Teksti suurus:

Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.07.2022, 6

Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord1

Vastu võetud 19.05.2004 nr 194
RT I 2004, 44, 312
jõustumine 15.06.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.12.2004RT I 2004, 91, 61901.01.2005
08.02.2007RT I 2007, 14, 7223.02.2007
07.05.2009RT I 2009, 25, 15622.05.2009
10.12.2009RT I 2009, 63, 41401.01.2010
10.12.2009RT I 2009, 63, 41501.01.2010
12.05.2011RT I, 18.05.2011, 301.06.2011 Määruses asendatud läbivalt sõna „piirivalvepiirkond” sõnaga „prefektuur”.
04.08.2011RT I, 11.08.2011, 414.08.2011
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 13801.01.2012
20.06.2013RT I, 27.06.2013, 1201.07.2013
12.03.2015RT I, 18.03.2015, 221.03.2015
03.12.2015RT I, 08.12.2015, 601.01.2016
22.06.2017RT I, 28.06.2017, 4201.07.2017
10.08.2018RT I, 14.08.2018, 201.04.2019
11.04.2019RT I, 17.04.2019, 420.04.2019
26.10.2020RT I, 06.11.2020, 101.01.2021
10.03.2022RT I, 15.03.2022, 1618.03.2022
18.07.2022RT I, 21.07.2022, 101.01.2023

Määrus kehtestatakse riigipiiri seaduse § 14 lõike 2 punkti 1 alusel.

1. peatükk LAEVADE SISEMERRE, SADAMATESSE NING PIIRIVEEKOGUDE EESTILE KUULUVATESSE VETESSE SISENEMISE JA NEIST VÄLJUMISE KORD 

§ 1.   Laevaagendi või laeva kapteni teavitamiskohustus

  (1) Laevaagent või laeva kapten on kohustatud laeva saabumisest teavitama Politsei- ja Piirivalveametit, Kaitseväge, Maksu- ja Tolliametit, Terviseametit, Põllumajandus- ja Toiduametit ning sadamakaptenit:
[RT I, 21.07.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]
  1) välisvetest sadamasse saabumisest vähemalt kakskümmend neli tundi enne laeva sadamasse saabumist või vahetult pärast väljumist eelmisest sadamast, kui merereisi kestus on alla kahekümne nelja tunni;
  2) välisvetesse suundumisest vähemalt neli tundi enne laeva sadamast lahkumist;
  3) ootamatust saabumisest sadamasse või lahkumisest sadamast viivitamata.

  (2) Laevaagent või laeva kapten esitab vähemalt neli tundi enne laeva sadamasse saabumist täpsustavad andmed järgmiselt:
  1) Politsei- ja Piirivalveametile laeva nimi ja lipuriik, laevapere liikmete arv, reisijate arv, last, millisest sadamast laev saabub või millisesse sadamasse laev suundub, nakkushaigete või nakkuskahtlaste isikute olemasolu;
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]
  2) Terviseametile laevapere liikmete arv, reisijate arv, millisest sadamast laev saabub või millisesse sadamasse laev suundub, nakkushaigete või nakkuskahtlaste isikute olemasolu.
[RT I, 17.04.2019, 4 - jõust. 20.04.2019]

  (21) Laevaagent või laeva kapten teavitab viivitamata Politsei- ja Piirivalveametit mis tahes muudatusest laevapere liikmete või reisijate koosseisus ja arvus.
[RT I, 08.12.2015, 6 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Lõikes 1 nimetatud asutustega kooskõlastatud sõiduplaanide alusel saabuvad ja lahkuvad laevad ei pea nimetatud asutusi teavitama sadamasse saabumisest või sadamast lahkumisest, välja arvatud juhul, kui laeva pardal on nakkuskahtlusega isik. Maksu- ja Tolliamet kooskõlastab ainult komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1–557), artikli 1 punkti 45 tähenduses regulaarlaevaliinide sõiduplaane laevaühingu taotluse menetlemise käigus vastavalt tollialastele õigusaktidele.
[RT I, 28.06.2017, 42 - jõust. 01.07.2017]

  (4) [Kehtetu - RT I, 27.06.2013, 12 - jõust. 01.07.2013]

