Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seoses Politsei- ja Piirivalveameti moodustamisega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2010
Avaldamismärge:RTL 2009, 99, 1476

Siseministri määruste muutmine seoses Politsei- ja Piirivalveameti moodustamisega

Vastu võetud 18.12.2009 nr 76

Määrus kehtestatakse «Jälitustegevuse seaduse» § 104 lõike 2, «Karistusregistri seaduse» § 1 lõike 3, § 14 lõike 2 ja § 19 lõike 3, «Kodakondsuse seaduse» § 21 lõike 1, «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse» § 7 lõike 1, «Politsei ja piirivalve seaduse» § 19 lõike 1, «Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse» § 43 lõike 6, «Relvaseaduse» § 6 lõike 5, § 23 lõike 13, § 35 lõike 6, § 38 lõike 4, § 45 lõike 9, § 59 lõike 4, § 621 lõigete 4 ja 6, § 622 lõike 4, «Surma põhjuse tuvastamise seaduse» § 22 lõike 2, «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 49 lõike 1 punkti 10, «Välismaalaste seaduse» § 2 ja § 1012 lõike 2, § 132 lõigete 1 ja 3 ning § 16, «Välismaalase rahvusvahelise kaitse andmise seaduse» § 101 lõike 5, § 32 lõike 8 ja § 51 lõike 6 ning «Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse» § 201 lõike 4, § 223 lõike 5, § 224 lõike 6, § 2621 lõike 1 ja § 2623 lõike 2 alusel.

§ 1. Siseministri 3. mai 1996. a määrusega nr 7 «Politsei ning tuletõrje- ja päästeasutuste koostöö kord tulekahju, plahvatuse, tehnoloogilise avarii, radioaktiivse saastatuse ja muu õnnetuse sündmuskohal» kinnitamine» (RTL 1996, 54, 336; 1999, 53, 717) kinnitatud «Politsei ning tuletõrje- ja päästeasutuste koostöö kord tulekahju, plahvatuse, tehnoloogilise avarii, radioaktiivse saastatuse ja muu õnnetuse sündmuskohal» punktis 1 asendatakse sõna «Politseiameti» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti».

§ 2. Siseministri 25. veebruari 1999. a määrusega nr 48 «Karistusregistri pidamise korra ja registrikaardi vormi kinnitamine» (RTL 1999, 37, 495) kinnitatud «Karistusregistri pidamise korras» tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 3 asendatakse sõna «Politseiamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet»;

2) punktis 7 asendatakse sõna «politseipeadirektor» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor».

§ 3. Siseministri 25. veebruari 1999. a määrusega nr 49 «Karistusregistri teadete väljastamise korra kinnitamine» (RTL 1999, 37, 496; 2007, 60, 1083) kinnitatud «Karistusregistri teadete väljastamise korra» punktis 19 asendatakse sõna «Politseiamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet».

§ 4. Siseministri 11. mai 2000. a määruse nr 14 «Karistusregistri kasutajate registreerimine» (RTL 2000, 53, 811) §-s 4 asendatakse sõna «politseipeadirektori» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori».

§ 5. Siseministri 6. detsembri 2001. a määruses nr 95 «Relvasoetamisloa ja relvaloa taotleja eksami läbiviimise kord» (RTL 2001, 133, 1936; 2002, 10, 99) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1, § 5 lõikes 4 ja §-s 8 asendatakse sõna «politseiprefekt» sõnaga «prefekt»;

2) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõna «politseiprefektuuri» sõnaga «politseiasutuse».

§ 6. Siseministri 6. detsembri 2001. a määruses nr 96 «Nõuded vastutava isiku teadmistele ja tema eksamineerimise kord» (RTL 2001, 133, 1937; 2002, 10, 99) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 3, § 4 lõigetes 2 ja 3, § 8 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna «politseiprefektuur» sõnaga «politseiasutuse» vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõikes 1, § 5 lõikes 3 ja §-s 7 asendatakse sõna «politseiprefekt» sõnaga «prefekt».

