Teksti suurus:

Põllumajandusmaa metsastamise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:

Põllumajandusmaa metsastamise toetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord

Vastu võetud 12.01.2005 nr 1
RTL 2005, 10, 85
jõustumine 21.01.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.03.2005RTL 2005, 38, 54510.04.2005
15.07.2005RTL 2005, 81, 117624.07.2005
20.01.2006RTL 2006, 10, 18430.01.2006
09.06.2006RTL 2006, 48, 86622.06.2006
28.02.2007RTL 2007, 21, 37016.03.2007
23.08.2007RTL 2007, 68, 120903.09.2007
19.02.2009RTL 2009, 20, 25101.03.2009
17.12.2009RTL 2009, 96, 142101.01.2010

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 43 lõike 2 ja § 44 lõike 2 alusel ning kooskõlas EL Nõukogu määruse 1257/1999/EÜ Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuste kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 160, 26.06.1999, lk 80-102) artikli 44 lõike 2 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2004-2006» (edaspidi arengukava).


[RTL 2005, 81, 1176 - jõust. 24.07.2005]

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse täpsemad nõuded põllumajandusmaa metsastamise toetuse (edaspidi toetus) taotleja ja kavandatava tegevuse kohta, toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise täpsem kord, taotluse vormid, toetuse määrad ning toetuse vähendamise ja taotluse rahuldamata jätmise alused.

§ 2.  Toetatavate tegevuste loetelu

  (1) Toetust võib taotleda arengukava punktis 9.3 loetletud järgmistele tegevustele:
  1) metsakultuuri rajamine põllumajandusmaale;
  2) toetuse abil rajatud metsakultuuri hooldamine;
  3) toetuse abil rajatud metsakultuuri ühekordne täiendamine hukkunud metsakultuuri taastamiseks.

  (2) Metsakultuuri rajamiseks loetakse metsakultuuri rajamise toetuse taotlus-tegevuskavas (edaspidi taotlus) näidatud põllumajandusmaale metsapuutaimede istutamist ja metsapuutaimede soetamist ning istutamiseks vajaliku maapinna ettevalmistamist.

§ 3.  Nõuded toetuse saamiseks

  (1) Toetust võib §-s 2 nimetatud tegevustele taotleda füüsiline või juriidiline isik (edaspidi taotleja ), kes vastab arengukava 9. peatüki punktis 9.3 toodud nõuetele. Metsakultuuri rajamise toetust võib taotleda taotleja omandis oleva vähemalt 0,30 hektari suuruse põllu kohta.

  (2) Paragrahvi 2 punktides 1 ja 3 nimetatud tegevuste raames võib istutada järgmisi metsapuutaimi:
  1) keskkonnaministri 11. juuni 2004. a määruses nr 72 «Eestis metsapuudena kasvatada lubatud võõrpuuliikide loetelu» võõrpuuliikide loetelus nimetatud metsapuutaimi, välja arvatud hübriidhaava taimi (Populus x wettsteini);
  2) harilikku mändi (Pinus sylvestris L.);
  3) harilikku kuuske (Picea abies (L.) Karst.);
  4) arukaske (Betula pendula Roth.);
  5) sookaske (Betula pubescens Ehrh.);
  6) harilikku tamme (Quercus robur L.);
  7) harilikku saart (Fraxinus exelsior L.);
  8) harilikku vahtrat (Acer platanoides L.);
  9) harilikku pärna (Tilia cordata Mill);
  10) harilikku jalakat (Ulmus glabra Huds.);
  11) künnapuud (Ulmus laevis Pall.);
  12) maarjakaske (Betula pendula var. carelica).

