HALDUSÕIGUSKohalik omavalitsus

HALDUSÕIGUSMaksuõigus

Teksti suurus:

Kohalike maksude seadus (lühend - KoMS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2011
Avaldamismärge:

Kohalike maksude seadus

Vastu võetud 21.09.1994
RT I 1994, 68, 1169
jõustumine 24.10.1994

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.1996RT I 1996, 49, 95326.07.1996
26.01.1999RT I 1999, 16, 26901.01.2000
15.12.1999RT I 1999, 101, 90301.01.2000
05.04.2000RT I 2000, 33, 19601.01.2001
18.10.2000RT I 2000, 81, 51501.01.2003
15.05.2002RT I 2002, 44, 28401.07.2002
11.12.2002RT I 2002, 110, 65401.02.2003
17.12.2003RT I 2003, 88, 59101.01.2004
20.05.2004RT I 2004, 45, 31927.05.2004 , osaliselt 1.07.2004
12.10.2005RT I 2005, 57, 45118.11.2005
26.11.2009RT I 2009, 62, 40501.01.2010

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse ülesanne

  Käesoleva seadusega sätestatakse kohalikud maksud, kohalike maksude kehtestamise kord ja nendele esitatavad nõuded.

§ 2.  Kohalike maksude kehtestamise kord

  (1) Valla- või linnavolikogul (edaspidi volikogu) on õigus käesoleva seaduse alusel anda määrusi kohalike maksude kehtestamiseks (edaspidi maksumäärus). Maksumäärusele rakendatakse maksukorralduse seaduses maksuseaduse kohta sätestatut.Maksumäärusega ei kehtestata maksukorralduse seaduses või käesolevas seaduses sätestatust erandeid.

  (2) Maksumäärus jõustub ning avalikustatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud korras. Vald või linn edastab maksumääruse elektroonilisel teel või elektroonilisel andmekandjal Maksu- ja Tolliametile. Maksumäärus avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel .
[RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]

§ 3.  Kohalike maksude kogumine

  (1) Kohalike maksude maksuhalduriks oma haldusterritooriumil (edaspidi territoorium) on valla- või linnavalitsus või muu maksumääruses sätestatud valla või linna ametiasutus, kes korraldab kohalike maksude kogumist.

  (2) Volikogu poolt volitatud ametiisik rakendab kohalike maksude kogumisel maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi volikogu määrusega kehtestatud ulatuses.

  (3) Volikogu ning Maksu- ja Tolliamet võivad sõlmida halduslepingu, mille alusel Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus kohustub koguma müügimaksu.

  (4) Valdade ja linnade volikogud võivad sõlmida omavahel halduslepingu, millega antakse lepinguosalistes valdades ja linnades kehtestatud sama liiki kohalike maksude maksuhalduri ülesanded üle ühe lepinguosalise valla või linna ametiasutusele.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud kulud kaetakse valla- või linnaeelarvest. Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud lepingu sõlmimise ja täitmisega seotud kulude katmise kord sätestatakse samas lepingus.
[RT I 2005, 57, 451 - jõust. 18.11.2005]

§ 4.  Kohalike maksude kehtestamise nõuded

  (1) Maksumääruses peavad olema järgmised andmed:
  1) maksu nimetus;
  2) maksuobjekt;
  3) maksumaksjad;
  4) maksumäärad;
  5) maksu tasumise kord;
  6) maksu tasumise tähtpäev või tähtaeg, maksusumma arvutamise või määramise kord;
  7) maksukohustuse tekkimise aeg;
  8) võimalikud maksusoodustused ja nende andmise kord;
  9) maksumääruse jõustumise aeg;

  (2) Kohalik maks ei tohi takistada inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumist.

