Teksti suurus:

Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RTL 2009, 98, 1457

Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord1

Vastu võetud 21.12.2009 nr 128

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 11 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Põllumajanduslooma identifitseerimiseks ta märgistatakse ning registreeritakse põllumajandusloomade registris (edaspidi register).

  (2) Veiste identifitseerimine ja registreerimine, veisepassi väljastamine ning veiste arvestuse pidamine toimub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1760/2000, veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi loomise, veiseliha ja veiselihatoodete märgistamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 820/97 kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 204, 11.08.2000, lk 1–10), kohaselt.

  (3) Lamba ja kitse üle arvestuse pidamine ning nende identifitseerimine ja registreerimine toimub nõukogu määruse (EÜ) nr 21/2004, millega kehtestatakse lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteem ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 ning direktiive 92/102/EMÜ ja 64/432/EMÜ (ELT L 5, 09.01.2004, lk 8–17), kohaselt.

  (4) Hobuslase identifitseerimine ja registreerimine toimub komisjoni määruse (EÜ) nr 504/2008, millega rakendatakse nõukogu direktiivid 90/426/EMÜ ja 90/427/EMÜ hobuslaste identifitseerimise meetoditega seoses (ELT L 149, 07.06.2008, lk 3–32), kohaselt.

§ 2.  Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liigid

  Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liigid on:
  1) kitsed;
  2) lambad;
  3) sead;
  4) veised;
  5) hobuslased.

§ 3.  Kitse, lamba, sea ja veise identifitseerimise kord

  (1) Paragrahvi 2 punktides 1–4 nimetatud liiki kuuluva põllumajanduslooma identifitseerib loomapidaja märgistamise teel.

  (2) Lammas ja kits märgistatakse kuue kuu jooksul looma sündimise päevast arvates või enne nimetatud tähtaja möödumist looma ühest karjast teise või tapamajja viimise korral.

  (3) Siga märgistatakse loomakasvatushoonest või -rajatisest või loomade pidamiseks piiritletud alalt (edaspidi ehitis), kus siga sündis, välja liikumise korral.

  (4) Veis märgistatakse 20 päeva jooksul looma sündimise päevast arvates või enne nimetatud tähtaja möödumist looma ühest karjast teise või tapamajja viimise korral.

  (5) Märgistamiseks vajalikud kõrvamärgid ja aplikaatortangid väljastab Jõudluskontrolli Keskus tasu eest. Kõrvamärk väljastatakse loomapidajale üksnes tema karja looma märgistamiseks. Märgistamiseks kasutataval kõrvamärgil on põllumajanduslooma kordumatu ja eluaegne registreerimisnumber (edaspidi registrinumber) ning kõrvamärk kinnitatakse selleks ettenähtud aplikaatortangidega looma kummassegi kõrva.

§ 4.  Lamba ja kitse märgistamine ning kõrvamärk

  (1) Lammas ja kits märgistatakse nõukogu määruse (EU) nr 21/2004 artikli 4 lõike 2 punktide a ja b kohase identifitseerimisvahendiga. Kui lamba või kitse märgistamiseks kasutatakse ka elektroonilist kõrvamärki, kinnitatakse see looma vasakusse kõrva.

  (2) Kui lammast ja kitse peetakse teise Euroopa Liidu liikmesriiki toimetamise eesmärgil, siis nõukogu määruse (EÜ) nr 21/2004 artikli 4 lõike 2 punkti b kohase elektroonilise identifitseerimisvahendiga märgistamise korral peab see sisaldama teavet vähemalt kõrvamärgil nähtava teabe kohta.

  (3) Kitse kõrvamärk on plastikust ja punast värvi. Kõrvamärgi mõlemale poolele on trükitud vähemalt Eesti ISO-koodi tähis «EE» ning kümnekohaline kitse registrinumber.

  (4) Lamba kõrvamärk on plastikust ja kollast värvi. Kõrvamärgi mõlemale poolele on trükitud vähemalt Eesti ISO-koodi tähis «EE» ning kümnekohaline lamba registrinumber.

