Teksti suurus:

Maaparandussüsteemide registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Maaparandussüsteemide registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.06.2015
Avaldamismärge:

Maaparandussüsteemide registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 18.06.2004 nr 222
RT I 2004, 51, 357
jõustumine 01.07.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.06.2008RT I 2008, 26, 17201.07.2008
10.12.2009RT I 2009, 63, 41401.01.2010


Määrus kehtestatakse «Maaparandusseaduse» § 40 lõike 1 alusel.
[RT I 2008, 26, 172 – jõust. 1.07.2008]

1. peatükk MAAPARANDUSSÜSTEEMIDE REGISTRI ASUTAMINE JA KASUTUSELE VÕTMINE 

§ 1.  Registri asutamine

  Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimega «Maaparandussüsteemide register» ja kehtestatakse «Maaparandussüsteemide registri» (edaspidi register) pidamise põhimäärus.

§ 2.  Registri pidamise eesmärk

  Registri pidamise eesmärk on ehitatavate ja kasutusele võetud maaparandussüsteemi kuuluvate hoonete ja rajatiste kohta teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine.
[RT I 2008, 26, 172 - jõust. 01.07.2008]

§ 3.  Registri vastutav töötleja ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Põllumajandusministeerium.

  (2) Registri volitatud töötleja on Põllumajandusamet (edaspidi PMA).
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]

§ 4.  Registri kasutusele võtmiseks vajalikud tööd

  Põllumajandusministeerium teeb registri kasutusele võtmiseks vajalikud tööd ja võtab registri kasutusele 1. augustist 2004. a.

§ 5.  Registri väljatöötamise kulud

  Registri väljatöötamise kulud kaetakse riigieelarvest registri vastutava töötleja eelarve kaudu.

§ 6.  «Haldusmenetluse seaduse» kohaldamine

  Määruses sätestatud haldusmenetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seaduse» sätteid «Maaparandusseaduses» sätestatud erisustega.

2. peatükk REGISTRI PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS 

1. jagu Üldsätted 

§ 7.  Registri objekt

  Registrisse kantakse ehitatava ja kasutusele võetud maaparandussüsteemi osa (edaspidi maaparandusehitis) kohta «Maaparandusseaduse» §-s 41 sätestatud andmed.
[RT I 2008, 26, 172 - jõust. 01.07.2008]

§ 8.  Registri pidamine ja registrisse kantud andmete töötlemise viis

  (1) Registri pidamine toimub vastavalt «Maaparandusseadusele», «Avaliku teabe seadusele», «Isikuandmete kaitse seadusele», käesolevale määrusele ja muudele õigusaktidele.

  (2) Registrit peetakse ühetasandilise andmekoguna digitaalselt.
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]

§ 9.  Registriandmete õiguslik režiim

  Registriandmetel on informatiivne ja statistiline tähendus. Andmete registrisse kandmine ei too endaga kaasa õiguslikke tagajärgi, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 91.  Andmevahetus

  Andmevahetus «Maaparandusseaduse» §-s 44 nimetatud registritega ja teiste andmekogudega toimub «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.
[RT I 2008, 26, 172 - jõust. 01.07.2008]

§ 92.  Registriandmete turvaklass ja registri turbeaste

  Registriandmete turvaklass on K2T2S1. Registri turbeaste on keskmine (M).
[RT I 2008, 26, 172 - jõust. 01.07.2008]

§ 10.  Registriandmete kaitse

  Registri volitatud töötleja tagab organisatsiooniliste ja tehniliste meetmetega registriandmete terviklikkuse ja autentsuse, samuti registri pidamise ning registriandmete töötlemise, säilimise ja arhiveerimise.

2. jagu Registri ülesehitus 

§ 11.  Registri koosseis

1) Register koosneb digitaalsest andmebaasist ja arhiveeritud registriandmetest.(2) Digitaalne andmebaas sisaldab alusdokumentide alusel registrisse kantud aktuaalseid andmeid ja maaparandusehitiste asukoha kaarte ning andmete registrisse kandmise aega.


