandamise, varjamise ja raiskamise eest kohaldatavast karistusest.

Vara hoidja:

Kolmandate isikute vastuväited arestimisele:

Kui kolmas isik nimetab vara enda omandis olevaks, kantakse arestimisakti märge vastuväite kohta. Kohtutäitur selgitab kolmandale isikule tema õigust esitada kohtule hagi vara arestist vabastamiseks (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 73 lõige 2).

Muud avaldused ja märkused:

Kui võlgnik või sissenõudja, kes viibisid vara arestimise juures, ei teinud avaldusi ega märkusi arestitava vara kohta, ei ole neil õigust kaevata akti ebaõige koostamise peale ega hiljem akti ebaõigsusele tugineda (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 75 lõige 5).

Kaebamise kord

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 217).

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 218).

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Lisad:

Akti koostamise juures viibisid:

Kohtutäitur

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 20

KINNISASJA ARESTIMISE AKT

Võlgniku _________________ (isikukood/registrikood) suhtes on algatatud täitemenetlus. Täitemenetluse algatamise aluseks on _______________ ja sissenõudja _______________ avaldus.

Nõude sisu:

Nõude suurus: __________ krooni, milles sisalduvad täitekulud, mis koosnevad:

1) kohtutäituri tasust summas__________ krooni (alus: "Kohtutäituri seaduse" § 21 ja ______);

2) täitemenetluse läbiviimise kuludest summas _____ krooni (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 37).

Täitetoimingu läbiviimise aluseks on "Täitemenetluse seadustiku" §-d 142, 144 ja 145.

Isik

Kohalviibimine

Võlgnik

 jah            ei

Aadress

 

Sissenõudja

 jah            ei

Aadress

 

Manukad, politseiametnik ja kolmas isik:

Kinnisasja üleskirjutamine

Kinnistusraamatu andmed kinnisasja kohta:

Kinnisasja päraldised ja olulised osad:

Kinnisasja hind:

Ehitise mõõtmed, ruumide arv ja otstarve:

Kinnisasja hindamine ja hinna vaidlustamise kord

Arestitud asjad hinnatakse võlgniku ja sissenõudja kokkuleppel. Kui võlgnik ja sissenõudja ei saavuta asjade hindamises kokkulepet, samuti kui vähemalt üks nendest ei ole arestimise juures, hindab vara kohtutäitur. Kohtutäitur arvestab kinnisasja hindamisel kinnistusraamatusse enne keelumärke kandmist kantud õigusi vastavalt kinnistusraamatu sisule. Eelmärke või vastuväitena kinnistusraamatusse kantud õigusi arvestatakse hindamisel sissekantud õigustena. Kui asja hindamine osutub raskeks, laseb kohtutäitur vara väärtuse hinnata eksperdil (alus: "Täitemenetluse seadustiku" §-d 74 ja 144).

Võlgnik ja sissenõudja võivad kohtutäituri määratud hinna kohtutäiturile esitatava kaebusega vaidlustada "Täitemenetluse seadustiku" §-s 217 sätestatud korras. Hinna vaidlustamise korral taotleb kohtutäitur uue hindamise korraldamiseks eksperdi määramist kohtult. Kohtu määratud eksperdi hindamiskulud kannab isik, kes hindamise on vaidlustanud. Hindamise vaidlustanud isik tasub hindamiskulud ette. Kui ta ei tasu kulusid kohtu määratud ajaks, loetakse, et ta ei ole hindamist vaidlustanud.

Käsutuskeeld

Käesoleva dokumendiga keelan üleskirjutatud vara käsutamise (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 142 lõige 1). Kohtutäitur edastab viivitamata kinnistusosakonnale täitedokumendi ärakirja ja ühepoolse avalduse kinnisasja käsutamise keelumärke kandmiseks kinnistusraamtusse (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 145 lõige 1).

Arestitud kinnisasi jäetakse võlgniku valdusse ning korrapärase majandamise piires võlgniku valitseda ja kasutada, välja arvatud kinnisasja sundvalitsemisele määramise puhul. Kui võib eeldada, et võlgnik ohustab korrapärast majandamist või teeb seda tulevikus, määrab kohus sissenõudja avalduse alusel ohu kõrvaldamiseks vajaliku abinõu. Abinõuna võib eelkõige määrata kinnisasjale järelevaataja või sundvalitseja. Järelevaataja valvab võlgniku kohustuste täitmise üle ja teatab kohtutäiturile kohustuste rikkumistest. Järelevaataja määramisel kinnitab kohus talle mõistliku tasu, mis arvatakse täitekulude hulka (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 147).

Avaldused ja märkused:

Kui võlgnik või sissenõudja, kes viibis vara arestimise juures, ei teinud avaldusi ega märkusi arestitava vara kohta, ei ole tal õigust kaevata akti ebaõige koostamise peale ega hiljem akti ebaõigsusele tugineda (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 75 lõige 5).

Arestimise kehtivus

Arestimine loetakse kehtivaks alates ajast, kui arestimisakt on võlgnikule kätte toimetatud, või ajast, kui kinnistusraamatusse kantakse keelumärge, kui see toimub enne akti võlgnikule kättetoimetamist. Kui arestimine ulatub kinnisasja omaniku nõudele kolmanda isiku vastu ja kohtutäitur keelab kolmandal isikul võlgnikule maksta, loetakse arestimine kolmanda isiku suhtes kehtivaks alates ajast, kui arestimine saab talle teatavaks või kui nõude rahuldamist keelav dokument on talle kätte toimetatud. Kohtutäitur võib korraldada nõude eelarestimise (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 148).

