Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine seoses Tervisekaitseinspektsiooni ja Tervishoiuameti Terviseametiks ümberkorraldamisega

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 96, 1425

Põllumajandusministri määruste muutmine seoses Tervisekaitseinspektsiooni ja Tervishoiuameti Terviseametiks ümberkorraldamisega

Vastu võetud 17.12.2009 nr 124

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 294 lõike 4, § 41 lõigete 1 ja 3, § 43 lõike 2 ning «Perioodi 2004–2006 Struktuuritoetuse seadus» § 16 lõike 1 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 18. veebruari 2000. a määrust nr 5 «Laboratooriumide poolt teatamiskohustusliku ja registreerimiskohustusliku loomataudi kahtlusel või diagnoosimisel esitatava teatise vormi- ja sisunõuded ning esitamise kord» (RTL 2000, 30, 387) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõikes 3 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsiooni» sõnaga «Terviseametit»;

2) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõnad «Tervisekaitseinspektsiooni kohaliku asutuse juhti» sõnaga «Terviseameti piirkondlikku talitust»;

3) paragrahvi 3 lõike 4 punktis 2 asendatakse sõnad «Tervisekaitseinspektsiooni kohaliku asutuse juhile» sõnadega «Terviseameti piirkondlikule talitusele».

§ 2. Põllumajandusministri 20. novembri 2000. a määruse nr 67 «Marutaudi tõrje eeskiri» (RTL 2000, 120, 1876; 2009, 92, 1333) § 2 lõikes 6 asendatakse sõnad «Tervisekaitseinspektsiooni kohalikku asutust» sõnadega «Terviseameti piirkondlikku talitust».

§ 3. Põllumajandusministri 28. juuli 2004. a määrust nr 126 ««Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006» meetme 3.3 «Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas» tingimused» (RTL 2004, 106, 1708; 2006, 70, 1287) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Perioodi 2004–2006 Struktuuritoetuse seaduse» § 16 lõike 1 alusel»;

2) paragrahvi 10 lõike 4 punktis 5 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsiooni» sõnaga «Terviseameti».

§ 4. Põllumajandusministri 7. juuli 2005. a määruse nr 78 «Aruandes sisalduvate andmete loetelu» (RTL 2005, 81, 1174) §-s 1 asendatakse sõna «Tervisekaitseinspektsioon» sõnaga «Terviseamet».

§ 5. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json