[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]

§ 111.  Registrile andmete esitaja

  (1) Registrile andmete esitaja on:
  1) kinnisasja omanik, kes kavandab ehitada uue maaparandussüsteemi või rekonstrueerida olemasolevat;
  2) ühistu, kelle liikmed on kinnisasja omanikud ja kelle liikme kinnisasjal kavandatakse ehitada uus maaparandussüsteem või rekonstrueerida olemasolevat;
  3) ehitusloa andja ehitusprojekti koostamise, eesvoolu reguleerimise või eesvoolu kaitselõigu veetaseme reguleerimise kavatsuse korral, kui kinnisasjale, millel paikneb maaparandussüsteem, kavandatakse ehitada «Maaparandusseaduse» § 3 lõikes 1 nimetamata hoone või rajatis;
  4) kinnisasja omanik «Maaparandusseaduse» § 48 lõikes 1 nimetatud maakasutuse muudatuse ning maakorraldustoimingu tegemise kavatsuse korral;
  5) kohaliku omavalitsuse üksus enne üld- ja detailplaneeringu vastuvõtmist, kui planeeritaval alal asub maaparandussüsteem.

  (2) Registrile esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmeid esitanud isik.
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]

§ 12.  Alusdokumendid

  Andmete registrisse kandmise alusdokumendid on maaparandusehitise:
  1) projekteerimistingimuste taotlus;
  2) projekteerimistingimuste andmise otsus;
  3) projekteerimistingimuste andmisest keeldumise otsus;
  4) ehitusloa taotlus;
  5) ehitusprojekt;
  6) maaparanduse uurimistöö tulemused;
  7) ehitusprojekti ekspertiisiakt;
  8) ehitusloa andmise otsus;
  9) ehitusloa andmisest keeldumise otsus;
  10) ehitamise alustamise teade;
  11) ehitusloa kehtivuse peatamise otsus;
  12) ehitusloa kehtivuse taastamise otsus;
  13) ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotlus;
  14) ehitusloa kehtetuks tunnistamise otsus;
  15) ehitamise ja hoiuga seotud õigusrikkumise kohta tehtud riikliku järelevalveametniku ettekirjutus;
  16) kasutuselevõtu akt ja selle kinnitamise otsus;
  17) kasutuselevõtu akti kinnitamisest keeldumise otsus;
  18) ekspertiisiakt;
  19) maa-alale kavandatava muu ehitise ehitusprojekti või eesvoolu või selle kaitselõigu veetaseme reguleerimise kavatsuse kooskõlastamise taotlus;
  20) maa-alale kavandatava muu ehitise ehitusprojekti või eesvoolu või selle kaitselõigu veetaseme reguleerimise kavatsuse kooskõlastamise otsus;
  21) maa-alale kavandatava muu ehitise ehitusprojekti või eesvoolu või selle kaitselõigu veetaseme reguleerimise kavatsuse kooskõlastamisest keeldumise otsus;
  22) maa-ala siht- või kasutusotstarbe muutmise kooskõlastamise taotlus;
  23) maa-ala siht- või kasutusotstarbe muutmise kooskõlastamise otsus;
  24) maa-ala siht- või kasutusotstarbe muutmise kooskõlastamisest keeldumise otsus;
  25) maa-alal maakorraldustoimingu kooskõlastamise taotlus;
  26) maa-alal maakorraldustoimingu kooskõlastamise otsus;
  27) maa-alal maakorraldustoimingu kooskõlastamisest keeldumise otsus;
  28) kasutusotstarbe lõppenuks lugemise taotlus;
  29) kasutusotstarbe lõppenuks lugemise otsus;
  30) kasutusotstarbe lõppenuks lugemisest keeldumise otsus;
  31) kinnitatud mõõdistamisjoonis «Maaparandusseaduse» § 77 lõike 2 mõistes;
  32) kande tegemise aluseks olev muu dokument.
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]

§ 13.  Maaparandusehitise asukoha kaart

  (1) Maaparandusehitise asukoha kaart (edaspidi kaart) kajastab Eesti põhikaardile kantud maaparandusehitise ringpiiri ja eesvoolu asukoha andmeid.

