Teksti suurus:

Rahandusministri 17. juuni 2009. a määruse nr 41 „Varudele tolliformaalsuste teostamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.12.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 96, 1436

Rahandusministri 17. juuni 2009. a määruse nr 41 „Varudele tolliformaalsuste teostamise kord” muutmine

Vastu võetud 18.12.2009 nr 68

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 1 lõike 5 alusel.

Rahandusministri 17. juuni 2009. a määruses nr 41 «Varudele tolliformaalsuste teostamise kord» (RTL 2009, 49, 716) tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

« § 41. Varude teade

(1) Eelmisel kalendrikuul vee- või õhusõidukile toimetatud varude kohta esitatakse tollile varude teade 5. kuupäevaks, välja arvatud §-s 5 sätestatud erijuhul.

(2) Varude teadet ei esitata liikmesriikidevahelisi reise teostavale vee- või õhusõidukile toimetatud kaasavõetava varu kohta.»;

2) paragrahvi 5 pealkiri ja lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Aktsiisikauba varude teade

(1) Veesõiduki pardale tarbe- või kaasavõetavaks varuks «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» kohaselt kütust, alkoholi ja tubakatooteid toimetav isik esitab varude teate vähemalt üks tund enne varude veesõiduki käitajale üleandmist. Mittetähtaegsel varude teate esitamisel on tollil õigus varude veesõidukile laadimise algusaega muuta etteteatamiseks ettenähtud aja ulatuses.»;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

« (11) Ettevõtja majandustegevust arvestades võib toll lõikes 1 toodud varude teate esitamise tähtaega lühendada kuni 15 minutini tingimusel, et tollijärelevalve on tagatud.

(12) Varude teadet ei esitata liikmesriikidevahelisi reise teostavale veesõidukile toimetatava kaasavõetava varu kohta.»;

4) paragrahvi 5 lõiked 2 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 5 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui pärast varude teate esitamist muutuvad varustamisega seotud asjaolud, mille tõttu varustamist ei toimu, esitab isik esimesel võimalusel tolli elektroonilises andmetöötlussüsteemis varude teate tühistamiseks taotluse.

(5) Kui varude teatel esitatud kauba koguse või väärtusega seotud andmed muutuvad pärast varude veesõiduki käitajale üleandmist, teeb isik kolme tööpäeva jooksul elektroonilises andmetöötlussüsteemis vajalikud parandused ning lisab süsteemi kaubaveo saatedokumendi, millel on peal kapteni või tema poolt volitatud isiku märked.»;

6) määrust täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

« § 51. Varude teate andmeelemendid

Varude teade esitatakse tolli elektroonilise andmetöötlussüsteemi vahendusel ning see sisaldab järgmisi andmeid:
1) kaubasaatja andmed. Märgitakse varusid vee- või õhusõiduki pardale toimetava isiku nimi, aadress ja EORI number (ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber);
2) pakkeüksuste koguarv;
3) sihtriik. Märgitakse selle riigi tähtkood, kus asub sadam või lennujaam, kuhu vee- või õhusõiduk Eestist vahetult suundub;
4) transpordivahend lähetamisel. Märgitakse selle transpordivahendi number, millega varusid vee- või õhusõidukile toimetatakse või toimetati;
5) transpordivahend piiriületamisel. Märgitakse andmed selle vee- või õhusõiduki kohta, mida varustatakse või varustati. Veesõiduki korral märgitakse laeva nimi ja IMO number (Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni registrinumber). Õhusõiduki korral märgitakse lennunumber ja kuupäev. Kui lennunumber puudub, märgitakse õhusõiduki registreerimisnumber;
6) valuuta – summa. Märgitakse kauba väärtust tõendaval dokumendil märgitud, Eesti Panga poolt konverteeritava valuuta lühend vastavalt «Eesti Panga seaduse» § 15 lõike 5 alusel kehtestatud Eesti Panga presidendi määrusele «Eesti krooni päevakursside fikseerimise kord». Täiendavalt märgitakse lahtrisse kauba väärtust tõendavalt dokumendilt kõikide deklareeritavate kaupade maksumuste kogusumma samas valuutas. Lahtrisse märgitakse kauba maksumus eurodes, kui tehing on sõlmitud välisvaluutas, mida Eesti Pank ei konverteeri;
7) piiri transpordiliik. Märgitakse selle aktiivse transpordivahendi liigi kood, mille pardal varud Eestist välja viiakse;
8) kauba asukoha andmed. Märgitakse täpne asukoht, kus toimub varude üleandmine vee- või õhusõiduki käitajale;
9) varude laadimise algus. Märgitakse varude vee- või õhusõidukile laadimise kuupäev. Aktsiisikauba korral märgitakse veesõidukile aktsiisikauba laadimise eeldatav kellaaeg;
10) pakkeüksused ja kauba kirjeldus. Märgitakse kauba täpne kirjeldus, mille alusel on võimalik kaupa identifitseerida;
11) kaubakood. «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» kohaselt kütuse, alkoholi ja tubakatoodete ning varuosa ja lisavarustuse korral märgitakse kombineeritud nomenklatuuri (edaspidi KN) alamrubriik. Muu tarbe- ja kaasavõetava varu korral võib kasutada kauba tariifse klassifikatsiooni asemel järgmisi koode:
a) KN gruppidesse 1–24 kuuluva kauba puhul «99302400»;
b) KN gruppi 27 kuuluva kauba puhul «99302700»;
c) KN teistesse gruppidesse kuuluvate kaupade puhul «99309900».
Kui varuosade saadetis koosneb mitmetest eri tariifse klassifikatsiooni alla kuuluvatest kaupadest, võib eelneval tolli loal klassifitseerida kaubad kõrgeima imporditollimaksumääraga maksustava kauba tariifse klassifikatsiooni järgi tingimusel, et tegemist ei ole strateegilise kaubaga;
12) eelnev protseduur. Märgitakse protseduuri kahekohaline kood, kui kaup oli eelnevalt suunatud mõnele tolliprotseduurile;
13) protseduuri lisakood. Kaasavõetava ja tarbevaru korral märgitakse lisakoodiks «F61» ning lisavarustuse ja varuosa korral märgitakse lisakoodiks «6VL»;
14) netomass;
15) eelnev dokument. Kui kaup oli eelnevalt suunatud mõnele tolliprotseduurile, märgitakse eelneva tollideklaratsiooni number;
16) kauba hind;
17) lisadokumendid. Märgitakse kaubaveo saatedokumendi kood ja number, millega varud vee- või õhusõidukile toimetatakse. Ühendusevälise kauba staatusega kauba korral märgitakse kaubaveo saatedokumendi koodiks «4024» ning ühenduse kauba staatuse korral «4023». Kui kaup oli eelnevalt suunatud mõnele tolli luba nõudvale tolliprotseduurile, märgitakse loa number. Täiendavalt märgitakse eriloa, litsentsi või muu sellesarnase lisadokumendi liik ja number, kui see on kauba Eestist väljatoimetamiseks nõutav;
18) statistiline väärtus. Kauba väärtus märgitakse Eesti kroonides ümardatuna täiskroonideks;
19) lao kood. Märgitakse tolli poolt laole antud registreerimiskood juhul, kui varud lähetatakse tollilaost, II kontrollitüüpi vabatsoonist, aktsiisilaost või maksulaost;
20) varude teate esitaja andmed. Märgitakse teate esitaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber ja teate esitamise koht.»

Minister Jürgen LIGI

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json