Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Politsei- ja Piirivalveameti moodustamisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 65, 448

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Politsei- ja Piirivalveameti moodustamisega

Vastu võetud 17.12.2009 nr 214

Määrus kehtestatakse «Abipolitseiniku seaduse» § 11 lõike 3 ja § 12 lõike 4, «Euroopa Liidu kodaniku seaduse» § 52 lõike 1, «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 9 lõigete 1 ja 5, § 15 lõike 1, § 152 lõike 1 ja § 20 lõike 3, «Kaitseväe distsiplinaarseaduse» § 66, «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 19 lõike 2, «Karistusregistri seaduse» § 12 lõike 2, «Kodakondsuse seaduse» § 9 lõike 2, «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 176 lõike 2 ja § 212 lõike 4, «Liiklusseaduse» § 58, § 60 lõike 3 ja § 70 lõike 6, «Perekonnaseaduse» § 112, «Politsei ja piirivalve seaduse» § 3 lõike 5, «Päästeseaduse» § 131 lõike 3 ja § 191 lõike 2, «Rahuaja riigikaitse seaduse» § 5 lõike 2 punkti 17 ja § 101 lõike 2, «Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooni (nr 182) «Lapsele sobimatu töö ja muu talle sobimatu tegevuse viivitamatu keelustamine» ratifitseerimise seaduse» § 2, «Relvaseaduse» § 3 lõike 5, § 6 lõike 4 ja § 73 lõike 7, «Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse» § 9 lõike 4, «Riigipiiri seaduse» § 7 lõike 1, «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» § 11 lõike 1, § 13 lõike 5, § 14 lõike 4, § 15 lõigete 4 ja 5, § 20 lõigete 4 ja 6, § 27 lõike 13, § 31 lõike 5, § 36 lõike 3, § 39 lõike 1, § 41 lõike 6, § 42 lõike 4, § 46 lõike 4 ja § 51 lõike 6, «Strateegilise kauba seaduse» § 8 lõike 2, «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 59 lõike 1, «Turvaseaduse» § 3 lõike 3, «Vangistusseaduse» § 51 lõike 1, § 491 ja § 93 lõike 6, «Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse» § 32 lõike 7, § 47 lõike 2, § 60 lõike 2 ja § 77 lõike 2, «Välismaalaste seaduse» § 1012 lõike 2, § 1026 lõike 2, § 1028 lõike 1 punktide 1, 2, 3 ja 4, § 132 lõike 5, § 14 lõike 2 punkti 3, § 141 lõike 1 punktide 1 ja 3, § 142 lõike 1, § 1413 lõike 1 punkti 1 ja § 19 ning «Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse» § 33 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1, «Euroopa Liidu kodaniku seaduse» § 52 lõikega 2 ning «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 52 lõike 1 punktidega 2 ja 7.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 19. augusti 1997. a määrusega nr 159 «Perekonnaseisuaktide koostamise, muutmise, parandamise, taastamise ja tühistamise ning perekonnaseisutunnistuste väljaandmise korra kinnitamine» (RT I 1997, 62, 1067; 2007, 67, 418) kinnitatud «Perekonnaseisuaktide koostamise, muutmise, parandamise, taastamise ja tühistamise ning perekonnaseisutunnistuste väljaandmise korra» punktis 48 asendatakse läbivalt sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniametile» sõnaga «prefektuurile».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 18. septembri 1998. a määrusega nr 201 «Demineerimistööde korra kinnitamine» (RT I 1998, 81, 1354; 2006, 14, 117) kinnitatud «Demineerimistööde korras» tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 5 asendatakse sõna «Politseiameti» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti»;

2) punkti 6 alapunkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) politsei esindaja;»;

3) punkti 6 alapunktist 5 jäetakse välja sõnad «või Piirivalveameti»;

4) punkti 8 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Demineerimistööd peab kooskõlastama asukohajärgse politseiasutusega.»

§ 3. Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 1998. a määrusega nr 273 «Kaitseväe sisemäärustiku kinnitamine» (RT I 1998, 115/117, 1888; 2008, 57, 317) kinnitatud «Kaitseväe sisemäärustikus» tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 307 alapunkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) korraldab liiklusõnnetuse korral transpordivahendi toimetamise ettenähtud kohta;»;

2) punktis 483 asendatakse sõnad «kohalikku politseid» sõnadega «asukohajärgset politseiasutust».

§ 4. Vabariigi Valitsuse 23. märtsi 1999. a määruses nr 108 «Karistusregistrile isiku karistusregistri kaardile kantavate andmete esitamise vormide kinnitamine» (RT I 1999, 34, 446; 2002, 74, 446) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 1 alapunktides 2 ja 3 asendatakse sõnad «haldusõiguserikkumise asjas» sõnaga «väärteoasjas»;

2) määrusega kinnitatud «Teatises karistusregistrile väärteoasjas tehtud otsusest (füüsilise isiku kohta)» asendatakse sõnad «haldusõiguserikkumise asja» sõnaga «väärteoasja».

