Teksti suurus:

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses

Vastu võetud 14.11.2002 nr 131
RTL 2002, 131, 1918
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.12.2009RTL 2009, 96, 143701.01.2010

Määrus kehtestatakse «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab tervisekaitsenõuded haiglas ööpäevaringselt viibivate patsientide ja ööpäevases hoolekandeasutuses (edaspidi hooldekodu) viibivate isikute (edaspidi kliendid) toitlustamisele, sealhulgas pakutava toidu koostisele ning toiduenergia- ja toitainetesisaldusele.

  (2) Käesoleva määruse nõuded ei kehti haigla ja hooldekodu personali toitlustamise, kliendi eraviisilise söömise ega patsiendi sonditoitudega enteraalse toitlustamise kohta.

§ 2.  Terminid

  Määruses kasutatakse termineid «Rahvatervise seaduse», «Sotsiaalhoolekande seaduse», «Toiduseaduse», «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» ja nende seaduste alusel kehtestatud õigusaktides esitatud tähenduses.

§ 3.  Üldnõuded toitlustamise korraldamisele

  (1) Haiglas ja hooldekodus peab olema korraldatud klientide toitlustamine ja varustamine nõuetekohase toiduga, vältides seejuures nakkus- ja muu tervisohu tekkimist.

  (2) Toitlustamist korraldatakse tervisekaitse-, toiduohutuse- ja hügieeninõuete kohaselt, järgides käesolevas määruses, «Rahvatervise seaduses», «Toiduseaduses» ja muudes asjakohastes toidualastes õigusaktides sätestatud nõudeid.
[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Vanemate kui 1-aastaste laste toitlustamisel järgitakse «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 4 alusel koolieelses lasteasutuses ja koolis toitlustamisele kehtestatud tervisekaitsenõudeid ning imikute toitlustamisel käesoleva määruse nõudeid.
26.10.2023 16:22
Veaparandus: Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „käesoleva” Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.
[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Toitlustamisel tuleb arvestada klientide terviseseisundit ja vanust, arsti poolt määratud dieettoitlustamise nõudeid ning tervisliku toitumise põhimõtteid.

  (5) Haiglas ja hooldekodus antakse süüa kindlaks määratud ajal, lastele vähemalt neli korda (välja arvatud imikud) ja täiskasvanutele vähemalt kolm korda päevas, kui haiguse, päevastatsionaaris viibimise või muul põhjusel ei ole arsti poolt ette nähtud teistsuguseid nõudeid. Vähemalt kolmel söögikorral pakutakse kuuma toitu.

  (6) Imikuid peab toitma vähemalt 5 korda päevas, kui arst või muu vastutav tervishoiutöötaja ei ole määranud teistsuguseid nõudeid.

  (7) Toitlustusettevõtja peab hooldekodus koostama vähemalt nädalaks iga päeva menüü ja kooskõlastama selle hooldekodus toitlustamist korraldava töötajaga.

  (8) Haigla määrab ja kooskõlastab toitlustusettevõtjaga tavatoidu ja dieettoidu tellimise ning menüü koostamise korra.

  (9) Menüüs peab toiduvalik olema vaheldusrikas ja tervislik. Menüü koostamisel tuleb võtta aluseks määruse lisades 1 ja 2 esitatud vanuserühma keskmine ööpäevane toiduenergia- ja toitainetevajadus ning arvestada arsti poolt määratud dieettoitlustamise nõudeid. Menüü hindamisel võetakse arvestuse aluseks kahe nädala toidu keskmine toiduenergia ja toitainetevajadus.

  (10) Toitlustusettevõtjal peab olema patsiendile pakutava toidu, samuti dieettoidu kohta toitumisalane teave valmistoitude koostisainete, toiduenergia, makrotoitainete (süsivesikud, valgud, toidurasvad ja vesi) ning võimaluse korral kolesterooli-, kiudainete-, kaltsiumi- ja naatriumisisalduse kohta.

  (11) Hooldekodu ja haigla klientide toitlustamise kord ning päevamenüü pannakse klientidele nähtavasse või teadaolevasse kohta.

§ 4.  Tavatoit

  (1) Tavaline päevane toit (edaspidi tavatoit) peab rahuldama toitainetevajaduse ja toidust saadav toiduenergia katma kahe nädala keskmise ööpäevase toiduenergiavajaduse.

  (2) Tavatoidu toiduenergia- ja toitainetesisalduse osas tehakse muudatusi haigusest tingitud põhjustel ja vajaduse korral määratakse kliendile dieet. Võimaluse korral arvestatakse ka usulistest või eetilistest põhjustest tingitud vajadusi.