  (3) Paragrahvi 2 punktides 1 ja 3 nimetatud tegevuste raames istutatavad metsapuutaimed peavad olema ostetud isikult, kellele on “Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 66 alusel Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus või Keskkonnaamet väljastanud istutatava taimeliigi kohta kultiveerimismaterjali tootmise tegevusloa (edaspidi tegevusluba),ning metsapuutaimed peavad olema varustatud päritolu tõendava dokumendiga. Kui taotlejal endal on nimetatud tegevusluba, võib ta istutada enda kasvatatud metsapuutaimi.
[RTL 2009, 20, 251 - jõust. 01.03.2009]

  (31) Paragrahvi 2 punktides 1 ja 3 nimetatud tegevuste raames võib istutada teises Euroopa Liidu liikmesriigis kasvatatud metsapuutaimi, kusjuures metsapuutaimede algmaterjali päritolu peab vastama keskkonnaministri 14. juuli 2004. a määruse nr 92 “Eestis metsa kultiveerimisel kasutada lubatud algmaterjali päritolu” §-s 4 toodud tingimustele ning metsapuutaimede algmaterjal peab olema varustatud Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 1999/105/EÜ metsapaljundusmaterjali turustamise kohta lisa VIII alusel vastava liikmesriigi poolt väljastatud algmaterjali päritolu tõendava põhisertifikaadiga (edaspidi põhisertifikaat).

  (32) Paragrahvi 2 punktides 1 ja 3 nimetatud tegevuste raames istutatavad metsapuutaimed, mis on kasvatatud teises Euroopa Liidu liikmesriigis või väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvas riigis, peavad olema ostetud isikult, kelle andmed on kantud metsapuude kultiveerimismaterjali turustajana “Taimekaitseseaduse” § 31 alusel taimetervise registrisse.

  (33) Paragrahvi 2 punktides 1 ja 3 nimetatud tegevuste raames võib istutada komisjoni otsuse (EÜ) nr 942/2005 alusel väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvas riigis kasvatatud metsapuutaimi, mille algmaterjali päritolu peab vastama keskkonnaministri 14. juuli 2004. a määruse nr 92 “Eestis metsa kultiveerimisel kasutada lubatud algmaterjali päritolu” §-s 4 toodud tingimustele ning mille algmaterjal peab olema varustatud asjaomase tootjariigi väljastatud algmaterjali päritolu tõendava ametliku sertifikaadiga (edaspidi ametliksertifikaat).

  (4) EL Nõukogu määruse 1257/1999/EÜ artikli 31 punkti 3 kohaselt ei või § 2 punktides 1 ja 3 nimetatud tegevuste raames rajada jõulupuuistandusi ega istutada pehmeid lehtpuid, välja arvatud kaasikud. Jõulupuuks loetakse okaspuu, mida kasvatatakse dekoratiivsel eesmärgil ja turustatakse enne tema raieküpseks saamist.

  (5) Paragrahvi 2 punktis 1 nimetatud tegevuste raames peab arvestama «Looduskaitseseaduse» peatükis 10 sätestatuga ning teiste pärandkoosluste ja -maastike (edaspidi keskkonnakaitselise piiranguga ala) esinemisega ning muinsuskaitseliste ja planeeringuliste kitsendustega.

  (6) Arve-saatelehel, arvel või muus metsapuutaimede soetamist tõendavates dokumentides peab kajastuma nendele põldudele istutatavate metsapuutaimede soetamine, mille kohta taotletakse toetust.
[RTL 2006, 10, 184 - jõust. 30.01.2006]

§ 4.  Nõuded metsakultuuri rajamise eest toetuse saamiseks

  (1) Metsakultuuri rajamise eest võib toetust (edaspidi metsakultuuri rajamise toetus) taotleda põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumassiivil asuva põllu kohta, mida kasutatakse põllumajanduskultuuri kasvatamiseks või püsirohumaana või mis on põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas, tingimusel, et see maa on olnud põllumajanduslikus kasutuses vähemalt üks kord viimase viie aasta jooksul.

  (2) Metsakultuuri rajamise toetust võib taotleda 2005. ja 2006. aastal.

  (3) Taotleja võib metsakultuuri rajamise toetust taotleda kuni 30 hektari põllumajandusmaa kohta kokku.

  (4) Taotleja võib võtta aastal 2005 või 2006 ainult ühe kohustuse, mille kestus on viis aastat (edaspidi kohustuseperiood). Kohustuseperioodi jooksul peab säilima metsakultuuri rajamise toetuse taotlusel näidatud metsakultuuri pindala või metsakultuuri rajamise toetuse saamise aastal kontrolli käigus kindlaks tehtud metsakultuuri pindala, mis on väiksem metsakultuuri rajamise toetuse taotlusel näidatud metsakultuuri pindalast. Pärast kohustuseperioodi lõppemist arvatakse metsakultuuri alune pindala põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrist välja.

