Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määruse nr 176 „Piirirežiimi eeskirja kinnitamine“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.01.2010
Avaldamismärge:RT I 2009, 69, 465

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määruse nr 176 „Piirirežiimi eeskirja kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 21.12.2009 nr 218

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» § 8 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määrusega nr 176 kinnitatud «Piirirežiimi eeskirjas» (RT I 1997, 69, 1126; 2008, 37, 224) tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 1 alapunkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) riigipiiri valvamist takistava või piirirahu häiriva tegevuse suhtes rakendatavad piirangud (piirirežiim riigipiiri valvamisel);»;

2) punkti 4 esimeses lauses asendatakse läbivalt sõna «riigipiiri» sõnaga «välispiiri»;

3) punktis 8 asendatakse sõna «piirivalveasutusele» sõnaga «prefektuurile»;

4) punktis 9 asendatakse sõnad «Põhja Piirivalvepiirkonna operatiivinformatsiooni- ja mereseirekeskust» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveametit»;

5) punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

« 10. Eestisse ühendusevälisest riigist saabuva või Eestist ühendusevälisesse riiki lahkuva õhusõiduki maandumist selleks mitteettenähtud kohas või välispiiri ületamist väljaspool kehtestatud lennutrassi ei loeta piirirežiimi rikkumiseks, kui see toimus õhusõiduki tehnilise rikke, avarii, loodusõnnetuse või muu sundolukorra tõttu. Õhusõiduki kapten on sellisest maandumisest või välispiiri ületamisest kohustatud viivitamata teatama lennuliiklusteenistuse keskusele, kes edastab teate Politsei- ja Piirivalveametile. Maandunud õhusõiduk võib startida ainult pärast piirikontrolli.»;

6) määrust täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:

« 101. Piirikontrolli taaskehtestamisel sisepiiril Eestisse saabuva, Eestist lahkuva või ülelendu sooritava õhusõiduki maandumist selleks mitteettenähtud kohas või riigipiiri ületamist väljaspool kehtestatud lennutrassi ei loeta piirirežiimi rikkumiseks, kui see toimus õhusõiduki tehnilise rikke, avarii, loodusõnnetuse või muu sundolukorra tõttu. Õhusõiduki kapten on sellisest maandumisest või riigipiiri ületamisest kohustatud viivitamata teatama lennuliiklusteenistuse keskusele, kes edastab teate Politsei- ja Piirivalveametile. Maandunud õhusõiduk võib startida ainult pärast piirikontrolli.»;

7) punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

« 13. Reisijatele välispiiri ületamisega seonduvat kontrolli teostatakse üldjuhul piirijaama jaamahoones selleks otstarbeks sisustatud ja ettenähtud korra kohaselt tähistatud ruumis. Reisirongis asuvaid reisijaid kontrollitakse vagunites. Reisirongi kontrollimise ajaks suletakse kõik muud läbipääsud perroonile, välja arvatud piiripunkti pääsla.»;

8) määrust täiendatakse punktiga 131 järgmises sõnastuses:

« 131. Kaubarongi kontrollitakse selle vastuvõtu- või ärasaateteel. Kaubarongiga välispiiri ületav isik on kohustatud läbima piirikontrolli. Kaubarongiga välispiiri ületaval isikul on Eestisse sisenemisel enne piirikontrolli läbimist ja Eestist väljumisel pärast piirikontrolli läbimist keelatud igasugune piiriületamisele mittesuunatud tegevus, sealhulgas rongist väljumine või rongile asumine või esemete ja kaupade maha- või pealelaadimine.»;

9) punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

« 14. Piiripunkt sadamas on rahvusvaheliseks liikluseks avatud sadama territooriumi osa koos seal paiknevate ehitistega. Piirikontroll toimub selleks ettenähtud ja vastavalt väljaehitatud sadamahoone osas või vahetult kai äärde sildunud laevas.»;

10) punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

« 15. Piiripunkt lennujaamas on rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaama osa, kus teostatakse välispiiri ületamisega seonduvat piirikontrolli. Piirikontroll lennujaamas toimub lennujaama hoone selleks väljaehitatud osas.»;

11) punkti 161 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Piiripunkti territooriumi valdaja või omanikud peavad tagama piiripunktis ajutiseks liikluse ümberkorraldamiseks vajalike vahendite olemasolu.»;

