Teksti suurus:

Justiitsministri 28. augusti 2002. a määruse nr 56 „Kohtu registriosakonna kodukord“ ja 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 99, 1466

Justiitsministri 28. augusti 2002. a määruse nr 56 „Kohtu registriosakonna kodukord“ ja 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmine

Vastu võetud 18.12.2009 nr 44

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 42 lõike 1, «Äriseadustiku» § 67 lõike 4 punkti 1 ja § 541 lõike 2, «Mittetulundusühingute seaduse» § 76 ja § 111 lõike 2, «Kommertspandiseaduse» § 37, «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 336 lõike 3 ja § 592 lõike 1 ning «Notariaadiseaduse» § 57 punkti 1 alusel.

§ 1. Justiitsministri 28. augusti 2002. a määruses nr 56 «Kohtu registriosakonna kodukord» (RTL 2002, 103, 1558; 2008, 99, 1389) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõike 1 punktist 7 ja § 12 lõike 1 punktist 6 jäetakse välja sõnad «majandusaasta aruanded,»;

2) paragrahvi 28 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sulgudes olevad sõnad «avalduse, määruskaebus, majandusaasta aruande vm» sõnadega «avalduse, määruskaebuse vm»;

3) paragrahv 34 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 34. Dokumentide vastuvõtmata jätmine

(1) Dokumente vastuvõttev teenistuja on kohustatud vastu võtma kõik esitatud dokumendid, välja arvatud majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid. Keeldumise kohta määrust ei vormistata.

(2) Posti teel registriosakonda saadetud majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid tagastatakse isiku soovil registriosakonnas kohapeal kuue kuu jooksul majandusaasta aruande registriosakonda saabumisest. Posti teel saabunud majandusaasta aruanded ja nendega koos esitatavad dokumendid ei kuulu edasisele säilitamisele.»;

4) paragrahvi 39 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 39 lõikest 9 jäetakse välja sõnad «ja lõikes 7»;

6) paragrahv 259 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 261 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid, filiaali tegevusaruande või nende eraldiesitatud osa vaatab kohtunikuabide tööjaotusplaani kohaselt läbi kohtunikuabi või registrisekretär.»;

8) paragrahvi 261 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) asjaolu, et aruandes oleks kajastatud ettevõtja, filiaali, mittetulundusühingu või sihtasutuse ärinimi või nimi, registrikood ja asukoht;»;

9) paragrahvi 261 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) et majandusaasta aruandega oleks esitatud äriühingu müügitulu kuni kümne suurema tegevusala kaupa Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) kohaselt;»;

10) paragrahvi 261 lõiget 2 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

« 71) et majandusaasta aruandega oleks esitatud mittetulundusühingu ja sihtasutuse aruandeaasta põhitegevusala Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) kohaselt;»;

11) paragrahvi 261 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Aruandluskeskkonnas koostatud ja aruandluskeskkonnas kõigi raamatupidamiskohustuslase esindusõiguslike isikute poolt digitaalallkirjastatud majandusaasta aruandes kontrollib läbivaataja käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 4 nimetatud asjaolu.»;

12) paragrahvi 261 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid vaadatakse läbi kolme kuu jooksul nende esitamisest.»;

13) paragrahvi 274 lõike 3 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Paberkandjal esitatud dokumendi lihtärakirja võib hävitada ja seda ei pea toimikusse köitma, kui:»;

14) paragrahvi 291 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Majandusaasta aruannete päevikusse märgitakse infosüsteemis ettenähtud andmed esitatud majandusaasta aruannete ja nendega koos esitatavate dokumentide esitamise ja läbivaatamise kohta, sealhulgas:»;

15) paragrahvi 311 lõike 1 punktis 14 asendatakse sõnad «majandusaasta aruande lisas» sõnadega «majandusaasta aruandega»;

16) paragrahvi 312 lõike 1 punktid 1 ja 42 tunnistatakse kehtetuks;

17) määruse peatükki 92 täiendatakse kolmanda jaoga järgmises sõnastuses:

«3. jagu
Majandusaasta paberaruanne

§ 31832. Paberkandjal esitatud majandusaasta aruande läbivaatamine

(1) Aruandeperioodi kohta, mis algas enne 2009. aasta 1. jaanuari, võib raamatupidamiskohustuslane esitada majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid registriosakonnale paberkandjal või saata postiga. Käesoleva kodukorra §-s 34 sätestatut ei kohaldata.

(2) Kui majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid esitatakse registriosakonnas kohapeal, väljastatakse aruande esitajale käesoleva kodukorra §-s 30 sätestatud tõend.

(3) Paberkandjal esitatud majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid tuleb registriosakonnas pärast aruande päevikus arvelevõtmist ühe tööpäeva jooksul skaneerida.

(4) Aruanded tuleb skaneerida loetavalt. Aruanne, mis on skaneeritud, märgistatakse registriosakonna juhataja poolt kehtestatud korras. Skaneeritud aruanne edastatakse digitaalselt Registrite ja Infosüsteemide Keskusele.».

