Teksti suurus:

Sordiregistri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2015
Avaldamismärge:

Sordiregistri pidamise põhimäärus
[RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]

Vastu võetud 28.02.2006 nr 52
RT I 2006, 11, 77
jõustumine 06.03.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.06.2008RT I 2008, 26, 17301.07.2008
10.12.2009RT I 2009, 63, 41401.01.2010

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 57 lõike 1 alusel.
[RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Registri asutamine ja ametlik nimetus

  (1) «Sordiregister» on asutatud Vabariigi Valitsuse 17. novembri 1998. a määrusega nr 259 «Kaitsealuste sortide riikliku registri asutamine».
[RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Registri ametlik nimetus on «Sordiregister» (edaspidi register).
[RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]

  (3) Registri ingliskeelne nimetus on «Plant Varieties Register».

§ 2.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Põllumajandusministeerium.

  (2) Registri volitatud töötleja on Põllumajandusamet.
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]

§ 3.  Registri pidamise eesmärk

  Registri pidamise eesmärk on koguda, töödelda ja säilitada andmeid sortide kohta «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduses» ettenähtud ülesannete täitmiseks.

§ 4.  Registriandmete õiguslik tähendus

  Registriandmetel on õiguslik tähendus «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduses» sätestatud ulatuses.

2. peatükk REGISTRI KOOSSEIS JA REGISTRI PIDAMINE NING REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA ANDMETE TÖÖTLEMISE KORD 

§ 5.  Registri pidamise viis ja ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise andmekoguna paberkandjal ja digitaalselt.

  (2) Registri koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne kanderaamat;
  2) digitaalne andmebaas;
  3) registritoimikud;
  4) arhiveeritud registriandmed.

§ 6.  Registrisse kantud andmete kaitse

  (1) Registri volitatud töötleja tagab registriandmete tervikluse ja käideldavuse, samuti registri pidamise ning registrisse kantud andmete töötlemise, kaitse, säilimise ja arhiveerimise füüsiliste, organisatsiooniliste ja infotehnoloogiliste meetmetega.
[RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Registriandmete turvaklass on K1T1S2. Registri turbeaste on keskmine (M).
[RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]

§ 7.  Registrisse kantavad andmed

  (1) Registri digitaalsesse andmebaasi kantakse sordi kohta järgmised andmed:
  1) «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 8 lõikes 2 nimetatud taotluse number ning taotluse registreerimise ja avaldamise kuupäev;
  2) taotleja nimi ja tema kontaktandmed, registrikood või isikukood;
  3) sordi omaniku nimi ja tema kontaktandmed, registrikood või isikukood ning sordi omaniku õiguste omandamise viis;
  4) sordi aretaja nimi ja tema kontaktandmed, registrikood või isikukood, selle riigi nimi, kus sort on aretatud, ning aretajate osalusmäär sordi aretamisel;
  5) sordi esindaja nimi ja tema kontaktandmed, registrikood või isikukood;
  6) sordi säilitaja nimi ja tema kontaktandmed, registrikood või isikukood ning Euroopa Liidu ja Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OrganisationforEconomicCo-operation and Development) kood;
  7) liigi nimetus ladina ja eesti keeles ning Rahvusvahelise Uute Taimesortide Kaitse Liidu (International UnionfortheProtection of New Varieties of Plants) kood;
  8) sordi aretusnumber;
  9) sordinime ettepanek ja sordinime sünonüüm koos riigi nimega;
  10) andmed kaubamärgi kohta;
  11) sordinime ettepaneku esitamise kuupäev;
  12) sordinime ettepaneku avaldamise kuupäev;
  13) sordinime kinnitamise kuupäev;
  14) sordinime kinnitamise avaldamise kuupäev;
  15) sordi kaitse alla võtmise prioriteedi määramise kuupäev;
  16) täidetud tehniline küsimustik sordi kohta;
  17) sordinime ettepanekule esitatud vastuväite ja sordi kaitse alla võtmisele esitatud vastuväite sisu ja vastuväite laekumise kuupäev;
  18) teises riigis esitatud sordikaitsetaotluse, sordilehte võtmise või patendi taotluse esitamise kuupäev ja taotluse menetluse järk, sordinimi või sordinime ettepanek;
  19) andmed sordi turustamise kohta Eestis ja välisriigis;
  20) sordi kohta sordikaitset käsitlevas valdkonnas tehtud kohtuotsuse allakirjutamise või jõustumise kuupäev ja kohtuotsuse sisu;
  21) andmed selle kohta, kas sort on geneetiliselt muundatud või mitte;
  22) sordi kasutusomadusi iseloomustavad andmed;
  23) registreerimiskatsete toimumise järk, selle riigi nimi, kus katsed tehakse, katseasutuse nimetus, aeg ja tulemus;
  24) riiklike majanduskatsete (edaspidi majanduskatse) toimumise järk ja aasta;
  25) majanduskatsete tulemused;
  26) lisakatsete toimumise aeg ja tulemused;
  27) sorditunnistuse number;
  28) kaitsealuse sordi tunnistuse number;
  29) andmed sundlitsentsi kohta;
  30) registripidaja otsus ja selle avaldamise kuupäev;
  31) laekunud riigilõivu summa, riigilõivu maksmise alus ja laekumise kuupäev;
  32) sordi omaniku õiguste kohta esitatud apellatsiooni sisu ja kuupäev;
  33) muud asjakohased andmed sordi kohta.