  (2) Kaart koostatakse maaparandusehitise kinnitatud kasutuselevõtu akti andmete alusel ja kantakse registrisse koos kasutuselevõtu akti kinnitamise otsusega.
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]

§ 14.  Registri andmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Digitaalsesse andmebaasi kantud andmed maaparandusehitise kohta arhiveeritakse registris digitaalselt viie tööpäeva jooksul maaparandusehitise kasutusotstarbe lõppemise päevast arvates.

  (2) Arhiveeritud registri andmeid säilitatakse 10 aastat maaparandusehitise kasutusotstarbe lõppemise päevast arvates.
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]


3. jagu

Registrisse kantavad andmed

§ 15.  Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse maaparandusehitise kohta:
  1) maaparandussüsteemi kood;
  2) maaparandusehitise nimetus;
  3) maaparandusehitise kood;
  4) projekteerimistingimuste taotleja nimi, registri- või isikukood ning aadress ja sideandmed;
  5) kinnisasja omaniku nimi ja kinnisasja katastritunnus;
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  6) maaparandusehitise asukoha andmed;
  7) maa-ala sihtotstarve;
  8) kavandatav kuivendus- või niisutusviis;
  9) kavandatav maakasutuse viis;
  10) maaparandusehitise üldandmed;
  11) maaparandusehitist teenindava tee andmed;
  12) projekteerimistingimuste taotluse lisade loetelu;
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  13) projekteerimistingimuste taotluse esitamise kuupäev;
  14) projekteerimistingimuste number;
  15) projekteerimistingimuste saaja nimi, registri- või isikukood ning aadress ja sideandmed;
  16) maaparanduse uurimistööde (edaspidi uurimistöö ) loetelu ja maht;
  17) projekteerimistööde loetelu ja maht;
  18) uurimis-projekteerimistööde eritingimuste loetelu;
  19) nende asutuste ja isikute loetelu, kellega ehitusprojekt kooskõlastatakse;
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  20) ehitusprojekti muude nõuete loetelu;
  21) projekteerimistingimuste andmise otsuse number ja kuupäev;
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  22) projekteerimistingimuste andmisest keeldumise otsuse saaja nimi, registri- või isikukood ning aadress ja sideandmed;
  23) projekteerimistingimuste andmisest keeldumise põhjendus;
  24) projekteerimistingimuste andmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  25) ehitusloa taotleja või taotleja esindaja nimi, registri- või isikukood ning aadress ja sideandmed;
  26) ehitustööde planeeritav alustamise kuupäev ja kavandatav lõpetamise tähtpäev;
  27) ehitusloa taotluse lisade loetelu;
  28) ehitusloa taotluse esitamise kuupäev;
  29) ehitusprojekti koostanud ettevõtja nimi ja äriregistri kood või isikukood;
  30) ehitusprojekti number ja autori nimi;
  31) ehitusprojekti koostanud ettevõtja maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri registreeringu number;
  32) ehitusprojekti tehnilised üldandmed;
  33) uurimistöö teinud ettevõtja nimi ja äriregistri kood või isikukood ning uurimistöö tegija nimi ja projekti number;
  34) uurimistöö teinud ettevõtja maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri registreeringu number;
  35) uurimistöö liik ja maht ning uurimistöö tegemise aeg;
  36) ehitusprojekti ekspertiisi teinud ettevõtja nimi, äriregistri kood või isikukood, eksperdi nimi;
  37) ehitusprojekti ekspertiisi teinud ettevõtja maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri registreeringu number;
  38) [kehtetu – RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  39) ehitusprojekti ekspertiisiakti number, koostamise kuupäev ja lehekülgede arv;
  40) ehitusloa saaja nimi, registri- või isikukood ning aadress ja sideandmed;
  41) ehitusloa andmise otsuse number ja kuupäev;
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  42) ehitusloa number;
  43) ehitusloa andmisest keeldumise otsuse saaja nimi, registri- või isikukood ning aadress ja sideandmed;
  44) ehitusloa andmisest keeldumise põhjendus;
  45) ehitusloa andmisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  46) ehitustööde alustamise kuupäev;
