Teksti suurus:

Käibemaksugrupi registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning käibemaksugrupi registrist kustutamise kord

Käibemaksugrupi registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning käibemaksugrupi registrist kustutamise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2012
Avaldamismärge:RTL 2009, 96, 1435

Käibemaksugrupi registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning käibemaksugrupi registrist kustutamise kord

Vastu võetud 18.12.2009 nr 67

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 26 lõike 14 alusel.

§ 1.  Avalduse esitamine käibemaksugrupina registreerimiseks

  (1) Käibemaksugrupina registreeritakse isikud, kes on Eestis ettevõtlusega tegelevad maksukohustuslased. Käibemaksugrupina võib registreerida:
  1) emaettevõtja ja tütarettevõtjad äriseadustiku tähenduses;
  2) majanduslikult ja organisatsiooniliselt seotud maksukohustuslased, kui iga käibemaksugrupi koosseisus registreeritava äriühingu aktsiatest, osalusest või häältest kuulub samale isikule rohkem kui 50 protsenti või kui isikud on seotud frantsiisilepingu alusel.

  (2) Käibemaksugrupina registreerimiseks esitavad lõikes 1 nimetatud maksukohustuslased käesoleva määruse lisas 1 toodud vormil KRÜ kirjaliku avalduse koos avalduse lisaga vormil KRL Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksu- ja tollikeskusele (edaspidi maksuhaldur). Avaldus esitatakse esindusisiku kaudu. Avalduse lisa vorm KRL täidetakse iga maksukohustuslase kohta.

§ 2.  Otsuse tegemine ja registreerimine

  (1) Maksuhaldur teeb ja edastab oma otsuse käesoleva määruse lisas 2 toodud vormil KRO käibemaksugrupina registreeritud maksukohustuslastele 30 päeva jooksul avalduse saamisest arvates.

  (2) Maksukohustuslased registreeritakse käibemaksugrupina maksuhalduri otsuse tegemise kuule järgneva kalendrikuu esimesest päevast. Maksuhaldur võib avalduse esitajate soovil registreerida maksukohustuslased käibemaksugrupina tagasiulatuvalt maksuhalduri otsuse tegemise kalendrikuu esimesest päevast.

  (3) Kui käibemaksugrupp kustutatakse registrist mõne maksukohustuslase pankroti või äriregistrist kustutamise tõttu, võib maksuhaldur uuesti registreerida maksukohustuslased käibemaksugrupina selle kustutamisele järgneva päeva seisuga. Käesolevat lõiget rakendatakse juhul, kui registreeritavast käibemaksugrupist jäetakse välja üksnes äriregistrist kustutatud äriühingud ja äriühingud, mille pankrot on välja kuulutatud.

§ 3.  Käibemaksugrupi registrist kustutamine

  (1) Maksuhaldur kustutab käibemaksugrupi registrist, kui:
  1) käesoleva määruse § 1 lõikes 1 nimetatud asjaolusid ei esine;
  2) käibemaksugrupi esindusisik esitab taotluse käibemaksugrupi kustutamiseks registrist, kui muutub grupi koosseis või muul põhjusel;
  3) käibemaksugrupi koosseisu kuuluvale äriühingule kuulutatakse välja pankrot või ta kustutatakse registrist.

  (2) Käibemaksugrupina registreerimise otsuse kehtetuks tunnistamiseks esitavad maksukohustuslased käibemaksugrupi esindusisiku kaudu maksuhaldurile käibemaksugrupi registrist kustutamise taotluse vabas vormis. Taotluses märgitakse registrist kustutamise põhjus ning andmed maksukohustuslaste kohta, mis on nõutavad käesoleva määruse § 1 lõikes 2 nimetatud avalduses. Avalduse lisas nõutavaid andmeid taotluses ei märgita.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määrus nr 71 «Ühe maksukohustuslasena registreerimise kord, registreerimise vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning maksukohustuslaste taotlusel nende ühe maksukohustuslasena registreerimise otsuse kehtetuks tunnistamise kord» (RTL 2004, 44, 754; 2005, 80,1135) tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 21.12.2009. a resolutsioon nr 17-1/09-06253.

Jürgen LIGI
Minister

Tea VARRAK
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 2 

/otsingu_soovitused.json