Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses avaliku teenistuse arendamise valdkonna üleminekuga Riigikantseleilt Rahandusministeeriumile

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 64, 428

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses avaliku teenistuse arendamise valdkonna üleminekuga Riigikantseleilt Rahandusministeeriumile

Vastu võetud 17.12.2009 nr 198

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 3 ning «Avaliku teenistuse seaduse» § 93 lõike 3, § 156 ja § 157 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 2. mai 1996. a määrusega nr 124 «Konkursi- ja atesteerimiskomisjoni põhimääruse, konkursi korraldamise ja atesteerimise korra, atesteerimislehe vormi ja atesteerimislehe täitmise juhendi kinnitamine» (RT I 1996, 33, 686; 1998, 118/120, 1900) kinnitatud «Konkursi- ja atesteerimiskomisjoni põhimääruses» tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 2 alapunkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) Riigikantselei juures tegutsev kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon – ministeeriumide asekantslereid, Riigikantselei direktoreid, ametite ja inspektsioonide peadirektoreid ja muude valitsusasutuste juhte, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest;»;

2) punkti 2 alapunkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) ministeeriumi ametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon – ministeeriumi ametnikke, keda ei ole loetletud käesoleva punkti alapunktis 4, ministeeriumi valitsemisalas olevate ametite, inspektsioonide ja teiste valitsusasutuste peadirektorite asetäitjaid, maasekretäre, osakondade juhatajaid ja nende kohalike täidesaatva riigivõimu volitusi omavate asutuste juhte, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest, ja ametnikukandidaate, kes kandideerivad avalikul konkursil mõnele nimetatud ametikohtadest, ning Justiitsministeeriumi ametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon atesteerib lisaks esimese ja teise astme kohtute ametnikke, samuti ametnikke, keda kavatsetakse edutada mõnele nimetatud ametikohtadest, ja ametnikukandidaate, kes kandideerivad avalikul konkursil mõnele nimetatud ametikohtadest;»;

3) punkti 2 alapunktis 14 asendatakse sõna «Riigikantselei» sõnaga «Rahandusministeeriumi»;

4) punkti 11 alapunktis 4 asendatakse sõnad «Riigikantselei peadirektor» sõnadega «riigisekretäri määratud isik»;

5) punkti 11 alapunktis 9 asendatakse sõna «riigisekretäri» sõnaga «rahandusministri»;

6) punkti 15 alapunkt 4 ja punkti 24 alapunkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

7) punkt 19 sõnastatakse järgmiselt:

« 19. Ametnik ei või osa võtta komisjoni tööst tema enda atesteerimisel.»

§ 2. Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1998. a määruse nr 303 ««Vabariigi Valitsuse 2. mai 1996. a määruse nr 124 «Konkursi- ja atesteerimiskomisjoni põhimääruse, konkursi korraldamise ja atesteerimise korra, atesteerimislehe vormi ja atesteerimislehe täitmise juhendi kinnitamine» muutmine» (RT I 1998, 118/120, 1900) punktiga 2 kinnitatud «Konkursi korraldamise ja atesteerimise korras» tehakse järgmised muudatused:

1) punktides 52 ja 108 asendatakse sõna «riigisekretärile» sõnaga «rahandusministrile»;

2) punktis 106 asendatakse sõna «Riigikantselei» sõnaga «Rahandusministeeriumi»;

3) punktides 109, 110, 111, 115 ja 116 asendatakse sõna «riigisekretär» sõnadega «rahandusminister või tema volitatud ametnik» vastavas käändes.

§ 3. Vabariigi Valitsuse 2. juuni 1998. a määruse nr 113 ««Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 1996. a määruse nr 6 «Ametniku teenistuslehe pidamise ja teenistusstaaži arvutamise korra kinnitamine» muutmine» (RT I 1998, 52/53, 774) punktiga 2 kinnitatud «Ametniku teenistuslehe pidamise korra» punktides 3, 5, 18, 20 ja 22 asendatakse sõna «Riigikantselei» sõnaga «Rahandusministeerium» vastavas käändes.

§ 4. Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määruse nr 244 «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra kinnitamine» (RT I 1996, 73, 1300; 2004, 72, 508) punkti 10 alapunktis 2, punktis 44, punkti 54 alapunktides 2 ja 4 ning punkti 76 alapunktis 1 asendatakse sõnad «Riigikantselei peadirektor» sõnadega «riigisekretäri määratud isik».

§ 5. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Rahandusminister Jürgen LIGI

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json