  47) omanikujärelevalve tegija ja ehitaja nimi ning registri- või isikukood;
  48) omanikujärelevalve tegija ja ehitaja maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri registreeringu number;
  49) ehitamise alustamise teatise esitamise kuupäev;
  50) ehitusloa kehtivuse peatamise otsuse saaja nimi, registri- või isikukood ning aadress ja sideandmed;
  51) ehitusloa kehtivuse peatamise kuupäev, peatamise põhjustanud asjaolu ja peatamise otsuse alus;
  52) ehitusloa kehtivuse peatamise otsuse number ja kuupäev;
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  53) ehitusloa kehtivuse taastamise otsuse saaja nimi, registri- või isikukood ning aadress ja sideandmed;
  54) ehitusloa kehtivuse taastamise otsuse number ja kuupäev;
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  55) ehitusloa kehtivuse taastamise kuupäev;
  56) ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotleja nimi, registri- või isikukood ning aadress ja sideandmed;
  57) ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse sisu;
  58) ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise kuupäev;
  59) ehitusloa kehtetuks tunnistamise otsuse saaja nimi, registri- või isikukood ning aadress ja sideandmed;
  60) ehitusloa kehtetuks tunnistamise kuupäev ning otsuse alus ja otsuse sisu;
  61) ehitusloa kehtetuks tunnistamise otsuse number ja kuupäev;
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  62) järelevalve ettekirjutuse number ja ettekirjutuse tegemise kuupäev;
  63) järelevalve ettekirjutuse saaja nimi, registri- või isikukood ning elu- või asukoht ja sideandmed;
  64) ettekirjutuse teinud järelevalveametniku nimi;
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  65) järelevalveasutuse nimi, registrikood, aadress ja sideandmed;
  66) järelevalve ettekirjutuses õigusrikkumise kirjeldus;
  67) järelevalve ettekirjutuse alused ja nõuded ning ettekirjutuse täitmise tähtpäev;
  68) järelevalve ettekirjutuse kättesaamise kuupäev;
  69) järelevalve ettekirjutuse täitmise kuupäev;
  70) ehitise omaniku nimi, ehitise omaniku ja kinnisasja omaniku registri- või isikukood ning aadress ja sideandmed;
  71) kasutuselevõtu akti kinnitamise otsuse number ja kuupäev;
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  72) kasutusele võtmise aasta;
  73) kasutuselevõtu akti number;
  74) tehnilised üldandmed;
  75) tehnilised detailandmed;
  76) kasutuselevõtu akti kinnitamisest keeldumise otsuse saaja nimi, registri- või isikukood ning aadress ja sideandmed;
  77) kasutuselevõtu akti kinnitamisest keeldumise põhjendus;
  78) kasutuselevõtu akti kinnitamisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  79) ehitise ekspertiisi teinud ettevõtja nimi, äriregistri kood või isikukood, eksperdi nimi;
  80) ehitise ekspertiisi teinud ettevõtja maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri registreeringu number;
  81) [kehtetu – RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  82) ehitise ekspertiisiakti number, koostamise kuupäev ja lehekülgede arv;
  83) maa-alale kavandatava muu ehitise ehitusprojekti või eesvoolu või selle kaitselõigu veetaseme reguleerimise kavatsuse kooskõlastuse taotleja nimi, registri- või isikukood ning aadress ja sideandmed;
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  84) maa-alale kavandatava muu ehitise või eesvoolu või selle kaitselõigu, mille veetaset kavatsetakse reguleerida, nimetus ja asukoha andmed;
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  85) eesvoolu veetaseme reguleerimise või selle kaitselõigu veetaseme reguleerimise (edaspidi veetaseme reguleerimine) kohta märge;
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  86) maa-alale kavandatava muu ehitise ehitusprojekti või veetaseme reguleerimise kavatsuse kooskõlastuse taotluse sisu;
  87) maa-alale kavandatava muu ehitise ehitusprojekti või veetaseme reguleerimise kavatsuse kooskõlastuse taotluse esitamise kuupäev;
  88) maa-alale kavandatava muu ehitise ehitusprojekti või veetaseme reguleerimise kavatsuse kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood ning aadress ja sideandmed;