  (3) Maksuobjekti ei tohi maksustada rohkem kui ühe kohaliku maksuga.
[RT I 2002, 44, 284 - jõust. 01.07.2002]

§ 5.  Kohalike maksude loetelu

  Kohalikud maksud on:
  1) [Kehtetu – RT I 2002, 44, 284 - jõust. 01.07.2002]
  2) [Kehtetu – RT I 1999, 101, 903 - jõust. 01.01.2002]
  3) müügimaks;
  4) paadimaks;
  5) reklaamimaks;
  6) teede ja tänavate sulgemise maks;
  7) mootorsõidukimaks;
  8) loomapidamismaks;
  9) lõbustusmaks;
  10) parkimistasu.
[RT I 2002, 110, 654 - jõust. 01.02.2003]

2. peatükk KOHALIKUD MAKSUD 

§ 6.  [Kehtetu – RT I 2002, 44, 284 - jõust. 01.07.2002]

§ 7.  [Kehtetu – RT I 1999, 101, 903 - jõust. 01.01.2000]

§ 8.  Müügimaks

  (1) Müügimaksu maksavad valla või linna territooriumil kauplemis- või teenindusluba omavad füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud. Müügimaksu maksab tegevuskohajärgselt kaupleja kaubandustegevuse seaduse mõistes, kes on registreeritud majandustegevuse registris ja tegutseb jaekaubanduse, toitlustuse või teeninduse valdkonnas.

  (2) Müügimaksuga maksustatakse maksumaksja poolt valla või linna territooriumil müüdud kaupade ja teenuste maksumus müügihinnas. Kaupade ja teenuste müügihind käesoleva seaduse tähenduses on käibemaksuseaduses sätestatud maksustatava käibe maksustatav väärtus ilma müügimaksuta .

  (3) Müügimaksu määra kehtestab volikogu, kuid mitte rohkem kui 1% käesoleva paragrahvi 2. lõikes sätestatud kaupade ja teenuste maksumusest müügihinnas.

  (4) Müügimaksuga maksustamise periood on kvartal.

  (5) Maksumaksja on kohustatud:
  1) arvestama valla või linna territooriumil tema müüdud kaupade ja teenuste maksumuselt müügimaksu volikogu maksumääruses sätestatud määra järgi;
  2) esitama volikogu määruses sätestatud maksuhaldurile kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks müügimaksu kohta rahandusministri poolt kehtestatud käibedeklaratsiooni ;
  3) tasuma müügimaksu kohaliku omavalitsusüksuse eelarvesse deklaratsiooni esitamise tähtpäevaks.

  (6) Valla- ja linnavalitsusel on õigus anda müügimaksu soodustusi ja vabastusi volikogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.
[RT I 2004, 45, 319 - jõust. 27.05.2004; 1.07.2004]

§ 9.  Paadimaks

  (1) Paadimaksu maksavad tehnilisele ülevaatusele kuuluvate kuni 12 meetri pikkuste paatide, jahtide ja kaatrite (edaspidi väikelaevad) omanikud.

  (2) Paadimaks tasutakse väikelaeva asukohajärgse omavalitsuse eelarvesse volikogu poolt kehtestatud tähtajaks.

  (3) Paadimaksuga maksustamise periood on kalendriaasta.

  (4) Kui väikelaev on registreeritud pärast maksustamisperioodi algust, maksustatakse see alates registreerimisele järgnevast kuust proportsionaalselt maksustamisperioodi lõpuni jäänud kuude arvuga. Väikelaeva võõrandamise korral on paadimaksu tasunud isikul õigus taotleda makstud paadimaksu tagastamist kuude eest, mis on jäänud väikelaeva võõrandamise kuust maksustamisperioodi lõpuni, maksukorralduse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

  (5) Väikelaevade registripidaja on kohustatud esitama valla- ja linnavalitsustele nende taotlusel igale kvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks nende territooriumil elunevatele ja asuvatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele kuuluvatena registreeritud ja registrist kustutatud väikelaevade kohta paadimaksuga maksustamiseks vajalikud andmed.

  (6) Volikogul on õigus kehtestada väikelaevadele diferentseeritud maksumäärad ning keelata paadimaksu mittetasunud isikutele kuuluvate väikelaevade tehniline ülevaatus.