§ 7. Siseministri 17. detsembri 2001. a määruses nr 100 «Sundvõõrandatud relva ja laskemoona realiseerimise ja hävitamise kord» (RTL 2001, 137, 2018; 2002, 10, 99) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvides 1, 8 ja 11 asendatakse sõna «Politseiamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet» vastavas käändes;

2) paragrahvis 2 asendatakse sõna «politseipeadirektori» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori».

§ 8. Siseministri 27. juuli 2004. a määruses nr 49 «Väljasaatmiskeskuse sisekorraeeskirja kehtestamine» (RTL 2004, 104, 1687; 2007, 93, 1544) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Siseministeeriumi ametniku, Politsei- ja Piirivalveameti ametniku, politseiametniku, migratsioonijärelevalveametniku, prokuröri, kohtuniku ja Eesti Advokatuuri liikme isiku võib tuvastada ametitunnistuse alusel.»;

2) paragrahvi 2 lõikes 6, § 3 lõikes 2, §-s 6, § 12 lõikes 1, § 19 pealkirjas ning lõigetes 1 ja 2 , § 20 lõikes 3, § 21 lõikes 3, § 22 lõikes 2, § 23 lõikes 1, § 27 lõikes 7, § 28 lõigetes 2 ja 3, § 31 lõigetes 2 ja 4, § 32 lõikes 3, § 37 lõikes 2, § 43 lõikes 5, § 44 lõigetes 2 ja 3 ning § 45 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõnad «väljasaatmiskeskuse ametnik» sõnaga «migratsioonijärelevalveametnik» vastavas käändes;

3) paragrahvis 13 ja § 45 lõikes 2 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniameti» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti»;

4) paragrahvi 20 lõikes 2 ja § 21 lõikes 4 asendatakse sõnad «väljasaatmiskeskuse ametnikud» sõnaga «migratsioonijärelevalveametnikud».

§ 9. Siseministri 1. novembri 2004. a määruses nr 59 «Jälitustoimiku pidamise kord» (RTL 2004, 144, 2171; 2008, 99, 1403) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna «Politseiametil» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveametil»;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Jälitusasutuse juht võib oma käskkirjaga kinnitada lõikes 2 nimetatud jälitusasutuse koodi kahe viimase numbri jaotuse oma struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste vahel.»

§ 10. Siseministri 3. novembri 2004. a määruse nr 61 «Tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise eelloa, loa ja deklaratsiooni vormid ning väljaandmise kord» (RTL 2004, 144, 2173; 2008, 3, 36) § 2 lõigetes 5 ja 6 ning § 4 lõigetes 5 ja 6 asendatakse sõna «Politseiameti» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti».

§ 11. Siseministri 27. detsembri 2004. a määruses nr 76 «Eestis väljastatava Euroopa tulirelvapassi vormi kehtestamine, Euroopa tulirelvapassi väljaandmise kord ning tulirelvade B-, C- ja D-klassi liigitamine» (RTL 2005, 3, 16; 2007, 33, 569) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõna «politseiprefekt» sõnaga «prefekt» vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõikes 4 asendatakse sõna «politseiprefektuuri» sõnaga «politseiasutuse».

§ 12. Siseministri 2. veebruari 2005. a määruse nr 32 «Siseministeeriumi valitsemisala asutuste määramine» (RTL 2005, 19, 213) § 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1. Viisa andmise kooskõlastamiseks on pädevad Kaitsepolitseiamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.»

§ 13. Siseministri 23. märtsi 2006. a määruse nr 12 «Kohtuarstliku lahangu saatekirja vormi kehtestamine» (RTL 2006, 29, 520) lisas asendatakse sõna «politseiprefektuuri» sõnaga «prefektuuri».

§ 14. Siseministri 20. detsembri 2006. a määruses nr 65 «Eestist läbisõiduks õhuteed pidi loa andmiseks volitatud asutus, loa andmise kooskõlastamise kord, Eestist läbisõiduks loa andmist kooskõlastavad Siseministeeriumi valitsemisala asutused ja taotluse vorm õhuteed pidi läbisõiduks» (RTL 2007, 1, 8) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 1 ja § 2 lõikes 2 asendatakse sõnad «Põhja Piirivalvepiirkond» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet»;

2) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Politsei- ja Piirivalveamet kooskõlastab Eestist läbisõiduks õhuteed pidi loa (edaspidi luba) andmise Kaitsepolitseiametiga.»;

3) paragrahvi 3 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «ja Keskkriminaalpolitsei» ja sõna «kontrollivad» asendatakse sõnaga «kontrollib»;

4) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kaitsepolitseiamet kooskõlastab loa andmise või jätab loa andmise kooskõlastamata 24 tunni jooksul loa andmise kooskõlastamiseks esitamisest arvates.»;

5) paragrahvi 3 lõikest 5 jäetakse välja sõnad «või Keskkriminaalpolitsei».