  (3) Toidurasvade kogus peab katma ööpäevase toidurasvavajaduse ning arvestades, et küllastunud rasvhapped ei tohi moodustada üle 1/3 toidurasvavajadusest.

§ 5.  Dieettoit

  (1) Dieettoidu ja dieettoitlustamise korra määrab patsiendile arst või muu vastutav tervishoiutöötaja. Dieedi määramisest teavitatakse patsienti.

  (2) Dieettoitude kohta koostatakse dieetide kaupa toitude nimistu (edaspidi dieettoitude nimistu) koos andmetega näidustuste ja toitumisalase teabe kohta. Dieettoitude valmistamisel võib lähtuda käesoleva määruse lisas 3 esitatud dieettoitude jaotusest ning toiduenergia- ja toitainetesisaldusest ning arsti poolt määratud erinõuetest.

§ 6.  Raseda ja last rinnaga toitva ema toit

  (1) Rase peab alates neljandast raseduskuust saama toiduga lisas 1 esitatud eakohasele toiduenergiavajadusele täiendavalt lisaenergiat 1700 kJ/päevas ehk 255 kcal/päevas.

  (2) Last rinnaga toitva ema lisaenergiavajadus on:
  1) neljanda toitmiskuu lõpuni 2500 kJ/päevas ehk 600 kcal/päevas;
  2) alates viiendast toitmiskuust 2100 kJ/päevas ehk 500 kcal/päevas;
  3) osalise rinnaga toitmise korral 1200 kJ/päevas ehk 285 kcal/päevas.

  (3) Raseda ja last rinnaga toitva ema toidu valmistamisel kasutatakse jodeeritud soola.

§ 7.  Imiku toit

  (1) Imiku toit peab katma imiku ööpäevase toiduenergia- ja valguvajaduse. Arvestuse aluseks võetakse § 3 lõike 9 kohaselt keskmine ööpäevane toiduenergia- ja valguvajadus või toiduenergia- ja valguvajadus imiku kehamassi kilogrammi kohta.

  (2) Hooldekodus viibiva imiku toiduks esimese kuue kuu jooksul on rinnapiim või rinnapiima puudumise või vähesuse korral imiku piimasegu ning üle kuue kuu vanuse imiku jätkupiimasegu ja lisatoiduks teraviljatoidud ning imiku ja väikelapsetoidud, mis peavad vastama «Toiduseaduse» § 14 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega eritoidule kehtestatud koostis- ja kvaliteedinõuetele ning eritoitude valmistamiseks kasutatavate ainete ja eritoidu käitlemise suhtes esitatavatele nõuetele ning märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuetele ning korrale ning samuti muudes toidualastes asjakohastes õigusaktides sätestatud nõuetele.
[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

  (3) HIV-positiivse või narkomaanist ema imiku toitmiseks tuleb kasutada ema rinnapiima asemel imiku piimasegu või jätkupiimasegu.

  (4) Lisatoitu (tõhustustoitu) tuleb anda imikule pärast kuuekuuseks saamist, kuid vajaduse korral võib alustada lisatoidu andmist ka varem vastavalt arsti soovitusele.

  (5) Uute koostisosade (või, vesi, puljong jt) lisamisel imiku toidu hulka tuleb toit uuesti läbi kuumutada.

§ 8.  Serveerimine ja taaskuumutamine

  (1) Valmistoite võib serveerida, säilitada ja vedada tingimustes, mis võimaldavad vältida toidu saastumist, mikroobide paljunemist ja kindlustavad toidu nõuetekohase säilimise kliendile üleandmiseni. Toidu säilitamisel tuleb järgida „Toiduseaduse” ja selle § 22 lõike 2 alusel kehtestatud nõudeid.
[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

  (2) – (4)
[Kehtetud – RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

  (5) Külmseadmes säilitatud kuumtöödeldud ja jahutatud toit tuleb pärast külmseadmest väljavõtmist ühe tunni jooksul kiiresti taaskuumutada kogu toidu ulatuses vähemalt temperatuurini 75 ºC ning seejärel taaskuumutatud toit võimalikult kiiresti serveerida.

  (6) Nakkushaiglas ja muus haiglas või hooldekodus, kus on nakkuse edasikandmise oht, tuleb võimaluse korral kasutada ühekordselt kasutatavaid toidunõusid ja vältida kontaktnakkusisolatsioonis olevate patsientide, eriti tuberkuloosihaigete toitlustamisel nakkuse levikut. Toidujagaja ei tohi siseneda ruumi, kus viibib kontaktisolatsioonis olev patsient.