§ 5.  Sea märgistamine

  (1) Siga märgistatakse tätoveeringuga või plastikust kõrvamärgiga, mis võimaldab kindlaks teha selle ehitise registreerimise numbri, kus siga sündis. Kõrvamärgi kasutamise korral kinnitatakse see sea vasakusse kõrva.

  (2) Tapamajja saadetavale seale lüüakse nõelhaamriga vahetult enne veovahendile laadimist kintsu piirkonda selle ehitise registreerimise number, kust siga tapamajja veetakse.

§ 6.  Veise märgistamine ja kõrvamärk

  (1) Veis märgistatakse kahe samasuguse teabega kõrvamärgiga, mis kinnitatakse üks kummassegi kõrva. Kui veise märgistamiseks kasutatakse ka elektroonilist kõrvamärki, mis sisaldab teavet vähemalt kõrvamärgil nähtava teabe kohta, kinnitatakse see veise vasakusse kõrva.

  (2) Veise kõrvamärk on plastikust ja kollast värvi. Kõrvamärgi mõlemale poolele on trükitud vähemalt Jõudluskontrolli Keskuse logo, Eesti ISO-koodi tähis «EE» ja kümnekohaline veise registrinumber.

§ 7.  Veise, lamba ja kitse registreerimine ning veisepassi väljastamise kord ja teatise esitamine sigade, mesilaste, lammaste ja kitsede kohta

  (1) Veise, lamba ja kitse märgistamise korral esitab loomapidaja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi töötleja) looma andmete registreerimiseks taotluse Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000. a määruse nr 184 «Põllumajandusloomade registri asutamine» kohaselt. Taotluse näidisvorm on avaldatud töötleja veebilehel.

  (2) Veise andmete registreerimise korral saadab töötleja loomapidajale lisas esitatud vormi kohase identifitseerimise dokumendi (edaspidi veisepass) taotlusel esitatud aadressil posti teel lihtkirjaga.

  (3) Loomapidaja kannab veise karja toomise korral viivitamata veisepassi oma nime, elu- või asukoha, aadressi ja veise karja toomise kuupäeva ning selle ehitise registreerimise numbri, kus veist peetakse, ning kinnitab need andmed allkirjaga.

  (4) Veisepassis looma liikumise või veterinaartoimingute osa kannetega täitumise korral esitab loomapidaja veisepassi lisalehe saamiseks töötlejale taotluse seitsme päeva jooksul veisepassi täitumise päevast arvates. Taotlusega koos esitatakse töötlejale ka kannetega täitunud veisepass.

  (5) Veisepassi kadumise, loetamatuks muutumise või selles vigade avastamise korral esitab loomapidaja uue veisepassi saamiseks töötlejale taotluse seitsme päeva jooksul asjakohase sündmuse toimumisest arvates. Veisepassi loetamatuks muutumise või selles vigade avastamise korral esitatakse töötlejale koos taotlusega ka veisepass.

  (6) Lõikes 4nimetatud lisalehe väljastamise korral tehakse kannetega täitunud veisepassile märge, mille kohaselt veisepass kehtib koos lisalehega. Lõikes 5 nimetatud uue veisepassi väljastamise korral tehakse sellele märge «duplikaat». Töötleja saadab kannetega täitunud veisepassi koos lisalehega või uue veisepassi loomapidajale posti teel lihtkirjaga 14 päeva jooksul taotluse saamisest arvates.

  (7) Veise, lamba ja kitse kohta registrisse kantavate andmete muutumise ning sea ühest karjast teise liikumise korral esitab loomapidaja töötlejale taotluse Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000. a määruse nr 184 «Põllumajandusloomade registri asutamine» kohaselt. Andmete muutmise taotluse näidisvorm avaldatakse töötleja veebilehel. Veise hukkumise, kadumise, hädatapmise, omatarbeks kohapeal lihaks tapmise, kohapeal kontrolltapmise, kohapeal loomataudi leviku tõkestamiseks tapmise või ekspordi korral kannab loomapidaja asjakohased andmed veisepassi ning tagastab selle töötlejale seitsme päeva jooksul asjakohase sündmuse toimumisest arvates.