  (2) Lõike 1 punktis 33 nimetatud andmed võib isiku põhjendatud taotluse korral lugeda avalikustamisele mittekuuluvateks.

§ 8.  Registriandmete alusdokumendid

  (1) Registrikande tegemise alusdokumendid on:
  1) sordi registreerimiseks, kaitse alla, sordilehte või põllukultuuride soovitatud sordilehte võtmiseks, sordi kaitse all või sordilehes hoidmise pikendamiseks esitatud taotlus;
  2) sordi tehniline küsimustik;
  3) sordi registreerimiskatsete aruanne ja sordi ametlik kirjeldus;
  4) riiklike majanduskatsete aruanne;
  5) lisakatsete aruanne;
  6) geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise loa koopia või geneetiliselt muundatud organismi turustamisloa koopia;
  7) sordi omandiõigust tõendav dokument;
  8) sordi kaitse alla võtmise prioriteeti tõendav dokument;
  9) registripidaja otsus;
  10) taotlejale ja asjaomastele ametkondadele väljastatud ning neilt saadud kirjalik teatis või selle koopia;
  11) sundlitsentsi koopia;
  12) sordi kohta sordikaitset käsitlevas valdkonnas tehtud kohtuotsuse väljavõte;
  13) vastuväide;
  14) sordi kohta esitatud apellatsioon;
  15) taotlusele lisatavad sordiga seotud muud asjakohased dokumendid.

  (2) Registrisse esitataval alusdokumendil peab olema kuupäev ning vastutava isiku nimi ja allkiri.

§ 9.  Registriandmete esitamine ja esitaja

  (1) Registrisse kantavad andmed esitatakse registri volitatud töötleja veebilehel näidatud aadressil paberkandjal või digitaalselt. Digitaalselt esitatud dokumendil peab olema digitaalallkiri.

  (2) Registrisse esitavad andmeid sordi registreerimise taotleja ja Põllumajandusameti ametnikud. Taotlejaks ja andmete esitajaks võib olla:
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  1) sordi omanik;
  2) sordi säilitaja;
  3) sordi omaniku esindaja;
  4) väljastpoolt Euroopa Liidu liikmesriiki pärit aretaja või sordi omaniku puhul tema volitatud esindaja Eestis;
  5) välisriigi ametkond sõlmitud rahvusvahelise lepingu kohaselt.

  (3) Registri volitatud töötleja otsuse alusel registrisse kantavad andmed loetakse esitatuks asjakohase otsuse tegemise päevast alates.