12) punktis 17 asendatakse sõna «piirivalveametniku» sõnaga «politseiametniku»;

13) määrust täiendatakse punktiga 171 järgmises sõnastuses:

« 171. Piiripunkti territooriumil viibivad teiste ametkondade ametnikud ja teenistujad peavad kogu piiripunkti territooriumil viibimise aja kandma töötõendit või olema muul viisil tuvastatavad.»;

14) punkti 18 alapunktides 1–4 asendatakse läbivalt sõna «piirivalveametnik» sõnaga «politseiametnik» vastavas käändes ning täiendatakse punkti 1 pärast sõna «järgides» sõnadega «liiklemist korraldavaid tähiseid,»;

15) punkti 18 alapunkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) suunduma politseiametniku korraldusel ametiruumidesse täiendava kontrolli läbiviimiseks.»;

16) punkt 19 sõnastatakse järgmiselt:

« 19. Isikusamasuse tuvastamiseks, isiku suhtes täiendavate kontrolliprotseduuride läbiviimiseks või õiguserikkumise asjaolude selgitamiseks peatatud või kinnipeetud isik tohib piiripunktist lahkuda ainult politseiametniku loal.»;

17) punkti 21 neljandas lauses asendatakse sõna «riigipiiri» sõnaga «välispiiri» ja sõna «piirivalve» sõnaga «politseiametniku»;

18) punkt 22 sõnastatakse järgmiselt:

« 22. Sõidukijuht peab sõidukiga liiklema vastavalt suunavatele viitadele ja liiklusmärkidele või piirikontrolli teostava politseiametniku antud märguannetele ning korraldustele. Sõidukiga piiripunkti saabunud isik ei tohi sõidukist väljuda, välja arvatud juhul, kui politseiametnik selleks loa annab.»;

19) punktides 23 ja 24 asendatakse sõna «piirivalveametniku» sõnaga «politseiametniku»;

20) punktis 25 asendatakse sõna «piirivalveametnikule» sõnaga «politseiametnikule»;

21) määrust täiendatakse punktiga 251 järgmises sõnastuses:

« 251. Välispiiri sõidukiga ületada sooviv sõidukijuht peab järgima maanteepiiripunkti suunamiseks kehtestatud ootejärjekorra süsteemi, läbima selleks ette nähtud ooteala ning suunduma järjekorranumbri alusel piiripunkti.»;

22) punkt 28 sõnastatakse järgmiselt:

« 28. Reisirongi ülem peab piirikontrolli teostavale politseiametnikule esitama rongi personali nimekirja kahes eksemplaris, millest üks tagastatakse temale pärast personali kontrollimist. Vedurijuhil ja rongi saatvatel ja/või teenindavatel isikutel tuleb politseiametnikule esitada marsruutleht (või nõuetekohane nimekiri) ning reisidokument.»;

23) punktis 29 asendatakse sõna «piirivalveametnike» sõnaga «politseiametniku»;

24) punktides 31 ja 32 asendatakse läbivalt sõna «piirivalveametnik» sõnaga «politseiametnik» vastavas käändes;

25) punkt 36 sõnastatakse järgmiselt:

« 36. Laevapere liikmed ja reisijad võivad laevalt lahkuda ja laevale minna ainult piiripunkti pääsla kaudu. Kui piirikontroll toimub laeval, võivad laevapere liikmed ja reisijad riiki saabunud laevalt lahkuda pärast piirikontrolli. Lahkumine riigist väljuvalt laevalt pärast piirikontrolli läbimist ja enne väljumist territoriaalmerest on ilma politsei loata keelatud.»;

26) punkt 37 sõnastatakse järgmiselt:

« 37. Sadamakapten peab igast Eesti territoriaalmerest, samuti piiriveekogu Eestile kuuluvatest vetest väljuvast laevast prefektuurile teatama vähemalt üks tund enne laeva sadamast väljumist ning mitte lubama välispiiri ületaval laeval lahkuda enne piirikontrolli läbimist. Kõikidest sadamast omavoliliselt lahkunud laevadest peab sadamakapten viivitamata teatama prefektuurile.»;

27) punktis 39 asendatakse sõna «piirivalvega» sõnaga «prefektuuriga» ja sõna «piirivalvepiirkonna» sõnaga «prefektuuri»;

28) punktides 41–43 asendatakse läbivalt sõna «piirivalve» sõnaga «prefektuur» vastavas käändes»;