  (5) Sisemerre siseneva laeva kapten on kohustatud sisenemisest teavitama Kaitseväge ning Politsei- ja Piirivalveametit. Piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse siseneva laeva kapten on sisenemisest kohustatud teavitama Politsei- ja Piirivalveametit. Teavitada tuleb kaks tundi enne laeva sisenemist sisemerre või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse.
[RT I, 21.07.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

  (6) [Kehtetu - RT I, 27.06.2013, 12 - jõust. 01.07.2013]

  (61) Transpordiametit teavitatakse meresõiduohutuse seaduse §-s 533 sätestatud korras.
[RT I, 15.03.2022, 16 - jõust. 18.03.2022]

  (7) [Kehtetu - RT I, 27.06.2013, 12 - jõust. 01.07.2013]

§ 2.   Sadamakapteni teavitamiskohustus

  (1) Sadamakapten on kohustatud teavitama Politsei- ja Piirivalveametit laeva sadamasse saabumise ajast, sildumiskaist, laeva nimest ja lipuriigist.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Sadamakapten on kohustatud sisemerest sadamasse saabuvatest ja sadamast lahkuvatest laevadest teavitama Kaitseväge ning Politsei- ja Piirivalveametit vähemalt üks tund enne sadamasse sisenemist või enne sadamast väljumist. Piiriveekogu Eestile kuuluvatest vetest sadamasse saabuvatest ja sadamast lahkuvatest laevadest tuleb teavitada Politsei- ja Piirivalveametit.
[RT I, 21.07.2022, 1 - jõust. 01.01.2023]

§ 3.   Erisused teavitamiskohustusest

  (1) Paragrahvis 1 nimetatud kohustused ei kehti laevade suhtes, mis sisenevad sisemerre või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse:
  1) inimelu päästmiseks;
  2) merereostuse likvideerimiseks;
  3) jäämurdetöödeks;
  4) punkerdamiseks.

  (2) Lõikes 1 nimetatud eesmärgil sisemerre või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse siseneva laeva kapten on kohustatud sisemerre või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemisest teavitama Politsei- ja Piirivalveametit ning Maksu- ja Tolliametit.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

  (3) Vääramatu jõu toimel sisemerre või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse siseneva laeva kapten on kohustatud esimesel võimalusel teavitama Politsei- ja Piirivalveametit sisemerre või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemisest.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

  (4) [Kehtetu - RT I, 27.06.2013, 12 - jõust. 01.07.2013]

  (5) [Kehtetu - RT I, 27.06.2013, 12 - jõust. 01.07.2013]

§ 4.   Laeva sadamasse sisenemisel ja sadamast väljumisel esitatavad dokumendid

  (1) Laeva sissesõidul sadamasse ja enne väljasõitu sadamast on laevaagendil, laeva kaptenil või reederil kohustus esitada järgmised dokumendid:
  1) ülddeklaratsioon (lisa 1) – § 1 lõikes 1 nimetatud asutustele. Põllumajandus- ja Toiduametile esitatakse ülddeklaratsioon üksnes laeva sisenemisel;
[RT I, 06.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  2) munsterroll (lisa 2) ja reisijate nimekiri (lisa 3) – Politsei- ja Piirivalveametile, Maksu- ja Tolliametile, sadamakaptenile, Terviseametile;
[RT I, 17.04.2019, 4 - jõust. 20.04.2019]
  3) tervisedeklaratsioon – Terviseametile;
[RT I, 17.04.2019, 4 - jõust. 20.04.2019]
  4) [kehtetu - RT I, 27.06.2013, 12 - jõust. 01.07.2013]
  5) laeva varude deklaratsioon (lisa 5) – Põllumajandus- ja Toiduametile ning Maksu- ja Tolliametile;
[RT I, 06.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  6) lasti manifest (lisa 6) – Põllumajandus- ja Toiduametile, Maksu- ja Tolliametile ning Politsei- ja Piirivalveametile;
[RT I, 06.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  7) konossemendid (lisa 7) – Maksu- ja Tolliametile ning Põllumajandus- ja Toiduametile nende nõudmisel;
[RT I, 06.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  8) laevapere vara deklaratsioon (lisa 8) – Maksu- ja Tolliametile;
  9) jäätmete eelteatis sadamas üleantavate ning laevale jäävate laevajäätmete liigi ja koguse kohta – sissesõidusadamale;
[RT I, 15.03.2022, 16 - jõust. 18.03.2022]
  10) teatis sadamas äraantavate toidujäätmete kohta, näidates ära nende liigi ja koguse – Põllumajandus- ja Toiduametile.
[RT I, 06.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  11) [kehtetu - RT I, 11.08.2011, 4 - jõust. 14.08.2011]