  89) maa-alale kavandatava muu ehitise ehitusprojekti või veetaseme reguleerimise kavatsuse kooskõlastuse tingimused ja sisu kokkuvõte;
  90) maa-alale kavandatava muu ehitise ehitusprojekti või veetaseme reguleerimise kavatsuse kooskõlastamise otsuse number ja kuupäev;
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  91) maa-alale kavandatava muu ehitise ehitusprojekti või veetaseme reguleerimise kavatsuse kooskõlastamisest keeldumise otsuse saaja nimi, registri- või isikukood ning aadress ja sideandmed;
  92) maa-alale kavandatava muu ehitise ehitusprojekti või veetaseme reguleerimise kavatsuse kooskõlastamisest keeldumise otsuse põhjendus ja kokkuvõte;
  93) maa-alale kavandatava muu ehitise ehitusprojekti või veetaseme reguleerimise kavatsuse kooskõlastamisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  94) maa-ala siht- või kasutusotstarbe muutmise kooskõlastuse taotleja nimi, registri- või isikukood ning aadress ja sideandmed;
  95) maa-ala siht- või kasutusotstarbe muutmise kohta märge;
  96) maa-ala siht- või kasutusotstarbe muutmise kooskõlastuse taotluse sisu;
  97) maa-ala siht- või kasutusotstarbe muutmise kooskõlastuse taotluse esitamise kuupäev;
  98) maa-ala siht- või kasutusotstarbe muutmise kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood, aadress ja sideandmed;
  99) maa-ala siht- või kasutusotstarbe muutmise kooskõlastuse tingimused ja sisu kokkuvõte;
  100) maa-ala siht- või kasutusotstarbe muutmise kooskõlastamise otsuse number ja kuupäev;
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  1001) maa-ala siht- või kasutusotstarbe muutmise kooskõlastamisest keeldumise otsuse saaja nimi, registri- või isikukood ning aadress ja sideandmed;
  1002) maa-ala siht- või kasutusotstarbe muutmise kooskõlastamisest keeldumise otsuse põhjendus ja kokkuvõte;
  1003) maa-ala siht- või kasutusotstarbe muutmise kooskõlastamisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  101) maa-alal maakorraldustoimingu kooskõlastuse taotleja nimi, registri- või isikukood ning aadress ja sideandmed;
  102) maa-alal maakorraldustoimingu kooskõlastuse taotluse sisu;
  103) maa-alal maakorraldustoimingu kooskõlastuse taotluse esitamise kuupäev;
  104) maa-alal maakorraldustoimingu kooskõlastuse saaja nimi, registri- või isikukood ning aadress ja sideandmed;
  105) maa-alal maakorraldustoimingu kooskõlastuse sisu kokkuvõte ja tingimused;
  106) maa-alal maakorraldustoimingu kooskõlastamise otsuse number ja kuupäev;
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  1061) maa-alal maakorraldustoimingu kooskõlastamisest keeldumise otsuse saaja nimi, registri- või isikukood ning aadress ja sideandmed;
  1062) maa-alal maakorraldustoimingu kooskõlastamisest keeldumise otsuse põhjendus ja kokkuvõte;
  1063) maa-alal maakorraldustoimingu kooskõlastamisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  107) kasutusotstarbe lõppenuks lugemise taotluse esitaja nimi, registri- või isikukood ning aadress ja sideandmed;
  108) kasutusotstarbe lõppenuks lugemise taotluse sisu;
  109) kasutusotstarbe lõppenuks lugemise taotluse esitamise kuupäev;
  110) kasutusotstarbe lõppenuks lugemise otsuse saaja nimi, registri- või isikukood ning aadress ja sideandmed;
  111) kasutusotstarbe lõppenuks lugemise otsuse alus ja kokkuvõte;
  112) kasutusotstarbe lõppenuks lugemise otsuse number ja kuupäev;
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  113) kasutusotstarbe lõppenuks lugemisest keeldumise otsuse saaja nimi, registri- või isikukood ning aadress ja sideandmed;
  114) kasutusotstarbe lõppenuks lugemisest keeldumise otsuse alus ja kokkuvõte;
  115) kasutusotstarbe lõppenuks lugemisest keeldumise otsuse number ja kuupäev;
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  116) ja 117)
[kehtetud – RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Käesolevas põhimääruses käsitatakse maaparandusehitise maa-ala pindalana selle brutopindala, välja arvatud haritava maa pindala.