  (7) Toidu veol patsientidele peab ka serveerimisvalmis toit olema kaetud.

  (8) Enne valmistoidu serveerimist peab vastutav töötaja kontrollima valmistoidu kvaliteeti ja registreerima kontrollitulemused.

§ 9.  Toidunõude ja kööginõude pesemine

  (1) Toidunõude ja kööginõude pesemise kohta peab olema nõudepesemisjuhend.

  (2) Kui tuberkuloosihaigele ja teistele § 8 lõikes 6 nimetatud patsientidele antakse toit tavaliste korduvkasutusega toidunõudega, siis tuleb kasutatud toidunõusid hoida desinfitseerimislahuses enne nende pesemist ja tagastamist nõudepesuruumi.

§ 10.  Toidujäätmete eemaldamine

  (1) Hooldekodu ja haigla klientide toidu ülejääkide eemaldamine, kogumine, säilitamine, hävitamine ja vedamine peab olema ohutu.
[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Haigla kontaktnakkusisolatsioonis olevate patsientide vedelad toidujäägid tuleb valada kanalisatsiooni ja tahked toidujäägid panna bioloogiliste jäätmete kotti või käidelda toidujäägid haigla nakkustõrje korda järgides.

§ 11.  [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

§ 12.  [Kehtetu – RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

§ 13.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

  (2) Paragrahvi 3 lõige 10 jõustub 1. jaanuaril 2005. a.

Sotsiaalministri 14. novembri 2002. a määruse nr 131 «Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses»
lisa 1KESKMINE ÖÖPÄEVANE TOIDUENERGIA- JA TOITAINETEVAJADUS

Vanuse-rühm

Toiduenergiavajadus1

Toitainetevajadus

Keskmine

Valgud vähemalt

Toidurasvad

keskmine ja piirkogused3

Süsivesikud keskmine ja piirkogused

Vesi 2

aastat

kJ/päevas

kcal/päevas

g/päevas

g/päevas

% toidu-
energiast

g/päevas

liitrit/
päevas

1

2

3

4

5

6

7

8

Poisid

1–3

5170

1230

16

48

[41–55]

35±5,0

184

[169–199]

0,8/0,4

4–6

7200

1715

24

62

[57–67]

32,5±2,5

265

[254–276]

0,9/0,5

7–10

8530

2030

31

73

[68–79]

32,5±2,5

311

[299–324]

1,0/0,6

11–14

9830

2340

59

78

[71–84]

30±2,5

350

[335–365]

1,2/0,8

15–18

11300

2700

72

90

[82–98]

30±2,5

394

[376–410]

1,5/0,9

Tüdrukud

1–3

4900

1165

16

45

[39–52]

35±5,0

173

[159–188]

0,8/0,4

4–6

6490

1545

24

56

[51–60]

32,5±2,5

237

[227–246]

0,9/0,5

7–10

7500

1790

31

60

[55–65]

30±2,5

282

[271–293]

1,0/0,6

11–14

8400

2010

50

67

[62–72]

30±2,5

301

[289–314]

1,2/0,8

15–18

9000

2150

55

72

[66–78]

30±2,5

321

[308–335]

1,5/0,9

Mehed

19–30

11760

2800

65

93

[85–101]

30±2,5

425

[408–442]

1,5/0,9

31–50

11340

2700

65

90

[82–98]

30±2,5

408

[390–425]

1,4/0,9

51–65

10500

2500

60

83

[76–90]

30±2,5

378

[362–393]

1,2/0,7

Üle 65

9660

2300

55

77

[70–83]

30±2,5

347

[333–362]

1,2/0,7

Naised

19–30

9240

2200

50

73

[67–79]

30±2,5

335

[321–349]

1,5/0,9

31–50

8820

2100

50

70

[64–76]

30±2,5

318

[305–330]

1,4/0,9

51–65

8400

2000

50

67

[61–72]

30±2,5

300

[288–312]

1,2/0,7

Üle 65

7560

1800

47

60

[55–65]

30±2,5

268

[256–279]

1,3/0,7
1 Toiduenergia on väljendatud kilodžaulides (kJ) ja kilokalorites (kcal) arvestusega 1 kcal= 4,2 kJ.
2 Veevajadus: vesi jookidest ja vesi toidust.
3 Minimaalse soovitatud rasvakoguse korral võetakse maksimaalne süsivesikute kogus, mida vähendatakse valkude koguse võrra, juhul kui valkude kogus on suurem kui tabelis esitatud.