  (11) [Kehtetu - RT I, 27.06.2013, 12 - jõust. 01.07.2013]

  (2) Maksu- ja Tolliametile dokumentide esitamisel on laeva sissesõidul sadamasse ja enne väljasõitu sadamast järgmised erisused:
  1) regulaarlaevaliinid ja merematket teostavad laevad võivad esitada lõikes 1 nimetatud dokumente Maksu- ja Tolliametiga eelnevalt kokkulepitud mahus ja viisil;
  2) sadamalaevastik, sadamatevahelist kaubavedu mitteteostavad punkerlaevad, kohalikku rannasõitu sõitvad reisilaevad ja Eesti majandusvööndist, territoriaalmerest või piiriveekogu Eestile kuuluvatest vetest mitteväljuvad kalalaevad esitavad lõikes 1 nimetatud dokumendid Maksu- ja Tolliameti nõudmisel;
[RT I, 18.03.2015, 2 - jõust. 21.03.2015]
  3) rahvusvahelise veo osa korral kahe või enama Eesti sadama vahel esitatakse Maksu- ja Tolliametile ülddeklaratsioon, konossemendid ja lasti manifest.

  (21) Regulaarlaevaliinil sõitev laev esitab tervisedeklaratsiooni juhul, kui laeva pardal on nakkuskahtlusega isik, või Terviseameti nõudmisel.
[RT I, 27.06.2013, 12 - jõust. 01.07.2013]

  (22) Merematket, kaubavedu või reisijatevedu korraldava laeva kapten või tema puudumisel laevaomaniku agent on kohustatud elektrooniliselt edastama Politsei- ja Piirivalveametile laevapere liikmete ja reisijate nimekirja:
[RT I, 08.12.2015, 6 - jõust. 01.01.2016]
  1) vähemalt 24 tundi enne sadamasse saabumist;
  2) juhul kui reis sadamasse kestab vähem kui 24 tundi, viivitamata pärast seda, kui eelmises sadamas on pardaleminek lõppenud, või esimesel võimalusel pärast kaubalaeva väljumist eelmisest sadamast, kuid hiljemalt kaks tundi enne kaubalaeva sadamasse sisenemist.
[RT I, 08.12.2015, 6 - jõust. 01.01.2016]

  (3) [Kehtetu - RT I, 27.06.2013, 12 - jõust. 01.07.2013]

  (4) Lõikes 1 nimetatud dokumendid esitatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kuus tundi pärast sissesõitu. Enne dokumentide esitamist on keelatud lossimistöid alustada.
[RT I, 27.06.2013, 12 - jõust. 01.07.2013]

  (5) Regulaarset sõiduplaanikohast reisi teostav laev, mille sadamas viibimine ei ületa ühte ööpäeva, võib Põllumajandus- ja Toiduametile tema nõusolekul laeva varude deklaratsiooni esitamisest loobuda.
[RT I, 06.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (6) Sadamast väljumisel esitatakse dokumendid vähemalt üks tund enne väljasõitu.

  (7) Rahvusvahelistel liinidel regulaarset ühendust pidavad reisi- ja kaubalaevad võivad ülddeklaratsiooni vormistada kuni kaheks nädalaks.

  (8) Eesti siseliinidel regulaarset ühendust pidavad reisi- ja kaubalaevad, sadamalaevastik ja kalalaevad, mis ei välju Eesti majandusvööndist või piiriveekogu Eestile kuuluvatest vetest, võivad ülddeklaratsiooni vormistada kuni üheks kuuks.

  (9) [Kehtetu - RT I, 27.06.2013, 12 - jõust. 01.07.2013]

  (10) Laeva sadamast väljumisel ei nõuta laevapere vara deklaratsiooni.
[RT I, 18.05.2011, 3 - jõust. 01.06.2011]

§ 41.   Andmete ja teabe esitamise viis

  Paragrahvide 1–4 alusel esitatakse andmed ja dokumendid elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu, arvestades §-s 42 sätestatud lasti manifesti esitamise erisust.
[RT I, 18.03.2015, 2 - jõust. 21.03.2015]

§ 42.   Lasti manifesti esitamise erisus

  (1) Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 6 nimetatud lasti manifesti võib esitada Maksu- ja Tolliameti elektroonilise andmetöötlussüsteemi (edaspidi tolli elektrooniline andmetöötlussüsteem) kaudu.

