Teksti suurus:

Kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimise kord ning enesekontrolli ja erimärgistuse loa taotlemise kord ja taotluse vorm

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.01.2010
Avaldamismärge:

Kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimise kord ning enesekontrolli ja erimärgistuse loa taotlemise kord ja taotluse vorm

Vastu võetud 20.04.2004 nr 43
RTL 2004, 48, 825
jõustumine 01.05.2004


Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

17.12.2009 nr 120 (RTL 2009, 96, 1421) 1.01.2010


Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163) § 50 lõigete 2 ja 5 ning Euroopa Komisjoni määruse 1148/2001/EÜ vastavuskontrollide kohta, mida kohaldatakse värske puu- ja köögivilja turustusnormide suhtes (EÜT L 156, 13.06.2001, lk 9–22), artikli 4 lõigete 1 ja 3 ning artikli 5 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Euroopa Liidu Nõukogu määruse 2200/96/EÜ puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta (EÜT L 297 21.11.1996, lk 1–28) lisas 1 toodud puu- ja köögivilja kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimise kord ning enesekontrolli ja erimärgistuse loa taotlemise kord.

§ 2. Puu- ja köögivilja kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimise kord

(1) Puu- ja köögivilja vastavust kvaliteedinõuetele kontrollitakse aasta jooksul järgmise sagedusega:
1) hulgikaubandusettevõttes, mille puu- ja köögivilja läbimüük aastas on üle 15 tuhande tonni – vähemalt 10 korda;
2) hulgikaubandusettevõttes, mille puu- ja köögivilja läbimüük aastas on kuni 15 tuhat tonni – vähemalt 12 korda;
3) põllumajandustoodete tootmise ettevõttes, mille puu- ja köögivilja läbimüük aastas on üle 2,5 tuhande tonni – vähemalt 10 korda;
4) põllumajandustoodete tootmise ettevõttes, mille puu- ja köögivilja läbimüük aastas on kuni 2,5 tuhat tonni – vähemalt 6 korda.

(2) Puu- ja köögivilja vastavust kvaliteedinõuetele kontrollitakse suure riskiastmega ettevõttes vähemalt kümme korda sagedamini kui on sätestatud lõikes 1.

(3) Suure riskiastmega ettevõtteks loetakse ettevõtet, mille puu- ja köögivilja vastavus kvaliteedinõuetele eelmise aasta kontrolli tulemuste põhjal oli alla 80%.

§ 3. Enesekontrolli ja erimärgistuse loa taotlemise kord

(1) Euroopa Komisjoni määruse 1148/2001/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud erimärgistuse loa või sama määruse artikli 5 lõikes 1a sätestatud enesekontrolli õiguse (edaspidi loa) saamiseks või nimetatud loa pikendamiseks esitab taotleja Põllumajandusametile määruse lisas toodud vormi kohase taotluse.
[RTL 2009, 96, 1421 – jõust. 1.01.2010]

(2) Põllumajandusamet kontrollib taotleja vastavust nõuetele ja otsustab loa andmise või taotluse rahuldamata jätmise ühe kuu jooksul taotluse saamise päevast alates.
[RTL 2009, 96, 1421 – jõust. 1.01.2010]

(3) Nende taotlejate nimed, kellele luba on antud, avaldatakse Põllumajandusameti veebilehel.
[RTL 2009, 96, 1421 – jõust. 1.01.2010]

(4) Teade taotluse rahuldamata jätmise kohta saadetakse taotlejale otsuse tegemisest alates seitsme tööpäeva jooksul posti teel väljastusteatega tähtkirjaga või antakse taotlejale kätte allkirja vastu teatisel. Taotluse rahuldamata jätmise otsust põhjendatakse ja esitatakse ettepanekud puuduste kõrvaldamiseks.

(5) Lubade väljaandmisega seotud dokumente säilitatakse 10 aastat.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2004. a 1. mail.

Lisa

/otsingu_soovitused.json