Teksti suurus:

Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ja humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord

Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ja humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.12.2021, 17

Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ja humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord

Vastu võetud 18.12.2009 nr 66
RTL 2009, 96, 1434
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.10.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2011
23.11.2012RT I, 28.11.2012, 301.12.2012
17.06.2014RT I, 28.06.2014, 4501.07.2014
17.06.2014RT I, 28.06.2014, 4501.07.2014, osaliselt 1.01.2015
13.12.2021RT I, 23.12.2021, 701.01.2022

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 35 lõike 10 alusel.

1. peatükk TEISE LIIKMESRIIGI MAKSUKOHUSTUSLASELE KÄIBEMAKSU TAGASTAMISE KORD 

§ 1.   Teise liikmesriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise tingimused ja taotluse menetlemise viis

  (1) Teise liikmesriigi maksukohustuslasele tagastatakse tema asukohariigis toimuva ettevõtluse tarbeks kasutatava kauba importimisel või soetamisel või teenuse saamisel Eestis tasutud käibemaks käibemaksuseaduse § 35 lõikes 1 sätestatud juhul.
[RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (2) Teise liikmesriigi maksukohustuslane esitab käibemaksu tagastamiseks taotluse ja muu teabe maksuhaldurile elektrooniliselt eesti või inglise keeles.

  (3) Maksuhaldur saadab teated ja nõuded teise liikmesriigi maksukohustuslasele elektrooniliselt.

§ 2.   Teise liikmesriigi maksukohustuslase poolt taotluse esitamine

  (1) Teise liikmesriigi maksukohustuslane esitab käibemaksu tagastamiseks taotluse asukohariigi maksuhalduri kaudu Eesti maksuhaldurile hiljemalt tagastamisperioodile järgneva kalendriaasta 30. septembriks.

  (2) Tagastamisperiood on periood, mille kohta taotlus esitatakse. Tagastamisperiood ei ole pikem kui kalendriaasta ega lühem kui kolm kuud. Taotlust võib esitada vähem kui kolmekuulise ajavahemiku kohta, kui nimetatud ajavahemik hõlmab kalendriaasta lõpuni jäänud aega.

  (3) Käibemaksu tagastamise taotlus sisaldab järgmist teavet:
  1) taotleja nimi, aadress ja e-posti aadress;
  2) esindaja nimi, aadress ja e-posti aadress, kui taotlus esitatakse esindaja kaudu;
  3) taotleja selle äritegevuse kirjeldus, mille jaoks kaupu ja teenuseid saadakse. Äritegevuse kirjeldamiseks kasutatakse Euroopa Liidus ühtlustatud koode NACE liigituse alusel;
  4) tagastamisperiood;
  5) taotleja kinnitus, et ta ei ole tagastamisperioodi jooksul võõrandanud kaupa ega osutanud teenust, mille käibe toimumise koht on Eesti. Nimetatud käibe hulka ei arvata veoteenuse, selle kõrvalteenuse ja nende teenuste vahendamise teenuse osutamist, mis käibemaksuseaduse kohaselt on maksust vabastatud või maksustatakse 0% määraga, ning kauba võõrandamist või teenuse osutamist, mille puhul maksukohustus on kauba või teenuse saajal, samuti teenuse, ühendusesisese kaugmüügi ja internetipõhise kauplemiskoha kaudu kauba võõrandamise käibemaksuga maksustamise erikorra alusel maksustatavate kaupade võõrandamist või teenuste osutamist;
[RT I, 23.12.2021, 7 - jõust. 01.01.2022, rakendatakse 2021. aasta 1. juulist]
  6) taotleja käibemaksukohustuslasena registreerimise number või käibemaksudirektiivi 2006/112 artikli 239 kohaselt väljastatud maksuviitenumber;
  7) selle pangakonto andmedsealhulgas IBAN- ja BIC-koodid, kuhu käibemaks tagastatakse;
  8) käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud andmed arve kohta, kui kaup või teenus saadakse Eestis, ja impordidokumendi kohta, kui kaup imporditakse.

  (4) Arve või impordidokumendi kohta esitatakse järgmised andmed:
  1) kauba võõrandaja või teenuse osutaja nimi ja aadress;
  2) kauba võõrandaja või teenuse osutaja käibemaksukohustuslase registreerimise number, märkides eraldi numbri ja riigi tunnuse EE. Kauba impordi puhul käesolevat punkti ei täideta;
  3) arve või impordidokumendi kuupäev ja number;
  4) maksustatav summa ja käibemaksusumma eurodes;
[RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]
  5) käibemaksusumma eurodes, mille taotleja võib maha arvata käibemaksuseaduse § 35 lõike 1 punktides 2 ja 3 toodud tingimustel. Kui käibemaksu on õigus maha arvata osaliselt, tuleb märkida osalise mahaarvamise tulemusena saadud käibemaksusumma;
[RT I, 28.06.2014, 45 - jõust. 01.07.2014]
  6) käibemaksu mahaarvamisel kasutatav proportsioon;
  7) saadud kauba või teenuse liik. Kauba või teenuse liik kirjeldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 5 toodud koodide kohaselt.