  (5) Üle viie hektari suurusele taotleja omandis olevale põllule metsakultuuri rajamise korral peab põllumajandusmaa keskmine boniteet olema kuni 35 hindepunkti.

  (6) Enne 2005. aastat rajatud metsakultuuri kohta toetust ei anta. Metsapuutaimed peavad olema soetatud pärast 2005. aasta 1. jaanuari ja metsakultuur peab olema rajatud kohustuse võtmise aasta 1. juuniks.

  (7) Metsapuutaimed peavad olema istutatud ühtlaselt üle kogu põllu pinna, arvestusega vähemalt 2000 metsapuutaime ühe hektari kohta.

  (8) Okaspuukultuuri rajamise korral peab iga põllu kohta olema istutatud vähemalt 25% lehtpuutaimi ning lehtpuutaimed või lehtpuutaimede grupid peavad paiknema ühtlaselt kogu põllul. Rajatud okaspuukultuuris võib lehtpuutaimede osakaal olla alla 25% ja vähemalt 10%, kui taotluses on olemas põllumajandusmaa asukohajärgse keskkonnateenistuse (edaspidi maakonna keskkonnateenistus) sellesisuline kinnitus, et metsastatava põllu kohalikud looduslikud tingimused ei ole sobilikud suurema koguse lehtpuutaimede istutamiseks.

  (9) Paragrahvi 3 lõikes 5 nimetatud keskkonnakaitselise piiranguga alal antakse toetust vaid nende põldude kohta, mille kohta on olemas maakonna keskkonnateenistuse kirjalik kinnitus, et seda põldu võib metsastada.
[RTL 2006, 48, 866 - jõust. 22.06.2006]

§ 5.  Nõuded toetuse abil rajatud metsakultuuri hooldamise eest toetuse saamiseks

  (1) Toetuse abil rajatud metsakultuuri hooldamise eest antakse toetust (edaspidi metsakultuuri hooldustoetus) alates metsakultuuri rajamisele järgnevast kalendriaastast kuni neli korda kohustuseperioodi jooksul.

  (2) Lõikes 1 nimetatud hooldamiseks loetakse iga-aastast rohimist, niitmist, multšimist ja mulla kobestamist. Hooldamine tuleb teha kogu põllu ulatuses, nii istutatud kui ka looduslikult metsastunud põllu osal, vähemalt 0,3 m raadiuses ümber metsapuutaime.

  (3) Hooldamiseks loetakse ka metsastatud põllu ümber aia ehitamist ning kaitsevahendi, välja arvatud repellendi ja kemikaali, ja taimekrae paigutamist ümber metsapuutaime tüve ning ehitatud aia, paigutatud kaitsevahendi või taimekrae iga-aastane korrashoid.

  (4) Metsakultuur peab olema hooldatud vähemalt üks kord enne 1. oktoobrit ning hooldus peab olema visuaalselt tuvastatav kuni 1. novembrini, välja arvatud metsakultuuri rajamise toetuse taotlemise aastal.
[RTL 2006, 10, 184 - jõust. 30.01.2006]

§ 6.  Nõuded toetuse abil rajatud metsakultuuri ühekordse täiendamise eest toetuse saamiseks

  (1) Toetuse abil rajatud metsakultuuri täiendamise eest antakse hukkunud metsakultuuri taastamiseks toetust (edaspidi metsakultuuritäiendamistoetus) iga põllu kohta üks kord kohustuseperioodi jooksul.

  (2) Metsakultuur loetakse hukkunuks, kui põllul on hukkunud vähemalt 25% metsakultuuri rajamise toetuse taotlusel esitatud metsapuutaimede arvust. Kui metsakultuuri rajamise aastal on kohapealse kontrolli käigus kindlaks tehtud metsapuutaimede arv, loetakse metsakultuur hukkunuks, kui põllul on hukkunud vähemalt 25% kohapealse kontrolli käigus kindlaks tehtud metsapuutaimede arvust.

