Teksti suurus:

Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.08.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.08.2011, 4

Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele

Vastu võetud 15.03.2007 nr 80
RT I 2007, 26, 149
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.12.2009RT I 2009, 63, 41501.01.2010
19.08.2011RT I, 23.08.2011, 126.08.2011

Määrus kehtestatakse «Rahvatervise seaduse» § 7 lõike 2 punkti 10 alusel.
[RT I, 23.08.2011, 1 - jõust. 26.08.2011]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse tervisekaitsenõuded (edaspidi nõuded) ujulatele, basseinidele ja veekeskustele, nende ruumidele, ohutusele, basseiniveele ning teenuse osutamisele.

  (2) Nõuded on täitmiseks ujumise ja suplemisega seonduvaid teenuseid osutavatele avalik-õiguslikele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele, sealhulgas koolidele ja koolieelsetele lasteasutustele (edaspidi teenuse osutaja), kes osutavad teenuseid tasu eest või tasuta.

  (3) Nõuded kehtivad ujula ja veekeskuse basseinide ja veeatraktsioonide (edaspidi bassein) vee kohta.

  (4) Nõuded ei kehti loodusliku mineraalvee basseinide ja hüdroteraapia basseinide veele, selliste külmaveebasseinide looduslikule veele, kus veevahetus toimub läbivooluna, ja supelrandade rajatistele ja atraktsioonidele, kus kasutatakse pinnavett ning veevahetus toimub läbivooluna.

§ 2.  Nõuded ujula ja veekeskuse ruumidele

  (1) Basseini kasutajale tagatakse nõuetekohased ja tervisele ohutud riietus-, duši- ja tualettruumid.

  (2) Basseini kasutajale võimaldatakse pääs basseini ainult riietus- ja duširuumi kaudu.

  (3) Riietus-, duši- ja tualettruumid sisustatakse vastavalt vajadusele, lähtudes basseini kasutajate arvust, mis leitakse basseini tegeliku veepindala ja ühele basseini kasutajale ettenähtud arvestusliku veepindala jagatisena (edaspidi arvestuslik basseinikoormus).

§ 3.  Nõuded ujula ja veekeskuse siseviimistluseks kasutatavatele materjalidele ja pindadele

  (1) Siseviimistluseks kasutatavad materjalid ja pinnad peavad olema tervisele ohutud, nõuetekohased ning vastama tootja poolt ettenähtud kasutusotstarbele.

  (2) Ruumid peavad olema puhtad, pindade puhastamisel tuleb kasutada «Biotsiidiseaduse» nõuetele vastavaid desinfitseerivaid aineid ning asjakohaseid pesuaineid ja -vahendeid.

  (3) Ujulate ja veekeskuste ruumide põrandad, kus käiakse jalatsiteta, ja basseini ümbritsev käigurada varustatakse äravoolutrappidega. Põrandakalle peab tagama vee äravoolu äravoolutrappide kaudu kanalisatsiooni. Basseini ümbritsevalt käigurajalt ei tohi vesi sattuda tagasi basseini.

  (4) Põrandapinnad, kus käiakse jalatsiteta või jalatsitega ning mis on kokkupuutes veega või millele satub vett ja muid vedelikke, ei tohi olla libedad. Põrandakattematerjalide valikul arvestatakse võimalusel standardeid DIN 51130 ja DIN 51097.

  (5) Ujulates ja veekeskustes, kus ruumide põrandad ei vasta lõigetes 3 ja 4 toodud nõuetele, tuleb terviseohutuse tagamiseks rakendada täiendavaid asjakohaseid meetmeid.

§ 4.  Nõuded basseinidele

  (1) Arvestuslik veepindala ühe basseinikasutaja kohta peab olema vähemalt 6,2 m2.

  (2) Lastebasseinis peab arvestuslik veepindala ühe basseini kasutava lapse kohta olema vähemalt 3,5 m2 ja basseinivee sügavus laste vanusest sõltuvalt 0,3–1,0 m.