  (3) Maaparandusehitise ehitusprojekti tehnilised üldandmed, maaparandusehitise tehnilised üldandmed ja maaparandusehitise tehnilised detailandmed esitatakse:
  1) eraldi põllumajandusmaa kuivendussüsteemi, põllumajandusmaa veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi, põllumajandusmaa niisutussüsteemi ja metsamaa kuivendussüsteemi kohta;
  2) eraldi uusehituse ja olemasoleva ehitise rekonstrueeritava osa kohta, kui ehitis koosneb nii uuest kui ka rekonstrueeritavast osast.

§ 16.  Maaparandusehitise üldandmed

  Maaparandusehitise üldandmed on:
  1) eesvoolu nimetus ja pikkus;
  2) reguleeriva võrguga maa-ala pindala.

§ 17.  Maaparandusehitist teenindava tee andmed

  Maaparandusehitist teenindava tee andmed on:
  1) tee nimetus ja pikkus;
  2) selle ehitise nimetus, mida tee teenindab.

§ 18.  Maaparandusehitise ehitusprojekti tehnilised üldandmed

  (1) Põllumajandusmaa kuivendussüsteemi ehitusprojekti tehnilised üldandmed on:
  1) kuivendatud maa pindala koos polderkuivenduse pindalaga kokku, sealhulgas eraldi drenaažkuivenduse ja kraavkuivenduse pindala;
  2) kuivendatud haritava maa pindala koos polderkuivenduse pindalaga kokku, sealhulgas eraldi drenaažkuivenduse ja kraavkuivenduse pindala;
  3) polderkuivenduse pindala;
  4) eesvoolu pikkus;
  5) ehitist teenindava tee pikkus.

  (2) Põllumajandusmaa veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi ehitusprojekti tehnilised üldandmed on:
  1) dreenniisutuse pindala;
  2) eesvoolu pikkus;
  3) ehitist teenindava tee pikkus.

  (3) Põllumajandusmaa niisutussüsteemi ehitusprojekti tehnilised üldandmed on:
  1) niisutatav pindala kokku, sealhulgas eraldi niisutatav pindala kuivendatud haritaval maal;
  2) eesvoolu pikkus;
  3) ehitist teenindava tee pikkus.

  (4) Metsamaa kuivendussüsteemi ehitusprojekti tehnilised üldandmed on:
  1) kuivendatud metsamaa pindala;
  2) eesvoolu pikkus;
  3) ehitist teenindava tee pikkus.