  (3) Metsakultuuri hukkunud osa ei tohi kasvukohast eemaldada enne metsakultuuri täiendamistoetuse taotlemise aasta 9. maid. Metsakultuur peab olema täiendatud metsapuutaimedega metsakultuuri täiendamistoetuse taotlemise aasta 1. juuniks.

  (4) Täiendamiseks istutatavad metsapuutaimed peavad olema soetatud metsakultuuri täiendamistoetuse taotlemise aastal.

  (5) Pärast metsakultuuri täiendamist peab põld vastama § 4 lõigetes 7 ja 8 toodud nõuetele ning metsapuutaimede arv peab vastama metsakultuuri rajamise toetuse taotlusel näidatud metsapuutaimede arvule. Kui metsakultuuri rajamise aastal on kohapealse kontrolli käigus kindlaks tehtud metsapuutaimede arv, peab põllul olevate metsapuutaimede arv pärast metsakultuuri täiendamist vastama kohapealse kontrolli käigus kindlaks tehtud metsapuutaimede arvule, mis ei tohi olla väiksem kui § 4 lõikes 7 kehtestatud minimaalne metsapuutaimede arv.

  (6) Kui metsakultuuri täiendamistoetuse taotluse esitamise aastal kohapealse kontrolli käigus on selgunud, et hukkunud on rohkem metsapuutaimi kui metsakultuuri täiendamistoetuse taotlusel näidatud, peab taotleja asendama kontrolli käigus kindlaks tehtud hukkunud metsapuutaimed.
[RTL 2006, 10, 184 - jõust. 30.01.2006]

§ 7.  Taotluse esitamise üldine kord

  (1) Taotleja esitab toetuse taotlemise aastal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) § 8 lõikes 2 ning §-des 9, 10 ja 11 nimetatud dokumendid ajavahemikus 14. märtsist kuni 31. märtsini.

  (11) Metsakultuuri rajamise ja metsakultuuri täiendamise eest toetuse saamiseks esitab taotleja § 3 lõikes 6 nimetatud metsapuutaimede soetamist tõendava dokumendi koopia hiljemalt toetuse taotlemise aasta 10. juuniks. Kui taotleja on ostnud metsapuutaimed, mis on kasvatatud teises Euroopa Liidu liikmesriigis, esitab ta lisaks soetamist tõendavale dokumendile põhisertifikaadi koopia. Kui taotleja on ostnud metsapuutaimed, mis on kasvatatud väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvas riigis, esitab ta lisaks soetamist tõendavale dokumendile ametliku sertifikaadi koopia.

  (2) Kui taotleja esitab PRIA-le toetuse taotluse pärast lõikes 1 sätestatud tähtaega, jätab PRIA taotluse läbi vaatamata.
[RTL 2006, 10, 184 - jõust. 30.01.2006]

§ 8.  Taotluse esitamine metsakultuuri rajamise toetuse saamiseks

  (1) Taotleja esitab ajavahemikus 31. jaanuarist kuni 14. märtsini põllumajandusmaa kohta Põllumajandusametile ja maakonna keskkonnateenistusele lisas 1 toodud vormi kohase metsakultuuri rajamise toetuse taotluse ja põllumassiivi kaardi, millel märgib nende põldude numbrid ja piirid, kuhu on rajatud või rajatakse metsakultuur. Maakonna keskkonnateenistus ja Põllumajandusamet kooskõlastavad taotluse või jätavad selle kooskõlastamata 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse saamisest.
[RTL 2009, 96, 1421 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Metsakultuuri rajamise toetuse taotleja esitab PRIA-le:
  1) Põllumajandusameti ja maakonna keskkonnateenistuse kooskõlastatud metsakultuuri rajamise toetuse taotluse;
[RTL 2009, 96, 1421 - jõust. 01.01.2010]
  2) põllumassiivi kaardi, millel märgib põldude numbrid ja põldude piirid, millele toetust taotleb;
  3) avalduse taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui taotleja andmeid ei ole sellesse registrisse kantud.