Sotsiaalministri 14 novembri 2002. a määruse nr 131 «Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses»
lisa 2IMIKU TOIDUENERGIA- JA VALGUVAJADUS

Vanus

Toiduenergiavajadus

Valguvajadus

Keskmine toiduenergiavajadus

Keskmine valguvajadus

Kuud

kJ/päevas

kcal/päevas

g/päevas

MJ/päevas

kcal/päevas

g/päevas

kilogrammi kehamassi kohta

1

2

3

4

5

6

7

Poisid

1. kuu

519

124

2,69

2,3

545

12,5

1-kuune

485

116

2,04

2,3

545

12,5

2-kuune

456

109

1,53

2,3

545

12,5

3-kuune

431

103

1,37

2,5

590

12,7

4-kuune

414

99

1,25

2,7

635

12,9

5-kuune

404

97

1,19

2,9

690

13,1

6-kuune

397

95

1,15

3,1

740

13,3

7-kuune

395

95

1,12

3,3

780

13,5

8-kuune

387

95

1,09

3,5

825

13,7

9-kuune

414

99

1,07

3,6

855

14,1

10-kuune

418

100

1,06

3,7

890

14,5

11-kuune

437

105

1,04

3,9

920

14,9

Tüdrukud

1. kuu

519

124

2,69

2,2

515

12,5

1-kuune

485

116

2,04

2,2

515

12,5

2-kuune

456

109

1,53

2,2

515

12,5

3-kuune

431

103

1,37

2,3

555

12,7

4-kuune

414

99

1,25

2,5

595

12,9

5-kuune

404

97

1,19

2,7

645

13,1

6-kuune

397

95

1,15

2,9

685

13,3

7-kuune

395

95

1,12

3,1

725

13,5

8-kuune

387

95

1,09

3,2

765

13,7

9-kuune

414

99

1,06

3,3

795

14,1

10-kuune

418

100

1,04

3,5

830

14,5

11-kuune

437

105

1,02

3,6

865

14,9Sotsiaalministri 14. novembri 2002. a määruse nr 131 «Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses»
lisa 3DIEETTOITUDE TOIDUENERGIA- JA TOITAINETESISALDUS

Dieedi nimetus

Valgud

Toidurasvad

Süsivesikud

Toiduenergia

g

g

g

kcal

MJ

Baasdieet

95

90–100

85

80–90

340

330–360

2500

2400–2600

10,5

Mage dieet

95

90–100

85

80–90

340

330–360

2500

2400–2600

10,5

Kiudainerikas dieet

80

75–85

70

65–75

285

270–300

2100

2000–2200

8,8

Valgurikas dieet

110

100–115

95

90–100

400

370–410

2900

2700–3000

12,2

Piimavaba dieet

95

90–100

85

80–90

340

330–360

2500

2400–2600

10,5

Valguvaene dieet

50

45–55

45

40–50

190

180–200

1400

1300–1500

5,8

Puriinidevaene dieet

80

75–85

70

65–75

285

270–300

2100

2000–2200

8,8

Jääkidevaene dieet

45

40–50

40

34–45

160

150–180

1200

1100–1300

5,0

Operatsioonijärgne dieet

20

15–25

20

15–25

80

65–95

600

500–700

4,0

Ägeda pankretiidi dieet P 1

35

30–40

30

25–35

160

150–180

900

800–1000

4,0

Ägeda pankretiidi dieet P 2

45

40–50

40

35–45

160

150–180

1200

1100–1300

5,0

Ägeda pankretiidi dieet P 3

55

50–60

50

45–55

200

190–220

1500

1400–1600

6,3

Gluteenivaba dieet

80

75–85

70

65–75

285

270–300

2100

2000–2200

8,8

Toiduallergeenidevaba dieet

80

75–85

70

65–75

285

270–300

2100

2000–2200

8,8

Vedel dieet

80

75–85

70

65–75

285

270–300

2100

2000–2200

8,8

Pehme dieet

95

90–100

85

80–90

340

330–360

2500

2400–2600

10,5

Diabeetikute dieet

 

 

 

 

 

Süsivesikute sisaldus 300 g

120

80

300

2400

10

Süsivesikute sisaldus 250 g

100

66

250

2000

8,4

Süsivesikute sisaldus 200 g

80

53

200

1600

6,7

Süsivesikute sisaldus 150 g

60

40

150

1200

5,0

Suhkruhaige vedel dieet

100

66

250

2000

8,4

Suhkruhaige pehme dieet

100

66

250

2000

8,4

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json