  (5) Tagastamistaotluses kirjeldatakse soetatud kauba ja saadud teenuse liik järgmiste koodidega: 1 – kütus; 2 – veovahendite rent; 3 – veovahenditega seotud muud kulud; 4 – teemaksud ja liiklustasu; 5 – reisikulud (taksoarved, ühistranspordipiletid); 6 – majutuskulud; 7 – söök, jook ja toitlustusteenused; 8 – messide ja näituste piletid; 9 – kulud luksuskaupadele, lõbustustele ja meelelahutusele; 10 – muu. Kui kasutatakse koodi 10, tuleb lisaks koodile märkida soetatud kauba või saadud teenuse nimetus.

  (6) Kui maksustatav väärtus arvel või impordidokumendil on vähemalt 1000 eurot, lisatakse taotlusele arve või impordidokumendi koopia. Kütuse kohta tuleb arve koopia lisada, kui maksustatav väärtus arvel on vähemalt 250 eurot.
[RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

  (7) Kui taotlejal on õigus maksustatavalt käibelt arvestatud käibemaksust sisendkäibemaks osaliselt maha arvata ja taotlus esitatakse tagastamisperioodi kalendriaastal, siis sisendkäibemaksu mahaarvamise proportsiooni muutumisel tuleb taotletud käibemaksu summat parandada. Parandus esitatakse tagastamisperioodile järgneva kalendriaasta jooksul koos uue tagastustaotlusega. Kui teise liikmesriigi maksukohustuslane käibemaksu tagastamise taotlust järgneva kalendriaasta jooksul ei esita, siis muudetakse andmed eraldi esitatud taotlusega.

  (8) Kui asjaolud muutuvad pärast käibemaksu tagastamise taotluse esitamist muudel põhjustel, kui lõikes 7 nimetatud juhul, ning asjaolude muutumise tõttu väheneb käibemaksu tagastamisele kuuluv summa, esitatakse taotluse parandus viivitamata.

§ 3.   Otsusest teavitamine

  (1) Maksuhaldur teatab viivitamata taotlejale taotluse saamise kuupäeva.

  (2) Maksuhaldur teeb otsuse ja teavitab taotlejat oma otsusest taotlus rahuldada või jätta rahuldamata nelja kuu jooksul taotluse saamisest arvates.

§ 4.   Otsusest teavitamine lisateabe ning täiendava lisateabe nõudmisel

  (1) Maksuhaldur võib nõuda taotlejalt või tema asukohariigi pädevalt asutuselt lisateavet elektrooniliselt nelja kuu jooksul taotluse saamisest arvates. Kui lisateavet nõutakse kelleltki teiselt peale taotleja või tema asukohariigi pädeva asutuse, siis nõutakse seda elektrooniliselt vaid juhul, kui lisateabe nõude saajal on juurdepääs elektroonilistele vahenditele. Nõuda võib muu hulgas arve või impordidokumendi või nende koopiate esitamist, sõltumata käesoleva määruse § 2 lõikes 6 sätestatust. Kui maksuhalduril on otsuse tegemiseks vajalik saada rohkem teavet kui lisateabega esitati, võib maksuhaldur nõuda täiendavat lisateavet.

  (2) Lõikes 1 nimetatud lisateave ja täiendav lisateave esitatakse ühe kuu jooksul teabenõude saamisest.

  (3) Lisateabe nõudmisel teavitab maksuhaldur oma otsusest kahe kuu jooksul nõutud teabe saamisest arvates. Kui nõutud teavet ei esitata, teavitab maksuhaldur oma otsusest kahe kuu jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaja möödumisest arvates. Taotluse kohta tuleb teha otsus hiljemalt kuue kuu jooksul taotluse saamisest arvates.

  (4) Täiendava lisateabe nõudmisel teavitab maksuhaldur oma otsusest kaheksa kuu jooksul taotluse saamisest arvates.

§ 5.   Teise liikmesriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamine

  (1) Kui käibemaksu tagastamise taotlus rahuldatakse, tagastatakse tagastamisele kuuluv käibemaksu summa teise liikmesriigi maksukohustuslasele 10 tööpäeva jooksul taotluse rahuldamise otsusest teavitamisest arvates. Käibemaksu tagastamisel välisriigis asuvas krediidiasutuses olevale pangakontole arvatakse krediidiasutuse poolt ülekande eest võetavad teenustasud väljamaksmisele kuuluvast summast maha.

  (2) Kui tagastamise taotlus jäetakse tervikuna või osaliselt rahuldamata, teavitab maksuhaldur taotlejat oma otsusest ja selgitab käibemaksu tagastamata jätmise põhjuseid.