§ 2. Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» (RTL 2006, 5, 77; 2009, 32, 414) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 336 lõike 3, § 482 lõike 4 ja § 484 lõike 3, «Äriseadustiku» § 4 lõike 6, § 67 lõike 4 punktide 1 ja 4, § 1391 lõike 1, § 151 lõike 2, § 318 lõike 51, § 520 lõike 42 ja § 541 lõigete 2–4, «Erakonnaseaduse» § 81 lõike 3, «Mittetulundusühingute seaduse» § 76 ja § 111 lõike 2, «Notariaadiseaduse» § 57 punkti 1, «Kinnistusraamatuseaduse» § 1 lõike 3 punkti 1 ja «Abieluvararegistri seaduse» § 1 lõike 21 alusel»;

2) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid;»;

3) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehe https://ettevotjaportaal.rik.ee/ kaudu esitatakse kohtule:»;

5) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid – digitaalse isikutuvastusega, sealhulgas esitaja tuvastamisega internetipangas;»;

6) paragrahvi 112 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Juriidiline isik, mille ühelgi juhatuse liikmel ei ole autentimisvahendit, mis võimaldaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse digitaalallkirjastada, ega õigust seda taotleda, esitab Kohtute Raamatupidamiskeskusele kohtu registriosakonna kaudu digitaalallkirjastatud taotluse asemel notariaalselt kinnitatud avalduse. Avalduses tuleb märkida käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed. Avalduse vastavust nõuetele kontrollib kohtu registriosakond.»;

7) paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 12. Majandusaasta aruande elektrooniline esitamine

(1) Majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid esitatakse majandusaasta aruande elektroonilise koostamise ja esitamise keskkonnas (edaspidi aruandluskeskkond). Aruandluskeskkond asub käesoleva määruse § 10 lõikes 1 nimetatud veebilehel.

(2) Raamatupidamiskohustuslane, kes lähtub majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide koostamisel «Raamatupidamise seaduse» § 141 lõikest 3, koostab ja esitab need dokumendid aruandluskeskkonnas või laadib vastavad andmed aruandluskeskkonda.

(3) Raamatupidamiskohustuslane, kes ei lähtu majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide koostamisel käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatust, kuid peab kohtule esitama majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid, esitab need dokumendid kohtule aruandluskeskkonnas PDF-vormingus.

(4) Majandusaasta aruande esitamisel täidab raamatupidamiskohustuslane aruandluskeskkonnas andmeväljad sidevahendite andmete (telefon, faks, e-posti aadress ja veebilehe aadress), osanike nimekirja, mittetulundusühingu või sihtasutuse aruandeaasta põhitegevusala või äriühingu müügitulu jaotuse kohta.»;

8) määrust täiendatakse §-dega 121–124 järgmises sõnastuses:

« § 121. Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine aruandluskeskkonnas

(1) Majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid koostab ja esitab aruandluskeskkonnas raamatupidamiskohustuslase registrisse kantud juhatuse liige, täisosanik, esindusõiguslik usaldusosanik, likvideerija, pankrotihaldur või filiaali juhataja (edaspidi raamatupidamiskohustuslase esindusõiguslik isik).

(2) Raamatupidamiskohustuslase esindusõiguslik isik võib majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide koostamiseks ja esitamiseks aruandluskeskkonnas volitada teise isiku.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud toimingu saab teha ka notari kaudu. Notar tõestab raamatupidamiskohustuslase esindusõigusliku isiku poolt välja antava volituse ja sisestab volituse andmed aruandluskeskkonda.

(4) Raamatupidamiskohustuslane, kelle ühtegi esindusõiguslikku isikut ei ole võimalik aruandluskeskkonda autentimisel üheselt siduda äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse raamatupidamiskohustuslase kohta kantud andmetega, võib majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid lasta koostada ja esitada ka muul isikul.

§ 122. Majandusaasta aruande allkirjastamine aruandluskeskkonnas

(1) Kui majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid on aruandluskeskkonnas koostatud, digitaalallkirjastavad kõik raamatupidamiskohustuslase esindusõiguslikud isikud majandusaasta aruande aruandluskeskkonnas.

(2) Kui kõigil raamatupidamiskohustuslase esindusõiguslikel isikutel ei ole võimalik majandusaasta aruannet digitaalallkirjastada, allkirjastavad kõik raamatupidamiskohustuslase esindusõiguslikud isikud aruandluskeskkonnas koostatud dokumendid paberkandjal ning lisavad need aruandluskeskkonda PDF-vormingus.

§ 123. Audiitori järeldusotsuse vormistamine aruandluskeskkonnas

(1) Raamatupidamiskohustuslase esindusõiguslik isik määrab aruandluskeskkonnas raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks audiitori, kui audiitorkontroll on kohustuslik. Määratud audiitor peab määramise aruandluskeskkonnas aktseptima.

(2) Kui audiitorkontroll on kohustuslik, vormistab audiitor aruandluskeskkonnas järeldusotsuse. Audiitori järeldusotsus peab olema digitaalallkirjastatud.