§ 5. Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 1999. a määrusega nr 388 «Kaitseväe distsiplinaarmäärustiku kinnitamine» (RT I 1999, 99, 875; 2008, 55, 310) kinnitatud «Kaitseväe distsiplinaarmäärustikus» tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 3924 sõnastatakse järgmiselt:

« 3924. Punktis 3923 nimetatud asjaoludel võivad distsiplinaarkinnipidamist täideviivad kaitseväelased distsiplinaarkinnipidamise määranud ülema loal kasutada kinnipeetava suhtes ohjeldusmeetmena kinnisidumist, käeraudu ja rahustustooli.»;

2) punkti 202 alapunktis 2 asendatakse sõnad «kohalikku politseijaoskonda (politseiprefektuuri)» sõnadega «teo toimepanemise koha asukohajärgsesse politseiasutusse».

§ 6. Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2000. a määruses nr 394 «Riikliku elamis- ja töölubade registri asutamine ning riikliku elamis- ja töölubade registri pidamise põhimäärus» (RT I 2000, 91, 594; 2009, 14, 86) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Registri vastutav töötleja on Siseministeerium ning volitatud töötlejad on Politsei- ja Piirivalveamet ja prefektuur.»;

2) paragrahvi 11 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) Politsei- ja Piirivalveamet ja prefektuur.»;

3) paragrahv 12 ja § 20 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 13 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Politsei- ja Piirivalveamet ja prefektuur kannavad §-des 7 ja 71 nimetatud andmed ning taotluse põhjendatust selgitavad andmed registrikaardile hiljemalt andmete esitamise päevale järgneval tööpäeval.»;

5) paragrahvi 18 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Menetlustoimik koostatakse § 8 punktides 1 ja 5 nimetatud alusdokumendi vastuvõtmise või selle Politsei- ja Piirivalveametisse saabumise päeval.»;

6) paragrahvis 19 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniameti vastav struktuuriüksus» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet või prefektuur»;

7) paragrahvi 21 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) vastutava ja volitatud töötleja teenistujatele, kelle ametijuhendist tulenevate teenistuskohustuste täitmiseks on see vajalik;».

§ 7. Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2001. a määruses nr 68 «Liiklusõnnetusest teatamise, asjaolude väljaselgitamise, vormistamise, registreerimise ja arvestuse kord» (RT I 2001, 19, 104) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» § 58 ja § 60 lõike 3 alusel.»;

2) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna «politseiprefektuur» sõnaga «politseiasutus» vastavas käändes;

3) paragrahvi 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Prefektuur selgitab välja prefektuuris registreeritud liiklusõnnetuse asjaolud, vormistab liiklusõnnetuse akti ja menetleb liiklusõnnetust vastavalt «Väärteomenetluse seadustikule» ja «Kriminaalmenetluse seadustikule».»;

4) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna «Politseiamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet»;

5) paragrahvi 13 punkti 5 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Maanteeamet peab liiklusõnnetuste andmekogu «Avaliku teabe seaduse» § 431 alusel.»

§ 8. Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2001. a määruse nr 397 «Tulirelvade ja tulirelva oluliste osade markeerimise nõuded» (RT I 2001, 98, 620; 2002, 5, 11) §-s 3 asendatakse sõna «Politseiamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet».

§ 9. Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2001. a määruses nr 416 «Sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest väljamakstava hüvitise arvestamise ning maksmise kord» (RT I 2001, 99, 640; 2002, 5, 11) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 ja § 3 lõikes 3 asendatakse sõna «politseiprefektuur» sõnaga «politseiasutus»;

2) paragrahvi 2 lõikes 3 ja § 3 lõikes 2 asendatakse sõna «Politseiamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet» vastavas käändes;

3) paragrahvi 3 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõna «politseiprefekti» sõnaga «prefekti».

§ 10. Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2002. a määruses nr 107 «Teenistus- ja tsiviilrelvade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2002, 28, 171; 2008, 36, 219) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõnad «Politseiamet, Julgestuspolitsei ja politseiprefektuurid» sõnaga «politseiasutused»;

2) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse sõna «Julgestuspolitsei» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet»;

3) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse sõna «politseiprefektuur» sõnadega «asukohajärgne politseiasutus»;

4) paragrahvi 9 lõikest 5 jäetakse välja sõnad «ja piirivalve»;

5) paragrahvi 15 lõikes 3 asendatakse sõna «Politseiamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet».

§ 11. Vabariigi Valitsuse 26. märtsi 2002. a määruse nr 113 «Maastikusõidukite liiklemise eeskiri» (RT I 2002, 31, 184) § 9 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) politseiametnikult ja tollitöötajalt ametiülesande täitmisel;».