  (3) 2005. aastal rajatud metsakultuuri kohta, mille kohta pole metsakultuuri rajamise toetust taotletud või määratud, on taotlejal õigus taotleda metsakultuuri rajamise toetust § 7 lõikes 1 sätestatud ajavahemikus ka 2006. aastal.

§ 9.  Taotluse esitamine metsakultuuri hooldustoetuse saamiseks

  Metsakultuuri hooldustoetuse taotleja esitab PRIA-le lisas 2 toodud vormi kohase metsakultuuri hooldustoetuse taotluse.

§ 10.  Taotluse esitamine metsakultuuri täiendamistoetuse saamiseks

  Metsakultuuri täiendamistoetuse taotleja esitab PRIA-le lisas 3 toodud vormi kohase metsakultuuri täiendamistoetuse taotluse.

§ 11.  Taotluse esitamise kord kaasomandis oleva maa korral

  (1) Kui põllumajandusmaa, mille kohta soovitakse taotleda toetust, kuulub kaasomandisse ning kaasomanikud soovivad saada toetust ühiselt kasutatava põllu kohta, peavad nad toetuse saamiseks esitama taotluse ühiselt ning kaasomanikke käsitletakse ühise taotlejana.

  (2) Kui põllumajandusmaa, mille kohta soovitakse taotleda toetust, kuulub kaasomandisse, kuid kaasomanikud soovivad saada toetust erinevate põldude kohta, peavad nad koos toetuse saamiseks esitatavate dokumentidega esitama kaasomandi kasutamise kokkuleppe. Sellisel juhul esitavad kõik kaasomanikud toetuse saamiseks eraldi taotlused ning kaasomanikke käsitletakse eraldi taotlejatena.

  (3) Kui toetust soovib taotleda vaid üks kaasomanikest, peab ta koos toetuse saamiseks esitatavate dokumentidega esitama teiste kaasomanike sellekohase kirjaliku nõusoleku.

§ 12.  Kohustuste suurendamine

  (1) Taotleja võib 2006. aastal suurendada 2005. aastal võetud kohustust, suurendades toetusaluse põllumajandusmaa metsastamise pindala selle põllumajandusmaa pindala arvel, mille kohta ei ole võetud põllumajandusmaa metsastamise kohustust. Olemasolev kohustus koos 2006. aastal võetud kohustusega loetakse sellisel juhul Euroopa Komisjoni määruse 817/2004/EÜ, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse 1257/1999 (Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuse kohta maaelu arendamiseks) kohaldamiseks (ELT L 153, 30.04.2004, lk 30–82), artikli 37 alusel üheks kohustuseks, mille kestus on viis aastat alates kohustuse suurendamisest.

  (2) Kohustuse suurendamise korral, esitab taotleja § 7 lõikes 1 sätestatud ajavahemikus PRIA-le selle lõikes 1 nimetatud põllumajandusmaa kohta, mille kohta ei ole võetud põllumajandusmaa metsastamise kohustust, Põllumajandusameti ja maakonna keskkonnateenistuse kooskõlastatud metsakultuuri rajamise toetuse taotluse, põllumassiivi kaardi, kuhu märgib lisatud põllu numbri, ning kohustuse suurendamise avalduse.
[RTL 2009, 96, 1421 - jõust. 01.01.2010]

§ 13.  Avaldus taotluse menetlemise lõpetamiseks

  Taotleja võib enne toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse tegemist esitada PRIA-le kirjaliku avalduse taotluse menetlemise lõpetamiseks Euroopa Komisjoni määruse 796/2004/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõuetega vastavuse, modulatsiooni ja integreeritud administratsiooni ja kontrollisüsteemirakendamiseks, mis on sätestatud nõukogu määruses 1782/2003/EÜ (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ettenähtud nõuetele vastavuse, modulatsiooni ning ühtse haldus- ja kontrollsüsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad (EÜT L 141, 30.04.2004, lk 18–58), artikli 22 kohaselt.

§ 14.  Muudatustest teavitamine

  (1) Taotleja või toetuse saaja teavitab PRIA-t kirjalikult taotluse esitamise aastal tehtud olulistest muudatustest võrreldes taotlusel esitatuga ja nõuete täitmist takistavatest asjaoludest kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004 artikli 15 lõikes 3 sätestatuga hiljemalt 1. juuniks.