Kaebamise kord

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 217).

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 218).

Kolmas isik, kellel on sundtäitmise eseme suhtes selle sundtäitmist takistav õigus, eriti omandiõigus või piiratud asjaõigus, võib esitada hagi vara arestist vabastamiseks või sundtäitmise muul põhjusel lubamatuks tunnistamiseks kohtule, kelle tööpiirkonnas sundtäitmine toimub. Hagi võib kolmas isik esitada ka juhul, kui täitemenetluses rikutakse tema kasuks tehtud "Tsiviilseadustiku üldosa seaduse" §-s 88 nimetatud käsutuskeeldu (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 222).

Akti lisad:

Akti koostamise juures viibisid:

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Kohtutäitur

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 21

LAEVA ARESTIMISE AKT

STATEMENT OF SEIZURE OF SHIP

Menetluse aluseks on täitedokument / Proceedings on the basis of enforcement instrument:

Sissenõudja / Claimant:

Võlgnik / Debtor:

Nõude suurus / Amount of claim:

Kohtutäituri täitekulud / Bailiff’s fee / enforcement expenses:

1. Arestitud laeva kirjeldus ja hind / Description and value of the seizured ship:

Laeva nimi / Name of the ship       Eelmine nimi / Formername       Laeva hind / Value

......

Reg nr / Official No.    IMO nr / IMO No.    Kutsung / Call Sign    Kodusadam / Home port

2. Andmed laeva registreerimise kohta / Information on the registration of the ship:

 

Kantud laeva kinnistusraamatusse / Registered in the Estonian Ship Register

 

Kantud laevapereta prahitud laevade registrisse / Registered in the Estonian Register of Bareboat Charter Ships

 

Kantud väikelaevaregistrisse / Registered in the Estonian Register of Small Craft

 

Välismaine laev, lipuriigiks on: / Foreign vessel / ship, flag state:

 

Registreerimata laev / Unregistered vessel / ship

3. Laeva arestija võtab laevalt ära laeva dokumendid ("Laeva asjaõigusseaduse" § 85 lõige 3) The person who seizes the ship shall remove the ship documents from the ship (§ 85 (3) of the Law of Maritime Property Act).

Laevalt kohtutäituri poolt äravõetud dokumendid / Documents removed from the ship by the bailiff:

Dokumendi nimetus / Name of the document   Nr, väljastusaeg / Number, date of issue

1. Eesti lipudokument, sealhulgas merelaeva liputunnistus / Estonian Paper of Nationality, incl. Certificate of Nationality

2. Mõõtekiri / Tonnage Certificate

3. Klassitunnistus / Certificate of Class

4. Logiraamat / Log-book

5. Munsterroll / Crew List

6. Mere- või sõidukõlblikkuse tunnistus või reisijateveo tunnistus / Trade Certificate or Passenger Certificate

Eesti lipudokumendiks on mere- või siseveelaevatunnistus, laevapilet, väikelaevatunnistus või ajutine liputunnistus / Certificates of sea-going vessels, certificates of inland vessels, ship’s letters, certificates of small crafts and provisional certificates of nationality are Estonian papers of nationality.

Märkused äravõetud dokumentide kohta / Remarks concerning the removed documents:

4. Laeva päraldiste üleskirjutamine / Recording of the ship accessories:

 

Akti lisana kirjutati üles laeva päraldised / The list of ship accessories is annexed to the statement of seizure

 

Laeva päraldisi ei kirjutatud üles / Ship accessories were not recorded

5. Laeva hoidja: / Ship’s Administrator:

Laeva hoidja määrab kohus. Hoidja allub kohtu kontrollile ning on seotud kohtu ettekirjutustega. Hoidja ei või laeva kasutada. / A ship’s administrator is appointed by the court. The administrator is subject to judicial control and is bound by the instructions of the court. The administrator shall not use the ship.

Hoidja vastutusele asja säilimise ja tagastamise eest kohaldatakse "Võlaõigusseaduses" hoidja vastutuse kohta sätestatut. Vara hoiuleandjaks loetakse sissenõudja (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 72). / The liability of a depository provided for in the Law of Obligations Act applies to the liability of a ship’s administrator for the preservation and return of the thing. The claimant is deemed to be the depositor of the property (basis: § 72 of the Code of Enforcement Procedure).

Tsiviilhagi, täitemenetluse, konfiskeerimise, rahatrahvi, rahalise karistuse, varalise karistuse või kohtukulude hüvitamise tagamiseks üleskirjutatud vara õigustatud isiku loata kasutamise või käsutamise eest isiku poolt, kelle vastutavale hoiule vara oli antud, – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega (alus: "Karistusseadustiku" § 308). / Use or disposal, without the authorisation of the entitled person, of property recorded in order to secure a civilaction, execution proceeding, confiscation, fine, pecuniary punishment, fine to the extent of assets or compensation for legal costs, by a person who is responsible for the administration of the property is punishable by a pecuniary punishment or up to one year of imprisonment (basis: § 308 of the Penal Code). Käesolevas aktis ja selle lisas (vt punkt 4) märgitud vara on antud hoiule kohtu poolt nimetatud laeva hoidjale / The property listed in this statement of seizure and in its annex (see clause 4) is deposited with the ship’s administrator appointed by the court.

Hoiule võetud vara kasutamise, võõrandamise, varjamise ja raiskamise eest kohaldatavast vastutusest ja kriminaalkaristusest olen teadlik. / I am aware of the liability and criminal punishment applicable for the use, transfer, concealment or squandering of the property under my administration.