2. peatükk ÜHENDUSEVÄLISE RIIGI MAKSUKOHUSTUSLASELE KÄIBEMAKSU TAGASTAMISE KORD 

§ 6.   Ühendusevälise riigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise tingimused

  Ühendusevälise riigi maksukohustuslasele tagastatakse tema ettevõtluses kasutatava kauba, välja arvatud kinnisasi, importimisel või soetamisel või teenuse saamisel Eestis tasutud käibemaks käibemaksuseaduse § 35 lõigetes 2 ja 13 sätestatud juhtudel.
[RT I, 23.12.2021, 7 - jõust. 01.01.2022]

§ 7.   Ühendusevälise riigi maksukohustuslase taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Ühendusevälise riigi maksukohustuslane esitab käibemaksu tagastamiseks käesoleva määruse lisa "Taotlus käibemaksu tagastamiseks ühendusevälise riigi maksukohustuslasele" kohase taotluse eelmisel kalendriaastal Eestis kaupade importimisel või soetamisel või teenuste saamisel tasutud käibemaksu tagastamiseks jooksva aasta 30. septembriks Maksu- ja Tolliametile.
[RT I, 28.06.2014, 45 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Taotlusele kirjutab alla füüsilisest isikust käibemaksukohustuslane või juriidilisest isikust käibemaksukohustuslase juht. Taotluses märgitakse, kellele ja kuhu käibemaks tagastatakse.

§ 8.   Ühendusevälise riigi maksukohustuslase taotlusele lisatavad dokumendid

  Taotlusele lisatakse:
  1) «Käibemaksuseaduse» §-s 37 sätestatud nõuetele vastavad arved ja imporditud kauba eest käibemaksu tasumist tõendavad dokumendid;
  2) ühendusevälise riigi maksuhalduri poolt väljastatud tõend selle kohta, et ühendusevälise riigi maksukohustuslane on kohustatud oma asukohariigis ettevõtjana maksma käibemaksu, välja arvatud käibemaksuseaduse § 35 lõikes 13 sätestatud juhul.
[RT I, 23.12.2021, 7 - jõust. 01.01.2022]

§ 9.   Ühendusevälise riigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamine

  Maksu- ja Tolliamet kontrollib taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastavust käesoleva määruse §-s 6 nimetatud käibemaksu tagastamise tingimustele ning vastavuse korral tagastab tagasimaksmisele kuuluva summa kuue kuu jooksul taotluse ja taotlusele lisatavate dokumentide saamisest arvates. Käibemaksu tagastamisel välisriigis asuvas krediidiasutuses olevale pangakontole arvatakse taotlejale väljamaksmisele kuuluvast summast maha krediidiasutuse poolt ülekande eest võetavad teenustasud.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

§ 10.   Ühendusevälise riigi maksukohustuslase poolt esitatud dokumentide märgistamine ja tagastamine

  Maksu- ja Tolliamet märgistab kõik talle esitatud arved ning imporditud kauba eest käibemaksu tasumist tõendavad dokumendid ja tagastab need ühendusevälise riigi maksukohustuslasele koos taotlusest tehtud koopiaga ühe kuu jooksul taotluse saamisest arvates.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

3. peatükk HUMANITAARABI KORRAS KAUPA EKSPORTIVALE ISIKULE KÄIBEMAKSU TAGASTAMISE KORD 

§ 11.   Humanitaarabi korras eksporditud kauba soetamisel tasutud käibemaksu tagastamise tingimused

  Isikule, kes ekspordib kauba humanitaarabi korras rahvusvahelisele organisatsioonile, välisriigi valitsusele, välisriigi kohalikule omavalitsusele või välisriigi valitsusvälisele organisatsioonile, tagastatakse Eestis kauba soetamisel või importimisel tasutud käibemaks.

§ 12.   Humanitaarabi korras kaupa eksportiva isiku poolt taotluse esitamine

  Humanitaarabi korras kauba eksportija esitab maksuhaldurile vabas vormis oma allkirjaga kinnitatud taotluse käibemaksu tagastamiseks kuue kuu jooksul kauba soetusest või importimisest arvates. Taotluses märgitakse, kellele ja kuhu käibemaks tagastatakse.

§ 13.   Humanitaarabi korras kaupa eksportiva isiku taotlusele lisatavad dokumendid

  Taotlusele tuleb lisada:
  1) «Käibemaksuseaduse» § 5 lõikes 5 nimetatud kauba eksporti tõendavad dokumendid;
  2) «Käibemaksuseaduse» §-s 37 sätestatud nõuetele vastavad loetavad arved ja imporditud kauba eest käibemaksu tasumist tõendavad dokumendid.

§ 14.   Humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamine

  Maksuhaldur kontrollib taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastavust käesoleva määruse §-s 11 nimetatud käibemaksu tagastamise tingimustele ning nende vastavuse korral tagastab tagasimaksmisele kuuluva summa kolme kuu jooksul taotluse ja käesoleva määruse §-s 13 nimetatud dokumentide saamisest arvates.

§ 15.   Humanitaarabi korras kaupa eksportiva isiku poolt esitatud dokumentide märgistamine ja tagastamine

  Maksuhaldur märgistab kõik talle esitatud arved, imporditud kauba eest käibemaksu tasumist tõendavad dokumendid ja kauba eksporti tõendavad dokumendid ning tagastab need kauba eksportijale koos taotlusest tehtud koopiaga ühe kuu jooksul taotluse saamisest arvates.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

Lisa Taotlus käibemaksu tagastamiseks ühendusevälise riigi maksukohustuslasele
[RT I, 28.06.2014, 45 - jõust. 01.07.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json