29) punkt 44 sõnastatakse järgmiselt:

« 44. Lennujaama vastutav isik on kohustatud viivitamata prefektuurile teatama Eestist ühendusevälisesse riiki suunduva õhusõiduki kapteni esitatud lennuplaanist ja omavoliliselt startinud õhusõidukist.»;

30) punkt 45 sõnastatakse järgmiselt:

« 45. Lennujaama administratsioon peab prefektuuriga kooskõlastama regulaarsete lennureiside graafiku muutmise taotlused või avatavate uute lennureiside graafikud ja teavitama prefektuuri lennundusvõimudelt graafikute kinnitusteate saamisest viivitamata, kuid hiljemalt 30 päeva enne uue regulaarlennu algust.»;

31) IV osa pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«IV. PIIRIREŽIIM RIIGIPIIRI VALVAMISEL»;

32) punkt 46 tunnistatakse kehtetuks;

33) punkt 47 sõnastatakse järgmiselt:

« 47. Piirirežiimi rikkumises kahtlustatav isik peab politseiametniku nõudmisel esitama isikut tõendavaid dokumente ning võimaldama kohapeal enda, oma asjade ja transpordivahendi läbivaatust. Eelnimetatu teostamiseks võib politseiametnik isiku vajaduse korral toimetada ametiruumidesse.»;

34) punktid 48, 49 ja 50 tunnistatakse kehtetuks;

35) punkt 51 sõnastatakse järgmiselt:

« 51. On keelatud punaste signaalrakettide kasutamine territoriaal- ja sisemerega ning Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järvega külgnevates valdades.»;

36) punktis 52 asendatakse sõna «piirivalvega» sõnaga «prefektuuriga»;

37) punktis 57 asendatakse läbivalt sõna «piirivalve» sõnaga «prefektuur» vastavas käändes;

38) punktis 58 asendatakse sõnad «Põhja Piirivalvepiirkonna operatiivinformatsiooni- ja mereseirekeskusele» sõnadega «Politsei- ja Piirivalveameti piirivalveosakonda»;

39) punkt 62 sõnastatakse järgmiselt:

« 62. Välisvetest saabunud laev võib piirikontrolli läbimata jääda sadamasse sisenemise ootel ankrusse sisemerel prefektuuriga kooskõlastatud kohas kuni 5 ööpäevaks. Laeva lossimine sisemerel võib toimuda ainult pärast piirikontrolli läbimist. Välisvetesse suunduv laev peab pärast piirikontrolli läbimist sisemerest kohe lahkuma.»;

40) punktis 63 asendatakse sõna «piirivalve» sõnadega «prefektuuri»;

41) punkt 64 sõnastatakse järgmiselt:

« 64. Kõik territoriaal- ja sisemerel, samuti piiriveekogu Eestile kuuluvates vetes viibivad laevad peavad vastama rahvusvahelises praktikas kasutatavatele väljakutsesignaalidele ja andma prefektuurile informatsiooni, mida prefektuur nõuab, või teatama informatsiooni andmisest keeldumise põhjuse.»;

42) punktis 65 asendatakse läbivalt sõna «piirivalve» sõnaga «politsei» ja sõna «jälitada» sõnaga «saata»;

43) punkt 691 tunnistatakse kehtetuks;

44) punktis 70 asendatakse sõna «riigipiirist» sõnaga «välispiirist»;

45) punktid 701, 71, 72 ja 721 tunnistatakse kehtetuks;

46) punktis 74 asendatakse sõna «piirivalvetoimkondadel liikuda» sõnadega «politseil liikuda riigipiiri valvamisel»;

47) punkt 75 sõnastatakse järgmiselt:

« 75. Kõik isikud, asutused ja organisatsioonid peavad nende poolt piiriveekogudel ja territoriaalmerel korraldatavad õppused, võistlused, allveetegevuse, lõhkamistööd, jääteede rajamised ning muu piirirahu häiriva tegevuse (välja arvatud teaduslikud mereuuringud majandusvööndis) kooskõlastama prefektuuriga, esitades kirjaliku taotluse hiljemalt kümme tööpäeva enne taotletava tegevuse toimumist. Prefektuur otsustab kooskõlastuse andmise või andmisest keeldumise viie tööpäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.»

Peaminister Andrus ANSIP

Siseminister Marko POMERANTS

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json