§ 10.  Andmete registrisse kandmine

  (1) Registrisse tehakse kanne otsuse tegemise päeval.

  (2) Volitatud töötlejal on õigus esitada andmete esitajale järelepärimine, kui on tekkinud kahtlus andmete õigsuses. Registri volitatud töötleja teavitab registri vastutavat töötlejat valeandmete esitajast.

§ 11.  Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Registrisse kantud andmete muutumise korral peab andmete esitaja 14 päeva jooksul taotlema registriandmete muutmist.

  (2) Registrisse kantud andmete muutumise või registris ebaõigete andmete ilmnemise korral sulgeb registri volitatud töötleja juurdepääsu ebaõigetele andmetele kuni nende parandamiseni.

  (3) Registri volitatud töötleja parandab ebaõiged andmed registris viie tööpäeva jooksul arvates õigete andmete esitamisest.

  (4) Registrisse kantud andmed, mis ei vasta kande tegemise aluseks olnud dokumendile, parandab registri volitatud töötleja iseseisvalt viie tööpäeva jooksul arvates puuduse ilmnemisest.

§ 12.  Andmevahetus

  Andmevahetus teiste andmekogudega toimub «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.
[RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]

§ 13.  Registriandmete arhiveerimine

  (1) Registriandmed arhiveeritakse paberkandjal ja digitaalselt.

  (2) Registriandmed ja alusdokumendid arhiveeritakse 10 tööpäeva jooksul arvates andmete aktuaalsuse kadumisest.

  (3) Arhiveeritud registriandmeid ja alusdokumente säilitatakse alaliselt.

§ 14.  Andmete registrisse vastuvõtmine ja registrist väljastamine

  (1) [Kehtetu – RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Registriandmetest paberkandjal kinnitatud väljavõtte tegemise eest tasutakse riigilõivu. Digitaalsel kujul väljastatakse andmed üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu või salvestatakse andmed saaja digitaalsele kandjale tasuta.

  (3) Andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist väljastamise aja, andmete saaja ning riigilõivu tasumise kohta peetakse arvestust digitaalses kanderaamatus.

  (4) Andmete registrisse vastuvõtmisel registreeritakse alusdokumentide kohta:
  1) järjekorranumber või kood;
  2) nimetus;
  3) väljaandmise kuupäev;
  4) väljaandja;
  5) alusdokumendi väljaandmise aluseks oleva dokumendi järelevalveasutusele esitamise kuupäev.
[RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]

  (5) Andmete registrist väljastamisel registreeritakse:
  1) andmed saanud isiku nimi;
  2) andmete koosseis;
  3) andmete väljastamise aeg.
[RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]

§ 15.  Avalikustamisele mittekuuluvate andmetega tutvumine

  Avalikustamisele mittekuuluvatele andmetele juurdepääsu õigus on isikul üksnes talle seadusega pandud ülesande täitmiseks.

3. peatükk JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE JA REGISTRI LIKVIDEERIMINE 

§ 16.  Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ning «Avaliku teabe seaduse» § 531 lõikes 1 nimetatud asutus. Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.
[RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Järelevalvet teostama õigustatud isikul on õigus oma pädevuse piires igal ajal kontrollida registri pidamise vastavust seadustele ja muudele õigusaktidele ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja nende kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamisel tekkinud puuduse ilmnemise korral on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses märgitud puuduse määratud tähtpäevaks.

§ 17.  Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbelise summana registri volitatud töötleja eelarverealt.

§ 18.  Registri likvideerimine

  Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Register likvideeritakse kooskõlas «Arhiiviseaduses» sätestatud nõuetega.
[RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.  Registri andmed

  «Sordikaitseseaduse» § 8 lõike 1 alusel asutatud «Kaitsealuste sortide riiklikku registrisse» kantud andmed ning «Seemne ja taimse paljundusmaterjali seaduse» § 8 lõike 1 alusel kogutud andmed sordi kohta loetakse kantuks «Sordiregistrisse».
[RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]

§ 20.    [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json