  (3) Basseinivee sügavus peab olema:
  1) pukkidelt vettehüpete sooritamisel vähemalt 1,35 m;
  2) kuni 1 meetri kõrgusel asuvalt hoolaualt vettehüpete sooritamisel vähemalt 1,8 m;
  3) 1–3 meetri kõrgusel asuvalt hoolaualt vettehüpete sooritamisel vähemalt 3,4 m;
  4) 3–5 meetri kõrgusest hüppetornist vettehüpete sooritamisel vähemalt 3,4 m;
  5) 5–10 meetri kõrgusest hüppetornist vettehüpete sooritamisel vähemalt 4,5 m.

  (4) Basseinis, mille sügavus on üle 1,1 m, peab olema võimalus puhata veest väljumata ka neil, kelle jalad põhja ei ulatu.

  (5) Basseini seinte ja põhja konstruktsioon ei tohi halvendada vee omadusi ning peab olema veekindel, mehaaniliselt tugev, vastupidav puhastamisele ja desinfitseerimisele.

§ 5.  Nõuded teenuse osutamisele

  (1) Ujula ja veekeskuse kasutajatele osutatakse vajadusel abi, sealhulgas õnnetusjuhtumite korral esmaabi.

  (2) Vettehüpete sooritamisel tagatakse hüppajate ja ujujate ohutus.

  (3) Kooli ja koolieelse lasteasutuse ujulas teavitatakse lastega juhtunud vigastustest, basseinivee kontrolli tulemustest ja muude nõuete täitmisest asutuse hoolekogu perioodiliselt, kuid mitte harvemini kui kord kvartalis.

  (4) Ujulas ja veekeskuses esitatakse basseini kasutajale nähtavas kohas teave basseinide sügavuse ning õhu ja basseinivee temperatuuri kohta. Soovi korral antakse teavet basseinivee kvaliteedinäitajate kohta.

§ 6.  Nõuded basseiniveele

  (1) Basseiniveeks võetav vesi peab vastama joogiveele kehtestatud nõuetele.

  (2) Basseinivesi peab vastama järgmistele mikrobioloogilistele näitajatele:
  1) Coli-laadsed bakterid kuni 20 PMÜ/100 ml;
  2) enterokokid kuni 10 PMÜ/100 ml;
  3) Pseudomonas aeruginosa ei ole lubatud üheski 100-milliliitrises uuritud proovis;
  4) stafülokokk kuni 10 PMÜ/100 ml;
  5) kolooniate arv 37 °C juures kuni100 PMÜ/ml.

  (3) Basseinivesi ei tohi sisaldada parasiite ega nende mune, samuti Legionella spp, Mycobacterium spp, entero-, adeno-, herpesviirust, A-hepatiidi viirust ega muid patogeenseid mikroorganisme.

  (4) Basseinivesi peab vastama järgmistele füüsikalis-keemilistele näitajatele:
  1) värvus mitte üle 15 mg/l Pt;
[RT I, 23.08.2011, 1 - jõust. 26.08.2011]
  2) hägusus mitte üle 2 NHÜ. 1 NHÜ vastab 0,58 mg kaoliini (SiO2) tekitatud hägususele ühes dm3 vees;
  3) pH-arv 6,7–8,0;
  4) ammooniumiooni sisaldus (NH4+) kuni 0,5 mg/l;
  5) nitraatiooni (NO3) sisaldus võib olla 20 mg/l võrra suurem kui veevõrgust võetaval veel;
  6) oksüdeeritavus võib olla 3 mg/lO2 võrra suurem kui veevõrgust võetaval veel;
  7) vees lahustunud klooriühendeid (ümberarvestatuna kloorile), mis on võimelised oksüdeerima lämmastikuühendeid (edaspidi vaba kloor) võib olla 0,5–1,5 mg/l;
  8) vees lahustunud klooriühendeid (ümberarvestatuna kloorile), mis on reageerinud lämmastiku või orgaaniliste ühenditega (edaspidi seotud kloor), võib olla veetemperatuuril kuni +31 °C kuni 0,4 mg/l, veetemperatuuril üle +31 °C kuni 0,5 mg/l;
  9) välibasseinides kasutatava klooriühendeid stabiliseeriva aine isotsüanuurhappe sisaldus on kuni 50 mg/l.