  (2) Kui lasti manifest esitatakse tolli elektroonilise andmetöötlussüsteemi kaudu, tuleb see täiendavalt esitada elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu PDF-vormingus.

  (3) Kui lasti manifest esitatakse elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu töödeldaval kujul, ei ole selle täiendav esitamine tolli elektroonilise andmetöötlussüsteemi kaudu lubatud.
[RT I, 18.03.2015, 2 - jõust. 21.03.2015]

  (4) Kui tolli elektroonilise andmetöötlussüsteemi või elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu on esitatud turvalisuse ja julgeolekuandmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1–101), alusel, esitatakse lasti manifest elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu PDF-vormingus.
[RT I, 28.06.2017, 42 - jõust. 01.07.2017]

2. peatükk VÄIKELAEVADE SISEMERRE, SADAMATESSE NING PIIRIVEEKOGUDE EESTILE KUULUVATESSE VETESSE SISENEMISE JA NEIST VÄLJUMISE KORD 

§ 5.   Väikelaeva juhi teavitamiskohustus

  (1) Väikelaeva juht on kohustatud teavitama Politsei- ja Piirivalveametit ja sadamakaptenit väikelaeva kolmandast riigist saabumisest või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemisest vahetult sadamasse saabudes ning sadamast lahkumisest vähemalt üks tund enne väikelaeva lahkumist sadamast.
[RT I, 08.12.2015, 6 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Vastava lasti või isiku olemasolul on väikelaeva juht kohustatud teavitama § 1 lõikes 1 nimetatud asutusi lõikes 1 sätestatud korras.
[RT I, 18.05.2011, 3 - jõust. 01.06.2011]

§ 6.   Väikelaeva sadamasse sisenemine ja sadamast lahkumine

  (1) Sisenemisel Eesti sadamasse peab kolmandast riigist saabuv väikelaev kohe vormistama sisenemise Eesti sisemerre või sadamasse või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktis.
[RT I, 08.12.2015, 6 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Pärast sisenemise vormistamist võib väikelaev seilata Eesti sisemeres või piiriveekogu Eestile kuuluvates vetes, siseneda sadamatesse ning neist väljuda käesolevas määruses sätestatud korras.

  (3) Riigipiiri ületamiseks kolmandasse riiki suundumisel peab väikelaev enne Eesti sisemerest lahkumist vormistama lahkumise rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktis.
[RT I, 08.12.2015, 6 - jõust. 01.01.2016]

§ 7.   Väikelaeva sadamasse sisenemisel ja sadamast väljumisel esitatavad dokumendid

  (1) Väikelaeva juht on kohustatud vahetult kolmandast riigist Eesti sadamasse saabudes ja enne väljasõitu sadamast kolmandasse riiki suundumisel esitama Politsei- ja Piirivalveametile väikelaeval viibivate isikute nimekirja.
[RT I, 08.12.2015, 6 - jõust. 01.01.2016]

  (2) [Kehtetu - RT I, 18.03.2015, 2 - jõust. 21.03.2015]

  (3) [Kehtetu - RT I, 18.05.2011, 3 - jõust. 01.06.2011]

  (4) Kui väikelaev imporditakse või eksporditakse kaubana, teostatakse tolliformaalsused vastavalt tollieeskirjadele.

  (5) Tolliformaalsuste teostamiseks sadamas, kus tolliasutus puudub, kutsutakse välja tolliametnik.
[RT I, 18.05.2011, 3 - jõust. 01.06.2011]

21. peatükk SADAMASSE SISENEMISEL JA SADAMAST VÄLJUMISEL ESITATAVATE DOKUMENTIDE VORMINÕUDED JA TÄITMISE KORD 
[RT I 2004, 91, 619 - jõust. 01.01.2005]

§ 71.   Dokumentide üldnõuded

  (1) Käesoleva määruse lisades 1, 2, 3, 5 ja 8 toodud vormidele vastavad dokumendid peavad sisaldama nimetatud vormides märgitud andmeid.

  (2) Käesoleva määruse lisades toodud dokumendivormide asemel võib kasutada vastavaid „Rahvusvahelise mereliikluse hõlbustamise konventsiooni” (RT II 2002, 3, 6) kohaselt soovitatavaid dokumendivorme.