Laeva hoidja nimi ja allkiri / Name and signature of the ship’s administrator ___________________

6. Juuresviibinud isikute märkused: / Remarks of the persons present at the seizure:

.......

 

Täiendavad märkused on lisatud aktile / Additional remarks are annexed to the statement

 

Rohkem märkusi ei tehtud / No additional remarks

7. Õigused ja kohustused / Rights and obligations

Kui võlgnik või sissenõudja, kes viibis vara arestimise juures, ei teinud avaldusi ega märkusi arestitava vara kohta, ei ole tal õigust kaevata akti ebaõige koostamise peale ega hiljem akti ebaõigsusele tugineda (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 75 lõige 5). / If a debtor or claimant who is present at the seizure of the property has not made any statements or remarks concerning the seized property, he or she has no right to appeal against the incorrect preparation of the statement of seizure or to later rely on the incorrect preparation of the statement of seizure (basis: § 75 (5) of the Code of Enforcement Procedure).

Kui kolmas isik nimetab vara enda omandis olevaks, kantakse arestimisakti märge vastuväite kohta. Kohtutäitur selgitab kolmandale isikule tema õigust esitada kohtule hagi vara arestist vabastamiseks (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 73 lõige 2). / If a third party alleges that the thing subject to seizure is in the ownership of the third party, a notation concerning such objection shall be entered in the statement of seizure. The bailiff shall explain to the third party the right of the party to file an action with the court for the release of the property from seizure (basis: § 73 (2) of the Code of Enforcement Procedure).

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 217). / A complaint may be filed to the bailiff against a decision made or act performed by the bailiff within ten days as of the day on which the complainant becomes or should have become aware of the decision made or the act performed. A bailiff shall review the complaint against the activities of the bailiff in the presence of the participants in the proceedings within fifteen days and make a decision within ten days after the review. The bailiff shall inform the participants in the proceedings of the time of the review of the complaint. Failure of the participants in the proceedings to be present at the review of the complaint does not constitute an impediment to the review of the complaint (basis: § 217 of the Code of Enforcement Procedure).

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 218). / A participant in the proceedings may file an appeal against a decision of a bailiff made regarding the complaint to a county court in the jurisdiction of which the bailiff’s office is located within ten days as of the delivery of the decision. An appeal against a decision made or act performed by a bailiff cannot be filed with a court without prior filing of a complaint to the bailiff (basis: § 218 of the Code of Enforcement Procedure).

Kohtutäitur: / Bailiff: ___________________________________
                                              Nimi, allkiri / Name, signature

Juuresviibinud isikud: / Persons who were present:

Nimi / Name

Aadress / Address

Allkiri / Signature

1) Võlgnik: / Debtor:

 

 

2) Sissenõudja: / Claimant:

 

 

3) Manukad / Witnesses / Impartial observer:

 

 

4) Politseiametnik(ud) / Police officer(s):

 

 

5) Kolmandad isikud: / Third persons:

 

 

Kohtutäitur ja juuresviibinud isikud peavad alla kirjutama nii aktile kui ka selle lisadele. Kui akt ja selle lisad ei ole nööri ja reljeefpitsati abil kokku köidetud, tuleb täiendavalt alla kirjutada igale akti ja selle lisade leheküljele. The bailiff and persons in whose presence the ship was seized shall sign both the statement of seizure and the annexes to the statement. If the statement of seizure or its annexes are not bound by string and embossing press, each page of the statement and of its annexes shall be signed separately.

Akti lisad: / Annexes:  

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 22

VARA ENAMPAKKUMISE AKT

Täitetoimingu läbiviimise aluseks on "Täitemenetluse seadustiku" §-d 78 ja 96.

Enampakkumisel osalevad isikud

Isik

Kohalviibimine

Võlgnik

 jah            ei

Aadress

 

Sissenõudja

 jah            ei

Aadress

 

Manukad, politseiametnikud ja kolmandad isikud:

Enampakkumisest osavõtjad (ees- ja perekonnanimi, aadress, isikukood, vajadusel volitust tõendava dokumendi nimetus, number, väljaandmise kuupäev ning arvelduskonto number):

.........

Tagatisraha ei pea maksma riik, kohaliku omavalitsuse üksus või Eesti Pank ega ka sissenõudja ja pandipidaja, kui nende nõue katab nõutava tagatisraha (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 83 lõige 4).

Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 83 lõige 5).

Enampakkumisel müüdav vara

Jrk nr

Müüdava vara nimetus, lühikirjeldus ja asukoht

Kogus

Alghind

............

Enampakkumise tulemused

Jrk nr

Müüdud vara nimetus ja kogus

Parima pakkumise hind

Ostja nimi ja isikukood/registrikood

.............

Enampakkumisel viibivate isikute vastuväited:

Enampakkumisel kohalviibivad isikud võivad esitada vastuväiteid enampakkumise läbiviimise kohta pärast viimase ülepakkumise teatavaks tegemist. Kui kohalviibijad vastuväiteid ei esita, ei ole neil õigust kaevata akti ebaõige koostamise peale ega akti ebaõigsusele ega enampakkumisel oluliste tingimuste rikkumisele hiljem tugineda (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 92).

Ostja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist. Kui ostuhind ületab 200 000 krooni, peab ostja kohe pärast enampakkumise lõppemist tasuma ühe kümnendiku ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, peab ta tasuma kohe kogu ostuhinna (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 93 lõiked 1 ja 2).

Koheseks tasumiseks eelkirjeldatud korra tähenduses loetakse sularahas, maksekaardiga või elektroonilise rahavahendiga maksmist või muu raha kohest laekumist kontrollida võimaldava vahendi abil tasumist. Kohtutäitur võib kohese tasumisena aktsepteerida ka vähemalt ostuhinna suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 93 lõige 3).