§ 19.  Maaparandusehitise tehnilised üldandmed

  (1) Põllumajandusmaa kuivendussüsteemi ehitise tehnilised üldandmed on:
  1) kuivendatud maa pindala koos polderkuivenduse pindalaga kokku, sealhulgas eraldi drenaažkuivenduse ja kraavkuivenduse pindala;
  2) kuivendatud haritava maa pindala koos polderkuivenduse pindalaga kokku, sealhulgas eraldi drenaažkuivenduse ja kraavkuivenduse pindala;
  3) polderkuivenduse pindala.

  (2) Põllumajandusmaa veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi ehitise tehnilisteks üldandmeteks on dreenniisutuse pindala.

  (3) Põllumajandusmaa niisutussüsteemi ehitise tehnilisteks üldandmeteks on niisutatav pindala kokku, sealhulgas eraldi niisutatav pindala kuivendatud haritaval maal.

  (4) Metsamaa kuivendussüsteemi ehitise tehnilisteks üldandmeteks on kuivendatud metsamaa pindala.

§ 20.  Maaparandusehitise tehnilised detailandmed

  (1) Kraavide ja kraavidel asuvate rajatiste tehnilised detailandmed on:
  1) eesvoolu pikkus;
  2) kuivenduskraavi pikkus;
  3) sildade arv kokku, sealhulgas eraldi raudbetoon-, teras- ja puitsildade arv;
  4) truupide arv kokku, sealhulgas eraldi raudbetoon-, teras- ja plasttruupide arv;
  5) purrete arv.

  (2) Drenaažisüsteemi rajatiste tehnilised detailandmed on:
  1) drenaažitorustiku pikkus kokku, sealhulgas eraldi savist, plastist ja muust materjalist drenaažitorustiku pikkus;
  2) drenaažikaevude arv;
  3) regulaatorkaevude arv;
  4) drenaažisuudmete arv.

  (3) Niisutussüsteemi seadmete tehnilised detailandmed on:
  1) niisutussüsteemi seadmete arv;
  2) niisutussüsteemi seadme nimetus;
  3) puurkaevude arv.

  (4) Regulaatori tehnilised detailandmed on:
  1) regulaatorite arv;
  2) regulaatori suurim rõhk;
  3) regulaatori normaalveeseis;
  4) regulaatori suurim vooluhulk.

  (5) Pumpla tehnilised detailandmed on:
  1) paiksete pumplate arv;
  2) paikse pumpla võimsus;
  3) teisaldatavate pumplate arv;
  4) teisaldatava pumpla võimsus;
  5) kaitsetammi pikkus;
  6) survetorustiku pikkus;
  7) liinikaevude arv.

  (6) Paisjärve tehnilised detailandmed on:
  1) paisjärvede arv;
  2) paisjärve kogumaht;
  3) paisjärve reguleeriv maht;
  4) paisjärve pindala.

  (7) Maaparandusehitise teenindava tee tehnilised detailandmed on:
  1) kruuskattega tee pikkus;
  2) teekraavi pikkus;
  3) mahasõidukohtade arv;
  4) möödasõidukohtade arv;
  5) sõiduki tagasipööramise kohtade arv.

  (8) Keskkonnakaitserajatiste tehnilised detailandmed on:
  1) kaitsepuistu pikkus;
  2) tuletõrjetiikide arv;
[RT I 2008, 26, 172 - jõust. 01.07.2008]
  3) settebasseinide arv;
  4) kivipuistete arv.
[RT I 2008, 26, 172 - jõust. 01.07.2008]

§ 21.  Maaparandussüsteemi ja maaparandusehitise kood

  (1) Maaparandussüsteemi kood on kolmeteistkümnekohaline numbrite kordumatu kombinatsioon.
[RT I 2008, 26, 172 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Maaparandusehitise esmakordsel registreerimisel antakse maaparandusehitisele maaparandussüsteemi piires kordumatu kood, mis on kolmekohaline numbrite kombinatsioon.

  (3) Ühe maaparandusehitise kohta käivatele dokumentidele kantakse sama maaparandusehitise kood.