§ 12. Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2002. a määruses nr 222 «Tervishoiukorraldus hädaolukorras» (RT I 2002, 62, 380) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 59 lõike 1 alusel ja kooskõlas sama seaduse § 52 lõike 1 punktidega 2 ja 7.»;

2) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Nakkushaiguse levikust tuleneva hädaolukorra lahendamiseks võib Vabariigi Valitsus sotsiaalministri ettepanekul välja kuulutada eriolukorra «Hädaolukorra seaduses» ettenähtud tingimustel ja korras.»;

3) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 8 asendatakse sõnad «ja Politseiametiga» sõnadega «ning Politsei- ja Piirivalveametiga».

§ 13. Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2002. a määruses nr 237 «Otsingu- ja päästetööde, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel» (RT I 2002, 66, 403; 2007, 11, 63) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 3 lõike 5 ja «Päästeseaduse« § 191 lõike 2 alusel.»;

2) paragrahvi 3 lõikes 1, §-s 11, § 17 lõikes 2 ja § 18 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad «Põhja Piirivalvepiirkond» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet»;

3) paragrahvi 3 lõikes 2, §-s 12, § 14 lõikes 2 ning §-s 15 asendatakse läbivalt sõnad «Põhja Piirivalvepiirkonna operatiivinformatsiooni- ja mereseire keskus» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskus» vastavas käändes;

4) paragrahvi 12 lõikes 2 asendatakse sõna «Piirivalveameti» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti»;

5) paragrahvi 12 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Veekogu reostusest teavitab Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskus Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakonda, Politsei- ja Piirivalveameti juhtkonda ja Keskkonnainspektsiooni.»;

6) paragrahvi 18 lõikes 1 asendatakse sõnad «piirivalve, Päästeameti ning politsei» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti ja prefektuuride ning Päästeameti»;

7) paragrahvi 18 lõike 3 punktis 2 ja §-s 19 asendatakse sõnad «Põhja Piirivalvepiirkond» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskus» vastavas käändes.

§ 14. Vabariigi Valitsuse 8. augusti 2002. a määruse nr 253 «Pädevate asutuste määramine lapsele sobimatu töö või muu talle sobimatu tegevuse kontrollimiseks» (RT I 2002, 69, 421) § 2 pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna «Politseiamet» sõnaga «Politseiasutus» vastavas käändes.

§ 15. Vabariigi Valitsuse 14. novembri 2002. a määruses nr 347 «Piirirajatiste ja piirimärkide hooldamise kord» (RT I 2002, 95, 553) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» § 7 lõike 1 alusel.»;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus sätestab piirirajatiste ja piirimärkide hooldamise nõuded riigipiiril ja ajutisel kontrolljoonel, arvestades, et piirirajatised ja piirimärgid peavad vastama riikidevahelistele lepingutele ning võimaldama täita politsei ülesandeid riigipiiri valvamisel ja piirirežiimi tagamisel.»;

3) paragrahvides 3 ja 4 asendatakse sõna «piirivalve» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet»;

4) paragrahvist 6 jäetakse välja tekstiosa «, «Piirivalveseadusest»».

§ 16. Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruses nr 361 «Isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad» (RT I 2002, 97, 571; 2009, 41, 277) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 5 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniametile» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveametile või prefektuurile»;

2) paragrahvides 25 ja 26 asendatakse läbivalt sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet» vastavas käändes;

3) paragrahvi 29 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Politsei- ja Piirivalveametil tagada isikut tõendava dokumendi taotluse elektroonilise esitamise võimalus.

(2) Politsei- ja Piirivalveametil avaldada oma veebilehel isikut tõendava dokumendi elektroonilise taotlemise juhised.»

§ 17. Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruses nr 364 «Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kord» (RT I 2002, 98, 574; 2009, 41, 277) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 4, § 2 lõikes 4, § 9 lõikes 2, § 10 lõikes 1, § 11 pealkirjas ja lõigetes 4–6, § 26 lõigetes 1, 2, 3 ja 5, § 42 lõigetes 1, 2, 3 ja 5, § 43 lõikes 2, § 45 lõigetes 1 ja 2, § 48 lõigetes 1–3, § 53 lõigetes 1 ja 2 ning § 59 lõikes 1 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 7 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taotlus võetakse menetlusse taotluse prefektuuris esitamise päeval. Posti teel või Eesti välisesinduses esitatud taotlus võetakse menetlusse hiljemalt selle Politsei- ja Piirivalveametisse saabumise päevale järgneval tööpäeval.