§ 15. Siseministri 7. juuli 2006. a määruses nr 47 «Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ametiruumide sisekorra eeskiri» (RTL 2006, 56, 1026) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniameti» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti»;

2) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Varjupaigataotlejaid (edaspidi taotleja) võib ajutiselt majutada Politsei- ja Piirivalveameti ametiruumides (edaspidi majutusruumid) aadressil Tallinn Vilmsi 59, kui see on vajalik varjupaigamenetluses toimingute sooritamiseks.»;

3) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Majutusruumidesse sisenemiseks ja seal viibimiseks annab taotlejale loa (edaspidi majutusluba) selleks volitatud Politsei- ja Piirivalveameti ametnik (edaspidi volitatud ametnik). Majutusloa andmisel määratakse selle kehtivusaeg.»;

4) paragrahvi 2 lõikes 3, § 7 lõike 1 punktis 6 ja lõikes 2 asendatakse lühend «KMA» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet» vastavas käändes.

§ 16. Siseministri 4. augusti 2006. a määruse nr 52 «Varjupaigataotleja tunnistuse vorm ja sellele kantavate andmete loetelu» (RTL 2006, 63, 1145) § 1 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniameti» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti».

§ 17. Siseministri 17. jaanuari 2007. a määruses nr 14 «Väljasaatmisdokumendi väljaandmise kord ja väljasaatmisdokumendi vorm» (RTL 2007, 9, 146) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõigetes 2 ja 4 ning § 2 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõna «piirivalveasutus» sõnaga «prefektuur» vastavas käändes;

2) paragrahvis 3 asendatakse sõna «Piirivalveamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet».

§ 18. Siseministri 27. veebruari 2007. a määruses nr 24 «Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu pidamise kord» (RTL 2007, 21, 373; 2009, 22, 282) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 3 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet»;

2) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) üheaegselt välismaalasele lahkumis- ja seadustamisettekirjutuse tegemisega või väärteomenetluse läbiviimisega;»;

3) paragrahv 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 23. Andmete väljastamine Kaitsepolitseiametile

Andmekogust väljastatakse andmeid X-tee vahendusel Kaitsepolitseiametile, talle selleks seadusega ettenähtud ülesannete täitmiseks volitatud töötleja poolt tehniliste võimaluste piires mahus, mis ei takista volitatud töötajale pandud ülesannete täitmist.»

§ 19. Siseministri 22. märtsi 2007. a määruses nr 27 «Kodakondsus- ja Migratsiooniameti väljasaatmiskeskuse ametnike tervisekontrolli ja vaktsineerimise tingimused ja kord» (RTL 2007, 27, 490) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Migratsioonijärelevalveametnike tervisekontrolli ja vaktsineerimise tingimused ja kord»;

2) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Politsei- ja Piirivalveamet korraldab väljasaatmiskeskuse (edaspidi Keskus) migratsioonijärelevalveametnikule (edaspidi ametnik) tervisekontrolli ja vaktsineerimise.»;

3) paragrahvi 1 lõigetes 2 ja 3, §-s 3, § 4 lõikes 1, § 6 lõigetes 3 ja 4 ning § 9 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet» vastavas käändes.

§ 20. Siseministri 13. aprilli 2007. a määruse nr 28 «Tüübikinnituse teostamise kord» (RTL 2007, 33, 565; 2008, 3, 36) § 6 lõikes 3 asendatakse sõna «Politseiametile» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveametile».

