Teksti suurus:

Laboratooriumide poolt teatamiskohustusliku ja registreerimiskohustusliku loomataudi kahtlusel või diagnoosimisel esitatava teatise vormi- ja sisunõuded ning esitamise kord

Laboratooriumide poolt teatamiskohustusliku ja registreerimiskohustusliku loomataudi kahtlusel või diagnoosimisel esitatava teatise vormi- ja sisunõuded ning esitamise kord - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:

Laboratooriumide poolt teatamiskohustusliku ja registreerimiskohustusliku loomataudi kahtlusel või diagnoosimisel esitatava teatise vormi- ja sisunõuded ning esitamise kord

Vastu võetud 18.02.2000 nr 5
RTL 2000, 30, 387
jõustumine 01.06.2002(eRT kasutuselevõtmine)

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2009RTL 2009, 96, 142501.01.2010

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» paragrahvi 41 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse «Veterinaarkorralduse seaduse» (RT I 1999, 58, 608; 80, õiend; 97, 861) paragrahvi 5 lõikes 5 loetletud laboratooriumide poolt teatamiskohustusliku loomataudi kahtlusest või diagnoosimisest viivitamatul teavitamisel ja registreerimiskohustusliku loomataudi diagnoosimisest regulaarse aruandluse korras teavitamisel esitatava teatise vormi- ja sisunõuded ning esitamise kord.

  (2) Veterinaarlaboratooriumid, loomsete saaduste käitlemisega tegelevate ettevõtete toodangu kvaliteeti kontrollivad laboratooriumid, teaduslaboratooriumid ja teised loomataude diagnoosivad laboratooriumid teavitavad teatamis- või registreerimiskohustusliku loomataudi diagnoosimisest või selle kahtlusest Veterinaar- ja Toiduametit määruses sätestatud korras.

  (3) Teatamiskohustusliku või registreerimiskohustusliku zoonoosse haigusetekitaja isoleerimisel uurimismaterjalist teavitatakse täiendavalt kehtivas korras Terviseametit.
[RTL 2009, 96, 1425 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide, sealhulgas zoonoossete haigustekitajate loetelu on kehtestatud põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruses nr 34 «Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu» (RTL 1999, 163, 2360).

§ 2.  Esitatava teatise vormi- ja sisunõuded

  (1) Teatamiskohustuslike loomataudide kahtlusel või diagnoosimisel esitatav teatis peab sisaldama järgmist informatsiooni:
  1) laboratooriumi nimi;
  2) teatise esitamise kuupäev ja kellaaeg;
  3) loomataudi, sealhulgas zoonoosse haigusetekitaja nimetus, vajadusel tuuakse välja tüüp;
  4) loomaliik;
  5) diagnoosimise kuupäev;
  6) uurimismaterjal;
  7) uuritud proovide koguarv;
  8) kasutatud uurimismeetod;
  9) positiivsete või kahtlaste proovide arv;
  10) looma või ettevõtte omaniku nimi ja aadress;
  11) karja või ettevõtte geograafiline asukoht.

  (2) Teatise kirjalikul vormistamisel esitatakse informatsioon trükituna või selgesti loetavate tähtedega. Teatise peab allkirjastama teatise väljastanud laboratooriumi juht.

  (3) Registreerimiskohustuslike loomataudide teavitamisel esitatakse teatisega kirjalik informatsioon aruandlusperioodi jooksul diagnoositud loomataudide, sealhulgas zoonoossete haigustekitajate kohta kokkuvõtvalt tabeli kujul. Tabeli vormi näidis on toodud lisas.

  (4) Esitatav teatis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) laboratooriumi nimi;
  2) aruandeperioodi ajavahemik;
  3) loomataudi, sealhulgas zoonoosse haigusetekitaja nimetus, vajadusel tuuakse välja tüüp;
  4) loomaliik;
  5) uurimismaterjal;
  6) uurimismeetod;
  7) positiivsete juhtude arv;
  8) positiivsete karjade arv.

  (5) Võimalusel tuuakse välja uuritud loomade ja karjade arv.

  (6) Teatise kirjalikul vormistamisel esitatakse informatsioon trükituna või selgesti loetavate tähtedega. Teatise peab allkirjastama teatise väljastanud laboratooriumi juht.

§ 3.  Teatise esitamise kord

  (1) Teatamiskohustusliku loomataudi kahtlusest või diagnoosimisest peab viivitamatult teavitama Veterinaar- ja Toiduameti peadirektorit, tema äraolekul tema asetäitjat ning selle Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juhti, kelle järelevalvealalt uurimismaterjal pärines. Zoonoosse haigusetekitaja diagnoosimisel tuleb teavitada täiendavalt Terviseameti piirkondlikku talitust, kelle järelevalvealalt uurimismaterjal pärines.
[RTL 2009, 96, 1425 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Eriti ohtliku loomataudi kahtlusest või diagnoosimisest teavitamisel edastatakse lõikes 1 nimetatud isikutele esmane informatsioon telefoni teel ja nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui kuue tunni jooksul käesolevas määruses esitatud nõuetele vastav teatis käsiposti, faksi või elektronposti teel. Teatise allkirjastatud originaali säilitatakse teatise väljastanud laboratooriumis kolm aastat.

  (3) Ohtliku loomataudi kahtlusest või diagnoosimisest teavitamisel edastatakse kohaliku asutuse juhile esmane informatsioon telefoni teel ja hiljemalt järgneva tööpäeva jooksul määruses esitatud nõuetele vastav teatis käsiposti, faksi või elektronposti teel. Teatise allkirjastatud originaali säilitatakse teatise väljastanud laboratooriumis kolm aastat.

  (4) Registreerimiskohustusliku loomataudi diagnoosimisest teavitatakse Veterinaar- ja Toiduametit regulaarse aruandluse korras.
  1) Määruses esitatud nõuetele vastav kirjalik informatsioon esitatakse teatisega eelmises kvartalis avastatud loomataudide kohta kord kvartalis, kvartali esimese kuu 15. kuupäevaks. Veterinaar- ja Toiduametile edastatakse teatise originaal, mida säilitatakse kolm aastat.
  2) Zoonoossete haigusetekitajate diagnoosimisel esitatakse täiendavalt esmane informatsioon telefoni teel ning käesolevas määruses esitatud nõuetele vastav kirjalik teatis faksi või elektronposti teel Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juhile ja Terviseameti piirkondlikule talitusele, kelle järelevalvealalt uurimismaterjal pärines, hiljemalt järgneva tööpäeva jooksul. Teatise allkirjastatud originaali säilitatakse teatise väljastanud laboratooriumis kolm aastat.
[RTL 2009, 96, 1425 - jõust. 01.01.2010]

  (5) Kui loomataudi tõrje-eeskirjad näevad ette teisi tähtaegu ja teavitamise viise, siis juhindutakse vastavast tõrje-eeskirjast.

Lisa Informatsioon registreerimiskohustusliku loomataudi avastamisest

/otsingu_soovitused.json