Teksti suurus:

Tervisekaitsenõuded koolidele

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Tervisekaitsenõuded koolidele

Vastu võetud 29.08.2003 nr 109
RTL 2003, 99, 1491
jõustumine 13.09.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.01.2007RTL 2007, 8, 13229.01.2007
11.12.2009RTL 2009, 96, 143701.01.2010

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 121 lõike 4 ja «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 6 alusel.

§ 1.  Määruse eesmärk ja rakendusala

  (1) Määruse eesmärk on tagada kõigile lastele tervist kaitsvad ja edendavad tingimused koolis õppimise ajal.

  (2) Määrust kohaldatakse koolitusloa alusel tegutsevate koolide maa-alale, hoonetele, ruumidele ja sisustusele.

  (3) Mõisahoonetes paiknevatele koolidele võib kohaldada käesoleva määrusega sätestatud nõuetest erinevaid nõudeid Terviseameti järelevalveametniku riskihindamise alusel tehtud otsuse alusel.
[RTL 2009, 96, 1437 - jõust. 01.01.2010]

§ 2.  Nõuded kooli maa-alale

  (1) Koolil peab olema omaette maa-ala.

  (2) Kooli haljastus ei tohi takistada õpperuumide valgustatust ning haljastuses ei ole lubatud kasutada mürgiseid taimi.

  (3) Pimedal ajal, kui koolis toimub tegevus, peavad kooli juurdepääsuteed ja tegevuseks kasutatav ala olema valgustatud.

§ 3.  Koolihoone ja kooli ruumid

  (1) Kooli ruumidena käsitletakse õpperuume, õpperuumi abiruume, aulat, söögisaali, tervishoiuteenuse osutamise ruume, taastusruume ja koridore, võimlemissaali abiruume, riidehoiuruume, tualett- ja duširuume, abipersonali ruume ning õpilaskodu ruume.

  (2) Kooli ruumides peab olema võimalik ohutult läbi viia õppetööd, harrastusi või muid vajalikke tegevusi.

  (3) Koolihoone aknad peavad olema ohutud, võimaldama pesemist ja vähemalt üks kolmandik neist peavad olema avatavad, et tuulutada ruume.

  (4) Trepiastmete kattematerjal ei tohi olla libe.

  (5) Koolihoone asend peab tagama õpperuumides optimaalse loomuliku valgustuse.

  (6) Õpilaste toitlustamiseks kasutatavas söögisaalis peab olema vähemalt 0,75 m2 põrandapinda iga üheaegselt söögisaali kasutaja kohta. Söögisaalis või söögisaali vahetus läheduses peab olema võimalus enne sööki hügieeniliselt käsi pesta ja kuivatada.

  (7) Tervishoiuteenuse osutamiseks peavad olema nõuetekohased ruumid.

§ 4.  Õpperuumid

  (1) Õpperuumid peavad olema ohutud ja õpperuumis läbiviidav tegevus peab vastama ruumi mõõtmetele, sisustusele ja tingimustele.

  (2) Õpperuumid võivad asuda kõigil põhikorrustel.

  (3) Õpperuumide kõrgus peab olema vähemalt 2,5 m ja pindala vähemalt 1,7 m2 õpilase kohta.

  (4) Seinad peavad olema pestavad ja kaetud mitteläikiva kergesti puhastatava materjaliga.

  (5) Õpperuumi pääs ei tohi olla läbi teise õpperuumi ning õpperuum ei tohi olla läbikäidav, välja arvatud keemia-, füüsika- ja teised õppeainekabinetid ning tööõpetuse ruumid, kust on pääs õpperuumi abiruumi.

  (6) Keemiakabineti abiruum peab asuma klassitahvli poolel. Abiruum peab olema kahe uksega, millest üks avaneb keemiakabinetti ja teine koridori. Abiruumi mõlemad uksed peavad olema avatavad evakuatsiooni suunas.

  (7) Õppeainekabinetid ja muusika-, kodunduse-, käsitöö- ja tööõpetuse ruumid peavad olema eesmärgikohaselt sisustatud.

§ 5.  Tualett- ja duširuumid

  (1) Tualettruumid peavad olema koolimaja igal korrusel, kus toimub õppetöö, välja arvatud mõisahoonetes asuvates koolides ja koolides, kus ehituslike iseärasuste tõttu puuduvad selleks võimalused.