(2) Kui taotleja jätab taotluses esitamata nõutud andmed või ei esita kõiki nõutavaid dokumente või kui taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele või on taotluses muid puudusi, määrab Politsei- ja Piirivalveamet või prefektuur taotlejale puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja, selgitades, et kui puudusi ei kõrvaldata, jäetakse taotlus läbi vaatamata.»;

3) paragrahvi 9 lõikes 1, § 12 lõikes 3, § 14 lõikes 3, § 16 lõikes 2, § 17 lõikes 2, § 20 lõigetes 3 ja 4, § 29 lõikes 1, § 30 lõikes 3, § 43 lõikes 1, § 46 lõikes 1 ning §-des 60, 62 ja 63 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet või prefektuur» vastavas käändes;

4) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniametile» sõnaga «prefektuurile»;

5) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Välismaalane, kellel mõjuval põhjusel puudub võimalus esitada tähtajalise elamisloa taotlus Eesti välisesindusele, esitab prefektuurile kirjaliku sooviavalduse tähtajalise elamisloa taotluse erandina Politsei- ja Piirivalveametile esitamiseks (peatükis edaspidi sooviavaldus).»;

6) paragrahvi 45 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tööloa taotlemisel koos «Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse» §-s 37 nimetatud elamisloa taotlemisega otsustab Politsei- ja Piirivalveamet tööloa andmise või tööloa andmisest keeldumise koos tähtajalise elamisloa andmise või andmisest keeldumise otsustamisega.»;

7) paragrahvi 61 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Välismaalane, kes taotleb Eestist eemalviibimise registreerimist, esitab vastava taotluse prefektuurile.»

§ 18. Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2002. a määruse nr 409 «Abipolitseinikule tasu maksmine ja arvutamine ning tööaja arvestus» (RT I 2002, 107, 643) § 6 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Abipolitseinikule makstava tasu arvutamisel lähtutakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 70 lõike 6 alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud politseiametniku madalaimale palgaastmele vastavast palgamäärast.

(2) Abipolitseiniku tunnipalgamäär arvutatakse politseiametniku madalaimale palgaastmele vastava palgamäära jagamisel asjaomase kuu normtundide arvuga.»

§ 19. Vabariigi Valitsuse 14. jaanuari 2003. a määruses nr 7 ««Abipolitseiniku seaduse» §-s 11 märgitud toetuste arvutamise ja maksmise kord» (RT I 2003, 6, 29) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 pealkirjas ning lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna «Politseiamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Abipolitseiniku hukkumise või püsivalt töövõimetuks jäämise puhul ühekordse toetuse arvutamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse poolt «Politsei ja piirivalve seaduse» § 70 lõike 6 alusel kehtestatud politseiametniku madalaimale palgaastmele vastavast palgamäärast (edaspidi palgamäär).»

§ 20. Vabariigi Valitsuse 22. aprilli 2003. a määruses nr 120 ««Välismaalaste seaduse» § 15 lõigetes 1 ja 2 nimetatud asjaoludest teavitamise kord» (RT I 2003, 37, 245) asendatakse läbivalt sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet või prefektuur» vastavas käändes.

§ 21. Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määruse nr 330 ««Vangistusseaduse» alusel osutatavate tervishoiuteenuste ning nende osutamiseks vajalike ravimite ja meditsiiniliste abivahendite soetamise riigieelarvest rahastamise maht, tingimused ja kord» (RT I 2003, 84, 573) §-s 4, lisa 1 («Riigieelarvest rahastatavate tervishoiuteenuste loetelu») 2. peatüki pealkirjas ja lisa 2 («Riigieelarvest rahastatavate meditsiiniliste abivahendite loetelu») 2. peatüki pealkirjas asendatakse sõna «politseiprefektuuri» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti».

§ 22. Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 2004. a määruse nr 26 «Strateegilise kauba komisjoni põhimäärus» (RT I 2004, 6, 39) § 1 lõikes 1 asendatakse sõna «Politseiameti» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti».

§ 23. Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruses nr 150 «Viisa andmise ja viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavate dokumentide ja andmete loetelu ning viisa andmise ja andmisest keeldumise, viibimisaja pikendamise ja pikendamisest keeldumise ning viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise ja viisa kehtetuks tunnistamise tähtajad ning piisavate rahaliste vahendite määra ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määra kehtestamine» (RT I 2004, 35, 244; 2009, 40, 274) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 14 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet»;

2) paragrahvi 15 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Politsei- ja Piirivalveamet, prefektuur, Kaitsepolitseiamet või Välisministeerium lõpetab viivitamata välismaalase viibimisaja ennetähtaegselt viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise aluseks olevate asjaolude ilmnemisel.»;

3) paragrahvi 16 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Politsei- ja Piirivalveamet, prefektuur, Kaitsepolitseiamet või Välisministeerium tunnistab viisa kehtetuks viivitamata viisa kehtetuks tunnistamise aluseks olevate asjaolude ilmnemisel.»

§ 24. Vabariigi Valitsuse 11. mai 2004. a määruse nr 187 «Raha ja väärtpaberite veo kord» (RT I 2004, 42, 293) § 2 punktis 5 asendatakse sõna «politseiprefektuuriga» sõnaga «politseiasutusega».