4. jagu

Andmete kandmine registrisse

§ 22.  Andmete kandmine registrisse

  (1) Volitatud töötleja kannab andmed registrisse viie tööpäeva jooksul andmete saamisest, otsuse tegemisest või ettekirjutuse jõustumisest arvates.
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Registrisse kantavate andmete kontrolliks toimub andmete ristkasutus maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registriga.

  (3) –(4)
[kehtetud – RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]

§ 23.  [kehtetu – RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]

§ 24.  Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Kui registri volitatud töötleja avastab registris ebaõiged andmed või kui andmete esitaja teavitab teda registris olevatest ebaõigetest andmetest, parandab registri volitatud töötleja nimetatud andmed registris viie tööpäeva jooksul nendest teadasaamise päevast arvates.

  (2) Volitatud töötlejal on õigus muuta maaparandusehitise tehnilisi andmeid ja kaardiandmeid seoses maaregistris registreeritud katastriüksuse sihtotstarbe muutumisega.
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]


5. jagu

Juurdepääs registrisse kantud andmetele

§ 25.  Juurdepääs registriandmetele

  (1) Registriandmed on avalikud, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

  (2) Registriandmetele võimaldatakse ööpäevaringne juurdepääs registri volitatud töötleja veebilehel.

§ 26.  Registriandmete väljastamine

  (1) Registriandmete kinnitatud väljavõtte väljastab registri volitatud töötleja pädev ametiisik.
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Registriandmed, millele on õigusakti alusel kehtestatud juurdepääsupiirang, väljastatakse õigustatud isikule kirjaliku avalduse alusel paberkandjal või digitaalselt.

  (3) Muu teave väljastatakse «Avaliku teabe seaduses» sätestatud korras.

  (4) Volitatud töötleja dokumendiregistris registreeritakse andmete registrist väljastamisel järgmised andmed:
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  1) koosseis;
  2) kasutamise otstarve;
  3) väljastamise aeg;
  4) saaja isiku nimi.

§ 27.  Registriandmete väljastamise eest tasumine

  Registriandmed väljastatakse tasuta, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.


6. jagu

Järelevalve teostamine registri pidamise üle ja registri pidamise finantseerimine

§ 28.  Järelevalve teostamise kord

  (1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad registri vastutav töötleja ning «Avaliku teabe seaduse» § 531 lõikes 1 nimetatud asutus. Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.
[RT I 2008, 26, 172 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Registri tegevuse üle järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus:
  1) tutvuda registrisse kantud andmetega ja registri pidamise dokumentidega;
  2) siseneda ruumidesse, kus andmeid hoitakse ja töödeldakse või kus asuvad töötlemiseks kasutatavad seadmed;
  3) saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamises puuduse ilmnemise korral kõrvaldab registri volitatud töötleja järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puuduse ettekirjutuses määratud tähtajaks.

§ 29.  Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest registri volitatud töötleja eelarve kaudu.


7. jagu
REGISTRI LIKVIDEERIMINE

§ 30.  Registri likvideerimise kord

  Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Register likvideeritakse kooskõlas «Arhiiviseaduses» sätestatud nõuetega.
[RT I 2008, 26, 172 - jõust. 01.07.2008]

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 31.  Ristkasutus teiste registrite andmetega

  Hiljemalt 1. jaanuariks 2005. a peab olema tagatud registri andmete ristkasutus «Maaparandusseaduse» §-s 44 nimetatud registritega.

§ 32.  Andmete registrisse kandmine

  (1) Selle maaparandussüsteemi andmed, mille kasutuselevõtu akt on kinnitatud ajavahemikul 1. juulist 2003. a 1. juulini 2004. a, kantakse registrisse 1. oktoobriks 2004. a.

  (2) Enne 1. juulit 2003. a ehitatud maaparandussüsteemi andmed kantakse registrisse 1. juuliks 2005. a.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed kantakse registrisse «Maaparandusseaduse» § 81 lõike 3 alusel kehtestatava korra kohaselt.

§ 33.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json