  (2) Tualettruumid peavad olema eraldi tütarlastele ja poeglastele. Tualettruumi ühte kabiini paigaldatakse klosetipoti kõrvale käsidušš. Ühekohaliste tualettruumide korral ei ole nõutud eraldi tualettruume poistele ja tüdrukutele.

  (3) Tualett- ja duširuumides peavad seinad ning põrandad olema pestavad ja vajaduse korral desinfitseeritavad. Seinad peavad olema kaetud niiskust mitteimava, mittetoksilise ja kergesti puhastatava materjaliga.

  (4) Klosetipotid paigaldatakse suletavate ustega kabiinidesse.

  (5) Tualettruumidesse on soovitatav paigaldada klosetipotte, pissuaare ja kätepesuvalamuid järgmiselt: vähemalt üks klosetipott 30 tütarlapsele, üks klosetipott 40 poeglapsele, üks pissuaar 40 poeglapsele ning üks kätepesuvalamu 30 õpilasele ja ühte kabiini klosetipoti kõrvale käsidušš.

  (6) Igal õpilasel peab olema võimalus pärast kehalise kasvatuse tundi vahetunni jooksul end võimlemissaali duširuumis, pesuruumis või muus õpilastele pesemiseks ette nähtud ruumis puhtaks pesta.

  (7) Duširuumides ei ole lubatud kasutada puidust põrandareste.

§ 6.  Õpilaskodu ruumid

  (1) Õpilaskodus peavad olema õpilastele elamiseks vajalikud tingimused ja ruumid, eelkõige õppimisruum(id), puhkeruum(id), magamistoad, tualett- ja duširuumid.

  (2) Õpilaskodus võib õppimisruumideks kasutada kooli õpperuume.

  (3) Magamistoa pindala ühe õpilase kohta peab olema vähemalt 6 m2 õpilase kohta.

  (4) Magamistoad tütarlastele ja poeglastele peavad olema eraldi. Magamistoad ei tohi olla läbikäidavad.

  (5) Õpilaskodu tualett- ja duširuumidele ei kohaldata paragrahvi 5 lõigetes 1 ja 6 sätestatud nõudeid.

§ 7.  Ruumide valgustus

  (1) Kooli õpperuumides, aulas, tervishoiuteenuse osutamise ruumides, taastusruumides ning õpilaskodu puhke-, magamis- ja õppimisruumides peab olema loomulik valgustus.

  (2) Õpperuumide klaasitud pindala peab tagama aknast kõige kaugemal asuvas ruumi punktis loomuliku valgustuse koefitsiendi vähemalt 1,5%.

  (3) Päikesekiirguse ja õpperuumide ülekuumenemise vähendamiseks peavad õpperuumide akendel olema heledavärvilised katted.

  (4) Loomulik ja kunstlik (tehis-) valgustus peab tagama normile vastava ühtlase ja varjudeta hajutatud valgustatuse igal õppetöökohal õpperuumis. Võimaluse korral eelistatakse vasakpoolset loomuliku valguse suunda õppekohale.

  (5) Koolitahvli kohale paigaldatakse kohtvalgusti(d), kui ruumi üldvalgustus ei taga nõuetekohast tahvli valgustatust.

  (6) Kunstliku (tehis)valgustuse valgustatus peab vastama alljärgnevalt toodud väärtustele:

Jrk nr

Koha või ruumi nimetus

Minimaalne valgustatus luksides

Pind, mille kohta valgustatuse väärtus kehtib

1.

Klassitahvel

500

Vertikaalpind tahvli keskel

2.

Kunstikabinett

500

Tööpind

3.

Klassiruum

300

Tööpind

4.

Õppeainekabinet

500

Tööpind

5.

Tütarlaste käsitööruum ja poeglaste tööõpetuse ruum

500

Tööpind

6.

Aula või saal

200

Põrandapind

7.

Söögisaal, einelauaruum

200

Horisontaalpind 0,85 m kõrgusel põrandast

8.

Võimlasaal

300

Põrand

9.

Koridorid

100

Põrand

10.

Trepid

150

Põrand

11.

Tualettruumid

200

Põrand

10.

Abiruumid

100

Põrand

12.