§ 25. Vabariigi Valitsuse 5. juuli 2004. a määruses nr 238 «Riigivara ümberjaotamise kord» (RT I 2004, 54, 394; 2005, 67, 519) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Rahuaja riigikaitse seaduse» § 5 lõike 2 punkti 17 ja § 101 lõike 2 ning «Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse» § 9 punkti 4 alusel.»;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) politseiasutused;».

§ 26. Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2004. a määruses nr 246 «Riikliku kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2004, 57, 409; 2005, 41, 335) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 51 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1.»;

2) paragrahvi 39 lõike 1 punktis 2 ja §-s 45 asendatakse sõna «politseiprefekti» sõnaga «prefekti»;

3) paragrahvi 42 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna «Politseiamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet».

§ 27. Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2004. a määruses nr 258 «Kriminaalmenetluse erikulude suurus ja arvestamise kord» (RT I 2004, 60, 427) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõna «vahialuse» sõnaga «vahistatu»;

2) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse sõna «Politseiprefektuur» sõnaga «Politseiasutus».

§ 28. Vabariigi Valitsuse 18. mai 2006. a määruses nr 114 «Pikaajalise elaniku elamisloa andmise, taastamise ning kehtetuks tunnistamise kord» (RT I 2006, 24, 175; 2006, 57, 436) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 1, § 16 lõigetes 2 ja 4 ning § 17 lõikes 1 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet või prefektuur» vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõigetest 3 ja 5 jäetakse välja sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniametile»;

3) paragrahvi 10 lõigetes 3 ja 4 ning § 18 lõigetes 1–3 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet» vastavas käändes;

4) paragrahvi 16 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taotlus võetakse menetlusse taotluse prefektuuris esitamise päeval. Posti teel esitatud taotlus võetakse menetlusse hiljemalt selle Politsei- ja Piirivalveametisse saabumise päevale järgneval tööpäeval.».

§ 29. Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruses nr 162 «Pagulase ja täiendava kaitse saaja ning tema perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise ja pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord, elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete isikutunnistusele kandmise kord» (RT I 2006, 34, 263; 2009, 41, 277) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Varjupaiga ja elamisloa taotlus (edaspidi varjupaigataotlus) esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile või prefektuurile.»;

2) paragrahvi 4 lõikes 3, § 11 lõigetes 3 ja 4, § 12 lõikes 4, § 15 lõigetes 2, 3 ja 5, § 16 lõikes 1, § 17 lõigetes 1–4 ja § 19 lõigetes 1–3 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet» vastavas käändes;

3) paragrahvi 11 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taotleja on kohustatud Politsei- ja Piirivalveameti või prefektuuri nõudmisel andma suulisi ja kirjalikke seletusi, esitama täiendavaid või täpsustavaid andmeid ning kõik enda valduses olevad dokumendid või tõendid, mis omavad tähtsust varjupaigataotluse või elamisloa pikendamise taotluse menetlemisel.

(2) Kui taotleja jätab Politsei- ja Piirivalveametile või prefektuurile esitamata dokumendi või tõendi, mis on tema varjupaigataotluse menetlemisel olulise tähtsusega ning mida taotlejal on võimalik selle puudumisel hankida, või kui taotleja esitab varjupaigataotluse menetlemisel teadvalt ebaõigeid andmeid või annab ebaõigeid seletusi või jätab andmeid teadvalt esitamata või seletusi andmata, siis võib Politsei- ja Piirivalveamet lõpetada varjupaigataotluse menetluse tagasilükkamise otsusega. Varjupaigataotluse tagasilükkamise otsusest teavitatakse taotlejat viivitamata.»;

4) paragrahvi 12 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Enne lõikes 2 nimetatud otsuste tegemist annab Politsei- ja Piirivalveamet või prefektuur taotlejale võimaluse vastuväidete ja arvamuste esitamiseks.»;

5) paragrahvi 13 lõike 5 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) kui taotlus võeti vastu piiril, siis kantakse taotlusele märge varjupaigamenetluse lõpetamise ja dokumentide Politsei- ja Piirivalveametile edastamise kohta;»;

6) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Varjupaigataotlus võetakse Politsei- ja Piirivalveametis menetlusse taotluse esitamise päeval. Posti teel esitatud elamisloa pikendamise taotlus võetakse menetlusse hiljemalt selle Politsei- ja Piirivalveametisse saabumise päevale järgneval tööpäeval.»;

7) paragrahv 18 sõnastatakse järgmiselt:

« § 18. Piiril esitatud varjupaigataotluse läbivaatamine

(1) Kui ilmnevad «Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse» § 20 punktis 1 ning § 21 lõike 1 punktis 2 sätestatud tagasilükkamise alused, siis varjupaigataotlust läbi ei vaadata ning tehakse piiril varjupaigataotluse suhtes tagasilükkav otsus.

(2) Kui ilmneb «Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse» § 20 punktis 2 sätestatud tagasilükkamise alus, siis varjupaigataotlus vaadatakse läbi ning tehakse piiril varjupaigataotluse suhtes tagasilükkav otsus.

