Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine seoses „Politsei ja piirivalve seaduse“ jõustumisega

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 99, 1465

Justiitsministri määruste muutmine seoses „Politsei ja piirivalve seaduse“ jõustumisega

Vastu võetud 18.12.2009 nr 43

Määrus kehtestatakse «Kohtuekspertiisiseaduse» § 11 lõike 5 ja Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2001. a määruse nr 360 «Volituste andmine «Kohtuekspertiisiseadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» ning «Vangistusseaduse» § 109 lõike 2, «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse» § 7 lõike 3 ja «Politsei ja piirivalve seaduse» § 726 lõike 7 ja § 727 lõike 13 alusel.

§ 1. Justiitsministri 11. detsembri 2001. a määruse nr 95 «Riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja pidamise kord» (RTL 2001, 135, 1948; 2005, 93, 1405) §-s 10 asendatakse sõna «Politseiametile» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveametile».

§ 2. Justiitsministri 30. mai 2006. a määruses nr 17 «Vangla saatemeeskonna ülesanded ja töökord» (RTL 2006, 47, 840; 74, 1362) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Alarmsõiduk varustatakse eriseadmetega «Liiklusseaduse» § 71 lõike 7 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruse kohaselt.»;

2) paragrahvi 36 lõikes 2 ja § 37 lõikes 2 asendatakse sõna «politseiprefektuurist» sõnaga «politseiasutusest».

§ 3. Justiitsministri 30. aprilli 2008. a määruse nr 18 «Narkootilise või psühhotroopse aine või nende lähteaine säilitamise, õppeotstarbel kasutamiseks üleandmise ja hävitamise kord» (RTL 2008, 36, 521) § 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Eriarvestusele kuuluva aine hävitamiseks moodustab instituudi direktor komisjoni, mille koosseisu kuuluvad Politsei- ja Piirivalveameti esindaja ning käesoleva määruse § 2 lõike 5 alusel nimetatud isik.»

§ 4. Justiitsministri 27. mai 2009. a määruses nr 18 «Joobeseisundi tuvastamisel vere- ja uriiniproovi uuringu tulemuse ekspertiisiakti vormi kehtestamine» (RTL 2009, 45, 613) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 726 lõike 7 ja § 727 lõike 13 alusel.»;

2) paragrahvis 1 asendatakse sõnad «politseiseaduse V2 peatükis» sõnadega «politsei ja piirivalve seaduse 21. peatükis».

§ 5. Määrus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json