  (8) Loomapidaja esitab töötlejale korra aastas teatise tema peetavate sigade ja mesilaste kohta 1. mai seisuga sama aasta 15. maiks ning lammaste ja kitsede kohta 1. jaanuari seisuga sama aasta 15. jaanuariks. Nimetatud teatises märgitakse ehitise registreerimise number ning sigade puhul ehitiste kaupa põrsaste, võõrdepõrsaste, nuumsigade, nooremiste, emiste ja kultide arv, mesilaste puhul mesilasperede arv ning lammaste ja kitsede puhul ehitiste kaupa utt-tallede, uttede ja jäärade ning kits-tallede, kitsede ja sikkude arv. Teatise näidisvormid avalikustatakse töötleja veebilehel.

  (9) Kui loomapidaja andmed ei kajastu registris ega põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris, esitatakse töötleja koos selles paragrahvis nimetatud taotlusega ka loomapidaja kontaktandmed ning isiku- või registrikood.

§ 8.  Hobuslase identifitseerimise ja registreerimise kord

  (1) Hobuslase identifitseerib ja hobuslase identifitseerimise dokumendi (edaspidi hobuslase pass) väljastab «Põllumajandusloomade aretuse seaduse» kohane hobuslastega tegelev aretusühing (edaspidi aretusühing) komisjoni määruse (EÜ) nr 504/2008 kohaselt.

  (2) Hobuslase passi taotlemise korral esitab loomapidaja aretusühingule komisjoni määruse (EÜ) nr 504/2008 artikli 5 lõike 5 kohase taotluse.

  (3) Hobuslase identifitseerimiseks paigaldab loomale transpondri veterinaararst.

§ 9.  Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toimetatud või ühendusevälisest riigist imporditud veise, lamba, kitse ja sea registreerimise kord

  (1) Euroopa Liidu liikmesriigist veise, lamba, kitse ja sea Eestisse toimetamise korral esitab loomapidaja töötlejale looma andmete registreerimiseks taotluse Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000. a määruse nr 184 «Põllumajandusloomade registri asutamine» kohaselt.

  (2) Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toimetatud seal, lambal ja kitsel säilitatakse päritoluriigi registrinumber.

  (3) Veise, lamba, kitse ja sea, kes ei pärine Euroopa Liidu liikmesriigist ja on läbinud profülaktilise karantiini, märgistab loomapidaja 14 päeva jooksul importimise päevast arvates ning esitab töötlejale Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000. a määruse nr 184 «Põllumajandusloomade registri asutamine» kohaselt looma andmete registreerimiseks taotluse, kuhu on märgitud ka looma eelmine registrinumber.

  (4) Kui loomapidaja andmed ei kajastu registris ega põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris, esitatakse töötlejale koos lõigetes 1 ja 3 nimetatud taotlusega ka loomapidaja kontaktandmed ning isiku- või registrikood.

  (5) Lõikes 3 nimetatud põllumajanduslooma ei pea uuesti märgistama juhul, kui loom viiakse tapamajja ja tapetakse seal 20 päeva jooksul importimise päevast arvates.

  (6) Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toimetatud veisega kaasasolev veisepass esitatakse töötlejale koos lõikes 1 nimetatud taotlusega. Töötleja saadab veisepassi tagasi päritoluriigi pädevale asutusele.

§ 10.  Identifitseerimisvahendi eemaldamine, kadumine või loetamatuks muutumine

  (1) Kõrvamärgi võib eemaldada või asendada ainult töötleja loal.

  (2) Kõrvamärgi kadumise või loetamatuks muutumise korral esitab loomapidaja töötlejale taotluse uue kõrvamärgi saamiseks kahe päeva jooksul kõrvamärgi kadumisest või loetamatuks muutumisest arvates.