(3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud aluste mitteilmnemise korral toimetatakse taotleja piirilt vastuvõtukeskusesse ning varjupaigataotlus koos kõikide taotlejalt hoiule võetud asjade ja dokumentidega edastatakse viivitamatult varjupaigataotleja kaitsevajaduse hindamiseks Politsei- ja Piirivalveametile.».

§ 30. Vabariigi Valitsuse 20. juuli 2006. a määruses nr 166 «Euroopa Liidu kodaniku ja tema perekonnaliikme elamisõiguse taotlemise, andmise ning selle pikendamise ja lõpetamise kord» (RT I 2006, 35, 267; 2009, 41, 277) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 1, § 6 lõikes 1, § 12 lõikes 2, § 24 lõigetes 2 ja 4 ning § 25 lõikes 1 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet või prefektuur» vastavas käändes;

2) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tähtajalist elamisõigust taotlev perekonnaliige peab tähtajalise elamisõiguse taotluse esitamiseks ilmuma Eesti välisesindusse või prefektuuri. Eesti välisesindus edastab talle esitatud tähtajalise elamisõiguse taotluse menetlemiseks Politsei- ja Piirivalveametile.»;

3) paragrahvi 6 lõikest 3 ja § 28 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniametile»;

4) paragrahvi 12 lõikes 1 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniameti» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti ja prefektuuri»;

5) paragrahvi 12 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Politsei- ja Piirivalveameti kutsel on Euroopa Liidu kodanik ja perekonnaliige kohustatud isiklikult ilmuma Politsei- ja Piirivalveametisse või prefektuuri kirjalike või suuliste seletuste andmiseks tähtajalise elamisõiguse andmise, pikendamise või alalise elamisõiguse registreerimise aluseks olevate asjaolude kohta.»;

6) paragrahvi 13 lõigetes 2, 3 ja 4, § 26 lõigetes 1–31 ning § 27 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet» vastavas käändes;

7) paragrahvi 24 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taotlus võetakse menetlusse taotluse prefektuuris esitamise päeval. Eesti välisesindusele või posti teel esitatud taotlus võetakse menetlusse hiljemalt selle Politsei- ja Piirivalveametisse saabumise päevale järgneval tööpäeval.»;

8) paragrahvi 26 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Politsei- ja Piirivalveamet või prefektuur annab Eestis viibivale perekonnaliikmele tähtajalise elamisõiguse taotluse läbivaatamise ajaks tõendi, mis kinnitab, et tema tähtajalise elamisõiguse taotlus on menetluses.»

§ 31. Vabariigi Valitsuse 3. augusti 2006. a määruses nr 180 «Riikliku rahvusvahelise kaitse andmise registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2006, 37, 281; 2009, 41, 277) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Registri vastutav töötleja on Siseministeerium ning volitatud töötlejad on Politsei- ja Piirivalveamet ja prefektuur.»;

2) paragrahvi 9 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) kui taotlus võeti vastu piiril, siis andmed Politsei- ja Piirivalveametile edastatavate dokumentide kohta;»;

3) paragrahvi 9 punktid 12 ja 13 sõnastatakse järgmiselt:

« 12) andmed Politsei- ja Piirivalveameti või prefektuuri otsuste ja lahkumisettekirjutuse kohta;
13) andmed Politsei- ja Piirivalveameti või prefektuuri otsuse edasikaebamise kohta;»;

4) paragrahvi 11 punktides 4 ja 5, § 12 lõike 2 punktides 3 ja 4, § 13 lõike 2 punktides 3 ja 4, § 16 punktides 9–12, § 17 lõigetes 1 ja 2, §-s 18 ning § 23 lõikes 2 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet» vastavas käändes;

5) paragrahvi 15 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) volitatud töötleja ja prefektuuri ametnik;»;

6) paragrahvi 15 punktis 3 asendatakse sõnad «politsei- ja kinnipidamisasutused» sõnaga «kinnipidamisasutused»;

7) paragrahvi 16 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) Politsei- ja Piirivalveameti või prefektuuri tõend taotlejalt hoiule võetud isikut tõendavate dokumentide, asjade või muude dokumentide ja tõendite kohta;»;

8) paragrahvi 16 punktis 13 asendatakse sõna «piirivalveasutuse» sõnaga «prefektuuri»;

9) paragrahvi 16 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

« 14) dokumendid Politsei- ja Piirivalveameti või prefektuuri otsuste edasikaebamiste ja jõustunud kohtuotsuste kohta;»;

10) paragrahvi 17 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui taotlus võeti vastu piiril, siis edastatakse andmed hiljemalt järgmisel tööpäeval Politsei- ja Piirivalveametile, kes kannab andmed registrikaardile hiljemalt andmete vastuvõtmise päevale järgneval tööpäeval.»;

11) paragrahvi 19 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui Politsei- ja Piirivalveamet avastab registris ebaõigeid andmeid või teavitab andmete esitaja teda registris olevatest ebaõigetest andmetest, on Politsei- ja Piirivalveamet kohustatud parandama need registris kolme tööpäeva jooksul ebaõigetest andmetest teada saamise päevast arvates.