  (7) Valla- ja linnavalitsusel on õigus anda paadimaksu soodustusi ja vabastusi volikogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.
[RT I 2002, 44, 284 - jõust. 01.07.2002]

§ 10.  Reklaamimaks

  (1) Reklaamimaksu maksavad füüsilised ja juriidilised isikud omavalitsuse territooriumil paigaldatud, samuti omavalitsuse territooriumil elunevatele ja asuvatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele kuuluvatena registreeritud ühissõidukitele paigaldatud kuulutustelt ja reklaamilt.

  (2) Maksustamisele kuuluvate kuulutuste ja reklaami ning nende paigutuskohtade loetelu kehtestab volikogu.

  (3) Reklaamimaksust on vabastatud riigi- ja omavalitsusasutuste kuulutused ning erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania kuulutused ja reklaam.

  (4) Reklaamimaksu määra või diferentseeritud määrad kehtestab volikogu.

  (5) Maksumaksja on kohustatud:
  1) esitama maksuhaldurile maksudeklaratsiooni, mille vormi ja esitamise tähtpäeva kehtestab volikogu;
  2) tasuma reklaamimaksu omavalitsuse eelarvesse volikogu poolt kehtestatud tähtajaks.

  (6) Valla- ja linnavalitsusel on õigus anda reklaamimaksu soodustusi ja vabastusi volikogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.
[RT I 2002, 44, 284 - jõust. 01.07.2002]

§ 11.  Teede ja tänavate sulgemise maks

  (1) Teede ja tänavate sulgemise maksu maksavad füüsilised ja juriidilised isikud demonstratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste korraldamise, samuti ehitus- või remonttööde puhul, kui sellega kaasneb üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeaala või selle osa sulgemine.

  (2) Teede ja tänavate sulgemise maksu määra või diferentseeritud määrad kehtestab volikogu.

  (3) Teede ja tänavate sulgemise maks tasutakse omavalitsuse eelarvesse volikogu poolt kehtestatud tähtajaks.

§ 12.  Mootorsõidukimaks

  (1) Mootorsõidukimaksu maksavad liiklusregistris registreeritud mootorsõidukeid omavad või neid mootorsõidukeid kasutavad maksu kehtestanud kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil elavad füüsilised ja asuvad juriidilised isikud. Sõiduki kasutaja on mootorsõidukimaksu maksja, kui ta kasutab mootorsõidukit kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ning mootorsõiduki eest vastutava kasutaja andmed on kantud liiklusregistrisse. Maksumäära kehtestab volikogu diferentseerituna sõiduki registrimassi, lubatud teljekoormuse või mootori võimsuse järgi.

  (2) Mootorsõidukimaksuga ei maksustata:
  1) riigi- ja omavalitsusasutuste, kaitseväe ja Kaitseliidu mootorsõidukeid;
  2) Eestisse akrediteeritud diplomaadi staatust omavate isikute, välisriigi diplomaatiliste ja konsulaaresinduste, rahvusvaheliste organisatsioonide ning valitsustevaheliste koostööprogrammide esinduste poolt kasutatavaid mootorsõidukeid;
  3) I ja II grupi invaliidide mootorsõidukeid;
  4) raskeveokimaksuga maksustatavaid mootorsõidukeid.

  (3) Mootorsõidukimaksuga maksustamise periood on kalendriaasta. Jooksval kalendriaastal pärast 30. juunit registreeritud mootorsõidukite eest tasutakse mootorsõidukimaksu 50% aastamaksu määrast. Mootorsõiduki võõrandamise korral on mootorsõidukimaksu tasunud isikul õigus taotleda makstud mootorsõidukimaksu tagastamist kuude eest, mis on jäänud mootorsõiduki võõrandamise kuust maksustamisperioodi lõpuni, maksukorralduse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

  (4) Mootorsõidukimaks tasutakse mootorsõiduki omaniku või kasutaja elu- või asukohajärgse omavalitsusüksuse eelarvesse volikogu poolt kehtestatud tähtajaks.