(3) Käesoleva määruse § 122 lõikes 2 sätestatud juhul võib järeldusotsuse esitada koos aruandluskeskkonda lisatava PDF-vormingus majandusaasta aruandega, mille kõik raamatupidamiskohustuslase esindusõiguslikud isikud on paberkandjal allkirjastanud. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata.

§ 124. Majandusaasta aruande esitamine PDF-vormingus

Käesoleva määruse § 12 lõikes 3 nimetatud raamatupidamiskohustuslase esindusõiguslik isik lisab aruandluskeskkonda kõigi raamatupidamiskohustuslase esindusõiguslike isikute poolt paberkandjal allkirjastatud ning seaduses sätestatud juhtudel auditeeritud majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid PDF-vormingus. Vastavalt kohaldatakse käesoleva määruse § 121 ja § 123.»;

9) paragrahvi 14 lõikes 1 asendatakse sõnad «formaadis csv» sõnadega «CSV-vormingus»;

10) paragrahvi 201 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid.»;

11) paragrahvi 201 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

12) määrust täiendatakse §-dega 27, 28 ja 29 järgmises sõnastuses:

« § 27. Majandusaasta aruande esitamine notari kaudu

(1) Majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid, mis on koostatud aruandeperioodi kohta, mis algab 2009. aasta 1. jaanuaril, saab esitada kohtule ka notari kaudu.

(2) Raamatupidamiskohustuslane esitab kõigi raamatupidamiskohustuslase esindusõiguslike isikute poolt allkirjastatud majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide ärakirja notarile elektrooniliselt PDF-vormingus või paberkandjal notaribüroos kohapeal. Elektrooniliselt esitatud majandusaasta aruanne peab aruande esitaja poolt olema digitaalallkirjastatud. Notar ei pea kontrollima esitatud dokumentide vastavust originaalile.

(3) Majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide ärakirja esitamisel peab nende esitaja edastama notarile justiitsministri 19. juuni 2009. aasta määruse nr 23 «Notariaadimäärustik» § 57 lõike 1 punktis 3 nimetatud andmed. Paberkandjal majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide esitamisel peab notar tuvastama nende dokumentide esitaja isiku.

(4) Majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide esitamisel notari kaudu ei pea notar tuvastama aruande esitaja esindusõigust.

(5) Notar esitab majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide ärakirja kohtule aruandluskeskkonnas viie tööpäeva jooksul, jättes täitmata või muutmata aruandluskeskkonnas olevad andmeväljad sidevahendite andmete (telefon, faks, e-posti aadress ja veebilehe aadress), osanike nimekirja, mittetulundusühingu või sihtasutuse aruandeaasta põhitegevusala või äriühingu müügitulu jaotuse kohta.

§ 28. Majandusaasta paberaruande esitamine

(1) Aruandeperioodi kohta, mis algas enne 2009. aasta 1. jaanuari, võib raamatupidamiskohustuslane esitada majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid kohtule paberkandjal või saata postiga.

(2) Majandusaasta paberaruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid esitatakse trükitud kujul (arvuti või trükimasinaga), ühepoolselt täidetud, kokku köitmata ning nummerdatud lehtedel.

(3) Aruande iga leht peab olema allkirjastatud vähemalt ühe raamatupidamiskohustuslase esindusõigusliku isiku poolt. Kõik raamatupidamiskohustuslase esindusõiguslikud isikud kirjutavad alla majandusaasta aruande viimasele lehele.

(4) Aruande esimene leht on tiitelleht, millel märgitakse:
1) pealkiri «Majandusaasta aruanne»;
2) aruandeaasta algus ja lõpp;
3) ärinimi või sihtasutuse nimi ja registrikood;
4) sihtnumber ja aadress (maja ja korteri number, tänava või talu nimi, asula, kohaliku omavalitsuse üksuse ja maakonna nimi);
5) sidevahendite andmed (telefon, faks, e-posti aadress ja veebilehe aadress). Telefoni- ja faksinumbri ette tuleb märkida riigi suunakood;
6) audiitori või audiitorühingu nimi.

(5) Aruande tiitellehe näidisvorm tehakse kättesaadavaks Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehel www.rik.ee.

(6) Kohtu registriosakonnale esitatakse majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide ärakiri.

§ 29. Majandusaasta aruande esitamine enne 2009. aasta 1. jaanuari alanud aruandeperioodi kohta

Aruandeperioodi kohta, mis algas enne 2009. aasta 1. jaanuari, võib raamatupidamiskohustuslane esitada majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid käesoleva määruse §-s 124 sätestatud korras.»

§ 3. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

(2) Määruse § 2 punkt 8, jõustub osas, millega muudetakse justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» § 121 lõiget 3, 2010. aasta 1. märtsil.

(3) Määruse § 2 punkt 12, jõustub osas, millega muudetakse justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» § 27 lõiget 5, 2010. aasta 1. märtsil.

(4) Määruse § 2 punkt 11 jõustub 2010. aasta 1. märtsil.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json