  (2) Lõikes 1 nimetatud oluliseks muudatuseks ei loeta taotlusel märgitud toetusaluse põllumajandusmaa metsastamise pindala suurendamist.

  (3) Muudatused, mis on seotud selle põllumajandusmaa pindala vähendamisega, mille kohta toetust taotletakse, võetakse toetuse määramise otsuse tegemisel arvesse alates muudatusest teatamise aastast.

  (4) Taotleja kooskõlastab muudatused, mis tulenevad Euroopa Komisjoni määruse 796/2004/EÜ artiklist 15 ja 68 ning mis on seotud taotluse esitamise aastal metsakultuuri rajamise toetuse taotluses näidatud põllu asendamisega, Põllumajandusametiga ja maakondliku keskkonnateenistusega, esitades selleks lisas 1 toodud taotluse.
[RTL 2009, 96, 1421 - jõust. 01.01.2010]

  (5) Kohustuseperioodi jooksul võib toetuse saaja esitada PRIA-le kirjaliku avalduse kohustuse lõpetamise kohta, kui ta tagastab kogu temale makstud toetuse.
[RTL 2006, 10, 184 - jõust. 30.01.2006]

§ 15.  Taotluse kontrollimine

  (1) PRIA vaatab taotluse ja muud esitatud dokumendid läbi ning kontrollib dokumentides esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele esitatud dokumentide alusel ja vajaduse korral kohapeal.

  (2) Euroopa Komisjoni määruse 796/2004/EÜ artikli 19 kohaselt määrab PRIA taotlejale tähtaja taotlusel või muudes esitatud dokumentides esinevate ilmsete ebatäpsuste kõrvaldamiseks. Tähtpäevaks ilmsete ebatäpsuste kõrvaldamata jätmise korral võib PRIA jätta taotluse rahuldamata.

  (3) PRIA teeb kohapealset kontrolli kontrollvalimi alusel ja muul põhjendatud juhul Euroopa Komisjoni määruse 817/2004/EÜ artikli 69 kohaselt.

  (4) Kohapealse kontrolli käigus on järelevalveametnikul õigus nõuda toetuse saamiseks esitatud nõuete täitmise kontrollimiseks vajalikke dokumente ning kontrollida määruses sätestatud nõuete täitmist.

  (5) Järelevalveametnikul on rajatud, hooldatud või täiendatud metsakultuuri kontrollimiseks õigus rajada arvestuslappe suurusega 100 m2. Arvestuslapid valitakse istutatud metsapuutaimedega alalt 2–5 arvestuslappi ühe hektari kohta, kuid mitte rohkem kui 20 kogu põllu kohta.

  (6) Vajaduse korral peab taotleja näitama järelevalveametnikule ette täpselt kohad, kus on taimed hukkunud ning kuhu on istutatud asemele uued metsapuutaimed.

  (7) PRIA-l on õigus kontrollida toetuse saajat ka pärast kohustuseperioodi lõppemist.
[RTL 2006, 10, 184 - jõust. 30.01.2006]

§ 16.  Toetuse vähendamine

  (1) Kui metsakultuuri rajamise, hooldus- või täiendamistoetuse taotluse kontrollimisel tehakse kindlaks, et metsastatud põllumajandusmaa tegelik pindala erineb taotlusel esitatud pindalast, rakendatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 796/2004 artikli 50 lõikes 1 ning artikli 51 lõikes 1 toodud vähendamise aluseid.

  (11) Toetust antakse metsastatud põllumajandusmaa pindala kohta, millest põldu läbiva elektripaigaldise olemasolu puhul, mille kaitsevööndis ei tohi "Elektriohutuse seaduse" § 15 lõike 3 punkti 1 kohaselt istutada metsapuutaimi, on maha arvatud elektripaigaldise kaitsevööndis olev maa ning muu maa, kuhu ei saa istutada metsapuutaimi. Kui kontrolli käigus tehakse kindlaks, et metsastatud põllumajandusmaa tegelik pindala erineb taotlusel esitatud pindalast, rakendatakse lõikes 1 toodud vähendamise aluseid.

