Teksti suurus:

Äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadusega seotud justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 1, 4

Äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadusega seotud justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 15.12.2009 nr 41

Määrus kehtestatakse «Hooneühistuseaduse» § 5 lõike 3 ja § 8 lõike 4, «Pärimisseaduse» § 165 lõike 6 ning «Äriseadustiku» § 149 lõike 4 alusel.

§ 1. Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruse nr 23 «Notariaadimäärustik» muutmine

Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruses nr 23 «Notariaadimäärustik» (RTL 2009, 51, 751; 81, 1173) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Hooneühistuseaduse» § 5 lõike 3 ja § 8 lõike 4, «Mittetulundusühingute seaduse» § 76, «Notariaadiseaduse» § 7, § 8 lõike 1, § 16 lõike 5, § 21 lõike 2, § 24 lõike 2, § 241, § 27 lõike 1, § 30 lõike 5, § 31 lõike 1, § 40 lõigete 2 ja 4, § 53 lõike 2 ja § 57, «Võlaõigusseaduse» § 120 lõike 1 ning «Äriseadustiku» § 67 lõike 4 punkti 1, § 149 lõike 4 ja § 151 lõike 2 alusel notari ametitegevuse, teiste tõestamisõiguslike isikute poolt tõestamistoimingute tegemise ja notariaadi tegevuse korraldamiseks.»;

2) paragrahvi 39 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Pärast osaühingu osa võõrandamise või pantimise käsutustehingu tõestamist saadab notar osa võõrandamise või pantimise kohta äriregistrile teate käesoleva määruse §-s 40 või 41 loetletud andmetega. Ühes teates näidatakse andmed ühe osa võõrandamise või pantimise kohta. Notar ei saada teadet, kui osaühingu osad on registreeritud Eesti Väärtpaberite Keskregistris.

(2) Notar saadab «Hooneühistuseaduse» § 5 lõikes 3, § 8 lõikes 4 ja § 9 lõikes 3 sätestatud juhul mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile käesoleva määruse §-s 42, 43 või 44 loetletud andmetega teate hooneühistu liikmesuse võõrandamise või pantimise käsutustehingu tõestamise või hooneühistu liikmeks saamise kohta. «Hooneühistuseaduse» § 8 lõikes 4 nimetatud teate saadab notar ka hooneühistu juhatusele. Ühes teates näidatakse andmed ühe liikmesuse võõrandamise või pantimise kohta.»;

3) paragrahv 40 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 40. Osaühingu osa võõrandamise teade

Teade osa võõrandamise kohta peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) tehingu kuupäev;
2) notari nimi;
3) ametitegevuse raamatu number;
4) selle osaühingu nimi ja registrikood, mille osa võõrandati;
5) võõrandaja nimi;
6) võõrandaja isiku- või registrikood (isikukoodi puudumise korral sünniaeg) ja välismaa koodi puhul riigi nimi;
7) võõrandatava osa nimiväärtus;
8) võõrandatava osa omandiliik (ainu-, kaas- või ühisomand);
9) omandaja nimi;
10) omandaja isiku- või registrikood (isikukoodi puudumise korral sünniaeg) ja välismaa koodi puhul riigi nimi;
11) omandaja elu- või asukoha andmed: riik ja linn või vald ning juhul, kui elu- või asukoht asub väljaspool Eestit, osariik, provints või muu haldusüksus, kui see on olemas;
12) omandatava osa nimiväärtus;
13) omandiosa ülemineku aeg, kui see erineb tehingu kuupäevast.»;

4) paragrahv 42 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 42. Hooneühistu liikmesuse võõrandamise teade