(2) Kui prefektuur avastab registrisse kantud ebaõiged andmed või saab neist teada ning need andmed on kantud registrikaardile, siis edastab prefektuur sellekohase info kirjalikult hiljemalt järgmisel tööpäeval Politsei- ja Piirivalveametile, kes parandab registrikaardile kantud andmed.»;

12) paragrahvi 20 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Juurdepääs registri andmetele on vastutava ja volitatud töötleja ning andmekaitse järelevalveasutuse poolt selleks volitatud isikutel nende teenistusülesannetega määratud ulatuses ning asutustel ja isikutel, kellel on selleks õigus tulenevalt seadusest või seaduse alusel antud õigusaktist.»

§ 32. Vabariigi Valitsuse 3. augusti 2006. a määruse nr 181 «Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ametiruumides majutatavale varjupaigataotlejale toiduraha maksmise kord ja määrad» (RT I 2006, 37, 282) pealkirjas ja § 2 lõikes 1 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet» vastavas käändes.

§ 33. Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2006. a määruses nr 211 «Ajutise kaitse saaja ja tema perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise ja pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord, elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete isikutunnistusele kandmise kord» (RT I 2006, 42, 324; 2009, 41, 277) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ajutise kaitse alusel elamisloa taotleja elamisloa taotlus esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile või prefektuurile.»;

2) paragrahvi 4 lõikes 2, § 11 lõigetes 3 ja 4, § 12 lõigetes 3 ja 4, § 15 lõigetes 2, 3 ja 5, § 16 lõikes 1, § 17 lõigetes 1–3 ning § 19 lõigetes 1–3 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet» vastavas käändes;

3) paragrahvi 11 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taotleja on kohustatud Politsei- ja Piirivalveameti või prefektuuri nõudmisel andma suulisi ja kirjalikke seletusi, esitama täiendavaid või täpsustavaid andmeid ning kõik enda valduses olevad dokumendid või tõendid, mis omavad tähtsust elamisloa või elamisloa pikendamise taotluse menetlemisel.

(2) Kui taotleja ei esita elamisloa taotlemisel Politsei- ja Piirivalveametile või prefektuurile nõutud dokumente või andmeid, mida Politsei- ja Piirivalveametil või prefektuuril ei ole võimalik iseseisvalt saada, või kui taotleja jätab esitamata dokumendi või tõendi, mida tal on võimalik selle puudumisel hankida, siis võib Politsei- ja Piirivalveamet jätta taotluse läbi vaatamata või toimingu sooritamata. Elamisloa taotluse läbi vaatamata jätmine tehakse taotlejale teatavaks viivitamata.»;

4) paragrahvi 13 lõike 5 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) kui taotlus võeti vastu piiril, siis kantakse taotlusele märge varjupaigamenetluse lõpetamise ja dokumentide edastamise kohta;»;

5) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Elamisloa taotlus võetakse menetlusse taotluse Politsei- ja Piirivalveametis või prefektuuris esitamise päeval. Posti teel esitatud elamisloa pikendamise taotlus võetakse menetlusse hiljemalt selle Politsei- ja Piirivalveametisse saabumise päevale järgneval tööpäeval.»;

6) paragrahv 18 sõnastatakse järgmiselt:

« § 18. Piiril esitatud elamisloa taotluse läbivaatamine

(1) Piiril esitatud elamisloa taotluse vaatab läbi Politsei- ja Piirivalveamet.

(2) Pärast elamisloa taotlemisega seotud toimingute läbiviimist piiril toimetatakse taotleja vastuvõtukeskusesse või Sotsiaalministeeriumi määratud kohta ning elamisloa taotlus koos kõikide taotlejalt hoiule võetud asjade ja dokumentidega edastatakse viivitamatult menetlemiseks Politsei- ja Piirivalveametile.»

§ 34. Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 2006. a määruse nr 260 «Isikutunnistuse vormi ja tehnilise kirjelduse ning isikutunnistusele kantavate andmete loetelu kehtestamine ja isikutunnistusele kantavate digitaalsete andmete kehtivusaja määramine» (RT I 2006, 57, 435) § 6 lõikes 1 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet».

§ 35. Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 2007. a määruse nr 52 «Eesti kodaniku passi vormi, tehnilise kirjelduse ja passi kantavate andmete loetelu kehtestamine» (RT I 2007, 20, 98; 2009, 32, 202) § 4 lõike 1 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 13) Politsei- ja Piirivalveameti nime lühend PPA;».