Magamistoad

100

Horisontaalpind 0,85 m kõrgusel põrandast

§ 8.  Ruumide veevarustus ja sisekliima

  (1) Koolis peab olema soojaveevarustus õppeköögi ruumis, keemiakabineti abiruumis ja igas ruumis, kus tegevus eeldab käte pesemist või kus käed määrduvad õppetöö käigus. Sooja vee temperatuur peab olema vähemalt 37 ºC ning toidunõude pesemisel vähemalt 65 ºC.

  (2) Optimaalne õhutemperatuur õpperuumis on 22 ºC ± 3 ºC, kuid võimlasaalis 21 ºC ± 3 ºC ning duširuumis 25 ºC ± 2 ºC. Kõikides õpperuumides peab olema olmetermomeeter.
[RTL 2007, 8, 132 - jõust. 29.01.2007]

  (3) Ruumide suhteline õhuniiskus peab olema 30–70%.

  (4) Õhu liikumiskiirus ruumides peab olema väiksem kui 0,21 m/s.

  (5) Siseõhu süsihappegaasi sisaldus õpperuumides õppepäeva viimase tunni lõpus ning aula ürituse lõppemisel ei tohi ületada 1000 mikroliitrit süsihappegaasi liitris õhus.

  (6) Tööõpetuse ruumides tuleb õppetöökohtadel vajaduse korral kindlustada kohtventilatsioon.

§ 9.  Ruumide sisustus

  (1) Õpilasel peab olema mugav koolipink või koolilaud ja iste, mis vastab tema kasvule.

  (2) Koolipinkide ja -laudade asetus, seadmed ja nende paigutus õpperuumides peavad tagama õpilaste ja õpetajate vaba liikumise, kindlustama ohutuse õppekavakohase tegevuse läbiviimisel ning võimaldama õpperuumide mugavat puhastamist.

  (3) Pingirea kaugus välisseinast peab olema vähemalt 0,7 meetrit ja siseseinast vähemalt 0,5 meetrit. Keskmiste pingiridade vahekaugus peab olema vähemalt 0,6 meetrit.

  (4) Koolipinkide, -laudade ning tahvli mittetraditsioonilise asetuse korral peab õpilastele tagama vähemalt 30º vaatenurga eksponeeritavale materjalile ning võimaluse vaatenurka muuta ratastel liikuva tooli abil.

  (5) Õpilase õppetöökoha maksimaalne kaugus tahvlist peab olema väiksem kui 10 m.

  (6) Koolipinkide ja -laudade esimese rea ning demonstratsioonilaua vahekaugus keemiakabinetis peab olema vähemalt 0,8 m.

  (7) Klassitahvel võib olla valge ja peegeldusteguriga vähemalt 80% või tumedavärviline ja peegeldusteguriga mitte üle 20%.

  (8) Klassitahvli pinnakate peab olema tasane, ühtlase värvusega ning matt.

  (9) Õppeköögis peab toidu valmistamiseks olema vajalik varustus, mille paigutus ruumis peab tagama ohutuse toimingute tegemisel ja toidu valmistamise õpetamisel.

  (10) Laudade asetus söögisaalis peab võimaldama õpilastel ning personalil söögisaalis vabalt liikuda.

  (11) Riidehoiuruumis peavad olema nagid üleriiete ja peakatete riputamiseks ning jalatsitele madalad sektsioonriiulid. Võimaluse korral antakse igale õpilasele individuaalne suletav riidekapp või kapisektsiooni osa.

§ 10.  Ruumide korrashoid

  (1) Kõiki kasutuselolevaid õpperuume ja õpilaskodu õppimisruume, puhkeruume ning magamistube peab iga päev niiskelt puhastama. Tualett- ja duširuume, koridore ning teisi ruume puhastatakse vastavalt määrdumisele.

  (2) Aknaklaaside välispinda pestakse vastavalt määrdumisele.

  (3) Puhastusaineid, -vahendeid, -seadmeid ja desinfektante hoitakse selleks kohandatud ja piisava õhuvahetusega ruumis.

  (4) Õpilasi ei tohi rakendada tualettruumide puhastamisel ning põrandate, valgustite ja akende pesemisel.

§ 11.  Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määruse § 2 lõige 1 ja § 3 lõige 5 kehtivad koolidele, kes taotlevad koolitusluba.

  (3) Määruse § 8 lõikes 5 esitatud nõue õpperuumide siseõhus süsihappegaasi piirmäära kohta jõustub 1. jaanuaril 2005. a.

/otsingu_soovitused.json