  (2) Kui kontrolli käigus tehakse kindlaks, et rajatud metsakultuuris on istutatud lehtpuid alla 25% ja kuni 20% või maakonna keskkonnateenistuse sellesisulise kinnituse alusel alates 10%-st ja kuni 5%, vähendatakse selle põllu kohta metsakultuuri rajamise või täiendamistoetust 10%.

  (3) Kui kohapealse kontrolli käigus tehakse kindlaks, et põllumajandusmaale metsakultuuri rajamise toetuse abil rajatud metsakultuuris on istutatud metsapuutaimede arv 10%–20% väiksem § 4 lõikes 7 sätestatud metsapuutaimede arvust, vähendatakse selle põllu kohta metsakultuuri rajamise toetust 15%. Kui metsapuutaimede soetamist tõendavas dokumendis kajastuv metsapuutaimede arv on kuni 20% väiksem § 4 lõikes 7 sätestatud metsapuutaimede arvust, vähendatakse metsakultuuri rajamise toetust 10%.

  (4) Metsakultuuri täiendamistoetust vähendatakse põllu kohta 10%, kui kontrolli käigus tehakse kindlaks, et põllumajandusmaale metsakultuuri rajamise toetuse abil rajatud ja metsakultuuri täiendamistoetuse abil täiendatud metsakultuuris on:
  1) istutatud metsapuutaimede arv 10–20% väiksem § 4 lõikes 7 sätestatud metsapuutaimede arvust või metsakultuuri rajamise toetuse taotlusel näidatud metsapuutaimede arvust või metsakultuuri rajamise aastal kohapealse kontrolli käigus kindlaks tehtud metsapuutaimede arvust;
  2) asendatud metsapuutaimede arv 10–20% väiksem hukkunud metsapuutaimede arvust või metsakultuuri täiendamistoetuse taotluse esitamise aastal kohapealse kontrolli käigus kindlaks tehtud hukkunud metsapuutaimede arvust.
[RTL 2007, 68, 1209 - jõust. 03.09.2007]

  (5) Kui metsapuutaimede soetamist tõendavas dokumendis kajastuv metsapuutaimede arv on 10–20% väiksem metsakultuuri täiendamistoetuse taotlusel näidatud hukkunud või eelkontrollis kindlaks tehtud hukkunud metsapuutaimede arvust, vähendatakse metsakultuuri täiendamistoetust 10%.
[RTL 2007, 68, 1209 - jõust. 03.09.2007]

§ 17.  Toetuse määramine või taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Arvestades tehtud kontrolli tulemusi, otsustab PRIA peadirektor metsakultuuri rajamise toetuse ja metsakultuuri täiendamistoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise taotluse esitamise aasta 15. augustiks ning metsakultuuri hooldustoetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise taotluse esitamise aastale järgneva aasta 2. jaanuariks. PRIA peadirektor võib jätta taotluse rahuldamata ka üksnes selle põllu osas, mille puhul esinevad lõigetes 3 ja 4 toodud taotluse rahuldamata jätmise alused.
[RTL 2007, 21, 370 - jõust. 16.03.2007]

  (2) Kohustuse võtmise aastal on taotlejal õigus 10 tööpäeva jooksul alates toetuse määramise otsusest teadasaamisest teha PRIA-le kirjalik avaldus toetusest loobumise ja kohustuse võtmata jätmise kohta.

  (3) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) taotleja, taotlus või taotleja tegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele;
  2) taotleja ei võimalda PRIA-l kohapealse kontrolli teostamist või ei esita § 15 lõikes 4 nimetatud dokumente;
  3) kui §-s 16 toodud alustel on toetust vähendatud üle 50%.

  (4) Euroopa Komisjoni määruse 817/2004/EÜ artikli 72 kohaselt jäetakse taotlus rahuldamata, kui taotleja on taotluses või muudes dokumentides esitanud valeandmeid.

  (5) Kui toetuse saaja ei ole saanud võetud kohustust täita «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 66 lõikes 3 nimetatud vääramatu jõu (edaspidi vääramatu jõud) või taotleja tahtest sõltumatu asjaolu tõttu, määratakse toetus Euroopa Komisjoni määruse 796/2004/EÜ artikli 50 lõike 7 kohaselt.