Vallasasi antakse ostjale üle pärast kogu ostuhinna tasumist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 93 lõige 5). Omand enampakkumisel müüdud vallasasjale tekib asja üleandmisega enampakkumise akti alusel (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 98 lõige 1).

Omand enampakkumisel müüdud kinnisasjale tekib enampakkumise akti alusel kinnistusraamatusse kande tegemisega (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 156).

Enampakkumise akti kättetoimetamisest alates 30 päeva jooksul võib täitemenetluse osaline esitada kohtule hagi enampakkumise kehtetuks tunnistamiseks, kui vara on müüdud isikule, kellel ei olnud õigust seda osta, või kui enampakkumine toimus tühise arestimise alusel või rikuti teisiti enampakkumise olulisi tingimusi (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 223 lõige 1).

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Lisad:

Märkused:

Akti koostamise juures viibisid:

Kohtutäitur

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 23

ENAMPAKKUMISE NURJUNUKS KUULUTAMISE AKT

Kohalviibivad isikud

Isik

Kohalviibimine

Võlgnik

 jah            ei

Aadress

 

Sissenõudja

 jah            ei

Aadress

 

_____________ toimunud enampakkumise nurjunuks kuulutamise põhjus: _______________________

(alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 99 lõike 1 punkt ____).

Enampakkumise nurjumise korral võib sissenõudja nõuda kordusenampakkumise korraldamist. Kui ostja rikub enampakkumisel ostetud asja eest ostuhinna või sellest ühe kümnendiku tasumise kohustust, pannakse asi kohe kordusenampakkumisele (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 100 lõiked 1 ja 3).

Sissenõudja või võlgniku avalduse alusel võib kohtutäitur arestitud asjad müüa muul viisil kui suulisel enampakkumisel, kui enampakkumine on nurjunud või võib eeldada, et asja ei õnnestu enampakkumisel müüa või asja enampakkumisel eeldatavalt saadav tulem on oluliselt väiksem võrreldes asja muul viisil müües saadava tulemiga. Kui enampakkumine on nurjunud ostuhinna maksmise kohustuse rikkumise tõttu, võib kohtutäitur müüa vara muul viisil kui enampakkumisel üksnes siis, kui nurjunud on ka kordusenampakkumine (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 101 lõiked 1 ja 2).

Võlgniku avalduse alusel ja sissenõudja nõusolekul võib kohtutäitur lubada võlgnikul endal müüa arestitud asja kohtutäituri kontrolli all. Kohtutäitur võib lubada võlgnikul asja müüa ka sõltumata sissenõudja nõusolekust, kui enampakkumine on nurjunud või võib eeldada, et asja ei õnnestu enampakkumisel müüa või asja enampakkumisel eeldatavalt saadav tulem on oluliselt väiksem võrreldes võlgniku poolt korraldatavast müügist saadava tulemiga. Kui enampakkumine on nurjunud ostuhinna maksmise kohustuse rikkumise tõttu, võib kohtutäitur lubada võlgnikul asju müüa ilma sissenõudja nõusolekuta üksnes siis, kui nurjunud on ka kordusenampakkumine (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 102 lõiked 1 ja 2).

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 217).

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 218).

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Kohtutäitur:

Akti koostamise juures viibisid:

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 24

VARA ÜMBERHINDAMISE AKT

Kohalviibivad isikud

Isik

Kohalviibimine

Võlgnik

 jah            ei

Aadress

 

Sissenõudja

 jah            ei

Aadress

 

Vara valitseja või järelevaataja

 jah            ei

Aadress

 

Nõude sisu:

Võlgnetava summa suurus kokku:

Täitetoimingu läbiviimise aluseks on "Täitemenetluse seadustiku" § 94, § 100 lõige 5 ja § 101 lõige 4 vallasasjade puhul ning kinnisasjade puhul täiendavalt § 137.

Vara loetelu                            Vara alghind                        Vara hind pärast ümberhindamist

........

Avaldused ja märkused:

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 217).

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 218).

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Kohtutäitur:

Akti lisad:

Akti koostamise juures viibisid:

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 25

KORDUSENAMPAKKUMISE AKT

Kordusenampakkumisel osalevad isikud

Isik

Kohalviibimine

Võlgnik

 jah            ei

Aadress

 

Sissenõudja

 jah            ei

Aadress

 

Manukad, politseiametnikud ja kolmandad isikud:

Kordusenampakkumisest osavõtjad (ees- ja perekonnanimi, aadress, isikukood, vajadusel volitust tõendava dokumendi nimetus, number, väljaandmise kuupäev ning arvelduskonto number):

......

Tagatisraha ei pea maksma riik, kohaliku omavalitsuse üksus või Eesti Pank ega ka sissenõudja ja pandipidaja, kui nende nõue katab nõutava tagatisraha (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 83 lõige 5).

Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 83 lõige 5).

Kordusenampakkumisel müüdav vara

Jrk nr

Müüdava vara nimetus, lühikirjeldus ja asukoht

Kogus

Alghind

.........

Kordusenampakkumise tulemused

Jrk nr

Müüdud vara nimetus ja kogus

Parima pakkumise hind

Ostja nimi ja isikukood/registrikood

..........

Avaldused ja märkused:

Ostja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist. Kui ostuhind ületab 200 000 krooni, peab ostja kohe pärast enampakkumise lõppemist tasuma ühe kümnendiku ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, peab ta tasuma kohe kogu ostuhinna (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 93 lõiked 1 ja 2).