Hooneühistu liikmesuse võõrandamise teade peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) tehingu kuupäev;
2) notari nimi;
3) ametitegevuse raamatu number;
4) selle hooneühistu nimi ja registrikood, mille liikmesus võõrandati;
5) võõrandaja nimi;
6) võõrandaja isiku- või registrikood (isikukoodi puudumise korral sünniaeg) ja välismaa koodi puhul riigi nimi;
7) võõrandatava liikmesuse number;
8) võõrandatava liikmesuse omandiliik (ainu-, ühis- või kaasomand);
9) kaasomandi korral kaasomandiosa suurus (hariliku murruna);
10) omandaja nimi;
11) omandaja isiku- või registrikood (isikukoodi puudumise korral sünniaeg) ja välismaa koodi puhul riigi nimi;
12) omandaja elu- või asukoha andmed: riik ja linn või vald ning juhul, kui elu- või asukoht asub väljaspool Eestit, osariik, provints või muu haldusüksus, kui see on olemas;
13) omandaja kontaktandmed (aadress, e-posti aadress, telefoninumber);
14) liikmesuse omandi ülemineku aeg;
15) omandatava liikmesuse kaasomandi korral kaasomandiosa suurus (hariliku murruna).»

§ 2. Justiitsministri 18. detsembri 2008. a määruse nr 53 «Pärimisseadusest tulenevate notari ametitoimingute tegemise ja pärimisregistri pidamise kord» muutmine

Justiitsministri 18. detsembri 2008. a määrust nr 53 «Pärimisseadusest tulenevate notari ametitoimingute tegemise ja pärimisregistri pidamise kord» (RTL 2008, 101, 1435) täiendatakse §-ga 191 järgmises sõnastuses:

« § 191. Osaühingu osa ja hooneühistu liikmesuse pärimise teade

(1) Kui pärimismenetluses kogutud andmete kohaselt on notarile teada, et registriosakondade keskandmebaasi on osaühingu osanikuna või hooneühistu liikmena sisestatud pärandaja, või kui notar väljastab pärimistunnistuse osaühingu osa või hooneühistu liikmesuse pärimise kohta «Pärimisseaduse» § 165 lõike 3 alusel, saadab notar pärimistunnistuse väljastamisest alates kahe päeva jooksul äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri pidajale teate osaühingu osa või hooneühistu liikmesuse pärimise kohta.

(2) Teade osa pärimise kohta peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) pärimistunnistuse kuupäev;
2) notari nimi;
3) ametitegevuse raamatu number;
4) selle osaühingu nimi ja registrikood, mille osa päriti;
5) pärandaja nimi;
6) pärandaja isikukood (isikukoodi puudumise korral sünniaeg) ja välismaa koodi puhul riigi nimi;
7) päritava osa nimiväärtus;
8) pärija nimi;
9) pärija isiku- või registrikood (isikukoodi puudumise korral sünniaeg) ja välismaa koodi puhul riigi nimi;
10) pärija elu- või asukoha andmed: riik ja linn või vald ning juhul, kui elu- või asukoht asub väljaspool Eestit, osariik, provints või muu haldusüksus, kui see on olemas;
11) omandiosa ülemineku aeg.

(3) Teade hooneühistu liikmesuse pärimise kohta peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) pärimistunnistuse kuupäev;
2) notari nimi;
3) ametitegevuse raamatu number;
4) selle hooneühistu nimi ja registrikood, mille liikmesus päriti;
5) pärandaja nimi;
6) pärandaja isikukood (isikukoodi puudumise korral sünniaeg) ja välismaa koodi puhul riigi nimi;
7) päritava liikmesuse number;
8) päritava liikmesuse omandiliik (ainu-, ühis- või kaasomand);
9) kaasomandi korral kaasomandiosa suurus (hariliku murruna);
10) pärija nimi;
11) pärija isiku- või registrikood (isikukoodi puudumise korral sünniaeg) ja välismaa koodi puhul riigi nimi;
12) pärija elu- või asukoha andmed: riik ja linn või vald ja juhul, kui elu- või asukoht asub väljaspool Eestit, osariik, provints või muu haldusüksus, kui see on olemas;
13) pärija kontaktandmed (aadress, e-posti aadress, telefoninumber);
14) liikmesuse omandi ülemineku aeg.»

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json