§ 21. Siseministri 13. aprilli 2007. a määruse nr 29 «Relva ja laskemoona teenusena lühiajalise hoiulevõtmise ning lühiajalise väljaandmise ja tagastamise kord» (RTL 2007, 33, 566) §-s 6 asendatakse läbivalt sõna «politseiprefektuurile» sõnaga «politseiasutusele».

§ 22. Siseministri 13. aprilli 2007. a määruses nr 30 «Eriloa väljastamise ja vormistamise kord, eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist väljaveetavate relva, tulirelva olulise osa ja laskemoona nomenklatuur ning eriloa vorm» (RTL 2007, 33, 567; 2008, 3, 36) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1, § 4 lõikes 1, § 5 lõikes 4, § 6 lõigetes 1 ja 2, § 7 lõigetes 3 ja 4 ning § 8 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna «Politseiamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet» vastavas käändes;

2) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 23. Siseministri 20. detsembri 2007. a määruses nr 83 «Piirikontrolli infosüsteemi põhimäärus» (RTL 2008, 2, 18; 55, 768) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Piirikontrolli andmekogu pidamise põhimäärus»;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 19 lõike 1 alusel.»;

3) määruses asendatakse läbivalt sõna «infosüsteem» sõnadega «piirikontrolli andmekogu» vastavas käändes;

4) paragrahvis 5 asendatakse sõna «Piirivalveamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet»;

5) paragrahvid 6, 7, 10, 12 ja 16 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 9 lõike 1 punktis 13 asendatakse sõna «tollideklaratsiooni» sõnaga «piirikontrollitempli»;

7) paragrahvi 11 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) NATO osalisriigi sõjaväelase ID-kaart koos lähetuskorraldusega.»;

8) paragrahvi 14 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse sõna «Piirivalveameti» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti».

§ 24. Siseministri 23. jaanuari 2008. a määruses nr 13 «Rahapesu andmebüroo kogutavate andmete registreerimise ja töötlemise kord» (RTL 2008, 8, 96) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse sõnad «Keskkriminaalpolitsei asjaajamisbüroosse» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti dokumendihaldusbüroosse»;

2) paragrahvi 3 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Politseisisesed korraldused, käskkirjad ja muu kirjavahetus, mis on seotud rahapesu andmebüroo kohaga Politsei- ja Piirivalveameti struktuuris ning selle administratiivse juhtimisega, registreeritakse Politsei- ja Piirivalveameti asjaajamiskorras.»;

3) paragrahvi 13 lõikes 2 asendatakse sõna «Keskkriminaalpolitsei» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitseiosakonna»;

4) paragrahvi 14 lõikes 1 asendatakse sõna «Keskkriminaalpolitsei» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet».

§ 25. Siseministri 27. veebruari 2008. a määruse nr 16 «Varjupaigataotleja Eestis töötamise loa taotlemise kord ja taotluse vorm» (RTL 2008, 19, 278) § 3 lõikes 1, § 8 lõigetes 1, 2, 3 ja 5, §-s 9 ning § 10 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet» vastavas käändes.

§ 26. Siseministri 7. märtsi 2008. a määruses nr 23 «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete üleandmise vormistamise ja säilitamise kord» (RTL 2008, 21, 319) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad «kohalikule politseiprefektuurile» sõnaga «politseiasutusele»;

2) paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 27. Siseministri 21. aprilli 2008. a määruses nr 30 «Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord» (RTL 2008, 33, 489) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 2 ja § 9 lõikes 1 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet või prefektuur» vastavas käändes;

2) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniamet» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet» vastavas käändes;

3) paragrahv 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui taotleja jätab taotluses esitamata nõutud andmed või ei esita kõiki nõutavaid dokumente või kui taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele või esineb muid puudusi, määrab Politsei- ja Piirivalveamet või prefektuur taotlejale puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja, selgitades, et kui puudusi ei kõrvaldata, jäetakse taotlus läbi vaatamata.»

§ 28. Siseministri 3. juuli 2009. a määruse nr 23 «Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu pidamise põhimäärus» (RTL 2009, 55, 813) §-s 2 asendatakse sõnad «Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (edaspidi KMA)» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveamet».

§ 29. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Märt KRAFT

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 31.12.2009. a resolutsioon nr 17-5/09-06332.

Lisa

/otsingu_soovitused.json