Koheseks tasumiseks eelkirjeldatud korra tähenduses loetakse sularahas, maksekaardiga või elektroonilise rahavahendiga maksmist või muu raha kohest laekumist kontrollida võimaldava vahendi abil tasumist. Kohtutäitur võib kohese tasumisena aktsepteerida ka vähemalt ostuhinna suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 93 lõige 3).

Asi antakse ostjale üle pärast kogu ostuhinna tasumist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 93 lõige 5).

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 217).

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 218).

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Kohtutäitur:

Akti lisad:

Akti koostamise juures viibisid:

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 26

KORDUSENAMPAKKUMISE NURJUNUKS KUULUTAMISE AKT

Isik

Kohalviibimine

Võlgnik

 jah            ei

Aadress

 

Sissenõudja

 jah            ei

Aadress

 

______________ toimunud kordusenampakkumise nurjunuks kuulutamise põhjus: _______________ (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 99 lõike 1 punkt _______).

Sissenõudja või võlgniku avalduse alusel võib kohtutäitur arestitud asjad müüa muul viisil kui suulisel enampakkumisel, kui enampakkumine on nurjunud või võib eeldada, et asja ei õnnestu enampakkumisel müüa või asja enampakkumisel eeldatavalt saadav tulem on oluliselt väiksem võrreldes asja muul viisil müües saadava tulemiga. Kui enampakkumine on nurjunud ostuhinna maksmise kohustuse rikkumise tõttu, võib kohtutäitur müüa vara muul viisil kui enampakkumisel üksnes siis, kui nurjunud on ka kordusenampakkumine (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 101 lõiked 1 ja 2).

Võlgniku avalduse alusel ja sissenõudja nõusolekul võib kohtutäitur lubada võlgnikul endal müüa arestitud asja kohtutäituri kontrolli all. Kohtutäitur võib lubada võlgnikul asja müüa ka sõltumata sissenõudja nõusolekust, kui enampakkumine on nurjunud või võib eeldada, et asja ei õnnestu enampakkumisel müüa või asja enampakkumisel eeldatavalt saadav tulem on oluliselt väiksem võrreldes võlgniku poolt korraldatavast müügist saadava tulemiga. Kui enampakkumine on nurjunud ostuhinna maksmise kohustuse rikkumise tõttu, võib kohtutäitur lubada võlgnikul asju müüa ilma sissenõudja nõusolekuta üksnes siis, kui nurjunud on ka kordusenampakkumine (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 102 lõiked 1 ja 2).

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 217).

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 218).

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Kohtutäitur:

Akti koostamise juures viibisid:

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 27

VARA MÜÜGI AKT

Osapooled:

Võlgnik/müüja:

Nimi:
Isikukood/registrikood:
Aadress:
Sissenõudja:
Aadress:

Ostja:

Nimi:
Isikukood/registrikood:
Aadress:
Volitust tõendav dokument:
Arvelduskonto number:

Omand müüdud asjale tekib asja üleandmisega käesoleva akti alusel. Akti ärakirja alusel toimub omandiõiguse sissekandmine registrisse (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 101 lõiked 6 ja 7; § 137).

Jrk nr

Vara nimetus, kirjeldus ja asukoht

Kogus

Hind

......

Ostja on kohustatud tasuma asja hinna alljärgnevalt:

______________ krooni kohtutäituri ametialasele arvelduskontole nr __________________

______________ krooni müüja arvelduskontole nr ________________________________

Avaldused ja märkused:

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 217).

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 218).

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Kohtutäitur:

Akti lisad:

Akti koostamise juures viibisid:

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 28

TÄITEDOKUMENDIS MÄRGITUD VALLASASJA SISSENÕUDJALE ÜLEANDMISE AKT

Võlgniku _________________ (isikukood/registrikood) suhtes on algatatud täitemenetlus. Täitemenetluse algatamise aluseks on ____________________ ja sissenõudja ___________________ avaldus.

Isik

Kohalviibimine

Võlgnik

 jah            ei

Aadress

 

Sissenõudja

 jah            ei

Aadress

 

Manukad, politseiametnik ja kolmandad isikud:

Täitetoimingu läbiviimise aluseks on "Täitemenetluse seadustiku" § 178.

Üleantavad esemed:

Jrk nr

Eseme nimetus, lühikirjeldus

Arv

Märkused

..........

Võlgniku kohustused

Võlgnik peab täitedokumendi kohaselt välja andma konkreetse vallasasja või kindla koguse asendatavaid asju või dokumendi kujul olevaid väärtpabereid, võtab kohtutäitur need temalt ära ja annab üle sissenõudjale.

Kui asja ei leita, peab võlgnik teatama kohtutäiturile asja asukoha. Kui võlgnik ei teata asja asukohta, siis taotleb kohtutäitur sissenõudja avalduse alusel kohtult võlgniku trahvimist "Täitemenetluse seadustiku" § 183 sätete kohaselt (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 178).

Juhul kui väljanõutav asi on kolmanda isiku otseses valduses ja ta ei nõustu seda välja andma, arestitakse sissenõudja avalduse alusel asja väljanõudeõigus. Kui on täiesti ilmne, et väljanõutav asi on antud kolmanda isiku otsesesse valdusse väljanõudmise vältimiseks, on kohtutäituril õigus asi kolmanda isiku valdusest ära võtta (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 181).

Avaldused ja märkused:

Täiendav informatsioon:

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 217).

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 218).

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Kohtutäitur:

Akti koostamise juures viibisid:

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 29

KINNISASJA VÄLJAANDMISE TÄITMISTEADE

Võlgniku _________________ (isikukood/registrikood) suhtes on algatatud täitemenetlus. Täitemenetluse algatamise aluseks on ___________________ ja sissenõudja __________________ avaldus.