§ 36. Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 2007. a määruse nr 54 «Meremehe teenistusraamatu vormi, tehnilise kirjelduse ja teenistusraamatusse kantavate andmete loetelu kehtestamine» (RT I 2007, 20, 100; 2009, 32, 202) § 4 lõike 1 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 13) Politsei- ja Piirivalveameti nime lühend PPA;».

§ 37. Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 2007. a määruse nr 55 «Meresõidutunnistuse vormi, tehnilise kirjelduse ja tunnistusse kantavate andmete loetelu kehtestamine» (RT I 2007, 20, 101; 2009, 32, 202) § 4 lõike 1 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 13) Politsei- ja Piirivalveameti nime lühend PPA;».

§ 38. Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 2007. a määruse nr 56 «Pagulase reisidokumendi vormi, tehnilise kirjelduse ja reisidokumenti kantavate andmete loetelu kehtestamine» (RT I 2007, 20, 102; 2009, 32, 202) § 4 lõike 1 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 13) Politsei- ja Piirivalveameti nime lühend PPA;».

§ 39. Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 2007. a määruse nr 57 «Välismaalase passi vormi, tehnilise kirjelduse ja passi kantavate andmete loetelu kehtestamine» (RT I 2007, 20, 103; 2009, 32, 202) § 4 lõike 1 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 13) Politsei- ja Piirivalveameti nime lühend PPA;».

§ 40. Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2007. a määruse nr 61 «Ajutise reisidokumendi vormi, tehnilise kirjelduse ja reisidokumenti kantavate andmete loetelu kehtestamine» (RT I 2007, 20, 104; 2009, 32, 202) § 4 lõike 1 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 13) Politsei- ja Piirivalveameti nime lühend PPA;».

§ 41. Vabariigi Valitsuse 19. juuli 2007. a määruse nr 192 «Sissesõidukeeldude riikliku registri pidamise põhimäärus» (RT I 2007, 47, 331; 2008, 36, 219) §-s 3 ja § 14 punktis 3 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet» vastavas käändes.

§ 42. Vabariigi Valitsuse 19. juuli 2007. a määruses nr 193 «Politseiameti ja tema hallatavate asutuste ning Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus» (RT I 2007, 47, 332) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Politseiasutuse ja Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus»;

2) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

« § 1. Politseiasutuse uurimisalluvus

Kriminaalasja kohtueelset menetlust toimetab «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 212 lõikes 2 sätestamata kuritegudes politseiasutus, kui käesoleva määruse §-s 2 ei ole sätestatud teisiti.»;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punktides 3 ning 5–7 asendatakse sõnad «politseiametnik, kelle ametikoht kuulub 5.–10. ametiastmesse» sõnadega «politseiametnik, kes on teenistuses «Politsei ja piirivalve seaduse» § 58 lõikes 1 nimetatud ametikohal».

§ 43. Vabariigi Valitsuse 2. augusti 2007. a määruses nr 198 «Viisaregistri pidamise põhimäärus» (RT I 2007, 49, 337; 2009, 40, 274) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Registri vastutav töötleja on Siseministeerium ning volitatud töötlejad on Politsei- ja Piirivalveamet, prefektuur, Kaitsepolitseiamet ja Välisministeerium.»;

2) paragrahvi 18 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) Politsei- ja Piirivalveamet ja prefektuur, käesoleva määruse §-des 11, 12, 13 ja 14 loetletud andmed;»;

3) paragrahvi 18 lõike 1 punktid 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 27 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Registri üle järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad nende töötlemiseks kasutatavad seadmed, ja saada teavet andmete töötlemise kohta.».

§ 44. Vabariigi Valitsuse 2. augusti 2007. a määruse nr 199 «Viisa andmise otsustamisel kooskõlastuse andmise kord ja tähtajad» (RT I 2007, 49, 338) § 2 lõikes 5 asendatakse sõna «piirivalveametnik» sõnaga «prefektuur».

§ 45. Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord» (RT I 2007, 73, 449; 2008, 55, 312) § 6 tekstis asendatakse läbivalt sõna «Keskkriminaalpolitsei» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet» vastavas käändes.

§ 46. Vabariigi Valitsuse 5. juuni 2008. a määruse nr 92 «Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu pidamise põhimäärus» (RT I 2008, 23, 155; 2009, 14, 86) §-s 2 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet ja prefektuur».

§ 47. Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruses nr 109 «Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus» (RT I 2008, 31, 195; 2009, 41, 277) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 2 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet ja prefektuur»;

2) paragrahvi 7 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

« 11) «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 15 lõike 4 punktides 1 või 2–7 nimetatud dokumendi nimetus ja number;»;

3) paragrahvi 9 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniameti» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti või prefektuuri».

§ 48. Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2008. a määruse nr 143 «Kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja «Kodakondsuse seaduse» tundmise eksami läbiviimise kord» (RT I 2008, 43, 245) § 6 lõikes 6, § 8 lõikes 4 ja § 9 lõikes 4 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniameti» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti».

§ 49. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Siseminister Marko POMERANTS

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json