  (3) Käesoleva määruse lisades 1, 2, 3, 5 ja 8 toodud vormidele vastavad dokumendid trükitakse A4-formaadis valgele paberile vertikaalasendis.

  (4) Dokumendis esitatav teave peab olema loetav. Dokumendid võivad olla täidetud tindi või kustutamatu pliiatsiga või automaatsete andmetöötlusvahendite abil.

  (5) Määruse peatükis 21 nimetatud dokumente esitatakse paberkandjal või muul viisil, kui elektrooniline mereinfosüsteem ei toimi.
[RT I, 27.06.2013, 12 - jõust. 01.07.2013]

§ 72.   Ülddeklaratsioon

  Ülddeklaratsiooni dateerib ja allkirjastab kapten, laevaagent või kapteni poolt kirjalikult volitatud isik.
[RT I 2004, 91, 619 - jõust. 01.01.2005]

§ 73.   Munsterroll

  (1) Munsterrolli dateerib ja allkirjastab kapten või tema poolt kirjalikult volitatud laeva juhtkonna liige.

  (2) Laeva lahkumisel sadamast võib esitada sadamasse sisenemisel esitatud munsterrolli koopia, mis on uuesti alla kirjutatud ning milles on näidatud laevapere liikmete arvu või isikkoosseisu muudatused või kinnitatud, et muutusi ei ole toimunud.
[RT I 2004, 91, 619 - jõust. 01.01.2005]

§ 74.   Reisijate nimekiri

  (1) Reisijate nimekirja dateerib ja allkirjastab kapten, laevaagent või kapteni poolt kirjalikult volitatud isik.

  (2) [Kehtetu - RT I, 27.06.2013, 12 - jõust. 01.07.2013]

  (3) Merematkelaeva reisijate nimekirjas tuleb kolmandate riikide kodanike osas, kellelt nõutakse välispiiri ületamisel viisat, esitada täiendavalt viisa number.
[RT I, 27.06.2013, 12 - jõust. 01.07.2013]

§ 75.   Laeva varude deklaratsioon

  Laeva varude deklaratsiooni dateerib ja allkirjastab kapten või tema poolt kirjalikult volitatud laeva juhtkonna liige, kes omab ülevaadet laeva varudest.
[RT I 2004, 91, 619 - jõust. 01.01.2005]

§ 76.   Laevapere vara deklaratsioon

  (1) Laevapere vara deklaratsiooni dateerib ja allkirjastab kapten või tema poolt kirjalikult volitatud laevapere liige.

  (2) Vajadusel nõuab Maksu- ja Tolliamet, et iga laevapere liige annab deklaratsiooni tema vara käsitlevale osale oma allkirja või kui ta ei ole selleks võimeline, siis teeb deklaratsiooni oma märgi.
[RT I, 18.05.2011, 3 - jõust. 01.06.2011]

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 8. – § 9. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 91.   Lasti manifesti edastamise erisus
[Kehtetu - RT I, 18.03.2015, 2 - jõust. 21.03.2015]

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. juunil 2004. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/65/EL, milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/6/EÜ (ELT L 283, 29.10.2010, lk 1–10), muudetud direktiiviga (EL) 2017/2109 (ELT L 315, 30.11.2017, lk 52–60) ja direktiiviga (EL) 2019/883 (ELT L 151, 07.06.2019, lk 116–142).
[RT I, 15.03.2022, 16 - jõust. 18.03.2022]

Lisa 1 Ülddeklaratsioon
[RT I, 14.08.2018, 2 - jõust. 01.04.2019]

Lisa 2 Munsterroll
[RT I, 14.08.2018, 2 - jõust. 01.04.2019]

Lisa 3 Reisijate nimekiri
[RT I, 14.08.2018, 2 - jõust. 01.04.2019]

Lisa 4 Lastideklaratsioon
[RT I, 14.08.2018, 2 - jõust. 01.04.2019]

Lisa 5 Laeva varude deklaratsioon
[RT I, 14.08.2018, 2 - jõust. 01.04.2019]

Lisa 6 Lasti manifest

Lisa 7 Konossement

Lisa 8 Laevapere vara deklaratsioon
[RT I, 14.08.2018, 2 - jõust. 01.04.2019]

Lisa 9 Lõbusõidulaeva deklaratsioon
[Kehtetu - RT I, 18.03.2015, 2 - jõust. 21.03.2015]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json