Nõude sisu:

_______________________ alusel olete kohustatud vabastama kinnisasjad aadressil ____________________________________________________.

Teen Teile ettepaneku ülalnimetatud täitedokumendi vabatahtlikuks täitmiseks. Vabatahtliku täitmise tähtaeg on ______________________. Tähtaja möödumisel toimub kinnisasja sundkorras äravõtmine või võlgniku ja temaga koosolevate inimeste väljatõstmine.

Täitedokumendi vabatahtlikust täitmisest palun teatada kohtutäiturile viivitamata. Kui võlgnik ei täida täitedokumenti ettenähtud aja jooksul vabatahtlikult, võtab kohtutäitur kinnisasja võlgniku valdusest ära ja annab sissenõudja valdusse. Väljatõstmisele kuuluvad nii asjad kui ka isikud. Vajaduse korral kaasab kohtutäitur kinnisasja väljaandmiseks politsei.

Kui võlgnik ei täida täitedokumenti ettenähtud aja jooksul vabatahtlikult, toimub kinnisasja äravõtmine ja sundkorras väljatõstmine ________________________.

Võlgniku kohustused:

1. anda kinnisasja valdus üle;

2. muretseda ruum vara paigutamiseks;

3. teatada selle asukoht kohtutäiturile;

4. väljatõstmist takistavate asjaolude ilmnemisel teatada sellest kohtutäiturile.

Alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 180 lõige 2.

Kohtutäitur eraldab vallasasjad, mis ei ole sundtäitmise esemeks, ning annab need võlgnikule üle või tema käsutusse, võlgniku äraolekul tema esindajale või võlgniku täiskasvanud perekonnaliikmele. Kui kohal ei viibi ühtegi nimetatutest, paigutab kohtutäitur asjad arestitud asjade hoiuruumi võlgniku kulul või korraldab nende hoidmise muus kohas. Kohtutäitur ei korralda niisuguse vara hoidmist, mille müümine ei ole väikese väärtuse tõttu otstarbekas, välja arvatud mittearestitavad asjad. Nimetatud vara tõstetakse välja (alus: "Täitemenetluse seadustiku § 180 lõige 4).

Kui võlgnik ei nõua hoiustatud asju tagasi ruumide vabastamisest alates kahe kuu jooksul või nõuab neid ilma kulusid tasumata, siis müüb kohtutäitur asjad ja hoiustab saadud tulemi. Asjad, mida ei õnnestu müüa, hävitatakse (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 180 lõige 5).

Kui väljanõutav asi on kolmanda isiku otseses valduses ja ta ei nõustu seda välja andma, arestitakse sissenõudja avalduse alusel asja väljanõudeõigus. Kui on täiesti ilmne, et väljanõutav asi on antud kolmanda isiku otsesesse valdusesse väljanõudmise vältimiseks, on kohtutäituril õigus asi kolmanda isiku valdusest ära võtta (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 181 lõiked 1 ja 2).

Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik minule pandud kohustuste mittetäitmise tagajärgedest:

Märkused:

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 217).

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 218).

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Kohtutäitur:

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 30

KINNISASJA VALDUSE ÄRAVÕTMISE AKT

Võlgniku _________________ (isikukood/registrikood) suhtes on algatatud täitemenetlus. Täitemenetluse algatamise aluseks on ___________________ ja sissenõudja __________________ avaldus.

Isik

Kohalviibimine

Võlgnik

 jah            ei

Aadress

 

Sissenõudja

 jah            ei

Aadress

 

Politseiametnik, kolmandad isikud:

Kui võlgnik ei täida täitedokumenti ettenähtud aja jooksul vabatahtlikult, võtab kohtutäitur kinnisasja võlgniku valdusest ära ja annab sissenõudja valdusse. Väljatõstmisele kuuluvad nii asjad kui ka isikud. Vajaduse korral kaasab kohtutäitur kinnisasja väljaandmiseks politsei (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 180 lõige 3).

Kohtutäitur eraldab vallasasjad, mis ei ole sundtäitmise esemeks, ning annab need võlgnikule üle või tema käsutusse, võlgniku äraolekul tema esindajale või võlgniku täiskasvanud perekonnaliikmele. Kui kohal ei viibi ühtegi nimetatutest, paigutab kohtutäitur asjad arestitud asjade hoiuruumi võlgniku kulul või korraldab nende hoidmise muus kohas. Kohtutäitur ei korralda niisuguse vara hoidmist, mille müümine ei ole väikese väärtuse tõttu otstarbekas, välja arvatud mittearestitavad asjad. Nimetatud vara tõstetakse välja (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 180 lõige 4).

Kui väljanõutav asi on kolmanda isiku otseses valduses ja ta ei nõustu seda välja andma, arestitakse sissenõudja avalduse alusel asja väljanõudeõigus. Kui on täiesti ilmne, et väljanõutav asi on antud kolmanda isiku otsesesse valdusesse väljanõudmise vältimiseks, on kohtutäituril õigus asi kolmanda isiku valdusest ära võtta (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 181 lõiked 1 ja 2).

Kui võlgnik ei nõua hoiustatud asju tagasi ruumide vabastamisest alates kahe kuu jooksul või nõuab neid ilma kulusid tasumata, siis müüb kohtutäitur asjad ja hoiustab saadud tulemi. Asjad, mida ei õnnestu müüa, hävitatakse (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 180 lõige 5).