  (3) Kõrvamärgi kadumise või loetamatuks muutumise korral väljastab Jõudluskontrolli Keskus 20 päeva jooksul arvates lõikes 2 nimetatud taotluse saamisest loomapidajale sama registrinumbriga uue kõrvamärgi.

  (4) Kõrvamärgi kadumise või loetamatuks muutumise korral kinnitab loomapidaja põllumajandusloomale uue kõrvamärgi seitsme päeva jooksul selle Jõudluskontrolli Keskusest väljastamisest arvates.

  (5) Transpondri loetamatuks muutumise korral teavitab loomapidaja sellest kahe päeva jooksul veterinaararsti, kes paigaldab loomale 20 päeva jooksul sama numbrikombinatsiooniga transpondri.

§ 11.  Põllumajandusloomade registreerimistunnistuse väljastamise kord

  (1) Loomapidaja taotlusel väljastatakse talle põllumajanduslooma andmete registrisse kandmise kohta registreerimistunnistus.

  (2) Registreerimistunnistusele märgitakse järgmised andmed:
  1) loomapidaja nimi, elu- või asukoht ja aadress;
  2) loomapidaja isiku- või registrikood;
  3) registrisse kantud põllumajandusloomade arv ja nende registrinumbrid ning nende ehitiste registreerimise numbrid, kus loomad asuvad.

  (3) Töötleja allkirjastab registreerimistunnistuse ja kinnitab selle pitseriga.

  (4) Registreerimistunnistus väljastatakse töötleja asjakohasel dokumendiplangil seitsme päeva jooksul lõikes 1 nimetatud taotluse esitamisest arvates.

§ 12.  Põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord

  (1) Loomapidaja peab arvestust temale kuuluva või karjas oleva põllumajanduslooma kohta elektrooniliselt või paberkandjal.

  (2) Lõikes 1 nimetatud arvestuses kajastatakse karja kuuluva veise kohta vähemalt komisjoni määruse (EÜ) nr 911/2004 artiklis 8 nimetatud andmed ning lamba ja kitse kohta nõukogu määruse (EÜ) nr 21/2004 artiklis 5 nimetatud andmed.

  (3) Sigade kohta kajastatakse lõikes 1 nimetatud arvestuses vähemalt järgmised andmed:
  1) sea karja toomise ja karjast välja liikumise kuupäev;
  2) sigade arv karjas ning nende ehitiste registreerimise numbrid, kus sead sündisid ja kust sead on pärit või kuhu sead liikusid;
  3) sigade võõrandamise korral ostja nimi, aadress ja isiku- või registrikood.

  (4) Hobuslase kohta kajastatakse lõikes 1 nimetatud arvestuses vähemalt hobuslase nimi, tõug, sünniaeg, karja toomise ja karjast välja liikumise aeg ning lähte- ja sihtkoha aadress koos sealse loomapidaja nime ja isiku- või registrikoodiga.

  (5) Lõigetes 2–4 toodud andmed kajastab loomapidaja lõikes 1 nimetatud arvestuses kolme päeva jooksul looma sündimise, märgistamise, karja toomise, karjast välja liikumise, hukkumise, kadumise või tapmise päevast arvates.

  (6) Loomapidaja säilitab lõikes 1 nimetatud arvestust kolm aastat põllumajanduslooma karjast välja liikumise, hukkumise, kadumise või tapmise päevast arvates.

§ 13.  Rakendussätted

  (1) Enne 10. juulit 2005. aastal sündinud lammast ja kitse ei pea uuesti märgistama ega registreerima.

  (2) Enne 1. oktoobrit 2000. aastal sündinud veise puhul ei ole looma sünnikuupäeva ja ema registrinumbri kandmine veisepassi kohustuslik.

§ 14.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.


1 nõukogu direktiiv 2008/71/EÜ sigade identifitseerimise ja registreerimise kohta (EÜT L 213, 08.08.2008, lk 31–36).

Helir-Valdor SEEDER
Minister

Ants NOOT
Kantsler

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json