  (5) Veetemperatuur peab olema:
  1) sportimiseks kasutatavates basseinides vähemalt +25 °C;
  2) koolibasseinides vähemalt +28 °C kuni +32 °C;
  3) suplemisbasseinides +28 °C kuni +32 °C;
  4) väikelaste basseinides +32 °C kuni +36 °C;
  5) muudes soojaveebasseinides +32 °C või rohkem;
  6) külmaveebasseinides alla +25 °C.

  (6) Pärast veereostuse likvideerimist kemikaalidega peab basseini avamisel basseinivesi vastama lõigetes 2, 3, 4 ja 5 esitatud nõuetele.

  (7) Lõigetes 2 ja 4 toodud näitajate suhtes tagatakse basseinivee kvaliteedi regulaarne laboratoorne kontroll mitte harvemini kui üks kord kuus.

  (8) Basseinivee hägusust, temperatuuri, pH-taset ning vaba ja seotud kloori näitajaid määratakse iga päev vähemalt üks kord enne avamist, tööpäeva keskel ja tööpäeva lõpus.

  (9) Basseinivee analüüsid võetakse eestpoolt ja tagantpoolt puhastusseadet ning basseini madalaimast ja sügavaimast osast 25–30 cm sügavuselt või vaba kloori ja pH-taset kontrolliva seadme veeproovikraanist.

  (10) Basseinivee kvaliteedi kontrolli tulemused registreeritakse taasesitamist võimaldaval kujul.

  (11) Kui basseinivesi ei vasta nõuetele, selgitatakse kohe vee kvaliteedi mittevastavuse põhjused ja rakendatakse vajalikke abinõusid. Vajaduse korral suletakse bassein ja teavitatakse Terviseametit.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

§ 7.  Nõuded basseinivee puhastamisele ja desinfitseerimisele

  (1) Basseinivee korduvkasutamisel (edaspidi tsirkulatsioon) puhastatakse vesi filtreerimise ja desinfitseerimise teel. Vee puhastamiseks on lubatud täiendavalt kasutada koaguleerimist, aktiivsütt, ultraviolettkiirgust ja osoneerimist. Veekadu asendatakse värske veega.

  (2) Basseinivee desinfitseerimiseks võib kasutada «Biotsiidiseaduse» nõuetele vastavaid desinfitseerivaid aineid viisil ja koguses, mis ei halvenda vee omadusi ning ei kahjusta inimese tervist.

  (3) Basseinivee sisselaskeava restil võib vee liikumise kiirus olla kuni 0,5 meetrit sekundis. Resti ehitus ja kinnitus peavad olema ohutud.

  (4) Puhastatud vee segunemine basseiniveega peab olema kogu basseini ulatuses võimalikult ühtlane.

  (5) Tsirkulatsioonipumba ees olevat filtrit pestakse regulaarselt. Filtri puhastamine toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kaks korda kuus. Filtri puhastamine registreeritakse taasesitamist võimaldaval kujul.

  (6) Basseinivee asendamine puhastatud veega toimub vastavalt tegelikule basseinikoormusele, mis arvestatakse basseini kasutajate arvu järgi tunnis.

  (7) Iga basseinikasutaja kohta tunnis asendatakse 2 m3 basseinivett puhastatud veega, järgides lõikes 8 sätestatud basseinivee tsirkulatsiooni nõudeid.

  (8) Basseinivee tsirkulatsiooniaeg oleneb basseini veetemperatuurist ja peab olema:
  1) veetemperatuuril kuni +28 °C mitte rohkem kui 4 tundi;
  2) veetemperatuuril kuni +32 °C mitte rohkem kui 30 minutit;
  3) veetemperatuuril kuni +36 °C mitte rohkem kui 10 minutit;
  4) veetemperatuuril kuni +41 °C mitte rohkem kui 6 minutit.