  (5) Liiklusregistri pidaja on kohustatud esitama valla- ja linnavalitsustele nende taotlusel igale kvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks nende territooriumil elavatele füüsilistele ja asuvatele juriidilistele isikutele kuuluvatena või nende kasutatavatena registreeritud ja registrist kustutatud mootorsõidukite kohta mootorsõidukimaksuga maksustamiseks vajalikud andmed.
[RT I 2002, 110, 654 - jõust. 01.02.2003]

§ 13.  Loomapidamismaks

  (1) Loomapidamismaksu maksavad loomade, kelle pidamine valla või linna territooriumil on maksustatud, omanikud. Nende loomade loetelu kehtestab volikogu.

  (2) Loomapidamismaksust on vabastatud:
  1) politsei, kaitseväe, tolli, Kaitseliidu ning tuletõrje- ja päästeformeeringute teenistusloomade pidamine, kui neid kasutatakse teenistusülesannete täitmiseks, samuti pimedate inimeste juhtkoerte pidamine;
[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]
  2) loomapidamine valla või linna territooriumil kuni ühe kuu jooksul.

 (3) Loomapidamismaksuga maksustamise periood on kalendriaasta.

  (4) Loomapidamismaksu määrad kehtestab volikogu.

  (5) Loomapidamismaks tasutakse omavalitsuse eelarvesse volikogu poolt kehtestatud tähtajaks.

  (6) Valla- ja linnavalitsusel on õigus anda loomapidamismaksu soodustusi ja vabastusi volikogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 14.  Lõbustusmaks

  (1) Lõbustusmaksu maksavad:
  1) valla või linna territooriumil tasuliste meelelahutusürituste korraldajad;
  2) valla või linna territooriumil asuvate meelelahutusasutuste omanikud.

  (2) Lõbustusmaks kehtestatakse müüdud pääsmetelt. Tasulise meelelahutusürituse pääsmed kuuluvad registreerimisele valla- või linnavalitsuses, mille territooriumil üritus toimub.

  (3) Lõbustusmaks tasutakse omavalitsuse eelarvesse volikogu poolt kehtestatud tähtajaks.

  (4) Valla- ja linnavalitsusel on õigus anda lõbustusmaksu soodustusi ja vabastusi volikogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 141.  Parkimistasu

  (1) Parkimistasu kehtestatakse avalikul tasulisel parkimisalal parkimise korraldamise eesmärgil.

  (2) Parkimistasu määramine ja sissenõudmine toimub liiklusseaduses sätestatud alustel ja korras. Parkimistasu suhtes kohaldatakse maksukorralduse seadust liiklusseaduses sätestatud ulatuses
[RT I 2002, 110, 654 - jõust. 01.02.2003]

3. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 15.  Vastutus volikogu määruse rikkumise eest

  (1) Kehtestatud tähtajast hiljem omavalitsuse eelarvesse tasutud kohaliku maksu summalt ja maksumaksja poolt maksuhalduri kasuks enammakstud summalt arvutatakse intressi maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

  (2) Vastutus maksumääruse rikkumise eest sätestatakse maksukorralduse seaduse alusel samas maksumääruses.

  (3) Täiendavalt maksmisele kuuluvad summad laekuvad omavalitsuse eelarvesse.

  (4) Volikogu määruse alusel tasumisele kuuluvad või nendest vähemmakstud summad nõutakse sisse tagantjärele viimase kolme aasta eest maksustamisperioodi algusest arvates, mil maksmata jäänud või vähemmakstud summa välja selgitati.
[RT I 2002, 44, 284 - jõust. 01.07.2002]

§ 16.  Vaidluste lahendamine

  (1) Maksumaksjal on õigus esitada kohalike maksude maksuhalduri maksuteate, maksuotsuse, muu haldusakti või toimingu peale vaie. Vaie esitatakse kohalike maksude maksuhaldurile või muule maksumääruses sätestatud asutusele. Vaide menetlemisel rakendatakse maksukorralduse seaduse 14. peatükis sätestatut.

  (2) Kohalike maksude maksuhaldur võib vaide maksukorralduse seaduses sätestatud juhtudel tagastada. Vaide tagastamise otsuse peale võib kohalike maksude maksuhaldurile esitada kaebuse.
[RT I 2002, 44, 284 - jõust. 01.07.2002]

§ 17–18.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json