Väljatõstmise lühikirjeldus:

Väljatõstetav vara

Jrk nr

Eseme nimetus

Kogus

Avaldused ja märkused:

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 217).

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 218).

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Kohtutäitur:

Akti koostamise juures viibinud isikud:

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 31

SUNDVÕÕRANDATAVA KINNISASJA VALDUSE ÜLEVÕTMISE AKT

Sundvõõrandamismenetluse läbiviimise aluseks on __________________________________ korraldus.

Sundvõõranditasu ja hüvitis(ed) on makstud kohtutäituri ______________________ ametialasele arvelduskontole __________________________________.

Isik

Kohalviibimine

Sundvõõrandiandja ________________

 jah            ei

Aadress

 

Sundvõõrandiandja ________________

 jah            ei

Aadress

 

Tunnistaja _______________________

 jah            ei

Aadress

 

Tunnistaja _______________________

 jah            ei

Aadress

 

Sundvõõrandatava kinnisasja kirjeldus:

Sundvõõrandisaaja pretensioonid üleantava asja suhtes:

Avaldused ja märkused:

Sundvõõrandisaajal on õigus sundvõõrandatava kinnisasja valduse ülevõtmise ja -andmise akti kantud pretensioonide alusel taotleda akti koostamisest arvates 10 päeva jooksul sundvõõranditasu vähendamist. Tasu vähendamise aluseks on sundvõõrandiandja süül tekkinud kinnisasja väärtust vähendavad ja sundvõõrandamise eesmärgi saavutamist raskendavad kahjustused, nagu keskkonnareostus, ulatuslikud puurimised, kaevamised ja raiumised (alus: "Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse" § 38 lõige 1).

Sundvõõrandamistasu vähendamise avaldus esitatakse "Kinnisasja sundvõõrandamise seaduses" sätestatud korras.

Akt saadetakse sundvõõrandiandjale, sundvõõrandisaajale, kohtutäiturile ja maavanemale, sundvõõrandamisel riigimaantee või avaliku raudtee ehitamiseks või omandamiseks majandus- ja kommunikatsiooniministrile ja sundvõõrandamisel kohaliku tee ehitamiseks või omandamiseks valla- või linnavalitsusele (alus: "Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse" § 37 lõige 1).

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Kohtutäitur:

Sundvõõrandiandja:

Sundvõõrandisaaja:

Tunnistajad:

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 32

TÄITEMENETLUSE PEATAMISE OTSUS

Võlgnik:

Sissenõudja:

Kohtutäitur ________________________________, läbi vaadanud ________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________,

leidis:

Juhindudes "Täitemenetluse seadustiku" § 46 lõikest ________________________

otsustas:

Peatada täitemenetlus __________________ peatamise tinginud asjaolude äralangemiseni.

Täitemenetluse peatamise korral jäävad tehtud täitetoimingud jõusse. Täitemenetlus uuendatakse pärast selle peatamist tinginud asjaolu äralangemist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 47 lõiked 1 ja 2).

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 217).

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 218).

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Kohtutäitur:

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 33

TÄITEMENETLUSE UUENDAMISE OTSUS

Võlgnik:

Sissenõudja:

Kohtutäitur _______________________________, läbi vaadanud __________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

leidis:

Juhindudes "Täitemenetluse seadustiku" § 47 lõikest 2, otsustas kohtutäitur uuendada täitemenetluse peatamise tinginud asjaolude äralangemise tõttu.

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 217).

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 218).

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Kohtutäitur:

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 34

TÄITEMENETLUSE LÕPETAMISE OTSUS

Võlgnik:

Sissenõudja:

Kohtutäitur _______________________________, läbi vaadanud ________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,

leidis:

Juhindudes "Täitemenetluse seadustiku" § 48 punktist      , otsustas kohtutäitur lõpetada täitemenetluse.

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 217).

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 218).

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Kohtutäitur:

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 35

KEELUMÄRKE KUSTUTAMISE AVALDUS

Võlgniku _________________________ (isikukood/registrikood), elukoht/asukoht ________________________ vara on aresti alt vabastatud.

Keelumärge on seatud kohtutäituri ____________________ poolt keelumärke seadmise esildisega ______________________.

Täiendav informatsioon:

Olete kohustatud kustutama Teie poolt eespool nimetatud isiku varale seatud keelumärke, kuna täitemenetlus on lõpetatud (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 49 lõige 1) või isiku vara on aresti alt vabastatud.

Keelumärke kustutamisest keeldumise kohta palun saatke kohtutäiturile teade, milles sisaldub täiteasja number ja informatsioon keelumärke kustutamata jätmise põhjuste kohta.

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 217).

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 218).

Lisad:

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Kohtutäitur:

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 36

DOKUMENTIDE JA VARA ÜLEANDMISE AKT

Kohtutäitur _____________________________, läbi vaadanud _______________________________ kohtumääruse nr ______________ võlgniku ____________________________ pankroti väljakuulutamise kohta, juhindudes "Täitemenetluse seadustiku" §-st 51 ja pankrotihalduri taotlusest, annab käesoleva aktiga pankrotihaldur ______________________ kontaktandmetega _______________________ üle täitemenetluse dokumendid ja kohtutäituri valduses oleva või kolmandale isikule hoiule antud võlgnikule kuuluva vara.

Vara loetelu:

......

Üleantavate dokumentide loetelu:

......

Märkused:

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Kohtutäitur:

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 37

TEADE TÄITEMENETLUSE KOHTA

Võlgniku _________________ (isikukood/registrikood) suhtes on algatatud täitemenetlus. Täitemenetluse algatamise aluseks on ___________________ ja sissenõudja __________________ avaldus.