  (9) Ujulates ja veekeskustes, kus ei ole võimalik rakendada lõigetes 6 ja 7 basseini veevahetusele ettenähtud nõudeid, peab vee täielik vahetumine puhastatud veega toimuma vähemalt iga 12 tunni jooksul.

  (10) Basseinid, mille arvestuslik basseinikoormus ületab 50 basseinikasutajat, varustatakse vaba kloori sisaldust ja pH-taseme mõõtmist ning desinfitseerivate kemikaalide doseerimist võimaldavate seadmetega.

  (11) Basseini, välja arvatud läbivooluga basseinid, lisatakse iga päev vastavalt tegelikule basseinikoormusele iga basseinikasutaja kohta vähemalt 30 liitrit ja soojaveebasseinides 60 liitrit värsket vett. Vee hulka kontrollitakse veemõõtja järgi.

  (12) Basseinides veetemperatuuriga alla +36 °C on vee filtreerimise kiirus kuni 30 m3/h/m2 ja liivakihi paksus filtris vähemalt 1 meeter ning basseinides veetemperatuuriga alates +36 °C on vee filtreerimise kiirus kuni 40 m3/h/m2 ja liivakihi paksus filtris vähemalt 1,2 meetrit.

§ 8.  Nõuded läbivoolubasseinide veevahetusele

  (1) Läbivoolubasseinide veevahetus toimub värske vee pideva juurdevooluna.

  (2) Vee eemaldamine basseinist toimub ülevooluavade kaudu, mis paiknevad basseini seinte ülaosas.

  (3) Värsket vett juhitakse basseini selle seintes ja põhjas olevate avade kaudu. Avade paigutus tagab vee ühtlase jaotuse kogu basseinis ning vee püsiva temperatuuri ja nõuetekohasuse. Vee sissevoolu kiirus võib olla kuni 3 m/s.

  (4) Basseini kasutamisel lisatakse tunnis basseini värsket vett vähemalt 20% basseini mahust. Vee hulka kontrollitakse veemõõtja järgi.

  (5) Väljaspool basseini kasutusaega, juhul kui basseinivesi ei ole basseinist välja juhitud, toimub vee täielik vahetumine iga 12 tunni jooksul.

§ 9.  Nõuded basseini puhastamisele

  (1) Basseini tühjendatakse, puhastakse ja desinfitseeritakse vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui üks kord aastas.

  (2) Basseini puhastamisel pestakse basseini seinad ja põhi pesemisvahendiga, loputatakse ning seejärel desinfitseeritakse ja loputatakse täiendavalt.

  (3) Basseini põhja ja seinu puhastatakse vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord kahe nädala jooksul. Veepinnast kõrgemal olevaid basseini seinu puhastatakse vähemalt üks kord nädalas.

  (4) Basseini tühjendamine registreeritakse taasesitamist võimaldaval kujul.

  (5) Kui basseinivee desinfitseerimiseks kasutatakse muid meetodeid kui kloreerimine, teavitatakse sellest eelnevalt Terviseametit.
[RT I 2009, 63, 415 - jõust. 01.01.2010]

§ 10.  Nõuded ujula ja veekeskuse sisekliimale ja valgustusele

  Ujula ja veekeskuse õhu liikumiskiirus, õhuvahetus, suhteline õhuniiskus, temperatuur ja valgustus peavad vastama vajadustele, arvestades «Tarbijakaitseseaduse» §-s 91 sätestatut.
[RT I, 23.08.2011, 1 - jõust. 26.08.2011]

§ 11.  Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

  (2) Paragrahvi § 2 lõiget 2 ei rakendata lasteasutuste ujulatele, mis on projekteeritud ja ehitatud enne käesoleva määruse jõustumist.

  (3) Enne käesoleva määruse jõustumist projekteeritud ning ehitatud ujulatele ja veekeskustele ei kohaldata määruse § 7 lõikeid 9, 10 ja 12.

  (4) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json