  (6) Taotleja tahtest sõltumatuks asjaoluks loetakse:
  1) toetuse abil rajatud metsakultuuri hävimine õnnetusjuhtumi tagajärjel, kui taotleja on viivitamata esitanud PRIA-le sellekohase teate ning taotlejal on olemas metsakultuuri hävimise tõendamiseks Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse koostatud ekspertarvamus;
  2) toetuse abil rajatud metsakultuuri oluline kahjustus, kui taotleja on viivitamata esitanud PRIA-le sellekohase teate ning kui taotlejal on olemas metsakultuuri kahjustuse tõendamiseks Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse koostatud ekspertarvamus.

§ 18.  Toetuse määr

  (1) Metsakultuuri rajamise toetuse määr koos esimese aasta hooldustoetusega on vastavalt arengukavale 13 801 krooni hektari kohta.

  (2) Metsakultuuri hooldustoetuse määr vastavalt arengukavale on 1205 krooni hektari kohta aastas.

  (3) Metsakultuuri täiendamistoetuse määr vastavalt arengukavale on 2003 krooni hektari kohta.

§ 19.  Kohustuse ülevõtmine

  (1) Taotleja ei saa võetud kohustust üle anda ega üle võtta kohustuse võtmise aastal, välja arvatud vääramatu jõu juhtudel.

  (2) Kui toetuse saaja annab võetud kohustuse kehtivusajal kogu oma majandusüksuse või osa sellest üle teisele isikule, kohaldatakse Euroopa Komisjoni määruse 817/2004/EÜ artiklit 36.

  (3) Kui toetuse saaja suurendab toetusaluse põllumajandusmaa metsastamise pindala seoses kohustuse ülevõtmisega, loetakse esialgne kohustus ja ülevõetud kohustus üheks kohustuseks, mille kestus arvestatakse lühemat aega kestnud kohustuse järgi. Kui kohustuse võtab üle isik, kellel varem ei olnud kohustust, loetakse kohustuse kestuseks üle võetud kohustuse kestus.

  (31) Kohustuse ülevõtmise korral vormistavad kohustuse üleandja ja ülevõtja kohustuse üleandmise-vastuvõtmise akti, millest nähtub, milline toetuse abil metsastatud põld üle võeti.

  (4) Lõikes 3 nimetatud kohustuse ülevõtmisest teavitab kohustuse ülevõtja PRIA-t § 7 lõikes 1 sätestatud ajavahemikus, esitades PRIA-le lõikes 31 nimetatud kohustuse üleandmise-vastuvõtmise akti ning avalduse taotleja andmete kandmiseks põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, kui taotleja andmeid ei ole sellesse registresse kantud.
[RTL 2006, 10, 184 - jõust. 30.01.2006]

§ 20.  Toetuse maksmine

  Komisjoni määruse (EÜ) nr 817/2004 artikli 44 kohaselt makstakse metsakultuuri rajamise ja metsakultuuri täiendamistoetus taotleja arvelduskontole toetuse määramise otsuse alusel hiljemalt taotluse esitamise aasta 10. oktoobriks ning metsakultuuri hooldustoetus hiljemalt taotluse esitamise aastale järgneva aasta 2. veebruariks.
[RTL 2007, 21, 370 - jõust. 16.03.2007]

§ 21.  Toetuse tagasinõudmine

  (1) Toetus nõutakse tagasi “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 66 lõigete 1 ja 11 alusel.

  (2) Kui pärast kohustuseperioodi lõppemist on toetuse abil rajatud metsakultuuri kogu pindala vähenenud rohkem kui 20% § 4 lõikes 4 sätestatud pindalast, nõutakse makstud toetusraha tagasi.

  (3) Kui pärast kohustuseperioodi lõppemist on metsapuutaimede arv toetuse abil rajatud metsakultuuris vähenenud rohkem kui 20% § 4 lõikes 7 sätestatud metsapuutaimede arvust, nõutakse toetusraha selle põllu osas tagasi.
[RTL 2006, 48, 866 - jõust. 22.06.2006]

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json