Täiendav info:

Teate väljastamise põhjus:

Teate koostas kohtutäitur:

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 38

AVALDUS ASENDUSKARISTUSE MÄÄRAMISEKS

Võlgniku _________________ (isikukood/registrikood) suhtes on algatatud täitemenetlus. Täitemenetluse algatamise aluseks on ___________________ ja sissenõudja __________________ avaldus.

Rahatrahvi nõude suurus: _______ krooni. Võlgnik on rahatrahvi tasunud kokku _______ krooni.

Täitemenetlus võlgniku suhtes on algatatud ___________________ ning täitmisteade on kätte toimetatud ____________________.

Kohtutäitur on täitemenetluse jooksul teinud järgmiseid täitetoiminguid:

......

Kohtutäitur on kontrollinud võlgniku vara olemasolu ning talle teadaolevatel andmetel puudub võlgnikul vara või ei ole selle väärtus küllaldane, et katta vara realiseerimisega tekkivaid kulusid.

Eeltoodu alusel ja juhindudes "Täitemenetluse seadustiku" § ______ lõikest _____, palun otsustada rahatrahvi jäägi asendamine.

Lugupidamisega

Kohtutäitur:

Lisad:

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 39

TAHTEAVALDUSE VÕI DOKUMENDI KÄTTETOIMETAMISE AKT

_________________ (isikukood/registrikood), Teie suhtes on algatatud tahteavalduse või dokumendi kättetoimetamise menetlus. Menetluse algatamise aluseks on ______________ avaldus.

Kättetoimetamiseks antud tahteavalduse või dokumendi nimetus:

Tahteavaldus või dokument toimetati kätte ___________________, aadressil _________________________.

Kinnitan oma allkirjaga, et olen saanud avalduse/dokumendi kätte käesolevas aktis märgitud kuupäeval ja kohas.

_______________________

/nimi ja allkiri/

Kohtutäitur/kättetoimetaja:

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 40

KINNIPEETAVA SISSETULEKUST NÕUDE ARESTIMISE AKT

Võlgniku _________________ (isikukood/registrikood) suhtes on algatatud täitemenetlus. Täitemenetluse algatamise aluseks on _______________ ja sissenõudja _______________ avaldus.

Nõude sisu:

Nõude suurus: __________ krooni, millele lisanduvad täitekulud, mis koosnevad: kohtutäituri tasust summas______________ krooni (alus: "Kohtutäituri seaduse" § 21 ja  ______) ja täitemenetluse läbiviimise kuludest summas _________ krooni (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 37), kokku summas ____________ krooni (koos käibemaksuga).

Palun nõude täitmiseks pidada kinni summasid võlgniku sissetulekutest kuni nõude rahuldamiseni. Kinnipeetavad summad palun kanda kohtutäituri ametialasele arvelduskontole.

"Täitemenetluse seadustiku" § 31 lõike 1 kohaselt kannab vangla kinnipeetava töötasust või muust kinnipeetavale laekuvast rahast kinnipeetud osa igas kuus kohtutäituri ametialasele arvelduskontole. Kinnipeetava osa arvutab vangla vastavalt "Vangistusseaduse" §-le 44.

Märkused:

Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 217).

Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: "Täitemenetluse seadustiku" § 218). 

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 "Kohtutäiturimäärustik" lisana.

Kohtutäitur

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 41

TEADE OSA VÕÕRANDAMISE KOHTA

Osaühingu nimi ja registrikood, mille osa võõrandati ________________________________________

_______________________________________________________________________________

Võõrandatava osa nimiväärtus ________________________________________________________

Võõrandatava osa omandiliik (ainu-, kaas- või ühisomand) ___________________________________

Omandaja nimi ___________________________________________________________________

Omandaja isiku- või registrikood (isikukoodi puudumise korral sünniaeg) ning välismaa koodi puhul riigi nimi

______________________________________________________________________________


Omandaja elu- või asukoha andmed: riik ja linn või vald ning juhul, kui elu- või asukoht asub väljaspool Eestit,

osariik, provints või muu haldusüksus, kui see on olemas ____________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________


Omandatava osa nimiväärtus _________________________________________________________

Omandiosa ülemineku aeg ___________________________________________________________

 

Teate koostamise kuupäev:

Koostanud kohtutäitur:

 

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42
"Kohtutäiturimäärustik"

lisa 42

TEADE HOONEÜHISTU LIIKMESUSE VÕÕRANDAMISE KOHTA

Selle hooneühistu nimi ja registrikood, mille liikmesus võõrandati _______________________________

________________________________________________________________________________

Võõrandatava liikmesuse number ______________________________________________________

Võõrandatava liikmesuse omandiliik (ainu-, kaas- või ühisomand) _____________________________

Kaasomandi korral kaasomandiosa suurus (hariliku murruna) ________________________________

Omandaja nimi ___________________________________________________________________

Omandaja isiku- või registrikood (isikukoodi puudumise korral sünniaeg) ning välismaa koodi puhul riigi nimi

______________________________________________________________________________


Omandaja elu- või asukoha andmed: riik ja linn või vald ning juhul, kui elu- või asukoht asub väljaspool Eestit,

osariik, provints või muu haldusüksus, kui see on olemas ______________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Omandaja kontaktandmed ____________________________________________________________

(aadress, e-posti aadress, telefoninumber)

Liikmesuse omandi ülemineku aeg ______________________________________________________

Omandatava liikmesuse kaasomandi korral kaasomandiosa suurus (hariliku murruna) ________________

Liikmeks saamise aeg _______________________________________________________________

Teate koostamise kuupäev:

Koostanud kohtutäitur:

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json